Bezpečnostné upozornenia a inštrukcie týkajúce sa produktov

Vzťahuje sa na: MouseSurface HeadphonesMobile Device

 

 Týmto symbolom sú v tejto príručke označené informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia.

POZNÁMKA: Prečítajte si informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia


Vzťahuje sa na: všetky produkty

Produkty spoločnosti Microsoft sú vytvorené tak, aby boli bezpečné a účinné. Prečítajte si v tejto príručke dôležité informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri používaní tohto zariadenia a podmienky obmedzenej záruky, ktorá sa vzťahuje na vaše zariadenie. Príručka vám má pomôcť užiť si viac komfortu a dosiahnuť vyššiu produktivitu pri používaní tohto zariadenia. Nedodržanie pokynov na správne nastavenie, používanie a starostlivosť o zariadenie môžu zvýšiť riziko vážneho zranenia, smrti alebo poškodenia zariadenia.

Ďalšiu podporu môžete nájsť na https://support.microsoft.com, prípadne v aplikácii Surface pre zariadenia Surface.

POZNÁMKA: Prečítajte si pokyny na používanie


Vzťahuje sa na: všetky produkty

Nesprávne nastavenie, používanie a starostlivosť o tento produkt môže zvýšiť riziko poškodenia zariadenia alebo zariadení. Prečítajte si túto príručku a odložte si všetky tlačené príručky, aby ste do nich mohli v budúcnosti v prípade potreby nahliadnuť. Náhradné príručky nájdete na support.microsoft.com alebo v časti Pomoc a technická podpora spoločnosti Microsoft, kde nájdete kontaktné informácie.

​Upozornenie: Stabilita zariadenia


Vzťahuje sa na: Surface, Xbox, HoloLens, myš, klávesnicu, slúchadlá Surface Headphones, slúchadlá Surface Earbuds, mobilné zariadenia a doky pre Surface

 Zariadenie neumiestňujte na nerovné ani nestabilné plochy.  Pri prenášaní zariadenie pevne uchopte a nedržte ho za príslušenstvo, kábel ani šnúru. Ak zariadenie pevne nedržíte, môže vám vypadnúť a zasiahnuť pri svojom páde inú osobu alebo objekt, čo môže viesť k poškodeniu zariadenia, škodám na inom majetku alebo poraneniu osôb.

UPOZORNENIE: Vysoko rizikové používanie


Vzťahuje sa na: všetky produkty

Vaše zariadenie nie je navrhnuté ani určené na použitie v aplikáciách alebo situáciách, kde zlyhanie zariadenia akéhokoľvek druhu môže viesť k smrti, závažnému telesnému zraneniu alebo závažnému poškodeniu životného prostredia (ďalej len ako vysoko rizikové používanie). Ak sa rozhodnete pre vysoko rizikové používanie zariadenia, robíte tak na vlastné riziko.

Upozornenie: Sklo dotykovej obrazovky


Vzťahuje sa na: Surface, mobilné zariadenia a Surface Hub

 Dotyková obrazovka na zariadení je podobne ako väčšina dotykových obrazoviek vyrobená zo skla. Ak vám zariadenie vypadne alebo je vystavené silnému nárazu, sklo sa môže rozbiť. Ak chcete znížiť riziko zranenia, nedotýkajte sa obrazovky, ak je jej sklo rozbité, vyštrbené alebo popraskané, a postarajte sa o výmenu obrazovky.

Na dotykovú obrazovku, ktorá je vyštrbená alebo popraskaná v dôsledku nesprávneho používania alebo zneužívania zariadenia, sa nevzťahuje Štandardná obmedzená záruka.

UPOZORNENIE: Bezpečnosť pri počúvaní


Vzťahuje sa na: Surface, Xbox, HoloLens, slúchadlá Surface Headphones, slúchadlá Surface Earbuds a mobilné zariadenia

 Časté alebo rozsiahle vystavenie veľkému hluku alebo hlasitým zvukom pri používaní náhlavnej súpravy alebo slúchadiel môže spôsobiť dočasnú alebo trvalú stratu sluchu. Náchylnosť na stratu sluchu v dôsledku hluku a na potenciálne problémy so sluchom je u každého iná. Aj hlasitosť zvuku generovaného zariadením sa môže líšiť v závislosti od povahy zvuku, nastavení zariadenia a použitej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel. Preto neexistuje žiadne univerzálne nastavenie hlasitosti, ktoré je vhodné pre každého alebo pre každú kombináciu zvuku, nastavení a zariadenia.

Tu je niekoľko rozumných odporúčaní, ako na minimum znížiť vystavenie hluku alebo hlasitým zvukom pri používaní náhlavnej súpravy alebo slúchadiel so zariadením:

 • Skráťte čas počúvania hlasitého zvuku na minimum. Všetok zvuk, ktorému sa vystavujete každý deň, zanecháva dôsledky na vašom sluchu. Počúvanie hudby alebo iného obsahu pri maximálnej hlasitosti v zariadení prostredníctvom náhlavnej súpravy alebo slúchadiel môže natrvalo poškodiť váš sluch do 15 minút. Ak sa vystavujete aj pôsobeniu iných hlasitých zvukov, k poškodeniu sluchu v dôsledku počúvania pri vysokej hlasitosti dochádza ešte skôr.
 • Čím viac času trávite vystavovaním sa hlasitým zvukom, tým je pravdepodobnosť poškodenia sluchu vyššia. Čím je zvuk hlasitejší, tým menej času je potrebné na poškodenie sluchu. 
 • Pred pripojením náhlavnej súpravy alebo slúchadiel k zariadeniu vždy znížte hlasitosť zariadenia. Hlasitosť nastavte tak, aby ste dobre počuli v tichom prostredí, a už ju nezvyšujte.
 • Keď začnete počúvať, hlasitosť už nezvyšujte. Vaše uši si po čase zvyknú a vysokú hlasitosť budú považovať za normálnu, ale vysoká hlasitosť môže aj tak poškodiť váš sluch. 
 • Nezvyšujte hlasitosť, aby ste prehlušili šumy okolitého prostredia. Kombinácia vonkajších šumov a zvuku z náhlavnej súpravy alebo slúchadiel môže poškodiť váš sluch. Priliehavé slúchadlá alebo slúchadla s rušením šumov môžu znížiť vonkajší hluk tak, aby ste nemuseli zvyšovať hlasitosť. 
 • Ak nepočujete niekoho v blízkosti, kto rozpráva normálnym hlasom, znížte hlasitosť. Zvuk, ktorý prehlušuje hlasy normálnej intenzity, môže poškodiť váš sluch. Aj pri použití priliehavých slúchadiel alebo slúchadiel s rušením šumu by ste mali počuť, keď ľudia vo vašom okolí niečo hovoria.
 • Ak chcete znížiť možnosť poškodenia sluchu na minimum, udržujte hlasitosť na takej úrovni, aby ste sa aj pri počúvaní dokázali zapojiť do konverzácie s ľuďmi vo svojom blízkom okolí.
 • Slúchadlá a náhlavné súpravy môžu priťahovať nebezpečné predmety, ako sú napríklad spinky. Pred použitím náhlavnú súpravu alebo slúchadlá vždy skontrolujte.
 • Používanie náhlavnej súpravy alebo slúchadiel počas jazdy môže byť vo vašej oblasti zakázané alebo obmedzené. Ďalšie informácie nájdete v miestnych zákonoch a predpisoch.

A nakoniec si všímajte aj príznaky strácania sluchu. Je vhodné pravidelne si nechávať vyšetriť sluch u audiológa. S používaním náhlavnej súpravy alebo slúchadiel so zariadením by ste mali prestať a svoj sluch by ste si mali dať vyšetriť v nasledujúcich prípadoch:

 • Spozorujete na sebe príznaky strácania sluchu.
 • Počujete zvonenie v ušiach.
 • Vaša reč vám znie tlmene, nevýrazne alebo nejasne.

UPOZORNENIE: Časti tohto zariadenia sú magnetické


Vzťahuje sa na: Surface, Xbox, HoloLens, klávesnicu, slúchadlá Surface Headphones, slúchadlá Surface Earbuds, pero pre Surface a doky pre Surface

 Časti zariadenia sú magnetické a môžu priťahovať kovové predmety. Ak chcete znížiť potenciálne riziko iskrenia a následného poškodenia zariadenia a iných predmetov, prípadne zranenia, pred prepojením zariadení alebo napájacích konektorov overte, či sa na elektrických kontaktoch nenachádzajú kovové objekty.  Neumiestňujte zariadenia citlivé na magnetické polia, kreditné karty a iné magnetické úložné médiá do blízkosti zariadenia. Obmedzíte tak pravdepodobnosť vzniku magnetickej interferencie medzi zariadením a inými zariadeniami, možného narušenia prevádzky medicínskeho zariadenia alebo poškodenia magneticky uložených údajov.

UPOZORNENIE: Porty a otvory


Vzťahuje sa na: všetky produkty

 Ak chcete znížiť riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodenia zariadenia od spoločnosti Microsoft

 • Nevkladajte objekty do ventilátora, vetrákov, portov, slotov a pántov výklopného podstavca, medzier okolo klávesov alebo iné otvoru.
 • Nesnažte sa čistiť porty, sloty a pánty výklopného podstavca, medzery okolo klávesov alebo iný otvor ostrými objektmi (t.  j. spinkami, skrutkovačmi, nožmi atď.)

UPOZORNENIE: Čistenie


Vzťahuje sa na: všetky produkty

 Riziko vzniku požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodenia zariadenia od spoločnosti Microsoft pri čistení je možné obmedziť prijatím týchto preventívnych opatrení:

 • Pred čistením odpojte všetky káble a vypnite zariadenie.
 • Čistite len exteriér svojho zariadenia.
 • Zariadenie čistite suchou handričkou. 
 • Jemne utrite vonkajší povrch ventilátora, vetráku alebo iného otvoru, aby ste tak odstránili nahromadený prach.
 • Nepokúšajte sa čistiť konektory ponorením do kvapalín. Stačí jemne poutierať a vysušiť čistou tkaninou. (nevzťahuje sa na Microsoft Band).
 • Ak ide o Microsoft Band, vyčistite a osušte konektory pred nabíjaním.

POZNÁMKA: Kompatibilita s riešeniami tretej strany


Vzťahuje sa na: všetky produkty

 Určité príslušenstvo tretej strany nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením alebo nemusí byť originálne, a preto vám dôrazne odporúčame nakupovať a používať len originálne zariadenia alebo príslušenstvo od spoločnosti Microsoft alebo licencované spoločnosťou Microsoft. Používanie nekompatibilného alebo falšovaného príslušenstva, batérií a napájacích zariadení môže viesť k poškodeniu zariadenia a predstavovať možné riziko vzniku požiaru, výbuchu alebo zlyhania batérie a viesť tak k vážnym poraneniam, poškodeniu zariadenia alebo iným závažným hrozbám.

UPOZORNENIE: Potenciálne výbušná atmosféra


Vzťahuje sa na: Surface, Xbox, HoloLens, slúchadlá Surface Headphones, slúchadlá Surface Earbuds, mobilné zariadenia, doky pre Surface a zariadenia Azure Kinect

Zariadenie, jeho súčasti alebo príslušenstvo neuchovávajte v priestore, kde sú uschované horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály.

Ak sa nachádzate v priestore s potenciálne výbušnou atmosférou, vypnite zariadenie a neodstraňujte ani neinštalujte nabíjačky batérií, sieťové adaptéry alebo akékoľvek iné príslušenstvo pre svoje zariadenie. Priestory s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, označené a môžu zahŕňať čerpacie miesta alebo čerpacie stanice, podpalubia lodí alebo iných plavidiel, zariadenia na prenos a uskladnenie palív a chemikálií a priestory, kde sa vo vzduchu zhromažďujú výpary horľavých chemikálií alebo horľavé častice, ako sú obilný alebo kovový prach. V takýchto priestoroch sa môžu vyskytnúť iskry a spôsobiť explóziu alebo požiar.

UPOZORNENIE: Poruchy kostrového svalstva


Vzťahuje sa na: Surface, Xbox, HoloLens, myš, klávesnicu, pero pre Surface a mobilné zariadenia

 Používanie vstupných elektronických zariadení môže spôsobovať vážne zranenia alebo zdravotné problémy. Pri používaní počítača môžete, podobne ako pri mnohých iných činnostiach, pociťovať občasné nepohodlie v rukách, ramenách, krku alebo iných častiach tela. Ak sa u vás vyskytnú príznaky ako trvalé alebo opakujúce sa ťažkosti, bolesti, pulzovanie, bolestivosť, tŕpnutie, znecitlivenie, pálenie alebo tuhnutie, NEIGNORUJTE TIETO VAROVNÉ PRÍZNAKY. BEZODKLADNE NAVŠTÍVTE KVALIFIKOVANÉHO LEKÁRA, aj keď sa príznaky vyskytnú, keď práve nepoužívate počítač. Príznaky, ako sú tieto, môžu byť spojené s bolestivými a niekedy aj trvalými zraneniami alebo poruchami nervov, svalov, šliach alebo iných častí tela. 

Tieto muskuloskeletálne poruchy (MSD) zahŕňajú syndróm karpálneho tunela, tendonitídu, tenosynovitídu a ďalšie stavy. Aj keď výskumníci zatiaľ nedokážu zodpovedať všetky otázky týkajúce sa MSD, existuje všeobecná zhoda, že s ich výskytom môžu súvisieť mnohé faktory vrátane celkového zdravotného stavu, stresu a schopnosti jeho zvládania, zdravotného a fyzického stavu, v akej polohe človek pracuje a vykonáva ďalšie činnosti (vrátane používania klávesnice alebo myši). Zaváži aj dĺžka času, počas ktorého osoba vykonáva určitú činnosť.

Niektoré pokyny, ktoré vám môžu pomôcť pracovať so zariadením pohodlnejšie a pravdepodobne znížiť riziko zaznamenania MSD, je možné nájsť na stránkach https://support.microsoft.com a https://xbox.com/xboxone/playhealthy (príručka zdravého hrania hier). Príručku zdravého používania počítačov si môžete stiahnuť na http://download.microsoft.com/download/1/3/4/1340dfe4-a8c1-485f-be3b-4e8991323df3/Healthy_Computing_Guide.pdf

Upozornenie: Klávesy klávesnice


Vzťahuje sa na: Surface, klávesnicu

 Spoločnosť Microsoft odporúča, aby ste pri oprave alebo výmene odpojených alebo chýbajúcich klávesov na zariadení vyhľadali profesionálnu pomoc. Ak sa rozhodnete pre svojpomocnú opravu, dávajte si pozor. Nepokúšajte sa nasilu zatlačiť vypadnuté klávesy naspäť do klávesnice ani vkladať predmety do klávesnice medzi klávesy a kryt panela. Otváranie alebo opravy zariadenia môžu viesť k zásahu elektrickým prúdom, poškodeniu zariadenia, požiaru, zraneniu osôb a ďalším rizikám. Pomoc a informácie od spoločnosti Microsoft v súvislosti s opravami a ostatnými službami sú k dispozícii na lokalite www.support.microsoft.com.

Upozornenie: Riziko pri opravách


Vzťahuje sa na: všetky produkty

 Otváranie alebo opravy zariadenia môžu viesť k zásahu elektrickým prúdom, poškodeniu zariadenia, požiaru, zraneniu osôb a ďalším rizikám. Spoločnosť Microsoft odporúča, aby ste v prípade potreby opravy vyhľadali odbornú pomoc a aby ste pri svojpomocných opravách postupovali opatrne.

UPOZORNENIE: Spotreba


Vzťahuje sa na: všetky produkty

 Ak chcete znížiť riziko vzniku požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodenia zariadenia, nevystavujte svoje zariadenie dažďu, snehu ani vlhkosti iného typu. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody ani na vlhkých miestach (napríklad v blízkosti sprchy, vane, umývadla, bazéna alebo vo vlhkom suteréne). Ak chcete udržať zariadenie v špičkovom prevádzkovom stave:

 • Nepoužívajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, pri jedle, v nadmerne znečistenom, prašnom alebo mastnom prostredí, v prítomnosti chemikálií alebo na priamom slnečnom svetle.
 • Neklaďte na zariadenie žiadne predmety.
 • Používajte iba doplnky a príslušenstvo špecifikované spoločnosťou Microsoft.
 • V prípade zariadení s ventilátormi, vetrákmi, portmi alebo podobnými otvormi:
 • Nevkladajte objekty do ventilátora, vetrákov, portov, slotov a pántov výklopného podstavca, medzier okolo klávesov alebo iných otvorov.
 • Nedovoľte, aby sa vo ventilátoroch, vetrákoch alebo iných otvoroch hromadil prach.
 • Zariadenie neodkladajte do úzkych alebo stiesnených priestorov.
 • Zariadenie nesušte pomocou fénu, na sušiaku na šaty, v hriankovači alebo v mikrovlnnej rúre. Ak sa zariadenie zamočí, jemne poutierajte jeho vonkajšie časti čistou a suchou handričkou.

POZNÁMKA: Manipuláciu


Vzťahuje sa na: Surface, HoloLens, slúchadlá Surface Headphones, slúchadlá Surface Earbuds, mobilné zariadenia, Microsoft Band a zariadenia Azure Kinect

So zariadením Microsoft manipulujte opatrne. Je vyrobené z kovu, skla a plastov a vnútri má citlivé elektronické komponenty. Vaše zariadenie sa môže poškodiť, ak dôjde k pádu, spáleniu, prepichnutiu alebo rozdrveniu, alebo ak sa dostane do kontaktu s kvapalinou. Ak máte podozrenie, že zariadenie alebo jeho batéria sú poškodené, prestaňte zariadenie používať, pretože môže dôjsť k prehriatiu alebo zraneniu. Nepoužívajte zariadenie s prasknutou obrazovkou, môže dôjsť k zraneniu. Ak máte obavy, že dôjde k poškriabaniu povrchu zariadenia, skúste použiť obal alebo kryt.

UPOZORNENIE: Riziko udusenia


Vzťahuje sa na: všetky produkty

 Plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste sa vyhli riziku udusenia.

UPOZORNENIE: Riziko udusenia


Vzťahuje sa na: všetky produkty

 Toto zariadenie môže obsahovať malé súčiastky, ktoré môžu predstavovať riziko udusenia pre deti do 3 rokov. Uchovávajte malé súčiastky mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu malých detí


Vzťahuje sa na: všetky produkty

 Vaše zariadenie a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Nedovoľte malým deťom, aby sa s nimi hrali, pretože deti pri tom môžu ublížiť sebe alebo iným, prípadne môžu poškodiť vaše zariadenie. Zariadenie a všetky jeho súčasti a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí.

POZNÁMKA: Informácie týkajúce sa tepla


Vzťahuje sa na: Surface, Xbox, mobilné zariadenia, doky pre Surface a iné nenositeľné zariadenia

 Zariadenie sa počas bežného používania môže zohriať na veľmi vysokú teplotu. Je to v súlade s limitmi pre teploty povrchov, ktoré sú v kontakte s používateľom, ako ich definujú medzinárodné štandardy pre bezpečnosť (IEC 60950-1 a IEC 62368). Napriek tomu môže dlhodobý trvalý kontakt s teplými povrchmi spôsobiť ťažkosti alebo zranenie. Ak chcete znížiť potenciálny výskyt problémov s uvoľňovaním tepla, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Zariadenie a jeho jednotka napájacieho zdroja pri používaní alebo nabíjaní uchovávajte v dobre vetranom priestore. Umožnite primerané prúdenie vzduchu pod zariadením a okolo zariadenia a jeho jednotky napájacieho zdroja.
 • Postupujte rozumne a predchádzajte situáciám, keď budete mať pokožku v kontakte so zariadením alebo jeho jednotkou napájacieho zdroja, keď sa používa alebo je pripojené k zdroju napájania. Napríklad, nespite so zariadením alebo jeho jednotkou napájacieho zdroja, ani ho nedávajte pod prikrývku alebo vankúš a predchádzajte kontaktu medzi vaším telom a zariadením, keď je jednotka napájacieho zdroja pripojená k zdroju napájania. Dbajte na osobitnú opatrnosť, ak ste v takom zdravotnom stave, ktorý ovplyvňuje vašu schopnosť detegovať teplo pôsobiace na telo.
 • Ak sa zariadenie používa dlhú dobu, jeho povrch sa môže veľmi zohriať. Aj keď sa teplota na dotyk nezdá byť príliš vysoká, ak budete so zariadením vo fyzickom kontakte dlhú dobu, napríklad ak si položíte zariadenie do lona, vaša pokožka môže v dôsledku tepla utrpieť.
 • Ak máte zariadenie položené v lone a začne sa nepríjemne zahrievať, preložte si ho z lona na stabilnú pracovnú plochu.
 • Zariadenie ani jednotku napájacieho zdroja nikdy neumiestňujte na nábytok ani na iný povrch, ktorý sa môže pôsobením tepla poškodiť, pretože teplota základne zariadenia a povrchu jednotky napájacieho zdroja sa počas bežného používania môže zvyšovať.

POZNÁMKA: Informácie týkajúce sa tepla a nositeľných zariadení


Vzťahuje sa na: HoloLens, slúchadlá Surface Headphones, slúchadlá Surface Earbuds, Microsoft Band a iné nositeľné zariadenia

 Zariadenie sa počas bežného používania môže zohriať na veľmi vysokú teplotu. Je to v súlade s limitmi pre teploty povrchov, ktoré sú v kontakte s používateľom, ako ich definujú medzinárodné štandardy pre bezpečnosť (IEC 60950-1 a IEC 62368). Ak chcete znížiť výskyt problémov s uvoľňovaním tepla, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Buďte opatrní, ak je zariadenie pri používaní v kontakte s vankúšom, prikrývkou alebo iným jemným materiálom, pretože takýto materiál môže blokovať prúdenie vzduchu, čo môže mať za následok prehriatie zariadenia.
 • Ak sa zariadenie zahreje na teplotu, ktorá vám nie je príjemná, zložte si ho a dajte si prestávku.
 • Ak sa zariadenie používa dlhú dobu, jeho povrch sa môže veľmi zohriať. Aj keď sa teplota na dotyk nezdá byť príliš vysoká, ak budete so zariadením vo fyzickom kontakte dlhú dobu, vaša pokožka môže v dôsledku tepla utrpieť.
 • Jednotku napájacieho zdroja zariadenia nikdy neumiestňujte na nábytok ani na iný povrch, ktorý sa môže pôsobením tepla poškodiť, pretože teplota povrchu jednotky napájacieho zdroja sa počas bežného používania môže zvyšovať.

UPOZORNENIE: Podráždenie kože (nositeľné zariadenia)


Vzťahuje sa na: HoloLens, slúchadlá Surface Headphones, slúchadlá Surface Earbuds a Microsoft Band

 Toto zariadenie je vyrobené z materiálov bežne používaných v nositeľných elektronických zariadeniach. U niektorých ľudí však môžu spôsobovať podráždenie pokožky v dôsledku alergií alebo citlivosti. Ak chcete znížiť riziko podráždenia pokožky:

 • Zariadenie pravidelne čistite.
 • Nepoužívajte kozmetické prípravky ani iné produkty na svojej pokožke pod časťami zariadenia, ktoré s ňou sú v kontakte.
 • Zariadenie nenoste na zranenej pokožke.
 • Ak je to možné, zariadenie nastavte tak, aby priliehalo, ale nie príliš natesno.
 • Ak sa pokožka podráždi, prestaňte zariadenie používať.

Ak sú príznaky vážne alebo pretrvávajú, obráťte sa na lekára.

UPOZORNENIE: Podráždenie kože (nenositeľné zariadenia)


Vzťahuje sa na: Myš, klávesnicu, pero pre Surface

 Toto zariadenie je vyrobené z materiálov bežne používaných v nositeľných elektronických zariadeniach. U niektorých ľudí však môžu spôsobovať podráždenie pokožky v dôsledku alergií alebo citlivosti. Ak chcete znížiť riziko podráždenia pokožky:

 • Zariadenie pravidelne čistite.
 • Nepoužívajte kozmetické prípravky ani iné produkty na svojej pokožke na miestach zariadenia, ktoré s ňou môžu byť v kontakte.
 • Pri používaní s poranenou kožou buďte opatrní. 

Ak sú príznaky vážne alebo pretrvávajú, obráťte sa na lekára.
 

UPOZORNENIE: Záchvaty u fotosenzitívnych osôb


Vzťahuje sa na: Surface, Xbox, HoloLens

 Pri vystavení blikajúcemu svetlu alebo vzorom v pohybujúcich sa obrázkoch alebo videohrách sa u niektorých ľudí môžu vyskytnúť záchvaty. Dokonca aj u ľudí, ktorí nikdy nemali záchvaty alebo epilepsiu, sa môžu vyskytnúť nediagnostikované stavy, ktoré u nich môžu spôsobiť fotosenzitívne záchvaty pri sledovaní pohybujúcich sa obrázkov alebo videohier. 

Tieto záchvaty môžu mať rôzne príznaky vrátane točenia hlavy, zmeneného videnia, tikov očí alebo tváre, trhaných pohybov alebo trasu končatín, dezorientácie, zmätenosti alebo momentálnej straty vedomia. Fotosenzitívne záchvaty môžu spôsobiť aj stratu vedomia alebo kŕče, ktoré môžu viesť k poraneniu v dôsledku pádu alebo narazenia do okolitých predmetov. Ak na sebe spozorujete niektorý z týchto príznakov, okamžite prestaňte hrať a poraďte sa s lekárom. Rodičia by mali sledovať svoje deti alebo sa ich pýtať na vyššie uvedené príznaky, pretože u detí a tínedžerov sa tieto záchvaty vyskytujú častejšie než u dospelých. Riziko fotosenzitívnych záchvatov je možné znížiť dodržiavaním nasledujúcich preventívnych opatrení:

 • Seďte ďalej od obrazovky.
 • Používajte menšiu obrazovku.
 • Hrajte sa v dobre osvetlenej miestnosti.
 • Nehrajte sa, ak pociťujete ospalosť alebo únavu.

Ak vy alebo niekto z vašej rodiny v minulosti trpel záchvatmi alebo epilepsiou, obráťte sa na lekára skôr, než sa začnete hrať.

UPOZORNENIE: Všeobecná bezpečnosť batérie


Vzťahuje sa na: Surface, Xbox, HoloLens, myš, klávesnicu, slúchadlá Surface Headphones, slúchadlá Surface Earbuds, pero pre Surface, mobilné zariadenia a Microsoft Band

 Vaše zariadenie používa jednorazové alebo nabíjateľné batérie. Nesprávne používanie alebo zneužívanie jednorazových alebo nabíjateľných batérií môže spôsobiť zranenia, smrť, škody na majetku a môže poškodiť vaše zariadenie alebo jeho príslušenstvo v dôsledku vytečenia kvapaliny z batérie, požiaru, prehriatia alebo výbuchu.

Kvapalina z batérie je korozívna a môže byť toxická. Môže spôsobovať popáleniny a pri prehltnutí môže spôsobiť poškodenie alebo smrť.

Ak chcete znížiť riziko zranenia pri používaní jednorazových alebo nabíjateľných batérií:

 • Uchovávajte batérie mimo dosahu detí.
 • Nabíjateľné batérie nabíjajte iba pomocou nabíjačky poskytnutej so zariadením. Použitie nesprávneho spôsobu nabíjania môže spôsobiť požiar alebo výbuch
 • Okamžite odstraňujte staré, slabé alebo opotrebované batérie zo svojho zariadenia. Staré, slabé alebo opotrebované batérie recyklujte alebo likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi alebo vnútroštátnymi zákonmi alebo predpismi.
 • Pred uskladnením zariadenia na dlhšiu dobu vyberte batérie zo svojho zariadenia. 
 • Vyhnite sa kontaktu s kvapalinou z batérie. Ak z batérie vyteká kvapalina:
  • Zabráňte kontaktu kvapaliny s pokožkou, očami, oblečením alebo inými povrchmi. Ak sa kvapalina z batérie dostane do kontaktu s pokožkou, očami alebo oblečením, okamžite opláchnite zasiahnuté miesto vodou a obráťte sa na svojho lekára alebo iného poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti tak, ako je potrebné.
  • Opatrne vyberte všetky batérie podľa postupu na inštaláciu batérií, ktoré vám boli poskytnuté so zariadením, ibaže v obrátenom poradí krokov.
  • Pred vložením nových batérií dôkladne vyčistite priestor pre batérie suchou handričkou alebo postupujte podľa odporúčaní výrobcu batérie pre čistenie.
 • Odporúčame vám používať batérie schválené spoločnosťou Microsoft.  Vymieňajte jednorazové alebo nabíjateľné batérie dodané so zariadením za batérie rovnakého typu a výkonu. 
 • Batérie nerozoberajte, nelisujte, neotvárajte, neprepichujte, nedrvte, neskratujte ich kontakty ani obvody, nevystavujte ich teplotám nad 40 °C ani ich nevyhadzujte do ohňa alebo do vody. 
 • Nekombinujte nové a staré batérie ani batérie rôznych typov (napríklad uhlíkovo-zinkové a alkalické batérie). 
 • Nedovoľte, aby sa kovové predmety dostali do kontaktu s kontaktmi batérií na zariadení, pretože sa môžu zahriať a spôsobovať popáleniny. 
 • Batérie neprenášajte ani neumiestňujte spolu s inými kovovými predmetmi. 
 • Zariadenie napájané batériami dlhodobo neponechávajte ani nenabíjajte na priamom slnečnom svetle. 
 • Batérie neponárajte do vody ani nedovoľte, aby sa zamočili. 
 • Ak sa batéria zamočí, nepoužívajte ju.  Batériu sa nepokúšajte vysušiť fénom, v rúre alebo v mikrovlnnej rúre. 
 • Batérie nepripájajte priamo k elektrickým zásuvkám ani k zásuvkám v autách. 
 • Batériami neudierajte, nehádžte ich, nestúpajte na ne ani ich nevystavujte intenzívnym fyzickým nárazom. 
 • Batérie neupravujte ani neprerábajte, nepokúšajte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte ich ani ich nevystavujte vode ani iným kvapalinám, ohňu, explóziám ani iným hrozbám.
 • Batérie nedobíjajte v blízkosti ohňa ani v mimoriadne horúcom prostredí.
 • Pád zariadenia alebo jeho batérie, a to najmä na tvrdý povrch, môže zariadenie alebo jeho batériu poškodiť. Ak podľa vás došlo k poškodeniu, odporúčame vám vyhľadať odbornú pomoc a nechať si zariadenie skontrolovať.
 • Poškodenú batériu nikdy nepoužite. Ak batéria vyzerá poškodene alebo opotrebovane, okamžite ju odložte a riadne ju zlikvidujte.  Používanie poškodenej batérie môže viesť k elektrickým skratom, prehrievaniu a zlyhaniam ďalších komponentov.

UPOZORNENIE: Bezpečnosť týkajúca sa mincovej batérie


Vzťahuje sa na: Klávesnicu a pero pre Surface

 UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. BATÉRIU NEPREHĹTAJTE. NEBEZPEČENSTVO POLEPTANIA.

Tento produkt obsahuje mincové batérie. Ak mincovú batériu prehltnete, môžete si do dvoch hodín spôsobiť závažné poleptanie a perforáciu mäkkých tkanív, ktoré môžu viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

Nové a použité batérie vždy uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priestor pre batérie v zariadení nedá bezpečne zavrieť, prestaňte ho používať a uložte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že dieťa mohlo mincovú batériu prehltnúť alebo vsunúť do niektorej časti svojho tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Mincové batérie musí okamžite odstrániť kvalifikovaný medicínsky personál, aby sa riziko vážneho zranenia alebo smrti znížilo na minimum.

UPOZORNENIE: Výmena batérie a opravy zariadení (batérie vymeniteľné používateľov)


Vzťahuje sa na: Xbox, myš, klávesnicu, pero pre Surface, mobilné zariadenia

 Batérie v zariadeniach s batériami vymeniteľnými používateľom môžete vymeniť po otvorení priestoru pre batérie podľa pokynov na výmenu batérií v príručke rýchleho spustenia. Spoločnosť Microsoft odporúča, aby ste v prípade potreby opravy vždy vyhľadali odbornú pomoc a aby ste pri svojpomocných opravách postupovali opatrne. Otváranie alebo opravy zariadenia môžu viesť k zásahu elektrickým prúdom, poškodeniu zariadenia, požiaru, zraneniu osôb a ďalším rizikám.

UPOZORNENIE: Bezpečnosť týkajúca sa batérie (batérie nevymeniteľné používateľov)


Vzťahuje sa na: Surface, Xbox, HoloLens, slúchadlá Surface Headphones, slúchadlá Surface Earbuds, Microsoft Band, zariadenie s batériami nevymeniteľnými používateľom

 Nesprávne používanie batérie zariadenia môže viesť k požiaru alebo výbuchu. Zariadenie a jeho batériu nezohrievajte, neotvárajte, neprepichujte, nedeformujte ani nevyhadzujte do ohňa. Zariadenie dlhodobo nenechávajte ani nenabíjajte na priamom slnečnom svetle. Môže to viesť k poškodeniu alebo roztaveniu batérie.

Spoločnosť Microsoft odporúča, aby ste v prípade potreby opravy vždy vyhľadali odbornú pomoc a aby ste pri svojpomocných opravách postupovali opatrne. Otváranie alebo opravy zariadenia môžu viesť k zásahu elektrickým prúdom, poškodeniu zariadenia, požiaru, zraneniu osôb a ďalším rizikám. Pomoc a informácie od spoločnosti Microsoft v súvislosti s opravami a ostatnými službami sú k dispozícii na lokalite www.support.microsoft.com.

UPOZORNENIE: Dávajte pozor na svoje okolie


Vzťahuje sa na: Surface, HoloLens, slúchadlá Surface Headphones, slúchadlá Surface Earbuds a mobilné zariadenia

 Ak chcete znížiť riziko zranenia alebo smrti z dôvodu nesústredenosti, nepoužívajte zariadenie počas šoférovania, používania strojných zariadení, jazdy na bicykli ani iných činností, ktoré vyžadujú plnú pozornosť. Používanie zariadenia samostatne alebo s náhlavnou súpravou alebo slúchadlami (aj v prípade, že ich používate iba na jedno ucho) počas riadenia vozidla alebo jazdy na bicykli sa neodporúča a môže byť vo vašej oblasti zakázané.

Hlasitosť slúchadiel alebo náhlavnej súpravy vždy udržujte na takej úrovni, aby ste počuli ľudí, keď niečo hovoria, alebo zvuky, ktoré vás môžu upozorniť na nebezpečné situácie, a lepšie chránili svoj sluch. Oboznámte sa so zákonmi a predpismi vo svojej oblasti, ktoré sa týkajú používania mobilných zariadení počas jazdy autom alebo na bicykli, a dodržiavajte ich.  Ďalšie rozumné odporúčania na zníženie rizika spojeného s nesústredenosťou:

 • Nikdy nepíšte ani nečítajte SMS správy alebo e-maily. 
 • Nikdy nezadávajte informácie na navigáciu.
 • Nikdy nesurfujte na webe ani nevykonávajte žiadne iné úlohy, ktoré vás rozptyľujú.

UPOZORNENIE: Navigácia


Vzťahuje sa na: Surface, mobilné zariadenia

 Navigačné funkcie a služby určenia polohy v zariadení využívajú údajové služby, ktoré sa môžu meniť a nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo za všetkých podmienok.  Mapy a služby poskytované na základe vašej polohy tak v zariadení nemusia byť k dispozícii, môžu byť nepresné alebo môžu byť neúplné. Pri navigácii vždy postupujte rozumne a porovnávajte informácie poskytnuté navigačnými funkciami s tým, čo vidíte vo svojom okolí, a sledujte aktuálnu dopravnú situáciu a značenie, aby ste včas identifikovali akékoľvek nezrovnalosti.

UPOZORNENIE: Predchádzanie aktivácii airbagov


Vzťahuje sa na: Surface, mobilné zariadenia

 Vo vozidlách vybavených airbagmi neumiestňujte zariadenie ani iné predmety na airbagy alebo do ich blízkosti. Predmety umiestnené na airbagoch alebo v ich blízkosti môžu spôsobiť vážne zranenia alebo smrť pri aktivácii airbagu.

Upozornenie: Vystavenie rádiofrekvenčnej (RF) energii


Vzťahuje sa na: Surface, Xbox, HoloLens, myš, klávesnicu, slúchadlá Surface Headphones, slúchadlá Surface Earbuds, pero pre Surface, mobilné zariadenia a Microsoft Band

 Zariadenia obsahujúce rádiové vysielače Wi-Fi a Bluetooth® boli navrhnuté, vyrobené a testované tak, aby vyhovovali požiadavkám Federálnej komisie pre telekomunikácie (FCC), kanadským odvetvovým štandardom a európskym smerniciam pre vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu a špecifickú mieru absorpcie (SAR).

Ak chcete zaistiť, aby vaše vystavenie rádiofrekvenčnej energii, ktorú generujú vysielače signálov Wi-Fi a Bluetooth, nepresiahlo limity expozície stanovené týmito smernicami, otočte zariadenia s obrazovkami tak, aby strana s displejom nebola v priamom kontakte s telom (t. j. pri umiestnení strany s displejom lícnou stranou nadol do lona alebo na hornú časť tela.

Ďalšie informácie o bezpečnosti z hľadiska vystavenia rádiofrekvenčnej energii nájdete na lokalite komisie FCC na http://www.fcc.gov/oet/rfsafety a na lokalite Industry Canada na http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html.

UPOZORNENIE: Bezdrôtové zariadenia v lietadle


Vzťahuje sa na: Surface, Xbox, HoloLens, myš, klávesnicu, slúchadlá Surface Headphones, slúchadlá Surface Earbuds, pero pre Surface, mobilné zariadenia

 Pred nástupom na palubu lietadla alebo zbalením bezdrôtového zariadenia do batožiny, ktorá sa bude kontrolovať, vyberte batérie z bezdrôtového zariadenia (ak sa dajú vybrať) alebo vypnite bezdrôtové zariadenie (ak má vypínač). Počúvajte pokyny pre správanie sa počas letu, z ktorých sa dozviete, či počas letu môžete používať svoje zariadenie. O používaní bezdrôtových zariadení počas letu rozhoduje letecká spoločnosť podľa vlastného uváženia.

UPOZORNENIE: Osobné medicínske zariadenia


Vzťahuje sa na: Surface, Xbox, HoloLens, myš, klávesnicu, slúchadlá Surface Headphones, slúchadlá Surface Earbuds, pero pre Surface, mobilné zariadenia a Microsoft Band

 Rádiofrekvenčné emisie a magnetické polia z elektronického zariadenia môžu negatívne vplývať na prevádzku iného elektronického zariadenia a spôsobiť jeho nesprávne fungovanie. Aj keď je vaše zariadenie navrhnuté, otestované a vyrobené tak, aby bolo v súlade s predpismi týkajúcimi sa rádiofrekvenčných emisií v krajinách, ako sú USA, Kanada, Európska únia a Japonsko, bezdrôtové vysielače a elektrické obvody v zariadení môžu spôsobovať neúmyselné rušenie iného elektronického zariadenia.

Osoby s kardiostimulátormi by mali vždy prijať nasledujúce preventívne opatrenia:

 • Americká asociácia srdca odporúča udržiavať medzi bezdrôtovým zariadením a kardiostimulátorom vzdialenosť minimálne 15 cm (6 palcov), aby sa tak predišlo potenciálnemu rušeniu kardiostimulátora.
 • Ak používate mobilné zariadenie s krytom alebo držiakom, vyberte si kryt alebo držiak bez kovových súčastí.
 • Nenoste zariadenie v náprsnom vrecku.
 • Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že dochádza k rušeniu, okamžite vypnite svoje zariadenie.

Ak používate iné medicínske zariadenie ako kardiostimulátor, obráťte sa na výrobcu zariadenia alebo svojho lekára, aby vám poskytol pokyny v súvislosti s používaním iných elektronických zariadení v blízkosti vášho medicínskeho zariadenia.

UPOZORNENIE: Rádiofrekvenčné rušenie


Vzťahuje sa na: Surface, Xbox, HoloLens, myš, klávesnicu, slúchadlá Surface Headphones, slúchadlá Surface Earbuds, pero pre Surface, mobilné zariadenia

 Aj keď vaše zariadenie bolo otestované z hľadiska jeho bezpečnosti a kompatibility, obsahuje rádio, ktoré za určitých okolností môže ovplyvniť iné elektronické alebo medicínske zariadenia (napríklad kardiostimulátory), spôsobiť ich nesprávne fungovanie a viesť k možným poraneniam alebo smrti.

 • Vypnite zariadenie všade tam, kde dostanete pokyn na jeho vypnutie.
 • Na palube lietadla dodržujte všetky palubného personálu. Vypnite zariadenie alebo zapnite režim V lietadle podľa toho, aký pokyn dostanete od palubného personálu. Tieto pokyny sa vzťahujú aj na všetky bezdrôtové zariadenia, ktoré máte v batožine. Informujte sa o možnosti používania zariadenia počas letu v leteckej spoločnosti alebo u palubného personálu.
 • Dodržujte všetky pravidlá a zverejnené pokyny všade, kde je používanie mobilného alebo bezdrôtového pripojenia zakázané.

UPOZORNENIE: Bezpečnosť pri používaní napájacieho zdroja


Vzťahuje sa na: Surface, HoloLens, mobilné zariadenia, doky pre Surface, zariadenia s externými napájacími zdrojmi

 Vždy si vyberte a používajte vhodný napájací zdroj pre svoje zariadenie. Ak neprijmete nasledujúce preventívne opatrenia, môže to viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti v dôsledku zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru, prípadne k poškodeniu zariadenia. 

Výber vhodného napájacieho zdroja pre zariadenie:

 • Odporúčame vám používať originálne jednotky napájacích zdrojov a napájacie káble od spoločnosti Microsoft. So zariadením sa dodáva originálna jednotka napájacieho zdroja od spoločnosti Microsoft. Originálne jednotky napájacích zdrojov od spoločnosti Microsoft si tiež môžete zakúpiť od autorizovaného predajcu spoločnosti Microsoft a na https://store.microsoft.com/devices.
 • Používajte iba striedavé napätie poskytované štandardnými sieťovými zásuvkami. Nepoužívajte neštandardné napájacie zdroje, napríklad generátory alebo prevodníky, aj keď ich napätie a frekvencia môžu byť vyhovujúce. 
 • Overte, či elektrická zásuvka poskytuje typ napájania uvedený na jednotke napájacieho zdroja (čo sa týka napätia [V] a frekvencie [Hz]). Ak neviete, aký typ napájania máte doma k dispozícii, obráťte sa na kvalifikovaného elektroinštalatéra. 
 • Nepreťažujte sieťovú zásuvku, predlžovací kábel, istič ani iné elektrické zásuvky. Overte, či dokážu poskytnúť prúd (v ampéroch [A]), ktorý potrebuje vaše zariadenie (ako je uvedené na jednotke napájacieho zdroja) a všetky ostatné zariadenia, ktoré používajú rovnaký obvod. 
 • V prípade zariadení, pri ktorých je napájacia vidlica počas uskladnenia sklopená, pred pripojením napájacieho zdroja k zdroju napájania (elektrickej zásuvke) skontrolujte, či je vidlica vyklopená.
 • V prípade zariadení s napájacími káblami s odstrániteľnými vidlicami a univerzálnym napájacím zdrojom skontrolujte pred pripojením napájacieho zdroja k elektrickej zásuvke, či je vidlica správne nakonfigurovaná pre elektrickú zásuvku a úplne pripojená k napájaciemu zdroju.

UPOZORNENIE: Káble a ich bezpečnosť


Vzťahuje sa na: Surface, Xbox, HoloLens, myš, klávesnicu, slúchadlá Surface Headphones, slúchadlá Surface Earbuds, mobilné zariadenia, Microsoft Band a zariadenia Azure Kinect

 O roztiahnuté káble zariadení môže niekto zakopnúť.  Usporiadajte všetky káble a šnúry tak, aby ľudia a zvieratá nemohli pri svojom pohybe o ne zakopnúť ani za ne neúmyselne potiahnuť. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s káblami a šnúrami. Ak sa chcete vyhnúť poškodeniu šnúr a káblov:

 • Chráňte káble pred stlačením alebo pred šliapaním na ne.
 • Chráňte káble pred naťahovaním alebo zalomením, a to najmä na mieste ich pripojenia k elektrickej zásuvke, jednotke napájacieho zdroja alebo zariadeniu.
 • Napájacie káble nemykajte, nesplietajte, nerozťahujte ani inak nezneužívajte. Nestáčajte napájací kábel príliš natesno, najmä nie okolo adaptéra. Stáčajte ho radšej do voľnejších slučiek než natesno.
 • Pri určovaní polohy zariadenia alebo jednotky napájacieho zdroja dbajte na to, aby sa káble ostro neohýbali a aby konektory neboli pritlačené o stenu alebo tvrdý povrch. 
 • Napájacie káble nevystavujte pôsobeniu zdrojov tepla.
 • Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby žuli alebo hrýzli napájacie káble.
 • Pri odpájaní napájacieho kábla ťahajte za zásuvku, nie za šnúru.
 • Napájacie káble pravidelne kontrolujte. Ak sa napájací kábel zahrieva, rozstrapká, popraská alebo sa inak poškodí, okamžite ho prestaňte používať. Odporúčame vám nahradiť poškodený napájací kábel originálnym náhradným napájacím káblom od spoločnosti Microsoft.
 • Odpojte napájací kábel počas búrok alebo pri dlhom nepoužívaní.

Upozornenie: Konektor jednosmerného prúdu jednotky napájacieho zdroja


Vzťahuje sa na: Surface

 Vyhnite sa dlhodobému kontaktu konektora jednosmerného prúdu s pokožkou, keď je jednotka napájacieho zdroja pripojená k napájaciemu zdroju, pretože to môže spôsobiť nepohodlie alebo zranenie. Vyhnite sa spánku alebo sedeniu na konektore jednosmerného prúdu.

Nevystavujte konektor kvapalinám, potu, znečisteniu alebo iným kontaminantom. Pri použití kontaminovaného konektora môže dôjsť k zahrievaniu a následným ťažkostiam alebo zraneniu. Ihneď prestaňte používať konektor. Odpojte konektor jednosmerného prúdu zo zariadenia. Vysušte ho a vyčistite čistou tkaninou.

Ak zistíte akékoľvek poškodenie akejkoľvek časti nabíjačky alebo kábla, prestaňte ich používať a kontaktujte nás, poskytneme vám možnosti podpory.

Upozornenie: Používajte požiadavky.


Vzťahuje sa na: HoloLens

 Na správne a pohodlné sledovanie hologramov cez HoloLens je potrebná interpupilárna vzdialenosť (vzdialenosť medzi dvoma zreničkami) medzi 51 a 74. Do tohto rozsahu spadá väčšina dospelých a detí starších ako 13.  HoloLens nie je určené na používanie deťmi mladšími ako 13 rokov.

UPOZORNENIE: Už existujúce poruchy zraku


Vzťahuje sa na: HoloLens, prostredie Windows Mixed Reality

 Na zobrazenie stereoskopického 3D obsah je potrebné dobré binokulárne videnie. Ak nedokážete vidieť 3D efekty zreteľne a pohodlne, zvážte návštevu očného lekára. HoloLens je možné nosiť na väčšine okuliarov a používať s kontaktnými šošovkami. Ak už máte poruchu zraku, pred použitím zariadenia HoloLens sa poraďte s lekárom. Určité malé percento ľudí má poruchy zraku, ktoré sa pri používaní zariadenia HoloLens môžu zhoršiť.

Upozornenie: Pohodlné používanie funkcie zmiešanej reality


Vzťahuje sa na: HoloLens, prostredie Windows Mixed Reality

Niektorí ľudia môžu mať pri používaní funkcií zmiešanej alebo virtuálnej reality ťažkosti, ako sú napríklad nevoľnosť, kinetóza, závraty, dezorientácia, bolesť hlavy, únava alebo bolesť očí, a to najmä kým si zvykajú na ich používanie. Ak sú príznaky vážne alebo pretrvávajú, obráťte sa na lekára.

Kinetóza a súvisiace príznaky sa môžu vyskytnúť, keď sa to, čo vidíte, nezhoduje s tým, čo vníma vaše telo. Ak ste náchylní na kinetózu, mávate migrény, máte poruchu vnútorného ucha alebo iné zdravotné problémy, je u vás zvýšené riziko nepohodlia.

Nie je známe, že by 3D zobrazovanie alebo sledovanie zmiešanej reality mohlo škodiť vývoju zraku alebo spôsobovať poruchy binokulárneho videnia. Ak nedokážete zreteľne a pohodlne sledovať 3D efekty, zvážte návštevu u očného lekára, pretože zrejme máte už existujúcu a nediagnostikovanú poruchu binokulárneho videnia.

Určité situácie môžu zvyšovať riziko nepohodlia. Príklad:

 • Ak ste nový používateľ – príznaky sa zvyčajne zmenšia, keď si na funkciu zmiešanej alebo virtuálnej reality zvyknete.
 • Zariadenia môžu fungovať najlepšie pre používateľov, ktorých interpupilárna vzdialenosť (IPD) spadá do určitého rozsahu. IPD je vzdialenosť medzi stredom zreníc očí. Používatelia s IPD mimo optimálneho rozsahu pre zariadenie môžu pociťovať nepohodlie.
 • Niektoré typy obsahu, najmä hry alebo filmy, v ktorých máte pocit, že sa pohybujete cez priestor alebo sa pozeráte zhora dolu, alebo interakcie, ktoré zahŕňajú sledovanie pohybujúcich sa objektov.
 • Používanie zariadenia dlhší čas bez prestávky.

Ak chcete znížiť riziko nepohodlia:

 • Začiatok by mal byť pomalý a prvé používanie krátke. Pre väčšinu ľudí by sa nepohodlie po prvých pár použitiach malo znížiť.
 • Pravidelne si robte prestávky a zastavte sa a oddýchnite si, ak sa vyskytnú akékoľvek ťažkosti. Čas a dĺžka prestávok závisia od konkrétneho používateľa a spôsobu používania zariadenia.

Ak budete pociťovať nepohodlie, prestaňte zariadenie používať a oddýchnite si, kým sa nebudete cítiť lepšie. Nehybné sedenie v dobre osvetlenom prostredí vám môže pomôcť rýchlo sa zotaviť z dezorientácie. Ak máte pocit dezorientovanosti, až do zotavenia sa vyhýbajte činnostiam, ktoré vyžadujú rovnováhu, koordináciu alebo iné schopnosti. Poznačte si typ obsahu, ktorý ste sledovali, a ďalšie aspekty skúsenosti, v ktorej došlo k nepohodliu, aby ste sa jej nabudúce prispôsobili alebo ju zjednodušili. Čas potrebný na adaptáciu je u jednotlivých ľudí rôzny. Zvážte častejšie alebo dlhšie prestávky.

Oznámenie: Pohodlnejšie zobrazenie 3D obsahu


Vzťahuje sa na: HoloLens, prostredie Windows Mixed Reality

Na zobrazenie stereoskopického 3D obsah je potrebné dobré binokulárne videnie. Ak máte poruchu binokulárneho videnia, ako je napríklad strabizmus (zabiehanie očí alebo škuľavosť), sledovanie 3D obsahu nemusí byť pre vás pohodlné. Malé percento ľudí má vrodenú poruchu videnia, ktorej si títo ľudia nemusia byť vedomí, kým neskúsia sledovať 3D obsah. Ak nedokážete sledovať 3D obsah zreteľne a pohodlne, zvážte návštevu očného lekára.

Upozornenie: Používajte v bezpečnom prostredí


Vzťahuje sa na: Windows Mixed Reality

 Používanie zariadenia môže odvádzať vašu pozornosť a zabraňovať vám vnímať okolie. Imerzná náhlavná súprava Windows Mixed Reality vám môže brániť vo výhľade a obsah sa môže zdať ďaleko, ale napriek tomu blokovať váš pohľad na blízke fyzické objekty.

Používajte len na bezpečnom mieste, ktoré je vhodné pre vaše aktivity. Vyhýbajte sa rizikám zakopnutia, schodiskám, nízkym priestorom, krehkým alebo hodnotným položkám, ktoré by sa mohli poškodiť, a pod., ako aj situáciám, v ktorých by sa k vám mohli nečakane priblížiť osoby alebo veci. Nepoužívajte zariadenie, keď sú výhľad na okolie a pozornosť dôležité z hľadiska bezpečnosti.

Mali by ste dodržiavať všetky odporúčania týkajúce sa nastavenia funkcie Windows Mixed Reality vrátane vytvorenie hranice pomocou náhlavnej súpravy. Nastavenie počítača a niektorých aplikácií alebo funkcií môže mať za následok oneskorenia alebo chyby v zobrazení hranice. Vždy buďte opatrní a dávajte pozor na svoje okolie aj v prípade, že ste si vytvorili hranicu.

Oznámenie: Používanie hraníc


Vzťahuje sa na: HoloLens, prostredie Windows Mixed Reality

Funkcie zariadenia (ak sú k dispozícii a správne nakonfigurované) môžu umožňovať nastaviť hranice, čo vám pomôže vyhýbať sa prekážkam a dávať si pozor na okolie.

Upozornenie: Postupujte podľa všetkých usmernení na nastavenie a používanie


Vzťahuje sa na: HoloLens, prostredie Windows Mixed Reality

 Postupujte podľa všetkých usmernení na nastavenie a používanie a podľa pokynov pre zariadenie, jeho príslušenstvo a vydavateľa softvérovej aplikácie alebo 2D či 3D obsahu alebo funkcie (ďalej ako obsah).

Nesprávne nastavenie, používanie a starostlivosť o zariadenie môže zvýšiť riziko vážneho zranenia, smrti, poškodenia majetku, zariadenia a jeho príslušenstva.

Upozornenie: Zdieľanie zariadenia


Vzťahuje sa na: Xbox, prostredie Windows Mixed Reality

 Ak umožníte iným osobám používať vaše zariadenie, uistite sa, že rozumejú informáciám v tejto príručke týkajúcim sa zdravia a bezpečnosti, ako aj doplňujúcim pokynom týkajúcim sa bezpečnosti a používania od poskytovateľov zariadenia a obsahu. Každý používateľ používajúci zariadenie by mal vykonať postupy nastavenia/orientácie, aby sa oboznámil so systémom.

Upozornenie: Riziko aplikácie


Vzťahuje sa na: Zariadenia Azure Kinect

 Upozornenia uvedené v tejto príručke sa týkajú hardvéru a jeho softvéru v samostatnom prostredí. Niektoré upozornenia v tejto príručke sa nemusia uplatňovať, môžu byť nedostatočné alebo nemusia úplne pokrývať riziká spojené s vašou aplikáciou. Nesiete výhradnú zodpovednosť za identifikovanie upozornení týkajúcich sa vašej aplikácie, obsah týchto upozornení a spôsob doručenia týchto upozornení používateľom.

UPOZORNENIE: Manipulácia a príprava lokality


Vzťahuje sa na: Surface Hub

 Ako znížiť riziko poranenia spôsobené veľkosťou a hmotnosťou zariadenia a dôležitosť udržiavania zariadenia vo vzpriamenej polohe:

 • Pred premiestnením zariadenia na miesto inštalácie si prekontrolujte lokalitu a zistite, ako ho bezpečne premiestniť na miesto, kde sa rozbalí a namontuje.
 • Rozbalenie a inštaláciu vykonávajte vždy aspoň vo dvojici.
 • Keď sa zariadenie rozbalí, musí sa okamžite namontovať, takže montážny systém by mal byť pred vybalením na mieste. Ak montujete na valivý stojan, pred rozbalením zaistite alebo zablokujte kolesá stojanu.
 • Vyčistite oblasť od baliacich materiálov, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu zakopnutia.

UPOZORNENIE: Ťažký objekt


Vzťahuje sa na: Surface Hub

 Vaše zariadenie je veľmi ťažké. S cieľom znížiť riziko úrazov, smrti alebo poškodenia zariadenia pri dvíhaní odporúčame, aby zariadenie dvíhali minimálne dve osoby. Pri zdvíhaní a/alebo premiestňovaní zariadenia je dôležité dodržiavať správne držanie tela.

UPOZORNENIE: Ergonomické zdvíhanie


Vzťahuje sa na: Surface Hub

 S cieľom znížiť riziko úrazov, smrti alebo poškodenia vášho zariadenia spojené s dvíhaním, použite vhodné ergonomické zdvíhacie postupy, medzi ktoré okrem iných patria aj tieto:

 • Plánujte dopredu. Uistite sa, že zdvíhací tím súhlasí s plánom.
 • Zistite, či dokážete jednotku zdvihnúť. Je príliš ťažká alebo sa dvíha zle?
 • Rozhodnite sa, či potrebujete pomoc pri zdvíhaní.
 • Skontrolujte, či sa v okolí, nenachádzajú prekážky a klzké povrchy.
 • Zdvíhajte nohami, nie chrbtom.
 • Zohnite kolená, chrbát držte rovno.
 • Držte zariadenie blízko svojho tela.
 • Vycentrujte telo nad jednotkou. Nohy držte od seba zhruba na šírku ramien.
 • Zdvihnite rovno a rovnomerne.
 • Udržujte trup rovno; pri zdvíhaní alebo po zdvíhaní bremena sa neotáčajte.
 • Zariadenie položte na stojan alebo držiak na stenu s vystretým chrbtom pomaly a rovnomerne a nepúšťajte ho, kým zariadenie nie je bezpečne na mieste.

UPOZORNENIE: Správna inštalácia


Vzťahuje sa na: Surface Hub

 Ak sa chcete vyhnúť nebezpečenstvu súvisiacemu s nesprávnou inštaláciou zariadenia, inštalácia musí byť vykonaná osobami, ktoré si pred začatím práce prečítali a pokyny na inštaláciu a porozumeli im. Ak nemáte potrebné vybavenie alebo odborné znalosti, alebo ak si nie ste istí, že montážny povrch dokáže uniesť zariadenie, obráťte sa na profesionálneho inštalátora.

UPOZORNENIE: Správna montáž stojana


Vzťahuje sa na: Surface Hub

 Zariadenie je ťažké a montuje sa na stojan všetkými štyrmi montážnymi konzolami. Ak chcete znížiť riziko zranenia, smrti alebo poškodenia zariadenia:

 • Riaďte sa všetkými pokynmi poskytnutými výrobcom stojana.
 • Uistite sa, že váš stojan a navrhovaný spôsob montáže unesú hmotnosť zariadenia.
 • Používajte iba montážny hardvér dodaný so stojanom.
 • Uistite sa, že všetky skrutky sú bezpečne upevnené podľa pokynov výrobcu stojana.
 • Neuvoľnite zariadenie, kým nebudete mať istotu, že horné a spodné háčiky oboch montážnych konzol bezpečne sedia v hornej a dolnej montážnej lište stojana.
   

UPOZORNENIE: Správna montáž na stenu


Vzťahuje sa na: Surface Hub

 Vaše zariadenie je ťažké. Ak chcete znížiť riziko zranenia, smrti alebo poškodenia zariadenia:

 • Riaďte sa všetkými pokynmi poskytnutými výrobcom nástenného držiaku.
 • Uistite sa, že váš nástenný držiak, materiály a navrhovaný spôsob montáže unesú hmotnosť zariadenia.
 • Podľa štruktúry stien alebo materiálov nakúpte a použite odporúčaný hardvér a montážny systém pre zariadenie.
 • Uistite sa, že všetky skrutky sú bezpečne upevnené podľa pokynov výrobcu nástenného držiaku.
 • Zariadenie bolo navrhnuté na inštaláciu do betónovej steny alebo stĺpu. Pred začatím inštalácie na sadrokartón, sadru, plastovú dosku, oceľové a drevené steny, stĺpy a/alebo výstupky môže byť potrebné ďalšie spevnenie.
 • Neuvoľňujte zariadenie, kým si nie ste istí, že je úplne pripevnené podľa pokynov dodaných s vami vybraným montážnym riešením.

UPOZORNENIE: Neviditeľné riziká v stenách alebo iných montážnych plochách


Vzťahuje sa na: Surface Hub

 Steny a ostatné montážne plochy môžu obsahovať elektrické drôty, plynové linky a iné neviditeľné riziká alebo prekážky. Rezanie alebo vŕtanie do neviditeľného rizika môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

Je povinnosťou inštalatéra vopred lokalizovať neviditeľné riziká a vyhnúť sa im počas inštalácie. Vyhodnoťte montážne prostredie a vždy sa uistite, že pred vŕtaním a/alebo rezaním nie sú v stene alebo inom montážnom povrchu žiadne neviditeľné riziká.

UPOZORNENIE: Riziko prevrátenia


Vzťahuje sa na: Surface Hub

 Ak sa chcete pri presúvaní vyhnúť riziku zranenia, smrti alebo poškodenia stojana namontovaného zariadenia, dodržiavajte tieto body:

 • Používajte iba stojan kompatibilný s vaším zariadením.
 • Riaďte sa všetkými pokynmi, ktoré poskytol výrobca stojana na posúvanie alebo premiestnenie stojana pripojeného zariadenia.
 • Na zariadenie ani na stojan nevešajte ani neumiestňujte ťažké predmety.
 • Pred premiestnením zariadenia na stojane odpojte napájací kábel a ostatné káble.
 • Pri presúvaní zariadenia so stojanom postupujte pomaly a opatrne. Pri presúvaní alebo premiestňovaní stojana postupujte podľa pokynov výrobcu stojanu.
 • Pri presúvaní zariadenia upevneného na stojane po naklonených plošinách zachovávajte opatrnosť. Zariadenie upevnené na stojane nenechávajte v blízkosti rampy bez dozoru. 
 • Zariadenie upevnené na stojane smú presúvať iba dospelé osoby.

UPOZORNENIE: Bezpečnosť týkajúca sa napájacieho zdroja a kábla


Vzťahuje sa na: Xbox

 Vždy si vyberte a používajte vhodný napájací zdroj a kábel pre svoje zariadenie. Ak neprijmete nasledujúce preventívne opatrenia, môže to viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti v dôsledku zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru, prípadne k poškodeniu zariadenia. 

Výber vhodného napájacieho zdroja pre zariadenie:

 • Odporúčame vám používať originálne jednotky napájacích zdrojov a napájacie káble od spoločnosti Microsoft. So zariadením sa dodáva originálna jednotka napájacieho zdroja alebo napájací kábel od spoločnosti Microsoft. Originálne jednotky napájacích zdrojov alebo napájací kábel od spoločnosti Microsoft si tiež môžete zakúpiť od autorizovaného predajcu spoločnosti Microsoft a na https://store.microsoft.com/devices.
 • Používajte iba striedavé napätie poskytované štandardnými sieťovými zásuvkami. Nepoužívajte neštandardné napájacie zdroje, napríklad generátory alebo prevodníky, aj keď ich napätie a frekvencia môžu byť vyhovujúce. 
 • Overte, či elektrická zásuvka poskytuje typ napájania uvedený na zariadení (čo sa týka napätia [V] a frekvencie [Hz]). Ak neviete, aký typ napájania máte doma k dispozícii, obráťte sa na kvalifikovaného elektroinštalatéra. 
 • Nepreťažujte sieťovú zásuvku, predlžovací kábel, istič ani iné elektrické zásuvky. Overte, či dokážu poskytnúť prúd (v ampéroch [A]), ktorý potrebuje vaše zariadenie a všetky ostatné zariadenia, ktoré používajú rovnaký obvod. 
 • V prípade zariadení, pri ktorých je napájacia vidlica počas uskladnenia sklopená, pred pripojením napájacieho zdroja k zdroju napájania (elektrickej zásuvke) skontrolujte, či je vidlica vyklopená.
 • V prípade zariadení s napájacími káblami s odstrániteľnými vidlicami a univerzálnym napájacím zdrojom skontrolujte pred pripojením napájacieho zdroja k elektrickej zásuvke, či je vidlica správne nakonfigurovaná pre elektrickú zásuvku a úplne pripojená k napájaciemu zdroju.

POZNÁMKA: Manipuláciu


Vzťahuje sa na: Xbox

So zariadením Microsoft manipulujte opatrne. Je vyrobené z kovu a plastov a vnútri má citlivé elektronické komponenty. Vaše zariadenie sa môže poškodiť, ak dôjde k pádu, spáleniu, prepichnutiu alebo rozdrveniu, alebo ak sa dostane do kontaktu s kvapalinou. Ak máte podozrenie, že zariadenie alebo jeho batéria sú poškodené, prestaňte zariadenie používať, pretože môže dôjsť k prehriatiu alebo zraneniu.

POZNÁMKA: Používanie disku


Vzťahuje sa na: Xbox

 Ak sa chcete vyhnúť zaseknutiu diskovej jednotky a prípadnému poškodeniu diskov alebo zariadenia:

 • Pred presúvaním zariadenia z neho vždy vyberte disky.
 • Nikdy nepoužívajte popraskané disky. Môžu sa roztriasť a zaseknúť alebo poškodiť vnútorné časti zariadenia.

UPOZORNENIE: Používanie video herného príslušenstva


Vzťahuje sa na: Xbox

 Dbajte na to, aby sa deti používajúce video herné príslušenstvo s konzolou Xbox™ a senzor Kinect™ hrali bezpečne v rámci svojich obmedzení a aby pochopili správne používanie konzoly, senzora a príslušenstva.