Rozšírené postupy riešenia problémov pri zobrazovaní chyby Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) v systéme Windows XP

S U H R N

V tomto článku je podrobne popísaný postup pri riešení problémov s chybovými hláseniami „Stop 0x0000007B“ v systéme Windows XP. V tomto článku sú popísané problémy, ktoré môžu spôsobiť túto chybu Stop, vrátane vírusov v zavádzacom sektore a problémov s ovládačmi zariadení alebo hardvérom. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť ani po oboznámení sa s týmito problémami, použite všeobecné postupy riešenia problémov, ktoré sú uvedené na konci článku.

Tento článok je určený pre skúsených používateľov počítača. Ak sa nechcete púšťať do pokročilého riešenia problémov, môžete požiadať o pomoc inú osobu alebo kontaktovať oddelenie technickej podpory. Ďalšie informácie získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Poznámka:
Ak táto chyba zobrazuje v počítači so systémom Windows 7, pozrite si nasledujúci článok na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

ÚVOD

Pri spustení počítača sa môže zobraziť jedno z nasledujúcich chybových hlásení:
 • STOP: 0x0000007B (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • Setup has encountered a fatal error that prevents it from continuing.


  Contact your product support representative for assistance. The following status will assist them in diagnosing the problem.


  (0x4, 0x1, 0, 0)


  Setup cannot continue. Power down or reboot your computer now.
Počas inštalácie systému Windows XP sa môže zobraziť chybové hlásenie „Stop 0x0000007B“, keď sa inštalačný program reštartuje počas procesu inštalácie. Keď sa chyba Stop vyskytne počas spúšťania inštalačného programu, zobrazí sa druhé chybové hlásenie. Ak chcete odstrániť tento problém, prečítajte si nasledovné štyri časti a zistite, či niektorý z problémov nie je podobný tomu vášmu. Ak váš prípad nie je podobný ani jednému z uvedených problémov, použite všeobecné kroky na riešenie problémov, ktoré sa nachádzajú na konci článku.

Vírusy v zavádzacom sektore

Chybové hlásenie „Stop 0x0000007B“ sa môže zobraziť vtedy, keď je počítač napadnutý vírusom v zavádzacom sektore. Ak sa problém vyskytuje len niekedy a systém Windows sa dá spustiť, skontrolujte, či počítač nie je infikovaný vírusmi. Ak nájdete vírus, skontrolujte aj všetky diskety ešte predtým, ako ich znovu použijete.

Ak chcete zobraziť zoznam výrobcov antivírusového softvéru, kliknite na nasledovné číslo článku, čím zobrazíte článok v databáze Microsoft Knowledge Base:
49500 Zoznam dodávateľov antivírusového softvéru
Poznámka: Na zistenie a odstránenie rôznych vírusov bude možno potrebné použiť viac ako jeden antivírusový softvér.

Dôležité upozornenie. Ak je počítač infikovaný vírusom, môže byť nedostatočne zabezpečený voči ďalším formám útoku. Infikované servery pripojené na Internet sa odporúča nanovo zostaviť podľa pokynov, ktoré sú publikované na webovej lokalite CERT. Servery s pripojením na Internet sú servery, ktoré pracujú bez brány firewall alebo inej ochrany. Pred opätovným zaradením do služby je tiež vhodné znovu zostaviť všetky počítače, ktoré sú v ohrození, pretože sa nachádzajú v blízkosti infikovaných počítačov.


Ak vírus infikoval počítače so systémom Windows XP a antivírusový program nedokáže odstrániť vírus a opraviť systém, je nutné zmeniť oblasti na pevnom disku, formátovať pevný disk a preinštalovať systém Windows XP. Ďalšie informácie o vytváraní oblastí a formátovaní pevného disku v systéme Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo článku:

313348 Postup vytvárania oblastí a formátovania pevného disku v systéme Windows XP

Ďalšie informácie o zabezpečení ochrany zavádzacieho sektora pred vírusmi v systéme Windows XP získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

122221 Ochrana zavádzacieho sektora pred vírusmi v systéme Windows

Problémy s ovládačmi zariadení

Chybové hlásenie „Stop 0x0000007B“ sa môže zobraziť v nasledujúcich situáciách:
 • Ovládač zariadenia, ktorý je potrebný pre zavádzací radič počítača, nie je nakonfigurovaný na spustenie počas procesu spustenia.
 • Ovládač zariadenia, ktorý je potrebný pre zavádzací radič počítača, je poškodený.
 • Informácie v databáze Registry systému Windows XP (informácie súvisiace s načítaním ovládačov zariadení počas spustenia) sú poškodené.
Systém Windows XP vyžaduje ovládač miniportu na komunikáciu s radičom pevného disku, ktorý sa používa na spustenie počítača. Ak systém Windows XP neposkytne ovládač zariadenia pre radič, alebo ak systém Windows XP používa poškodený alebo nekompatibilný ovládač, ovládač je nutné nahradiť platnou kópiou, ktorá je kompatibilná s radičom a systémom Windows XP.


Počas prvej fázy inštalácie systému Windows XP inštalačný program zobrazí v spodnej časti obrazovky nasledujúce hlásenie:
Press F6 if you have to install a third-party SCSI or RAID driver.
Stlačte kláves F6 a potom postupujte podľa pokynov na inštaláciu ovládača veľkokapacitného zariadenia od výrobcu OEM. Ďalšie informácie o použití klávesu F6 na načítanie ovládača zariadenia výrobcu OEM na zabezpečenie podpory nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

314859 Počas inštalácie systému Windows XP je s klávesom F6 k dispozícii len obmedzená podpora ovládača výrobcu OEM

Ak chcete zistiť, či je radič pevného disku kompatibilný so systémom Windows XP, alebo ak chcete získať informácie o ovládačoch, ktoré sú zahrnuté na disku CD-ROM so systémom Windows XP alebo sú k dispozícii na prevzatie, pozrite si zoznam hardvéru kompatibilného so systémom Windows XP (HCL). Ďalšie informácie o najnovšom zozname HCL pre systém Windows XP získate po kliknutí na nasledovné číslo článku v databáze Microsoft Knowledge Base:

314062 Najnovší zoznam hardvéru kompatibilného so systémom Windows XP

Ak radič pevného disku nie je uvedený v zozname HCL, obráťte sa na výrobcu počítača, systémovej dosky alebo radiča pevného disku za účelom získania informácií o dostupnosti ovládača. Spoločnosť Microsoft nezaručuje, že existuje riešenie pre zariadenie, ktoré nie je uvedené v zozname kompatibilného hardvéru. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

315239 Politika technickej podpory spoločnosti Microsoft pre hardvér, ktorý sa nenachádza v zozname HCL pre systém Windows

Ak je systémový podregister v databáze Registry systému Windows XP poškodený, systém Windows XP nebude mať možnosť načítať ovládač zariadenia miniportu, ktorý je potrebný pre zavádzací radič. Ak chcete odstrániť tento problém, obnovte zálohu databázy Registry. Ďalšie informácie o obnovení zálohy databázy Registry nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

307545 Ako obnoviť poškodenú databázu Registry, ktorá neumožňuje spustenie systému Windows XP

Problémy s hardvérom

Chybové hlásenie „Stop 0x0000007B“ sa môže zobraziť, ak sa vyskytne konflikt prostriedkov medzi zavádzacím radičom a iným radičom alebo medzi zariadeniami SCSI. Toto chybové hlásenie Stop sa môže zobraziť aj v prípade, ak nie je vykonaný preklad jednotky, alebo ak sa preklad jednotky zmenil. Ak chcete odstrániť tento problém, použite tento postup:

 1. Ak sa vyskytne konflikt adries IRQ alebo vstupnovýstupných portov medzi zavádzacím radičom a iným radičom, systém Windows XP prestane reagovať (zablokuje sa) alebo sa zobrazí chybové hlásenie „Stop 0x0000007B“. Ak ste práve pridali nový hardvér, odstráňte ho alebo ho prekonfigurujte tak, aby nebol v konflikte s prostriedkami ostatných nainštalovaných radičov.
 2. Ak používate pevný disk SCSI, skontrolujte správne ukončenie reťaze SCSI. Odstráňte všetky nepoužívané zariadenia SCSI alebo skontrolujte, či je každá identifikácia SCSI jedinečná.
 3. Skontrolujte, či je preklad jednotiek zapnutý (ak sa vyžaduje), a či nebol zmenený. Tento problém sa môže vyskytnúť napríklad v prípade, ak ste práve prepli radiče.Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

  314082 Zobrazenie chyby Stop 0x0000007b po prenesení systémového disku so systémom Windows XP do iného počítača

Iné problémy

Ďalšie možné príčiny zobrazenia chybového hlásenia „Stop 0x0000007B“:

 • Zavádzací zväzok je poškodený a systém Windows XP ho nedokáže inicializovať. Ak je systém súborov poškodený a systém Windows XP nemôže inicializovať zavádzací zväzok počas procesu spustenia, presuňte jednotku do iného počítača, v ktorom je spustený systém Windows XP, a spustite príkaz chkdsk na tejto jednotke alebo skúste vytvoriť paralelnú inštaláciu systému Windows XP na jednotke (v samostatnom priečinku). Inštalačný program systému Windows XP pred skopírovaním súborov skontroluje integritu zväzku a môže tiež opraviť niektoré problémy v procese.
 • Systém Windows XP inštalujete na zrkadlenú zavádzaciu oblasť, ktorá bola vytvorená systémom Microsoft Windows NT 4.0. Systém Windows XP nepodporuje súpravy zväzkov Ftdisk systému Windows NT 4.0. Ak používate systém Microsoft Windows 2000, pred jeho inováciou na systém Windows XP je nutné skonvertovať všetky súpravy zväzkov Ftdisk na dynamické zväzky. Ak používate systém Windows NT 4.0, pred jeho inováciou na systém Windows XP prerušte všetky zrkadlenia a zálohujte všetky údaje v prekladanej a rozšírenej súprave zväzkov a v súprave zväzkov RAID5. Súpravy Ftdisk nemusia byť po inovácii k dispozícii.

Všeobecné postupy na riešenie problémov

Ak váš problém nie je podobný žiadnemu z problémov, ktoré sú popísané v tomto článku, použite nasledujúce všeobecné postupy riešenia problémov:
 1. Ak sa niektoré z týchto chybových hlásení zobrazilo počas inštalácie systému Windows XP, aktualizujte systém BIOS počítača alebo získajte ovládače systému Windows XP pre radič pevného disku (od výrobcu počítača, systémovej dosky alebo radiča pevného disku) alebo vyskúšajte oboje. Informácie o aktualizácii systému BIOS počítača a o získaní ovládačov systému Windows XP vám poskytne výrobca počítača. Ďalšie informácie o dostupnosti ovládačov nájdete v tomto článku v časti Problémy s ovládačmi zariadení.

  Poznámka: Ak bol systém Windows NT 4.0 alebo Windows 2000 predtým nainštalovaný na zrkadlenú zavádzaciu časť, pozrite si časť Iné problémy v tomto článku.
 2. Použite poslednú známu funkčnú konfiguráciu. Ak ste práve nainštalovali nekompatibilný ovládač zariadenia pre zavádzací radič, môžete problém odstrániť týmto spôsobom. Ďalšie informácie o používaní poslednej známej funkčnej konfigurácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

  307852 Spustenie počítača s použitím poslednej známej funkčnej konfigurácie v systéme Windows XP

 3. Použite možnosť opravy v inštalačnom programe systému Windows XP.Ďalšie informácie o oprave systému Windows XP pomocou inštalačného programu získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  978788 Vykonanie priamej inovácie (preinštalovania) systému Windows XP


 4. Obnovte zálohu databázy Registry.Ďalšie informácie o obnovení zálohy databázy Registry nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

  307545 Ako obnoviť poškodenú databázu Registry, ktorá neumožňuje spustenie systému Windows XP

O D K A Z Y

Ďalšie informácie o chybových hláseniach „Stop 0x0000007B“ nájdete v článkoch databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré sa zobrazia po kliknutí na nasledovné čísla článkov:

316401 Chybové hlásenie „STOP 0x0000007B“, ktoré sa zobrazí pri reštarte počítača so systémom Windows XP

303786 Chýbajúca sekcia [SysprepMassStorage] spôsobuje zobrazovanie chybového hlásenia STOP 0x7B v bitových kópiách Sysprep systému Windows XP

315031 Verzia MSDN systému Windows XP neumožňuje inováciu

314082 Zobrazenie chyby Stop 0x0000007B po prenesení systémového disku so systémom Windows XP do iného počítača

314859 Počas inštalácie systému Windows XP je s klávesom F6 k dispozícii len obmedzená podpora ovládača výrobcu OEM

Vlastnosti

ID článku: 324103 – Posledná kontrola: 26. 2. 2014 – Revízia: 1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

Pripomienky