Zobrazenie a prenos rolí FSMO v systéme Windows Server 2003

S U H R N

Tento článok popisuje postup pri prenose rolí FSMO (Flexible Single Master Operations) (označovaných aj ako role hlavného operačného servera) pomocou modulov služby Active Directory v konzole Microsoft Management Console (MMC) v systéme Windows Server 2003.

Roly FSMO

V doménovej štruktúre existuje najmenej päť rolí FSMO, ktoré sú priradené k jednému alebo viacerým radičom domén. Ide o nasledovné roly FSMO:
 • Hlavný server schém: Radič domény predstavujúci hlavný server schém riadi všetky aktualizácie a úpravy schémy. Ak chcete aktualizovať schému doménovej štruktúry, musíte mať prístup k hlavnému serveru schém. V celej doménovej štruktúre sa môže nachádzať iba jeden hlavný server schém.
 • Hlavný server názvov domén: Radič domény predstavujúci hlavný server názvov domén riadi pridávanie alebo odstraňovanie domén v doménovej štruktúre. V celej doménovej štruktúre sa môže nachádzať iba jeden hlavný server názvov domén.
 • Hlavný server infraštruktúry: Infraštruktúra je zodpovedná za aktualizáciu odkazov z objektov vo svojej doméne na objekty v ostatných doménach. V ľubovoľný okamih môže v danej doméne existovať len jeden radič domény fungujúci ako hlavný server infraštruktúry.
 • Hlavný server relatívnych ID (RID): Hlavný server relatívnych ID (RID) je zodpovedný za spracovanie požiadaviek fondu RID zo všetkých radičov domény v konkrétnej doméne. V ľubovoľný okamih môže v doméne existovať iba jeden radič domény fungujúci ako hlavný server relatívnych ID.
 • Emulátor primárneho radiča domény: Emulátor primárneho radiča domény je radič domény, ktorý sa pracovným staniciam, členským serverom a radičom domény, ktoré používajú staršie verzie systému Windows, inzeruje ako primárny radič domény. Ak napríklad doména obsahuje počítače, ktoré nepoužívajú klientsky softvér Microsoft Windows XP Professional alebo Microsoft Windows 2000, alebo obsahuje záložný radič domény systému Microsoft Windows NT, hlavný emulátor primárneho radiča domény bude fungovať ako primárny radič domény so systémom Windows NT. ¦Je to aj hlavný prehľadávač domény, ktorý zároveň spracováva nezhody v heslách. V ľubovoľný okamih môže v každej doméne v doménovej štruktúre existovať iba jeden radič domény fungujúci ako hlavný emulátor radiča domény.
Roly FSMO možno prenášať pomocou nástroja príkazového riadka Ntdsutil.exe alebo pomocou modulu konzoly MMC. V závislosti od role FSMO, ktorú chcete preniesť, môžete použiť jeden z nasledovných troch modulov konzoly MMC:
modul Active Directory Schema (Schéma služby Active Directory),
modul Active Directory Domains and Trusts (Domény a vzťahy dôveryhodnosti služby Active Directory),
modul Active Directory Users and Computers (Používatelia a počítače služby Active Directory).
Ak už počítač neexistuje, je potrebné rolu prevziať. Na prevzatie role použite nástroj Ntdsutil.exe.

Prenos role hlavného servera schém

Rolu hlavného servera schém môžete preniesť pomocou modulu Active Directory Schema Master (Schéma služby Active Directory). Pred použitím tohto modulu je potrebné zaregistrovať knižnicu Schmmgmt.dll.

Registrácia knižnice Schmmgmt.dll

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom na príkaz Run (Spustiť).
 2. Do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz regsvr32 schmmgmt.dll a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Keď sa zobrazí hlásenie s informáciou o úspešnom vykonaní operácie, kliknite na tlačidlo OK.

Prenos role hlavného servera schém

 1. Kliknite na tlačidlo Štart (Start), kliknite na príkaz Spustiť (Run), do poľa Otvoriť (Open) zadajte príkaz mmc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Add/Remove Snap-in (Pridať alebo odstrániť modul).
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať (Add).
 4. Kliknite na položku Active Directory Schema (Schéma služby Active Directory), kliknite na tlačidlo Add (Pridať), kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. V stromovej štruktúre konzoly kliknite pravým tlačidlom na položku Active Directory Schema (Schéma služby Active Directory) a potom kliknite na príkaz Change Domain Controller (Zmeniť radič kontroly).
 6. Kliknite na položku Specify Name (Zadať názov), zadajte názov radiča domény, ktorý bude novým držiteľom role, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. V stromovej štruktúre konzoly kliknite pravým tlačidlom na položku Active Directory Schema (Schéma služby Active Directory) a potom kliknite na položku príkaz Operations Master (Hlavný operačný server).
 8. Kliknite na tlačidlo Change (Zmeniť).
 9. Kliknutím na tlačidlo OK potvrďte, že chcete rolu preniesť, a potom kliknite na tlačidlo Close (Zatvoriť).

Prenos role hlavného servera názvov domén

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku Administrative Tools (Nástroje na správu) a potom kliknite na položku Active Directory Domains and Trusts (Domény a vzťahy dôveryhodnosti služby Active Directory).
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Active Directory Domains and Trusts (Domény a vzťahy dôveryhodnosti služby Active Directory) a potom kliknite na príkaz Connect to Domain Controller (Pripojiť k radiču domény).


  POZNÁMKA: Tento krok je potrebné vykonať, ak nepracujete v radiči domény, na ktorý chcete rolu preniesť. Tento krok nemusíte vykonávať v prípade, ak už ste pripojení k radiču domény, ktorého rolu chcete preniesť.
 3. Vykonajte jednu z nasledovných akcií:
  • Do poľa Enter the name of another domain controller (Zadajte názov iného radiča domény) zadajte názov radiča domény, ktorý bude novým držiteľom role, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   alebo
  • V zozname Or, select an available domain controller (Alebo si vyberte dostupný radič domény) kliknite na radič domény, ktorý bude novým držiteľom role, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. V strome konzoly kliknite pravým tlačidlom na položku Active Directory Domains and Trusts (Domény a vzťahy dôveryhodnosti služby Active Directory) a potom kliknite na príkaz Operations Master (Hlavný operačný server).
 5. Kliknite na tlačidlo Change (Zmeniť).
 6. Kliknutím na tlačidlo OK potvrďte, že chcete rolu preniesť, a potom kliknite na tlačidlo Close (Zatvoriť).

Prenos rolí hlavného servera relatívnych ID (RID), emulátora primárneho radiča domény a hlavného servera infraštruktúry

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku Administrative Tools (Nástroje na správu) a potom kliknite na položku Active Directory Users and Computers (Používatelia a počítače služby Active Directory).
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Active Directory Users and Computers (Používatelia a počítače služby Active Directory) a potom kliknite na príkaz Connect to Domain Controller (Pripojiť k radiču domény).

  POZNÁMKA: Tento krok je potrebné vykonať, ak nepracujete v radiči domény, na ktorý chcete rolu preniesť. Tento krok nemusíte vykonávať v prípade, ak už ste pripojení k radiču domény, ktorého rolu chcete preniesť.
 3. Vykonajte jednu z nasledovných akcií:
  • Do poľa Enter the name of another domain controller (Zadajte názov iného radiča domény) zadajte názov radiča domény, ktorý bude novým držiteľom role, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   alebo
  • V zozname Or, select an available domain controller (Alebo si vyberte dostupný radič domény) kliknite na radič domény, ktorý bude novým držiteľom role, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. V stromovej štruktúre konzoly kliknite pravým tlačidlom na položku Active Directory Users and Computers (Používatelia a počítače služby Active Directory), ukážte na položku All Tasks (Všetky úlohy) a potom kliknite na príkaz Operations Master (Hlavný operačný server).
 5. Kliknite na príslušnú kartu role, ktorú chcete preniesť (RID (Server relatívnych ID), PDC (Primárny radič domény) alebo Infrastructure (Infraštruktúra)), a potom kliknite na tlačidlo Change (Zmeniť).
 6. Kliknutím na tlačidlo OK potvrďte, že chcete rolu preniesť, a potom kliknite na tlačidlo Close (Zatvoriť).

O D K A Z Y

Ďalšie informácie o súvisiacej téme získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

255690 Zobrazenie a prenos rolí FSMO v grafickom používateľskom rozhraní

Vlastnosti

ID článku: 324801 – Posledná kontrola: 18. 1. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky