Chybové hlásenie: Windows Could Not Start Because of a Computer Disk Hardware Configuration Problem (Systém Windows sa nemôže spustiť v dôsledku problému s konfiguráciou hardvéru disku počítača)

Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 124550 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).

P R I Z N A K Y

Pri pokuse spustiť systém Windows XP sa môže zobraziť jedno z nasledovných chybových hlásení:

Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem (Systém Windows sa nemôže spustiť v dôsledku problému s konfiguráciou hardvéru disku počítača).

Could not read from the selected boot disk (Z vybratého zavádzacieho disku nemožno čítať.) Check boot path and disk hardware (Skontrolujte zavádzaciu cestu a hardvér disku).

Please check the Windows documentation about hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information (Ak potrebujete ďalšie informácie, skontrolujte dokumentáciu systému Windows týkajúcu sa konfigurácie hardvéru disku a príručky k hardvéru).
alebo
Windows NT could not start because the following file is missing or corrupt: (Systém Windows NT sa nemohol spustiť, pretože nasledovný súbor chýba alebo je poškodený:)

Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe

Znovu nainštalujte kópiu vyššie uvedeného súboru.
alebo
Winnt_root\System32\Hal.dll missing or corrupt: (Súbor Winnt_root\System32\Hal.dll chýba alebo je poškodený:)

Znovu nainštalujte kópiu vyššie uvedeného súboru.
Môže sa tiež prejaviť niektoré z nasledujúcich správaní:
 • Ak počítač spustíte s konzolou na obnovenie, môže sa zobraziť príkazový riadok bez možnosti prihlásiť sa do inštalácie systému Windows.
 • Pri pokuse získať prístup k priečinku Windows sa môže zobraziť toto chybové hlásenie:
  Prístup bol odmietnutý.
 • Ak budete chcieť vykonať opravu z disku CD-ROM so systémom Windows XP, inštalácia systému Windows sa nenájde a systém Windows nebude možné opraviť.

P R I C I N A

Tento problém môže nastať v prípade splnenia niektorej z nasledovných podmienok:

 • Hodnota Default v sekcii [Boot Loader] súboru Boot.ini chýba alebo je neplatná.
 • Systém Windows XP nie je nainštalovaný v umiestnení určenom v súbore Boot.ini.
 • Súbor Ntoskrnl.exe chýba alebo je poškodený.
 • Cesta oblasti v súbore Boot.ini nie je správne nastavená.
 • Všeobecné zlyhanie hardvéru.

R I E S E N I E

Ak chcete odstrániť tento problém, použite niektorý z nasledovných postupov.

Metóda 1

Upravte súbor Boot.ini a obnovte alebo opravte položku Default s cieľom zabezpečiť, aby ostatné položky v sekcii [Operating Systems] súboru Boot.ini odkazovali na príslušné adresáre.

Ďalšie informácie o upravovaní súboru Boot.ini sa zobrazia po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

289022 Úprava súboru Boot.ini v systéme Windows XP

Metóda 2

Opravenie súboru Boot.ini použitím pomôcky Bootcfg v konzole na obnovenie:

 1. Na spustenie počítača použite disk CD-ROM so systémom Windows XP.
 2. Pri zobrazení výzvy na stlačenie klávesu R na opravu systému Windows pomocou konzoly na obnovenie stlačte kláves R.
 3. Vyberte požadovanú inštaláciu systému Windows a pri zobrazení výzvy zadajte heslo správcu.
 4. Zadajte príkaz bootcfg /rebuild a stlačte kláves ENTER.
 5. Po vyhľadaní inštalácie systému Windows sa zobrazia tieto pokyny:
  Add installation to boot list? (Pridať inštaláciu do zavádzacieho zoznamu?) (Yes/No/All) ((Áno/Nie/Všetky))
  [Ako odpoveď zadajte Y.]

  Enter Load Identifier: (Zadajte identifikátor načítania:)
  [Toto je názov operačného systému. Zadajte Windows XP Professional alebo Windows XP Home Edition.]

  Enter OS Load options: (Zadajte možnosti načítania operačného systému:)
  [Toto pole nechajte prázdne a stlačte kláves ENTER].
  Po vykonaní predchádzajúcich krokov reštartujte počítač a v zavádzacej ponuke vyberte prvú položku. Systém Windows XP by sa mal spustiť v normálnom režime.

  Po úspešnom načítaní systému Windows XP možno upraviť súbor Boot.ini na odstránenie nesprávnej položky.
Ďalšie informácie o upravovaní súboru Boot.ini sa zobrazia po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

289022 Úprava súboru Boot.ini v systéme Windows XP

Metóda 3

 1. Spustite počítač z disku CD-ROM systému Windows XP. Stlačením ľubovoľného klávesu spustíte počítač z disku CD.
 2. Po načítaní inštalačných súborov stlačte kláves R na vykonanie opravy pomocou konzoly na obnovenie.
 3. V konzole pre obnovenie vyberte inštaláciu, do ktorej sa prihlásite (zvyčajne číslo 1), a stlačte kláves ENTER.
 4. Zadaním hesla pre konto správcu sa prihláste do tohto konta a stlačte kláves ENTER.
 5. Do príkazového riadka konzoly pre obnovenie zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:

  Ak ide o systémy s jedným procesorom:

  expand cd-rom:\i386\ntoskrnl.ex_ jednotka:\Windows\system32
  Ak ide o systémy s viacerými procesormi, zadajte:

  expand cd-rom:\i386\ntkrnlmp.ex_ jednotka:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

  Cd-rom je písmeno jednotky CD-ROM a jednotka je písmeno jednotky pevného disku, na ktorom je systém Windows nainštalovaný.
 6. Ak sa zobrazí výzva na prepísanie súboru, stlačte kláves Y.
 7. Do príkazového riadka napíšte text exit a stlačte kláves ENTER.

Metóda 4

Počítač spustite pomocou konzoly na obnovenie a spustite príkaz CHKDSK /r.

Poznámka. V príkaze Chkdsk nemusíte pridať prepínač /p, pretože prepínač /r zabezpečí, že pomôcka Chkdsk vyhľadá zlé sektory a obnoví informácie, ktoré sa dajú čítať. Tento príkaz zahŕňa funkčnosť prepínača /p.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak chýba hodnota Default v sekcii [Boot Loader] súboru Boot.ini, systém Windows XP zobrazí v ponuke úvodného spustenia systému (načítania) novú položku, Windows (default) a potom sa predvolí na novú položku. Položka Windows (default) odkazuje na nasledovnú cestu na načítanie systému Windows XP:

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Ďalšie informácie o súbore Boot.ini získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

102873 Použitie súboru BOOT.INI a ciest ARC a ich názvové konvencie (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o konzole na obnovenie v systéme Windows XP získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

307654 Ako nainštalovať a používať nástroj Recovery Console v systéme Windows XP
Vlastnosti

ID článku: 314477 – Posledná kontrola: 30. 11. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky