Príkaz adprep /forestprep systému Windows Server 2003 spôsobuje nesprávnosť atribútov v lesoch systému Windows 2000, ktoré obsahujú servery Exchange 2000 Server.

S U H R N

Schéma aplikácie Microsoft Exchange 2000 definuje tri atribúty, ktoré nie sú kompatibilné so štandardom RFC (Request for Comments): houseIdentifier, Secretary a labeledURI. Súprava Microsoft Windows 2000 InetOrgPerson Kit redefinuje atribút Secretary a atribút labeledURI. Príkaz adprep /forestprep v systéme Microsoft Windows Server 2003 redefinoval všetky tri atribúty tak, ako je to popísané v časti Request for Comments (RFC) 2798.

Ak aplikácia Exchange 2000 vytvorila tieto tri atribúty skôr, než ste spustili súpravu Windows 2000 InetOrgPerson Kit, atribút LdapDisplayName pre atribút houseIdentifier bude v konflikte s iným atribútom, keď replikácia adprep /forestprep systému Windows Server 2003 pridá nové definície vyhovujúce štandardu RFC. Ak aplikácia Exchange 2000 vytvorila tieto tri atribúty skôr, než ste spustili príkaz adprep /forestprep systému Windows Server 2003, všetky tri atribúty budú poškodené. Tieto konflikty sa nevyskytujú v prípade, že príkaz adprep /forestprep systému Windows Server 2003 vytvorí tieto atribúty pred inštaláciou aplikácie Exchange 2000.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Keď príkaz adprep /forestprep systému Windows Server 2003 pridá svoje atribúty InetOrgPerson do doménovej štruktúry systému Windows 2000, ktorá obsahuje schému aplikácie Exchange 2000, jeho definície atribútov Secretary, houseIdentifier a labeledURI budú v konflikte s definíciami týchto atribútov v aplikácii Exchange 2000. V radiči domény, ktorý prijíma aktualizácie schém systému Windows Server 2003, sa za účelom zabránenia konfliktom upravujú atribúty LdapDisplayName pre definície týchto atribútov v aplikácii Exchange 2000. Keď služba Microsoft Active Directory zistí duplicitný názov, upraví názov jedného z objektov pridaním reťazca „Dup“ a niekoľkých jedinečných znakov na začiatok názvu. Toto správanie sa označuje ako „skomolenie“ objektov.

Príkaz setup /forestprep servera Exchange Server 2003 tiež pridá atribúty InetOrgPerson a tiež môže spôsobiť skomolenie objektov.

Doménové štruktúry služby Active Directory nie sú náchylné na tento problém so skomolenými názvami v prípade, že na vytvorenie počiatočnej definície atribútov Secretary, labeledURI a houseIdentifier používate príkaz systému Windows Server 2003 adprep /forestprep. Skomolené atribúty LdapDisplayName sa nevyskytujú v nasledovných prípadoch:
 • Príkaz systému Windows Server 2003 adprep /forestprep v doménovej štruktúre systému Windows 2000 spustíte pred inštaláciou aplikácie Exchange 2000.
 • Aplikáciu Exchange 2000 pridáte do existujúcej doménovej štruktúry systému Windows 2000. Pred spustením príkazu adprep /forestprep systému Windows Server 2003 spustíte súbor Inetorgpersonfix.ldf.
 • Aplikáciu Exchange 2000 pridáte do existujúcej doménovej štruktúry systému Windows 2000. Potom spustíte príkaz setup /forestprep servera Exchange Server 2003 pred spustením príkazu adprep /forestprep systému Windows Server 2003.
V prípade, že aplikácia Exchange 2000 vytvorí v doméne systému Windows 2000 počiatočnú definíciu atribútov Secretary, houseIdentifier a labeledURI, v doménových štruktúrach systémov Windows 2000 a Windows Server 2003 sa môžu vyskytnúť skomolené atribúty. Toto správanie sa môže vyskytnúť v nasledovných prípadoch:
 • Do doménovej štruktúry operačného systému Windows 2000 pridáte verziu aplikácie Exchange 2000 triedy InetOrgPerson pred pridaním triedy InetOrgPerson zo súpravy InetOrgPerson Kit.
 • Do doménovej štruktúry systému Windows 2000 pridáte verziu aplikácie Exchange 2000 triedy InetOrgPerson pred spustením príkazu adprep /forestprep systému Windows Server 2003.
 • Pridáte súpravu Windows 2000 InetOrgPerson Kit a potom nainštalujete zmeny schémy aplikácie Exchange 2000 pred spustením príkazu adprep /forestprep systému Windows Server 2003.
 • Radič domény systému Windows 2000, ktorý obsahuje definíciu atribútu InetOrgPerson programu Exchange 2000, neprijíma aktualizácie služby Active Directory po spustení súboru Inetorgpersonfix.ldf z inštalačného média systému Windows Server 2003.

Scenár 1: Zmeny schémy aplikácie Exchange 2000 sa pridajú po spustení príkazu adprep /forestprep

Ak sa zmeny schémy aplikácie Exchange 2000 uvedú do lesa systému Windows 2000 po spustení príkazu adprep /forestprep zo systému Windows Server 2003, prezrite si časť „Overview: Upgrading Windows 2000 Domain Controllers to Windows Server2003“ (Prehľad: Inovácia radičov domény so systémom Windows 2000 na systém Windows Server 2003) v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
325379 Postup pri inovácii radičov domény so systémom Windows 2000 na systém Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Scenár 2: Zmeny schémy aplikácie Exchange 2000 sa nainštalujú pred spustením príkazu adprep /forestprep systému Windows Server 2003

Ak sa už zmeny schémy aplikácie Exchange 2000 nainštalovali, ale ešte ste v systéme Windows Server 2003 nespustili príkaz adprep /forestprep, zvážte nasledovný akčný plán:
 1. Prihláste sa do konzoly hlavného servera operácií schém pomocou konta, ktoré je členom skupiny Schema Administrators a skupiny Enterprise Administrators.
 2. Povoľte možnosť Schema Updates (Aktualizácia schém) na hlavnom serveri schém.Ďalšie informácie o povolení aktualizácií schémy služby Active Directory nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

  285172 Aktualizácie schém vyžadujú prístup na zápis do schémy v službe Active Directory (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 3. Skomolené atribúty HouseIdentifier, Secretary a LabeledURI majú atribúty LDAPDisplayName, ktorých formát je podobný nasledovnému:
  lDAPDisplayName: DUP-labeledURI-9591bbd3-d2a6-4669-afda-48af7c35507d;
  lDAPDisplayName: DUP-secretary-c5a1240d-70c0-455c-9906-a4070602f85f
  lDAPDisplayName: DUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
  Ak boli zobrazované atribúty LDAPDisplayName pre LabeledURI, Secretary a HouseIdentifier skomolené, spustite skript InetOrgPersonfix.ldf systému Windows Server 2003, ktorým tieto názvy obnovíte:
  1. Vytvorte priečinok s názvom %systemroot%\iop.
  2. Do príkazového riadka zadajte príkaz: cd %systemroot%\iop a stlačte kláves ENTER.
  3. Extrahujte súbor Inetorgpersonfix.ldf zo súboru Support.cab, ktorý sa nachádza v priečinku Support\Tools na inštalačnom médiu systému Windows Server 2003.
  4. Z konzoly hlavného servera operácií schém načítajte súbor Inetorgpersonfix.ldf pomocou nástroja Ldifde.exe a opravte atribút LdapDisplayName atribútov houseIdentifier, Secretary a labeledURI. Postupujte tak, že zadajte nasledovný príkaz, v ktorom cesta dn pre doménu koreňového adresára lesa je cesta k doménovému názvu pre doménu koreňového adresára lesa uzavretá v úvodzovkách:
   ldifde -i -f inetorgpersonfix.ldf -v -c DC=X "cesta dn pre doménu koreňového adresára lesa"
   Poznámka V tomto príkaze je X konštanta rozlišujúca veľké a malé písmená. Zadajte ju presne tak, ako je zobrazená na tomto mieste.
 4. Pred spustením príkazu adprep /forestprep systému Windows Server 2003 skontrolujte, či sa hodnoty LDAPDisplayName pre atribúty CN=ms-Exch-Assistant-Name, CN=ms-Exch-LabeledURI a CN=ms-Exch-House-Identifier zobrazujú v kontexte pomenovania schém ako msExchAssistantName, msExchLabeledURI a msExchHouseIdentifier.

  Na kontrolu správnosti hodnôt LDAPDisplayName môžete použiť nástroj ADSI Edit. Postupujte pri tom nasledovne:

  Upozornenie Ak používate modul snap-in ADSI Edit, pomôcku LDP alebo iného klienta LDAP verzie 3 a nesprávne upravíte atribúty objektov služby Active Directory, môžete zapríčiniť vážne problémy. Tieto problémy môžu spôsobiť, že bude nutné opätovne nainštalovať systémy a aplikácie Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, alebo aj systém Windows aj aplikáciu Exchange. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré sa vyskytnú v prípade nesprávnej úpravy atribútov objektov služby Active Directory, bude možné vyriešiť. Úpravy atribútov vykonávate na vlastné riziko.
  1. Kliknite na tlačidlo Start, ukážte na položku Programs, ukážte na položku Windows 2000/2003 Support Tools a potom kliknite na položku ADSI Edit.
  2. Expand Schema [Your_Domain].
  3. Expand Cn = schéma, CN = konfigurácia, CN = interné názvy.
  4. Na table vpravo vyhľadajte atribút, ktorý chcete overiť.
  5. Pravým tlačidlom myši kliknite na atribút a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  6. V zozname Vybrať vlastnosti na zobrazenie kliknite na položku Obe.
  7. V zozname Vybrať vlastnosť na zobrazenie kliknite na položku LDAPDisplayName.
  8. Skontrolujte, či je hodnota LDAPDisplayName správna.
  9. Kroky e až h opakujte pre všetky atribúty, ktoré chcete overiť.
 5. Spustite príkaz adprep /forestprep a príkaz /domainprep.
Ďalšie informácie nájdete v časti "Overview: Upgrading Windows 2000 Domain Controllers to Windows Server 2003“ (Prehľad: Inovácia radičov domény so systémom Windows 2000 na systém Windows Server 2003) v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
325379 Postup pri inovácii radičov domény so systémom Windows 2000 na systém Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Scenár 3: pred spustením príkazu adprep /forestprep systému Windows Server 2003 ste nespustili skript InetOrgPersonfix

Ak spustíte príkaz adprep /forestprep systému Windows Server 2003 v lese systému Windows 2000, ktorý obsahuje zmeny schém aplikácie Exchange 2000, atribúty LdapDisplayname pre atribúty houseIdentier, Secretary a labeledURI sa skomolia. Na identifikáciu skomolených názvov použite nástroj Ldp.exe, ktorý umožňujte vyhľadať zmenené atribúty:
 1. Z priečinka Support\Tools na inštalačnom médiu systému Windows 2000 alebo Windows Server 2003 nainštalujte nástroj Ldp.exe.
 2. Nástroj Ldp.exe spustite z radiča domény alebo z počítača, ktorý je členom doménovej štruktúry.
  1. V ponuke Connection (Pripojenie) kliknite na príkaz Connect (Pripojiť), pole Server ponechajte prázdne, do poľa Port zadajte hodnotu 389 a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. V ponuke Connection (Pripojenie) kliknite na príkaz Bind (Viazať), ponechajte všetky polia prázdne a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Poznamenajte si cestu rozlišujúceho názvu pre atribút SchemaNamingContext.

  Napríklad pre radič domény v doménovej štruktúre CORP.ADATUM.COM bude cesta rozlišujúceho názvu CN=Schema,CN=Configuration,DC=corp,DC=adatum,DC=com.
 4. V ponuke Browse (Prehľadávanie) kliknite na položku Search (Hľadať).
 5. Nakonfigurujte nasledovné nastavenia:
  • Base DN: Zadajte cestu rozlišujúceho názvu pre kontext pomenovania schém, ktorú ste si poznamenali v kroku 3.
  • Filter: Zadajte reťazec (ldapdisplayname=dup*).
  • Scope: Kliknite na položku Subtree (Podstrom).
 6. Skomolené atribúty HouseIdentifier, Secretary a LabeledURI majú atribúty LDAPDisplayName, ktorých formát je podobný nasledovnému:
  lDAPDisplayName: DUP-labeledURI-9591bbd3-d2a6-4669-afda-48af7c35507d;
  lDAPDisplayName DUP-secretary-c5a1240d-70c0-455c-9906-a4070602f85f
  lDAPDisplayName DUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
  Ak boli zobrazované názvy LDAP atribútov LabeledURI, Secretary a HouseIdentifier skomolené, spustite skript Inetorgpersonfix.ldf systému Windows Server 2003, ktorým tieto názvy obnovíte:
  1. Vytvorte priečinok s názvom %systemroot%\iop.
  2. Do príkazového riadka zadajte príkaz :cd %systemroot%\iop a stlačte kláves ENTER.
  3. Extrahujte súbor Inetorgpersonfix.ldf zo súboru Support.cab, ktorý sa nachádza v priečinku Support\Tools na inštalačnom médiu systému Windows Server 2003.
  4. Z konzoly hlavného servera operácií schém načítajte súbor Inetorgpersonfix.ldf pomocou nástroja Ldifde.exe a opravte atribút LdapDisplayName atribútov houseIdentifier, Secretary a labeledURI. Postupujte tak, že zadajte nasledovný príkaz, v ktorom cesta dn pre doménu koreňového adresára lesa je cesta k doménovému názvu pre doménu koreňového adresára lesa uzavretá v úvodzovkách:
   ldifde -i -f inetorgpersonfix.ldf -v -c DC=X "cesta dn pre doménu koreňového adresára lesa"
   Poznámka V tomto príkaze je X konštanta rozlišujúca veľké a malé písmená. Zadajte ju presne tak, ako je zobrazená na tomto mieste.
 7. Skontrolujte, či atribúty houseIdentifier, Secretary a labeledURI nie sú v kontexte pomenovania schém skomolené.
 8. Pomocou súboru Winnt32.exe inovujte radiče domény systému Windows 2000.

  Ďalšie informácie o inovácii radiča domény systému Windows 2000 pomocou súboru Winnt32.exe nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

  325379 Postup pri inovácii radičov domény so systémom Windows 2000 na systém Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Chyby v aplikácii Exchange 2000 Server v prípade skomolenia atribútov InetOrgPerson

Keď nainštalujete alebo inovujete počítač s aplikáciou Exchange 2000 Server v doméne, ktorá obsahuje viaceré radiče domény, počas inštalácie /forestprep sa môžu zobraziť nasledovné chybové hlásenia:
Setup failed while installing subcomponent Microsoft Windows Active Directory schema update with error code 0xC1037AE6 (please consult the installation logs for a detailed description). You may cancel the installation or try the failed step again. (Inštalácia zlyhala pri inštalovaní aktualizácie schémy subkomponentu služby Microsoft Windows Active Directory s kódom chyby 0xC1037AE6 (podrobné informácie nájdete v denníkoch inštalácie). Inštaláciu môžete prerušiť alebo sa môžete pokúsiť znova vykonať chybný krok.)
Denník inštalácie môže obsahovať nasledovné chybové hlásenie:
[14:07:16] ScRunLDIFScript (k:\admin\src\libs\exsetup\exmisc.cxx:1333)
Error code 0XC1037AE6 (31462): Extending the schema in the Active Directory failed.
Please consult the error log LDIF.ERR in your TEMP directory.
Tento problém sa vyskytuje z dôvodu kolízie atribútu InetOrgPerson. Spustite súbor Inetorgpersonfix.ldf podľa pokynov uvedených v scenári 3 tohto článku.

Vylepšenia nástroja Adprep.exe v aktualizácii Windows Server 2003 Service Pack 1

Nástroj Adprep.exe bol vylepšený v aktualizácii Windows Server 2003 Service Pack 1. Tento nástroj teraz zisťuje rozšírenia schémy InetOrgPerson aplikácie Exchange 2000 a potom sa zastaví. Po zistení rozšírenia InetOrgPerson sa zobrazí nasledovné hlásenie:
Adprep was unable to extend the schema. (Príkazu adprep sa nepodarilo rozšíriť schému.)
[Status/Consequence] ([Stav/následok])
The schema master did not complete a replication cycle after the last reboot. (Hlavný server schém nedokončil cyklus replikácie po poslednom reštartovaní systému.) The schema master must complete at least one replication cycle before the schema can be extended. (Hlavný server schém musí pred rozšírením schémy dokončiť aspoň jeden cyklus replikácie).
[User Action] ([Akcia používateľa])
Verify that the schema master is connected to the network and can communicate with other domain controllers. (Skontrolujte, či je hlavný server schém pripojený do siete a či môže komunikovať s ostatnými radičmi domén.) Use the Sites and Services snap-in to replicate between the schema operations master and at least one replication partner. (Na replikáciu medzi hlavným serverom operácií schém a najmenej jedným partnerom replikácie použite modul snap-in Sites and Services (Lokality a služby).) After replication has succeeded, run adprep again. (Po úspešnom dokončení replikácie znova spustite príkaz adprep.)
Ďalšie informácie o vyriešení tohto konfliktu získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

325379 Postup pri inovácii radičov domény so systémom Windows 2000 na systém Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Na rozšírenie schémy sa odporúča vždy používať najnovšiu verziu nástroja Adprep.exe.Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

324392 Vylepšenia nástroja Adprep.exe v aktualizácii Windows Server 2003 Service Pack 1 a v rýchlej oprave 324392 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 314649 – Posledná kontrola: 14. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky