Pri inštalácii systému Windows XP sa zobrazí chybové hlásenie upozorňujúce, že je potrebný súbor Asms na disku CD-ROM so systémom Windows XP Professional

Dôležité Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Databázu Registry pred vykonaním úprav zálohujte. Mali by ste tiež vedieť, ako databázu Registry obnoviť v takom prípade, ak sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows

P R I Z N A K Y

Pri inštalácii systému Windows XP sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
[Potrebné súbory]

Požaduje sa súbor Asms na disku CD-ROM so systémom Windows XP Professional. Zadajte cestu umiestnenia súboru a kliknite na tlačidlo OK.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak nemôže inštalačný program komunikovať s jednotkou CD-ROM.

R I E S E N I E

Na vyriešenie tohto problému použite príslušný postup pre daný počítač.

Pevný disk so systémom súborov FAT alebo FAT32

Ak je pevný disk formátovaný systémom súborov FAT alebo FAT32, postupujte nasledovne:
 1. Použite spúšťací disk systému Microsoft Windows 98 Druhé vydanie alebo Microsoft Windows Millennium Edition (Me) s ovládačmi jednotky CD-ROM na reštartovanie počítača.
 2. Skopírujte nástroj Xcopy.exe z disku CD-ROM so systémom Windows 98 Druhé vydanie, Windows Millennium Edition (Me) alebo z pevného disku na spúšťací disk systému Windows. Pri kopírovaní použite príslušný postup.

  Disk CD-ROM so systémom Windows 98 Druhé vydanie

  Vložte disk CD-ROM so systémom Windows 98 Druhé vydanie do jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM a potom do príkazového riadka zadajte nasledujúce riadky a po zadaní každého riadka stlačte kláves ENTER. Reťazec cd-rom predstavuje písmeno jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM:
  c:
  copy cd-rom:\win98\smartdrv.exe
  copy cd-rom:\tools\oldmsdos\xcopy*.*

  Windows Millennium Edition (Me) CD-ROM

  Vložte disk CD-ROM so systémom Windows Millennium Edition (Me) do jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM a potom do príkazového riadka zadajte nasledujúce riadky a po zadaní každého riadka stlačte kláves ENTER. Reťazec cd-rom predstavuje písmeno jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM:
  c:
  copy cd-rom:\win9x\smartdrv.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_17.cab xcopy.exe /L c:\ xcopy.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_17.cab xcopy32.exe /L c:\ xcopy32.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_19.cab xcopy32.mod /L c:\ xcopy32.mod

  Pevný disk

  Do príkazového riadka zadajte nasledujúce riadky, kde reťazec jednotka predstavuje písmeno jednotky pevného disku, na ktorom je nainštalovaný systém Windows, a po zadaní každého riadku stlačte kláves ENTER:
  c:
  copy drive:\windows\smartdrv.*
  copy drive:\windows\xcopy*.*
 3. Vyberte disk CD-ROM so systémom Windows 98 alebo Windows Millennium Edition (Me) a vložte disk CD-ROM so systémom Windows XP Professional .
 4. Skopírujte priečinok I386 a všetky jeho podpriečinky na pevný disk. Postupujte pri tom tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúce riadky, kde reťazec cd-rom predstavuje písmeno jednotky CD-ROM a reťazec jednotka predstavuje písmeno jednotky pevného disku. Po zadaní každého riadka stlačte kláves ENTER:
  smartdrv
  xcopy cd-rom:\i386 drive:\i386 /e
 5. Reštartujte počítač a znovu spustite inštalačný program.
 6. Keď sa zobrazí chybové hlásenie, kliknite na tlačidlo Prehľadávať a potom zadajte cestu k priečinku I386 na pevnom disku.


  Poznámka. Výzva na zadanie umiestnenia tohto priečinka sa môže zobraziť niekoľkokrát. Ak nie je tlačidlo Prehľadávať k dispozícii, prečítajte si časť Pevný disk so systémom súborov NTFS.

Pevný disk so systémom súborov NTFS

Ak je pevný disk formátovaný systémom súborov NTFS a vykonávate inováciu zo staršej verzie systému Windows, použite jeden z nasledujúcich postupov.

Postup 1

Upozornenie Ak Editor databázy Registry použijete nesprávne, môžete spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia Editora databázy Registry, bude možné vyriešiť. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.
 1. Keď sa zobrazí chybové hlásenie, stlačením klávesov SHIFT+F10 spustite príkazovú reláciu.
 2. Zadajte príkaz regedit.exe a stlačte kláves ENTER.
 3. Kliknite na položku HKEY_LOCAL_MACHINE.
 4. V ponuke Súbor kliknite na položku Načítanie podregistra a potom načítajte %Windir%\System32\Config\System.sav.
 5. Keď sa zobrazí výzva na zadanie názvu, zadajte Test.
 6. Vyhľadajte a kliknite na nasledujúci kľúč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\ControlSet1\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 7. Odstráňte z databázy Registry kľúč UPPERFILTERS a kľúč LOWERFILTERS.
 8. Opakujte kroky 6 a 7 na ostatných kľúčoch ControlSet# v podregistri Test.
 9. Kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Skončiť a ukončite Editor databázy Registry.
 10. Ak cesta v chybovom hlásení obsahuje správne písmeno jednotky CD-ROM, kliknite na tlačidlo OK a pokračujte v inštalačnom programe.
 11. Ak sa zobrazí chybové hlásenie znovu, inštalačný program nedokáže správne čítať jednotku CD-ROM alebo je nesprávna cesta. V takomto prípade reštartujte počítač a nechajte, nech sa inštalačný program znovu spustí.

Postup 2

Ak sa nedá program Regedit.exe spustiť z príkazového riadka a existuje ďalšia voľná oblasť na pevnom disku, na ktorú môžete inštalovať systém Windows, postupujte nasledovne:
 1. Nainštalujte systém Windows na inú oblasť.
 2. Spustite novú inštaláciu systému Windows a potom spustite program Regedit.exe.
 3. Vykonajte kroky v postupe 1, ale podregister System.sav načítajte z pôvodného priečinka systému Windows.

Postup 3

Ak nepoužívate disk CD-ROM so systémom Windows XP s hologramom (používate napr. napálený disk CD-ROM), pokúste sa inštalačný program spustiť z maloobchodného disku CD-ROM s hologramom. Ak chcete overiť použitie disku CD-ROM, spustite počítač pomocou konzoly Recovery Console a potom skontrolujte priečinok C:\$win_nt$.~ls. Vyhľadajte priečinok Asms. Ak priečinok chýba, alebo súbory, ktoré obsahuje majú nula bajtov, disk CD-ROM sa nenapálil správne.

Ďalšie informácie o používaní nástroja Recovery Console nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
307654 Ako nainštalovať a používať nástroj Recovery Console v systéme Windows XP
Vlastnosti

ID článku: 311755 – Posledná kontrola: 20. 6. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky