Návod na používanie nástroja Dumpchk.exe na kontrolu súboru výpisu pamäte

Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows NT a Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom156280 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).

S U H R N

V tomto článku sa opisuje nástroj Dumpchk.exe, program príkazového riadka, ktorý je možné použiť na overenie, či sa súbor výpisu pamäte správne vytvoril. Nástroj Dumpchk nepožaduje prístup k symbolom.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Nástroj Dumpchk sa nachádza na disku CD-ROM so systémom Windows XP. Nainštalujte nástroje technickej podpory spustením súboru Setup.exe z priečinka Support\Tools na disku CD-ROM. Na základe predvoleného nastavenia sa program Dumpchk.exe nainštaluje do priečinka Program Files\Support Tools.

Nástroj Dumpchk podporuje nasledujúce možnosti príkazového riadka:


DUMPCHK [options] <CrashDumpFile>

-? Zobrazí syntax príkazu.

-p Vytlačí len hlavičku (bez overenia).

-v Určuje spustenie v podrobnom režime.

-q Spustí rýchly test. Táto možnosť nie je k dispozícii v systéme Windows XP.
Ďalšie možnosti sú dostupné vo verzii nástroja Dumpchk.exe určenej pre systém Windows XP :


-c Vykoná overenie výpisu.

-x Vykoná ďalšie overenie súboru; operácia trvá niekoľko minút.

-c Vykoná test výpisu.

-y <cesta> Slúži na nastavenie vyhľadávacej cesty k symbolom pre test výpisu.
Ak je vyhľadávacia cesta k symbolom nezadaná, použije sa disk CD-ROM
pre symboly.

-b <cesta> Slúži na nastavenie vyhľadávacej cesty k obrázkom pre test výpisu.
Ak je vyhľadávacia cesta k symbolom nezadaná, použije sa %SystemRoot%\System32
pre symboly.

-k <súbor> Nastaví názov jadra do súboru.

-h <súbor> Nastaví názov súčasti HAL do súboru.
Nástroj Dumpchk zobrazí niektoré základné informácie zo súboru výpisu pamäte, potom overí všetky virtuálne a fyzické adresy v súbore. Ak sa v súbore výpisu nájdu chyby, nástroj Dumpchk ich ohlási. Nižšie je uvedený príklad výstupu príkazu Dumpchk:


Filename . . . . . . .Memory.dmp
Signature. . . . . . .PAGE
ValidDump. . . . . . .DUMP
MajorVersion . . . . .free system
MinorVersion . . . . .1057
DirectoryTableBase . .0x00030000
PfnDataBase. . . . . .0xffbae000
PsLoadedModuleList . .0x801463d0
PsActiveProcessHead. .0x801462c8
MachineImageType . . .i386
NumberProcessors . . .1
BugCheckCode . . . . .0xc000021a
BugCheckParameter1 . .0xe131d948
BugCheckParameter2 . .0x00000000
BugCheckParameter3 . .0x00000000
BugCheckParameter4 . .0x00000000

ExceptionCode. . . . .0x80000003
ExceptionFlags . . . .0x00000001
ExceptionAddress . . .0x80146e1c

NumberOfRuns . . . . .0x3
NumberOfPages. . . . .0x1f5e
Run #1
BasePage . . . . . .0x1
PageCount. . . . . .0x9e
Run #2
BasePage . . . . . .0x100
PageCount. . . . . .0xec0
Run #3
BasePage . . . . . .0x1000
PageCount. . . . . .0x1000


**************
**************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList
**************

**************
**************--> Performing a complete check (^C to end)
**************
**************
**************--> Validating all physical addresses
**************
**************
**************--> Validating all virtual addresses
**************
**************
**************--> This dump file is good!
**************
Ak sa v ľubovoľnej časti nachádza chyba, súbor výpisu je poškodený a analýzu nie je možné vykonať.


V tomto príklade je z pohľadu ladenia najdôležitejšia nasledujúca časť výstupu nástroja Dumpchk:


MajorVersion . . . . .free system
MinorVersion . . . . .1057
MachineImageType . . .i386
NumberProcessors . . .1
BugCheckCode . . . . .0xc000021a
BugCheckParameter1 . .0xe131d948
BugCheckParameter2 . .0x00000000
BugCheckParameter3 . .0x00000000
BugCheckParameter4 . .0x00000000
Tieto informácie môžete použiť na určenie chyby typu Stop, ktorá sa vyskytla v jadre, a z časti aj na určenie verzie systému Windows, ktorý sa používal.
Vlastnosti

ID článku: 315271 – Posledná kontrola: 30. 11. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky