Základný a dynamický ukladací priestor v systéme Windows XP

S U H R N

Systém Microsoft Windows XP poskytuje dva typy diskového ukladacieho priestoru: základný a dynamický.

Základný diskový ukladací priestor

Základný ukladací priestor používa bežné tabuľky oblastí podporované systémom MS-DOS, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 a Windows XP. Disk inicializovaný pre základný ukladací priestor sa označuje ako základný disk. Základný disk obsahuje základné zväzky, ako sú napríklad primárne oblasti, rozšírené oblasti alebo logické jednotky.

Základné zväzky okrem toho obsahujú viacdiskové zväzky (napríklad množiny zväzkov, prekladané zväzky, zrkadlené zväzky alebo prekladané zväzky s paritou), ktoré sú vytvorené na použitie v systéme Windows NT 4.0 alebo v staršej verzii tohto systému. Systém Windows XP tieto viacdiskové základné zväzky nepodporuje. Všetky množiny zväzkov, prekladané zväzky, zrkadlené zväzky a prekladané zväzky s paritou je potrebné pred inštaláciou systému Windows XP Professional zálohovať a odstrániť alebo skonvertovať na dynamické disky.

Dynamický diskový ukladaní priestor

Dynamický ukladací priestor je podporovaný v systémoch Windows 2000 a Windows XP Professional. Disk inicializovaný pre dynamický ukladací priestor sa označuje ako dynamický disk. Dynamický disk obsahuje dynamické zväzky, ako sú napríklad jednoduché zväzky, prekladané zväzky, rozložené zväzky, zrkadlené zväzky a zväzky typu RAID-5.

POZNÁMKA: Dynamické disky nie sú podporované na prenosných počítačoch alebo na počítačoch so systémom Windows XP Home Edition.

Na počítačoch so systémom Windows XP Home Edition, Windows XP Professional alebo Windows XP 64-Bit Edition nie je možné vytvárať zrkadlené zväzky ani zväzky typu RAID-5. Počítač so systémom Windows XP Professional môžete však použiť na vytvorenie zrkadleného zväzku alebo zväzku typu RAID-5 na vzdialených počítačoch, na ktorých je spustený systém Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server alebo Windows 2000 Datacenter Server. Ak tak chcete vykonať, musíte mať na vzdialenom počítači oprávnenia správcu.

Typy ukladacích priestorov sú oddelené od typu súborového systému. Základné alebo dynamické disky môžu obsahovať kombináciu oblastí alebo zväzkov FAT16, FAT32 alebo NTFS.

Diskový systém môže obsahovať ľubovoľnú kombináciu typov ukladacích priestorov. Všetky zväzky na jednom disku však musia používať rovnaký typ ukladacieho priestoru.

Konverzia základného disku na dynamický disk

Na konverziu základného disku na dynamický disk použite modul Správa diskov v systéme Windows XP. Postupujte nasledovne:
 1. Prihláste sa ako správca alebo ako člen skupiny Administrators.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 3. Kliknite na položku Výkon a údržba, kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Správa počítača.
 4. V ľavej časti okna kliknite na položku Správa diskov.
 5. V pravej dolnej časti okna dvakrát kliknite na základný disk, ktorý chcete previesť, a potom kliknite na položku Konvertovať na dynamický disk.


  POZNÁMKA: Musíte kliknúť pravým tlačidlom myši na sivú oblasť v ľavej časti okna podrobností, ktorá obsahuje názov disku. Kliknite pravým tlačidlom myši napríklad na položku Disk 0.
 6. Začiarknite políčko vedľa disku, ktorý chcete konvertovať (ak ešte nie je začiarknuté), a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. Ak chcete zobraziť zoznam zväzkov na disku, kliknite na položku Podrobnosti.
 8. Kliknite na položku Konvertovať.
 9. Po zobrazení výzvy na potvrdenie konverzie disku kliknite na tlačidlo Áno a potom kliknite na tlačidlo OK.
UPOZORNENIE: Po skonvertovaní základného disku na dynamický disk je lokálny prístup k dynamickému disku obmedzený na systém Windows 2000 a Windows XP Professional. Po skonvertovaní základného disku na dynamický disk nie je možné dynamické zväzky zmeniť späť na oblasti. Najprv musíte odstrániť všetky dynamické zväzky na disku a potom skonvertovať dynamický disk späť na základný disk. Ak chcete zachovať údaje, musíte ich najprv zálohovať alebo presunúť na iný zväzok.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Pojmy súvisiace s dynamickým ukladacím priestorom:
 • Zväzok je jednotka ukladacieho priestoru vytvorená z voľného miesta na jednom alebo viacerých diskov. Môže byť naformátovaný určitým systémom súborov a môže mať priradené písmeno jednotky. Zväzky a dynamické disky môžu mať ľubovoľné z nasledovných rozložení: jednoduché, rozložené, zrkadlené, prekladané alebo RAID-5.
 • Jednoduchý zväzok používa voľné miesto na jednom disku. Môže to byť jedna oblasť na disku alebo môže pozostávať z viacerých, zreťazených oblastí. Jednoduchý zväzok možno rozšíriť v rámci rovnakého disku alebo na ďalšie disky. Ak je jednoduchý zväzok rozšírený na viaceré disky, stane sa z neho rozložený zväzok.
 • Rozložený zväzok je vytvorený spojením voľného miesta na viacerých diskoch. Rozložený zväzok možno rozšíriť na maximálne 32 diskov. Rozložený zväzok nemožno zrkadliť a nie je odolný voči chybám.
 • Prekladaný zväzok je zväzok, ktorého údaje sú prekladané cez dva alebo viacero fyzických diskov. Údaje na tomto type zväzku sa prideľujú striedavo a rovnomerne na jednotlivé fyzické disky. Prekladaný zväzok nemožno zrkadliť ani rozšíriť a nie je odolný voči chybám. Prekladanie sa tiež označuje ako RAID-0.
 • Zrkadlený zväzok je zväzok odolný voči chybám a jeho údaje sa duplikujú na dva fyzické disky. Všetky údaje na jednom zväzku sa kopírujú na iný disk, čo zabezpečuje redundanciu údajov. Ak jeden z diskov zlyhá, údaje je stále možné získať z druhého disku. Zrkadlený zväzok nie je možné rozšíriť. Zrkadlenie sa tiež označuje ako RAID-1.
 • Zväzok typu RAID-5 je zväzok odolný voči chybám a jeho údaje sú rozložené do poľa troch alebo viacerých fyzických diskov. Parita (vypočítaná hodnota používaná na obnovenie údajov po zlyhaní) je tiež rozložené do diskového poľa. Ak fyzický disk zlyhá, časť zväzku typu RAID-5, ktorá bola na zlyhanom disku, možno znova vytvoriť zo zvyšných údajov a parity. Zväzok typu RAID-5 nemožno zrkadliť ani rozšíriť.
 • Systémový zväzok obsahuje súbory špecifické pre hardvér, ktoré sú potrebné na zavedenie systému Windows (napríklad súbory Ntldr, Boot.ini alebo Ntdetect.com). Systémový zväzok môže, ale nemusí byť, zhodný so spúšťacím zväzkom.
 • Spúšťací zväzok obsahuje súbory operačného systému Windows, ktoré sú umiestnené v priečinkoch %Systemroot% a %Systemroot%\System32. Spúšťací zväzok môže, ale nemusí byť, zhodný so systémovým zväzkom.
Ďalšie informácie o prevode základných a dynamických diskov získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
309044 Prevod základných a dynamických diskov v systéme Windows XP Professional
Ďalšie informácie o konfigurácii základných diskov získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

309000 Používanie nástroja Správa diskov na konfiguráciu základných diskov v systéme Windows XP
Ďalšie informácie o konfigurácii dynamických diskov získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

308424 POSTUP: Používanie nástroja Správa diskov na konfiguráciu dynamických diskov (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o vytvorení zrkadleného zväzku zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

307880 Vytvorenie zrkadleného zväzku na vzdialenom počítači so systémom Windows 2000 pomocou počítača so systémom Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o vytvorení zväzku typu RAID-5 zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

309043 POSTUP: Vytvorenie zväzku RAID-5 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 314343 – Posledná kontrola: 24. 1. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky