Po nainštalovaní balíka SP1 sa v programe Outlook Express nedajú otvoriť e-mailové prílohy

P R I Z N A K Y

Po nainštalovaní programu Internet Explorer 6, Service Pack 1 (SP1) alebo operačného systému Windows XP, SP1 (obidva zahŕňajú program Outlook Express 6, SP1) môže dôjsť k odstráneniu prístupu k niektorým e-mailovým prílohám v programe Outlook Express. Môže napríklad dôjsť k nasledujúcim symptómom:
  • Ak na table Ukážka kliknete na papierovú sponu, príkazy Uložiť prílohy a názov_súboru budú nedostupné.
  • Po otvorení e-mailovej správy nie je príkaz Uložiť prílohy v ponuke Súbor k dispozícii, pole Pripojiť v e-mailovej správe chýba a vo výstražnom paneli v hornej časti e-mailovej správy sa zobrazí nasledujúce hlásenie:
    Outlook Express removed access to the following unsafe attachments in your email: file_name1, file_name2 (Program Outlook Express odstránil prístup k nasledujúcim nebezpečným prílohám e-mailovej správy: názov_súboru 1, názov_súboru 2).

P R I C I N A

K tomuto správaniu dochádza po povolení možnosti Zakázať ukladanie alebo otváranie príloh, ktoré by mohli obsahovať vírus a v prípade, ak program Outlook Express považuje prílohu e-mailovej správy za „nebezpečnú“. Možnosť Zakázať ukladanie alebo otváranie príloh, ktoré by mohli obsahovať vírus je v programe Outlook Express 6, SP1, predvolená. Keď je povolená funkcia ochrany proti vírusom, program Outlook Express používa zoznam nebezpečných súborov programu Internet Explorer a pod položkou Možnosti priečinka používa nastavenie Potvrdiť otvorenie po prevzatí na určenie bezpečnosti súboru. Akákoľvek príloha e-mailovej správy s typom súboru, ktorý je vyhodnotený ako „nebezpečný“ sa neprevezme a odstráni sa prístup k tejto prílohe.

R I EŠ E N I E

Ak ste presvedčení, že stiahnutie alebo otvorenie prílohy je bezpečné, postupujte nasledovne:
POZNÁMKA: Keďže existuje niekoľko verzií operačného systému Microsoft Windows, nasledujúce kroky sa môžu v jednotlivých počítačoch odlišovať. V takom prípade vyhľadajte postup v produktovej dokumentácii.

Vypnite možnosť používania zoznamu nebezpečných súborov

Postup vypnutia možnosti Zakázať ukladanie alebo otváranie príloh, ktoré by mohli obsahovať vírus:
  1. Spustite program Outlook Express.
  2. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti.
  3. Kliknite na kartu Zabezpečenie, zrušte začiarknutie políčka Zakázať ukladanie alebo otváranie súborov, ktoré by mohli obsahovať vírus pod položkou Ochrana proti vírusom a potom kliknite na položku OK.

S T A V

Toto správanie je predvolené.

D A L S I E I N F O R M A C I E

DÔLEŽITÉ: Spôsoby uvedené v tomto článku umožňujú získať prístup k prílohám v programe Outlook Express. Skôr než prílohy otvoríte, stiahnite ich a overte, či neobsahujú vírus. Uloženie príloh a overenie prítomnosti vírusu pred ich otvorením:
  1. Otvorte e-mailovú správu v programe Outlook Express.
  2. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť prílohy.
  3. V poli Uložiť do zadajte priečinok, do ktorého chcete prílohy uložiť a potom kliknite na položku Uložiť.
Ďalšie informácie o funkciách ochrany proti vírusom v programe Outlook Express 6 získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
291387 OLEXP: Používanie funkcií ochrany proti vírusom v programe Outlook Express 6 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o zozname nebezpečných súborov programu Internet Explorer získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
291369 Informácie o zozname nebezpečných súborov v programe Internet Explorer 6 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o tom, ako získať najnovšiu aktualizáciu Service Pack pre program Internet Explorer 6 získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
328548 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Service Pack pre program Internet Explorer 6 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o tom, ako získať najnovšiu aktualizáciu Service Pack pre operačný systém Windows XP získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack
Vlastnosti

ID článku: 329570 – Posledná kontrola: 28. 2. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky