2. apríla 2019 – KB4490481 (zostava OS 17763.404)

Vzťahuje sa na: Windows 10, version 1809Windows Server 2019, all versions

Vylepšenia a opravy


Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. Kľúčové zmeny:

 • Rieši problém, ktorý sa vyskytuje v počítačoch s viacerými zvukovými zariadeniami. Aplikácie poskytujúce rozšírené možnosti pre interné alebo externé výstupné zvukové zariadenia môžu neočakávane prestať fungovať. Tento problém sa vyskytuje u používateľov, ktorí vyberajú iné výstupné zvukové zariadenie ako predvolené zvukové zariadenie. Ako príklady aplikácií, ktoré môžu prestať pracovať, je možné uviesť Windows Media Player, Realtek HD Audio Manager a Ovládací panel Sound Blaster.

 • Obsahuje opravu pre herný režim, ktorá zabezpečuje, že táto funkcia už neovplyvní váš zážitok z používania špičkového softvéru na vysielanie prúdu údajov a nahrávanie.
 • Umožňuje v Microsoft Azure aktiváciu zostáv Insider systému Windows 10 Enterprise pre virtuálne pracovné plochy. Microsoft Azure je jedinou odskúšanou a podporovanou platformou na hosťovanie systému Windows 10 Enterprise pre virtuálne pracovné plochy, ktorá je kľúčovou súčasťou virtuálnej pracovnej plochy systému Windows. 

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť stratu obľúbených položiek alebo zoznamu odkazov v programe Microsoft Edge po aktualizácii operačného systému. 
 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že Internet Explorer počas prehliadania môže náhodne prestať pracovať. 
 • Rieši problém s posúvaním obsahu ovládacích prvkov ActiveX v okne v prehliadači Internet Explorer 11 počas používateľom spustenej operácie posúvania. 
 • Rieši problém, ktorý operačnému systému bráni v načítavaní nových súborov ikon, ak narazí na chybne naformátovaný súbor ikony. 
 • Rieši problém s aktualizáciou informácií o časovom pásme pre Svätý Tomáš a Princov ostrov. 
 • Rieši problém s aktualizáciou informácií o časovom pásme pre Kazachstan. 
 • Rieši problém s aktualizáciou informácií o časovom pásme pre Buenos Aires v Argentíne. 
 • Rieši problém, ktorý bráni fungovaniu politiky Vypnúť oznámenia aplikácií na obrazovke uzamknutia. Cesta je Computer Configuration\Administrative Templates\System\Logo. 
 • Rieši problém, pri ktorom parameter DeleteObject() rozhrania grafického zariadenia (GDI) môže spôsobiť zastavenie volajúceho procesu v prípade, že obe nasledujúce podmienky sú pravdivé:
  • Volajúci proces je proces WOW64, ktorý ktorý využíva adresy v pamäte väčšie ako 2 GB.
  • Parameter DeleteObject() je volaný v kontexte zariadenia, ktorý je kompatibilný s kontextom tlačiarne. 
 • Rieši problém, ktorý bráni aplikáciám a volajúcim v pripojení k cieľovým koncovým bodom pri používaní sieťových rozhraní, ktoré nemajú predvolenú bránu. Tento problém má nasledujúce dôsledky:
  • Prístup na internet zlyhá v zariadeniach s modemami DSL a telefonickými internetovými pripojeniami PPPoE (bežne používanými s modemami DSL).
  • Moderné aplikácie a aplikácie z obchodu Microsoft Store sa správajú, ako keby zariadenia s modemami DSL nemali žiadny prístup k internetu.

Tento problém neovplyvňuje webové prehliadače a aplikácie Win32, ktoré sú pripojené k internetu. 

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že Windows znova použije automatizovaný protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) s vypršanou platnosťou prenájmu, ak prenájom skončil počas toho, ako bol OS vypnutý. 
 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že okno funkcie RemoteApp je po zatvorení nejakého okna vždy aktívne a v popredí. 
 • Rieši problém, ktorý bráni zobrazeniu dialógového okna poverení overenia, keď sa podnikový webový server pokúsi pripojiť na internet. 
 • Rieši problém, ktorý môže brániť zobrazovaniu ikon moderných aplikácií na paneli úloh a v prepínači úloh počas pripojenia funkcie RemoteApp. 
 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že niektoré aplikácie z obchodu Microsoft Store vrátane aplikácie WeChat pre Universal Windows Platform (UWP) sa nedajú spustiť alebo prestanú fungovať. 
 • Rieši problém, pri ktorom sa nepodarí správne zaregistrovať kamery USB pre Windows Hello po nastavení pri prvom spustení (OOBE). 
 • Pridáva nové nastavenie skupinovej politiky s názvom Povoliť Windowsu mäkké odpojenie počítača od siete. Toto nastavenie určuje, ako Windows odpojí počítač od siete keď zistí, že počítač by k nej už nemal byť pripojený.

  • Ak je zapnuté, Windows mäkko odpojí počítač od siete (odpojenie nie je okamžité alebo náhle).
  • Ak je vypnuté, Windows odpojí počítač od siete okamžite.
  • Ak nie je nakonfigurované, predvolené správanie je mäkké odpojenie. Ďalšie informácie o mäkkom odpojení nájdete v téme Pochopenie a konfigurácia Správcu konfigurácie systému Windows..

Cesta: Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Network\Windows Connection Manager

 • Rieši problém, ktorý bráni virtuálnej čipovej karte spustiť sa, ak je spustená spolu so softvérom Citrix 7.15.2000 Workstation VDA. 
 • Rieši problém, ktorý zabraňuje používateľom konfigurovať obrazovky na prehrávanie videa s vysokým dynamickým rozsahom (HDR). 
 • Rieši problém s obrazovkou uzamknutia Windowsu, ktorý bráni používateľom odomknúť zariadenie po tom, ako to isté zariadenie použili viacerí používatelia karty Smart Card. Tento problém sa vyskytuje pri pokuse o použitie pracovnej stanice, ktorú uzamkol iný používateľ. 
 • Rieši problém s pretekaním pamäte, ktorý sa vyskytuje pri spracovaní relácií prihlásenia v systéme. 
 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že trasy vylúčenia siete VPN s nepretržitým pripojením fungujú len pre lokálne vylúčenia. 
 • Rieši problém, ktorý spôsobuje zlyhanie obnovenia certifikátu pri používaní parametra CERT_RENEWAL_PROP_ID s rozhraním ICertPropertyRenewal. 
 • Rieši problém spôsobujúci stlmenie zvuku jednorazových aplikácií, ktoré sa zvyčajne používajú v kioskoch, po prechode systému z režimu spánku. 
 • Rieši problém so splnením požiadaviek certifikátu GB18030. 
 • Rieši problém, ktorý spomaľuje výkon servera alebo spôsobuje, že server prestane reagovať v dôsledku mnohých pravidiel brány firewall systému Windows. Ak chcete zapnúť toto riešenie, spustite nástroj regedit, upravte nasledujúce kľúče a nastavte ich na hodnotu 1:
  • Typ: DeleteUserAppContainersOnLogoff (DWORD)
  • Cesta: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy 
 • Rieši problém, ktorý bráni dešifrovaniu údajov pomocou Windowsu 10, verzie 1703 alebo novších verzií systému Windows. Tento problém sa vyskytuje, ak ste údaje šifrovali pomocou DPAPI-NG alebo súboru so skupinovou ochranou PFX vo Windowse 10, verzii 1607, Windowse Server 2016 alebo starších verziách Windowsu. 
 • Rieši problém s vyhodnotením stavu kompatibility ekosystému Windowsu, čím pomáha zaistiť kompatibilitu aplikácií a zariadení pre všetky aktualizácie Windowsu.
 • Rieši menšie problémy s neznámymi možnosťami (neznáme OPT) v mechanizmoch prípon pre DNS (EDNS) pre rolu servera DNS Windowsu.

 • Rieši problém s časovaním, ktorý môže viesť k narušeniu prístupu pri konfigurovaní technológie Switch Embedded Teaming (SET).

 • Rieši problém s rutinou typu cmdlet Remove-StoragePool prostredia PowerShell, ktorá nedokáže vymazať metaúdaje fondu na fyzických diskoch NVDIMM.

 • Umožňuje podporu X2APIC pre platformy AMD a podporu 256 alebo viacerých logických procesorov vo Windowse Server 2019.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje analyzátorom dátumov konvertovať dátumy (gregoriánskeho a japonského kalendára) v budúcnosti alebo v minulosti v zložených dokumentoch (predtým OLE) na príslušný dátum japonskej éry. Ďalšie informácie nájdete v článku KB4469068.

 • Rieši problém, ktorý bráni používateľom zapnúť podporu gan-nen pre japonskú éru. Ďalšie informácie nájdete v článku KB4469068

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje znižovanie frekvencií obnovovania obrazovky, keď aplikácia vytvára a ničí množstvo podriadených okien.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje znovunastavenie ponuky Štart alebo jej znovunastavenie pri každom prihlásení po inovácii na mieste z predchádzajúcich verzií Windowsu na Windows 10, verziu 1809.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že súbor Wdiwifi.SYS prestane pracovať a zobrazí sa kód chyby 7E (0xc0000005). Tento problém sa vyskytuje pri roamingu klientskeho zariadenia medzi bezdrôtovými prístupovými bodmi (WAP), ktoré majú rovnaké identifikátory BSSID pre pásma 2,4 GHz a 5 GHz.
 • Rieši problém, ktorý spôsoboval, že Windows Server 2019 Storage Migration Service vynechá prenos súborov, ktoré majú určité nastavenie zabezpečenia.
 • Zlepšuje výsledky pri poskytovaní prostriedkov tlačiarní vo vzdelávacích prostrediach, ktoré obsahujú multifunkčné tlačiarne.
 • Rieši problém s nástrojom Windows Errata Manager, ktorý môže predĺžiť čas reštartu systému alebo spôsobiť zlyhanie aktualizácií systému BIOS v niektorých serveroch. Tento problém sa vyskytuje pri zaznamenaní systémov s firmvérom rozhrania UEFI, ktoré môžu mať problémy s podporou Memory Overwrite Request Control (MOR) LOCK Action počas kontrolovaného reštartu operačného systému.
 • Rieši problém, ktorý zabraňuje prístupu k zdieľaným jednotkám SMB (Server Message Block) na fyzických alebo virtuálnych sieťových kartách (NIC) podporujúcich jednotky SMB, ktoré sú nakonfigurované s rozhraním virtuálnej súkromnej siete (VPN), alebo prístupu z týchto kariet.
 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že na zariadeniach sa po inštalácii aktualizácie systému Windows a reštarte zobrazí prázdna obrazovka. Tento problém sa môže vyskytnúť v zariadeniach, ktoré majú aktivované nastavenie politiky zabezpečeného spustenia funkcie System Guard („ConfigureSystemGuardLaunch“) a zabezpečené spustenie rozhrania UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Vplyv na výskyt tohto problému majú aj nastavenie a poradie podpísaných komponentov na ceste spúšťania, ktoré sa od seba líšia v jednotlivých zariadeniach, a načasovanie aktualizácií komponentov súčastí spúšťania.

Ak ste si nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Známe problémy v tejto aktualizácii


Príznak Alternatívne riešenie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa v aplikáciách ako Internet Explorer 11 a ďalšie aplikácie, ktoré používajú WININET.DLL, môžu vyskytnúť problémy s overovaním. Dochádza k tomu, keď dvaja alebo viacerí ľudia používajú rovnaké používateľské konto na viaceré súbežné prihlasovacie relácie v tom istom počítači so systémom Windows Server vrátane prihlásení Remote Desktop Protocol (RDP) a Terminal Server. Zákazníci v tejto súvislosti hlásili okrem iného aj tieto príznaky:

 • umiestnenie a veľkosť vyrovnávacej pamäte sa zobrazujú ako nulové alebo prázdne,
 • klávesové skratky nemusia fungovať správne,
 • načítanie alebo správne vykreslenie webových stránok môže občas zlyhať,
 • problémy s výzvami na zadanie poverení,
 • problémy pri sťahovaní súborov.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4493509.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie MSXML6 spôsobuje, že ak sa vyskytla výnimka počas operácie uzla, ako je napríklad appendChild(), insertBefore() alebo moveNode(), aplikácie prestanú reagovať.

Pri úprave objektu skupinovej politiky (GPO) obsahujúceho predvolené nastavenia skupinovej politiky (GPP) pre nastavenia Internet Explorera 10 môže prestať reagovať editor skupinovej politiky.
Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4493509.
Po inštalácii tejto aktualizácie nemusia vlastné schémy URI pre obslužné programy protokolov aplikácie spustiť v Internet Exploreri príslušnú aplikáciu pre lokálny intranet a dôveryhodné lokality.

Tento problém sa vyriešil aktualizáciou KB4495667.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie môžu byť problémy s používaním prostredia Preboot Execution Environment (PXE) na spustenie zariadenia zo servera služieb Windows Deployment Services (WDS) nakonfigurovaného na používanie premenného rozšírenia okna. Môže to spôsobiť predčasné ukončenie pripojenia k serveru WDS počas sťahovania bitového obrazu. Tento problém nemá vplyv na klienty alebo zariadenia, ktoré nepoužívajú premenné rozšírenie okna.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4503327.

Ak povolíte v jednotlivých písmach znaky definované koncovým používateľom (EUDC), systém prestane fungovať a pri spustení systému sa zobrazí modrá obrazovka. Nie je to bežné nastavenie v neázijských oblastiach.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4493509.

Ľubovoľná serverová aplikácia pre zložené dokumenty (OLE), ktorá umiestňuje vložené objekty do prostredia Windows Metafile (WMF) pomocou rozhrania PatBlt API, môže nesprávne zobrazovať vložené objekty.

Ak napríklad vložíte objekt hárka programu Microsoft Excel do dokumentu programu Microsoft Word, bunky sa môžu vykresliť s inou farbou pozadia.
Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4493509.
Určité operácie, ako napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.
 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.
Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.
Pri pokuse o tlač z prehliadača Microsoft Edge alebo iných aplikácií typu Universal Windows Platform (UWP) sa môže zobraziť chyba: „Vyskytol sa nečakaný problém s konfiguráciou vašej tlačiarne. 0x80070007e.“

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4501371.

Ako získať túto aktualizáciu


Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii aktualizácie LCU a použití opráv zabezpečenia od spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing stack updates)

Ak používate Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4493510) bude ponúknutá automaticky. Ak máte záujem o samostatný balík s najnovšou aktualizáciou SSU, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Inštalovať túto aktualizáciu

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať túto aktualizáciu, prejdite do časti Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Skontrolovať aktualizácie.

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4490481

Súvisiace informácie