Konfigurácia a používanie prevodu textu na reč v systéme Windows XP

S U H R N

Schopnosť prevodu textu na reč (Text-to-Speech (TTS)) je v počítači daná schopnosťou počítača prehrávať text hovoreným hlasom. V tomto článku sa opisuje ako konfigurovať a používať prevod textu na reč v systéme Windows XP.

Prevod textu na reč je schopnosťou operačného systému prehrať napísaný text ako hovorené slová. Interný ovládač, nazývaný mechanizmus prevodu textu na reč, rozpoznáva text a použitím digitalizovaného hlasu vybratého spomedzi viacerých predgenerovaných hlasov prerozpráva napísaný text. Mechanizmus prevodu textu na reč sa inštaluje s operačným systémom. Dostupné sú aj iné mechanizmy, ktoré vyrábajú iní výrobcovia. Tieto mechanizmy často používajú určitý okruh výrazov alebo slovnú zásobu, napr. slovnú zásobu z oblasti medicíny alebo práva. Môžu tiež používať rôzne hlasy s miestnym prízvukom, napr. prízvukom britskej angličtiny, alebo umožňujú prerozprávať text v inom jazyku, napríklad nemčine, francúzštine alebo ruštine.

Karta Text na reč v nástroji Reč v ovládacom paneli obsahuje možnosti pre každý mechanizmus prevodu textu na reč. Príslušné pomocné informácie nájdete v jednotlivých článkoch Pomocníka. Okrem všeobecných spoločných možností môže mať každý mechanizmus inú súpravu špecifických funkcií. Z tohto dôvodu nevyzerajú všetky výsledné dialógové okná rovnako. Je možné, že súčasťou nie sú žiadne špeciálne funkcie a niektorým tlačidlám vlastností nemusí byť priradené dialógové okno.

Nastavenie hardvéru

POZNÁMKA: Postup v tomto článku predpokladá, že používate klasické zobrazenie ovládacieho panela. Ak zmeniť zobrazenie, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. V ovládacom paneli kliknite na položku Prepnúť na klasické zobrazenie alebo Prepnúť na zobrazenie kategórií.

Nastavenie reproduktorov

Ponuka reproduktorov je široká. Hardvérové a softvérové špecifikácie nájdete v návode k reproduktorom. Väčšinu modelov však možno inštalovať podobným spôsobom.

Ak nastaviť reproduktory, postupujte nasledovne:
 1. Vyhľadajte pripojenie zvuku na počítači a pripojte k počítaču reproduktory. Väčšina počítačov používa interné zvukové karty a pripojenie zvuku sa zväčša nachádza na zadnej strane počítača. Ide o skupinu portov rovnakej veľkosti a priemeru, aký má koncovka reproduktorov. Vo väčšine prípadov sú na počítači dva pripájacie porty na výstup zvuku:
  • Jeden bude označený ako výstup. Do tohto portu by sa mala pripájať väčšina reproduktorov, ktoré majú samostatné napájanie elektrickým prúdom (napr. adaptérom striedavého prúdu alebo batériami). Používa sa tiež na zosilnenie zvuku pre nahrávacie zariadenia, vrátane kazetových systémov a systémov na prehrávanie nahrávateľných diskov CD.
  • Druhý typ pripojenia je pre nenapájané reproduktory. V počítači sa signál zosilňuje, preto sa napájané reproduktory môžu poškodiť, ak ich zapojíte do tohto portu.
 2. Reproduktor zapojte do správneho portu.
 3. Pri testovaní pripojenia reproduktorov postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Reč.
  2. Na karte Text na reč kliknite na položku Ukážka hlasu. Mali by ste počuť aktuálne vybratý hlas. Text sa číta a jednotlivé vyslovované slová sa zvýrazňujú. Ak reproduktory správne pracujú, budete počuť hovorené slovo.
  Ak nepočujete žiadny zvuk po pripojení reproduktorov, prečítajte si postupy riešenia problémov uvedené v tomto článku v časti Možné problémy prevodu textu na reč.

Výber zariadenia na výstup zvuku

Ak chcete vybrať zariadenie na výstup zvuku, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Reč.
 2. Na karte Text na reč kliknite na položku Zvukový výstup.
 3. Kliknite na položku Použiť preferované výstupné zvukové zariadenie alebo Použiť toto výstupné zvukové zariadenie.
  • Použiť preferované výstupné zvukové zariadenie nastaví výstupné zariadenie ako predvolené zariadenie pre systém. Túto možnosť vyberte, ak chcete pre hovorené slovo použiť rovnaké výstupné zariadenie ako pre ostatný zvuk v systéme. Táto možnosť je tiež predvolenou možnosťou pre vlastnosti funkcie Reč. Najčastejšie budú mať počítače len jedno výstupné zariadenie, napr. pár reproduktorov. Predvolené zariadenie je označené v príslušných vlastnostiach zvukov a multimédií v ovládacom paneli každého operačného systému. Ďalšie informácie týkajúce sa konkrétneho panela nájdete v súvisiacich súboroch Pomocníka.
  • Možnosť Použiť toto výstupné zvukové zariadenie umožňuje vybrať iné zariadenie, ktoré sa bude používať len programami na prevod textu na reč. Rozbaľovací zoznam je aktívny v prípade, že sú k dispozícii ďalšie zariadenia. V tomto rozbaľovacom zozname vyberte požadované zariadenie. Nezmení sa tým predvolené zariadenie pre ostatné zvukové programy. Môžete napríklad chcieť, aby sa všetko hovorené slovo prehrávalo v slúchadlách, a nie cez reproduktory.

Nastavenie možností výstupného zvukového zariadenia

V predvolenom nastavení je táto možnosť vypnutá. Súčasťou iných mechanizmov rozpoznávania reči môžu byť rozšírené vlastnosti pre možnosti výstupu zvuku. V takom prípade je k dispozícii položka Zvukový výstup. Postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke alebo podľa pokynov zadokumentovaných pre daný konkrétny mechanizmus.

Ak nastaviť možnosti výstupného zvukového zariadenia, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Reč.
 2. Na karte Text na reč kliknite na položku Zvukový výstup.
 3. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke.

Konfigurácia možností prevodu textu na reč

Určenie vybratého hlasu alebo mechanizmu prevodu textu na reč

Ak chcete určiť vybratý hlas prevodu textu na reč, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Reč.

  Na karte Text na reč je v rozbaľovacom zozname Výber hlasu zobrazený názov. Toto je názov aktuálne aktívneho hlasu.
 2. Ak si chcete vypočuť aktívny hlas, kliknite na položku Ukážka hlasu. Text sa číta a jednotlivé vyslovované slová sa zvýrazňujú.

Ukážka hlasu prevodu textu na reč

Ak si chcete vypočuť ukážku hlasu prevodu textu na reč, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Reč.

  Na karte Text na reč je v rozbaľovacom zozname Výber hlasu zobrazený názov. Toto je názov aktívneho hlasu.
 2. Ak si chcete vypočuť aktuálne vybratý hlas, kliknite na položku Ukážka hlasu. Text sa číta a jednotlivé vyslovované slová sa zvýrazňujú.
 3. Počas prehrávania sa položka Ukážka hlasu zmení na položku Zastaviť. Ak chcete prerušiť prehrávanie hlasu, kliknite na položku Zastaviť.
POZNÁMKA: Text, ktorý sa má prečítať funkciou Ukážka hlasu, je možné zmeniť. Existujúci text zvýraznite a napíšte nový text. Táto zmena nie je trvalá a pri ďalšom otvorení vlastností Reč alebo pri výbere iného hlasu sa text vráti na pôvodné znenie.

Zmena hlasu alebo mechanizmu prevodu textu na reč

Ak chcete zmeniť vybratý hlas alebo mechanizmus prevodu textu na reč, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Reč.
 2. Na karte Text na reč je v rozbaľovacom zozname Výber hlasu zobrazený názov. Toto je názov aktívneho hlasu.
 3. Kliknite na aktívny hlas v rozbaľovacom zozname alebo použite šípku na zobrazenie zoznamu dostupných hlasov.
 4. Ak chcete vybrať nový hlas, kliknite naň.

  Nový vybratý hlas prečíta text v poli Ukážka hlasu.
 5. Kliknutím na tlačidlo OK alebo Použiť akceptujte nový hlas.
Poznámky:
 • Hlas prevodu textu na reč úzko súvisí s príslušným mechanizmom rozpoznávania reči. So zobrazeného názvu nemusí byť zrejmé, ktorým jazykom hlas hovorí. Po vybratí mechanizmu alebo hlasu rozpoznávania reči otestujte hlas a jazyk kliknutím na položku Ukážka hlasu.
 • Jazyk a hlasy podporované mechanizmom rozpoznávania reči nemusí byť zrejmý zo zobrazeného názvu mechanizmu. Podrobné informácie o mechanizme nájdete v príslušnej príručke používateľa. Uvádza sa v nich nielen podporovaný jazyk, ale aj účel lexikónu. Účel lexikónu uvádza, či ide o bežnú slovnú zásobu alebo terminológiu používanú v konkrétnej oblasti, napríklad v oblasti práva alebo medicíny.
 • Spoločnosť Microsoft neposkytuje ďalšie mechanizmy rozpoznávania reči (hlasy), no dostupných je množstvo produktov iných výrobcov, ktoré podporujú nové rozhranie Microsoft Speech API. Ďalšie informácie o týchto produktov nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Zmena frekvencie hlasu prevodu textu na reč

Ak chcete zmeniť frekvenciu hlasu prevodu textu na reč, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Reč.
 2. Kliknite na kartu Text na reč.
 3. Posuňte posúvač Rýchlosť hlasu, ak chcete zmeniť frekvenciu hlasu prevodu textu na reč. V predvolenom nastavení je nastavená na hodnotu Normálna.
 4. Ak si chcete vypočuť aktuálne vybratý hlas s novou frekvenciou, kliknite na položku Ukážka hlasu. Text sa číta a jednotlivé vyslovované slová sa zvýrazňujú.

Zmena hlasitosti prevodu textu na reč

Ak chcete zmeniť úroveň výstupnej hlasitosti, postupujte podľa postupu nižšie. Všimnite si, že nie všetky zariadenia podporujú túto možnosť rovnakým spôsobom. Niektoré zariadenia nepodporujú ovládanie hlasitosti a tlačidlo Hlasitosť nebude k dispozícii. Ďalšie zariadenia môžu používať svoje vlastné zobrazenie hlasitosti. V takom prípade postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke alebo podľa pokynov zadokumentovaných pre daný konkrétny mechanizmus.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Reč.
 2. Na karte Text na reč kliknite na položku Zvukový výstup a potom kliknite na položku Hlasitosť.
 3. Zobrazí sa ovládanie hlasitosti. Nastavte pre zariadenie požadovanú úroveň.

Používanie prevodu textu na reč s programom Moderátor

Program Moderátor je pomôckou na prevod textu na reč pre používateľov, ktorí majú poškodený zrak alebo sú nevidiaci. Program Moderátor číta, čo je zobrazené na obrazovke: obsah aktívneho okna, možnosti ponuky alebo text, ktorý píšete.

Program Moderátor spolupracuje s programami Zápisník, WordPad, programami ovládacieho panela, programom Microsoft Internet Explorer, s pracovnou plochou systému Windows a inštalačným programom systému Windows. Program Moderátor nemusí nahlas správne čítať slová v iných programoch.

V programe Moderátor je k dispozícii viacero možností, ktoré vám umožňujú prispôsobiť spôsob, akým sa čítajú prvky na obrazovke.
 • Program môžete nastaviť tak, že sa budú nahlas pri zobrazení čítať nové okná, ponuky alebo kontextové ponuky.
 • Program môžete nastaviť tak, aby sa nahlas čítali písané znaky.
 • Program môžete nastaviť tak, aby sa ukazovateľ myši premiestňoval na aktívne položky na obrazovke.
 • Môžete upraviť rýchlosť, hlasitosť alebo výšku hlasu.
Nástroje zjednodušenia ovládania obsiahnuté v systéme Windows sú vytvorené tak, aby používateľom so špeciálnymi požiadavkami poskytovali minimálnu úroveň funkčnosti. Väčšina používateľov so zdravotným postihnutím potrebuje na každodenné používanie pokročilejšie obslužné programy.

Program Moderátor nie je k dispozícii pre všetky jazyky a je podporovaný len v anglickej verzii systému Windows XP.

Nastavenie programu Moderátor na ohlasovanie udalostí na obrazovke

 1. Spustite program Moderátor vykonaním jedného z nasledovných postupov:
  • Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Programy, ukážte na položku Príslušenstvo, ukážte na položku Zjednodušenie ovládania a potom kliknite na položku Moderátor.

   -alebo-
  • Stlačte kombináciu klávesov CTRL+ESC, stlačte kláves R, zadajte narrator a stlačte kláves ENTER.
 2. V dialógovom okne Moderátor začiarknite políčko Oznamovať udalosti na obrazovke.

Nastavenie programu Moderátor na hlasité čítanie stláčaných klávesov

 1. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+ESC, stlačte kláves R, zadajte narrator a stlačte kláves ENTER.
 2. Začiarknite políčko Čítať zadané znaky.

Nastavenie ukazovateľa myši na premiestňovanie sa na aktívne položky pri používaní programu Moderátor

 1. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+ESC, stlačte kláves R, zadajte narrator a stlačte kláves ENTER.
 2. Začiarknite políčko Presúvať ukazovateľ myši na aktívnu položku.

Navigácia pomocou klávesnice a programu Moderátor

Možnosti čítania

 • Ak chcete prečítať celé okno, kliknite na okno a stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+SPACEBAR.
 • Ak chcete získať informácie o aktuálnej položke, stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+ENTER.
 • Ak chcete získať podrobnejší opis položky, stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+INSERT.
 • Ak chcete, aby sa prečítal názov okna, stlačte kombináciu klávesov ALT+HOME.
 • Ak chcete, aby sa prečítal stavový riadok okna, stlačte kombináciu klávesov ALT+END.
 • Ak chcete prečítať obsah poľa, stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+ENTER alebo použite klávesy so šípkami.
 • Ak chcete stíšiť hovorené slovo, stlačte kláves CTRL.

Možnosti klávesnice

 • Ak sa chcete prepnúť na iný program, stlačte kombináciu klávesov ALT+TAB.
 • Ak sa chcete prepnúť na ďalšie tlačidlo alebo nástroj, stlačte kláves TAB. Ak sa chcete prepnúť v opačnom smere, stlačte kombináciu klávesov SHIFT+TAB.
 • Ak chcete vybrať položku v rozbaľovacom zozname, použite klávesy so šípkami.
 • Ak chcete vybrať tlačidlo alebo začiarkavacie políčko, stlačte kláves SPACEBAR.
 • Ak chcete otvoriť Správcu pomôcok, stlačte kláves s logom Windows+U.

Nastavenie hlasových možností programu Moderátor

 1. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+ESC, stlačte kláves R, zadajte narrator a stlačte kláves ENTER. Kliknite na položku Hlas.
 2. V dialógovom okne Nastavenie hlasu vyberte možnosti hlasu, ktoré chcete zmeniť:
  • Ak chcete zmeniť rýchlosť hlasu, kliknite na číslo v poli Rýchlosť.
  • Ak chcete zmeniť hlasitosť hlasu, kliknite na číslo v poli Hlasitosť.
  • Ak chcete zmeniť výšku hlasu, kliknite na číslo v poli Výška.
  Poznámka. Keď zmeníte nastavenie hlasu, môže to trvať niekoľko sekúnd až minút, kým sa nové nastavenie prejaví.

Spustenie programu Moderátor v minimalizovanom okne

Spustenie programu Moderátor v minimalizovanom okne môže byť užitočné (po nastavení možností v programe Moderátor), pretože okno programu Moderátor nepotrebujete vidieť, keď sa program používa.
 1. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+ESC, stlačte kláves R, zadajte narrator a stlačte kláves ENTER.
 2. Začiarknite políčko Spúšťať program Moderátor minimalizovaný.

Riešenie problémov

Riešenie problémov prevodu textu na reč

Ak chcete skontrolovať, či prevod textu na reč funguje správne, vykonajte nasledujúce testy.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Reč.
 2. Na karte Text na reč kliknite na položku Ukážka hlasu. Text v ukážke hlasu by sa mal nahlas vysloviť a každé slovo sa zvýrazní. Ak áno, prevod textu na reč a reproduktory pracujú správne. Ak nepočujete ukážku hlasu a slová sa zvýrazňujú, prečítajte si riešenie problémov v tomto článku v časti Možné problémy prevodu textu na reč.

Možné problémy prevodu textu na reč

Ak nepočujete hovorené slovo po otestovaní systému, zvážte nasledujúce možnosti:
 1. Hlasitosť reproduktorov je vypnutá alebo sú stlmené. Niektoré reproduktory sú vybavené externými ovládacími prvkami na ovládanie hlasitosti a jej stlmenie. Uistite sa, že je hlasitosť dostatočne vysoká a že reproduktory nie sú stlmené.
 2. Reproduktory nemusia byť vybraté ako aktuálne výstupné zariadenie. Na karte Text na reč kliknite na položku Zvukový výstup a uistite sa, že sú vybraté reproduktory.
 3. Reproduktory nemusia byť správne pripojené. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k reproduktorom. Skontrolujte, či je zvuková karta v počítači správne vložená a nainštalovaná a že sú k dispozícii správne ovládače. Ďalšie informácie o pripojení reproduktorov nájdete v časti Nastavenie reproduktorov.
 4. Mechanizmus prevodu textu na reč môže byť poškodený. Ak chcete otestovať, či nie je mechanizmus poškodený, prepnite sa na iný mechanizmus. Prečítajte si v tomto článku časť Zmena hlasu alebo mechanizmu prevodu textu na reč. Ak iný mechanizmus pracuje správne, preinštalujte problémový mechanizmus z pôvodného zdroja. Ak žiadny mechanizmus nepracuje správne, preinštalujte mechanizmus rozpoznávania reči z pôvodného zdroja alebo disku CD.O D K A Z Y

Ďalšie informácie o používaní rozpoznávania reči v systéme Windows XP získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
306537 Inštalácia a konfigurácia rozpoznávania reči v systéme Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
306901 Používanie rozpoznávania reči v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
278927 WD2002: Časť 1: Najčastejšie otázky týkajúce sa rozpoznávania reči a písania rukou (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 306902 – Posledná kontrola: 20. 6. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky