Dostupné možnosti prepínačov pre súbory Boot.ini systému Windows XP a systému Windows Server 2003

S U H R N

Do súboru Boot.ini môžete pridávať množstvo rozličných prepínačov, ktoré upravujú spôsob spúšťania systému Microsoft Windows XP alebo systému Microsoft Windows Server 2003.



Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

102873 Konvencie tvorby názvov a použitie súboru BOOT.INI a ciest ARC (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

D A L S I E I N F O R M A C I E

Do súboru Boot.ini môžete pridať nasledovné prepínače.

Poznámka: Tieto prepínače sa vzťahujú na systém Microsoft Windows XP a systém Microsoft Windows Server 2003, ak nie je uvedené inak.

/basevideo

Prepínač /basevideo vynúti, aby sa v systéme používal štandardný režim VGA v rozlíšení 640x480 a so 16 farbami s použitím ovládača videa, ktorý je kompatibilný s ľubovoľným zobrazovacím adaptérom. Tento prepínač umožňuje načítanie systému, ak ste vybrali nesprávnu hodnotu rozlíšenia videa alebo frekvencie obnovovania. Tento prepínač používajte spolu s prepínačom /sos. Ak ste nainštalovali nový ovládač videa a tento ovládač nepracuje správne, môžete na spustenie operačného systému použiť tento parameter. Potom môžete ovládač videa, ktorý spôsobuje problémy, odstrániť, aktualizovať alebo vrátiť späť.

/baudrate=číslo

Tento prepínač nastaví prenosovú rýchlosť portu ladenia, ktorý je použitý na ladenie jadra. Zadajte napríklad /baudrate=9600. Ak je modem pripojený, predvolená prenosová rýchlosť je 9 600 kilobitov za sekundu (kb/s). Pre konfiguráciu bez použitia modemu je predvolená prenosová rýchlosť 115 200 kb/s. 9 600 je normálna rýchlosť pre ladenie na diaľku prostredníctvom modemu. Ak sa tento prepínač nachádza v súbore Boot.ini, automaticky je zapnutý aj prepínač /debug.

Ďalšie informácie o konfigurácii modemu nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

148954 Nastavenie relácie ladenia na diaľku pomocou modemu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o konfigurácii bez použitia modemu nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

151981 Nastavenie relácie ladenia na diaľku bez použitia modemu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

/crashdebug

Tento prepínač načíta po spustení operačného systému nástroj na ladenie jadra. Prepínač zostáva neaktívny až dovtedy, kým sa nezobrazí chybové hlásenie Stop. Prepínač /crashdebug je užitočný v prípadoch, keď sa vyskytujú náhodné chyby jadra. Tento prepínač vám umožňuje použiť port COM na normálnu prevádzku počas používania systému Windows. Ak systém Windows zlyhá, prepínač konvertuje port na port ladenia. (Táto akcia zapína ladenie na diaľku.)



Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

151981 Nastavenie relácie ladenia na diaľku bez použitia modemu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

/debug

Tento prepínač zapne pri spustení systému Windows nástroj na ladenie jadra. Prepínač je možné kedykoľvek aktivovať použitím hostiteľského ladiaceho nástroja, ktorý je pripojený na počítač, ak chcete zapnúť živé ladenie systému Windows na diaľku prostredníctvom portov COM. Na rozdiel od prepínača /crashdebug prepínač /debug používa port COM bez ohľadu na to, či ladíte alebo nie. Tento prepínač použite, keď ladením odstraňujete problémy, ktoré sú bežne reprodukovateľné.


Ďalšie informácie o ladení na diaľku získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

121543 Nastavenie ladenia na diaľku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

/debugport=comčíslo

Tento prepínač určuje komunikačný port, ktorý sa má použiť pre port ladenia, kde číslo určuje komunikačný port, ako napríklad COM1, ktorý chcete použiť. Prepínač /debugport používa na základe predvoleného nastavenia port COM2, ak tento port existuje. Ak nie, prepínač používa port COM1. Ak tento prepínač zahrniete do súboru Boot.ini, prepínač /debug sa stane aktívnym.



Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

151981 Nastavenie relácie ladenia na diaľku bez použitia modemu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

/maxmem=číslo

Tento prepínač určuje veľkosť pamäte RAM v bajtoch, ktorú môže používať systém Windows. Ak napríklad chcete, aby systém Windows používal menej ako 64 MB pamäte, použite prepínač /maxmem=64.



Prepínač /maxmem však nepočíta s pamäťovými dierami. Preto vám namiesto toho odporúčame používať prepínač /burnmemory. Prepínač /burnmemory počíta s pamäťovými dierami.

Ak napríklad použijete prepínač /Maxmem=64 a systém vyžaduje na načítanie 64 MB pamäte, v dôsledku pamäťovej diery v skutočnosti nemusí byť pre systém k dispozícii 64 MB. Ak je to tak, systém Windows sa nespustí.


Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

108393 Možnosť MAXMEM v súbore Boot.ini v systéme Windows NT (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

/noguiboot

Tento prepínač vypína bitovú mapu, ktorá zobrazuje indikátor priebehu pri spúšťaní systému Windows. (Indikátor priebehu sa zobrazuje len pred prihlasovacou obrazovkou.)

/nodebug

Tento prepínač vypína ladenie. Ak vypnete ladenie a program má vo svojom softvéri naprogramovaný bod prerušenia pre ladenie, môže to spôsobiť chybu Stop.

/numproc=číslo

Tento prepínač nastaví počet procesorov, ktoré systém Windows spúšťa pri spustení. S týmto prepínačom môžete v systéme s viacerými procesormi vynútiť, aby sa použil iba vami určený počet procesorov (číslo). Tento prepínač vám môže pomôcť pri riešení problémov s výkonom a poškodenými procesormi.

/pcilock

V systémoch typu x86 tento prepínač zabraňuje operačnému systému v dynamickom priraďovaní hardvérového vstupu, hardvérového výstupu a prostriedkov žiadostí o prerušenie pre zariadenia PCI (Peripheral Connect Interface). Pri použití tohto prepínača zariadenia konfiguruje systém BIOS.


/fastdetect:comčíslo

Tento prepínač vypína zisťovanie sériovo pripojenej myši a myši pripojenej cez zbernicu v súbore Ntdetect.com pre konkrétny port. Tento prepínač použite, ak máte počas procesu spúšťania k sériovému portu pripojenú inú súčasť než je myš. Zadajte napríklad /fastdetect:comčíslo, kde číslo označuje číslo sériového portu. Ak chcete vypnúť viacero portov, môžete ich oddeliť čiarkami. Ak použijete prepínač /fastdetect a nezadáte komunikačný port, zisťovanie sériovo pripojenej myši sa vypne na všetkých komunikačných portoch.



Poznámka: V starších verziách systému Windows vrátane systému Windows NT 4.0 sa tento prepínač nazýval /noserialmice.



Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

131976 Vypnutie zisťovania zariadení na sériových portoch (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

/sos

Prepínač /sos zobrazuje názvy ovládačov zariadení počas ich načítavania. Na základe predvoleného nastavenia sa na obrazovke systému Windows iba pohybujú bodky, ktoré indikujú prebiehajúce načítanie. Tento prepínač použite spolu s prepínačom /basevideo na určenie ovládača, ktorý zapríčinil zlyhanie.


Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

99743 Účel súboru Boot.ini v systémoch Windows 2000 a Windows NT (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

/PAE

Prepínač /PAE použite so zodpovedajúcou položkou v súbore Boot.ini na povolenie normálneho spustenia počítača, ktorý podporuje režim rozšírení fyzickej adresy (PAE). V núdzovom režime sa počítač spúšťa s použitím normálnych jadier aj v prípade, že je zadaný prepínač /PAE.

/HAL=filename

Pomocou tohto prepínača môžete definovať skutočnú vrstvu HAL (hardware abstraction layer), ktorá sa načíta pri spustení. Zadajte napríklad /HAL=halmps.dll, ak chcete načítať súbor Halmps.dll z priečinka System32. Prepínač je užitočný na vyskúšanie rôznych vrstiev HAL pred premenovaním súboru Hal.dll. Prepínač je užitočný aj v prípade, ak chcete vyskúšať prepnutie medzi spúšťaním v režime s viacerými procesormi a spúšťaním v režime s jedným procesorom. Ak to chcete skúsiť, použite prepínač spolu s prepínačom /kernel.

/kernel=filename

S týmto prepínačom môžete definovať skutočné jadro, ktoré sa načíta pri spustení. Zadajte napríklad /kernel=ntkrnlmp.exe, ak chcete načítať súbor Ntkrnlmp.exe z priečinka System32. Pomocou tohto prepínača môžete prepínať medzi jadrom s povoleným ladením, ktoré je plné kódu ladenia, a bežným jadrom.

/bootlog

Tento prepínač zapne zapisovanie údajov o spúšťaní do súboru, ktorý má názov systemroot\Ntbtlog.txt. Ďalšie informácie o zapisovaní údajov o spúšťaní do súboru získate v Pomocníkovi systému Windows.

/burnmemory=number

Prepínač určuje v megabajtoch veľkosť pamäte, ktorú systém Windows nemôže použiť. Tento parameter použite na potvrdenie problému s výkonom alebo iných problémov, ktoré súvisia s vyčerpaním kapacity pamäte RAM. Zadajte napríklad /burnmemory=128, ak chcete zmenšiť fyzickú pamäť, ktorá je k dispozícii pre systém Windows, o 128 MB.

/3GB

Tento prepínač prinúti systémy typu x86 vyhradiť 3 GB priestoru virtuálnych adries pre programy a 1 GB pre jadro a výkonné súčasti. Program musí byť navrhnutý na využitie ďalšieho priestoru adries pamäte. Pomocou tohto prepínača môžu programy v používateľskom režime získať prístup k 3 GB pamäte namiesto zvyčajných 2 GB pamäte, ktoré systém Windows vyhradzuje pre programy v používateľskom režime. Prepínač presunie počiatočný bod pamäte jadra na 3 GB. Niektoré konfigurácie programu Microsoft Exchange Server 2003 a systému Microsoft Windows Server 2003 môžu tento prepínač vyžadovať.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

823440 Pri inštalácii programu Exchange Server 2003 so systémom Windows Server 2003 je nutné použiť prepínač /3GB (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)


Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

171793 Informácie o použití ladenia 4GT pamäte RAM v aplikácii (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

/safeboot:parameter

Tento prepínač spôsobuje spustenie systému Windows v núdzovom režime. Prepínač používa nasledujúce parametre:
 • minimal
 • network
 • safeboot:minimal(alternateshell)
S prepínačom /safeboot:parameter môžete kombinovať iné parametre súboru Boot.ini. Nasledujúce príklady ilustrujú parametre, ktoré sa uplatňujú pri výbere možnosti pre núdzový režim v ponuke obnovenia spustenia.

 • Núdzový režim v prostredí siete
  /safeboot:minimal /sos /bootlog /noguiboot
 • Núdzový režim v prostredí siete
  /safeboot:network /sos /bootlog /noguiboot
 • Núdzový režim s príkazovým riadkom
  /safeboot:minimal(alternateshell) /sos /bootlog /noguiboot
Poznámka: Prepínače /sos, /bootlog a /noguiboot sa nevyžadujú pri žiadnom z týchto nastavení, môžu však pomôcť pri riešení problémov. Prepínače sú zahrnuté, ak stlačíte kláves F8 a potom vyberiete jeden z režimov.



/userva

Tento prepínač použite na prispôsobenie veľkosti pamäte, ktorá je vyhradená pre procesy pri použití prepínača /3GB. Tento prepínač povoľuje viac pamäte jadra PTE (page table entry), ale stále dosahuje takmer 3 GB priestoru pracovnej pamäte.



Poznámka: Služby technickej podpory spoločnosti Microsoft dôrazne odporúčajú používanie rozsahu pamäte pre prepínač /USERVA, ktorý sa nachádza v rozsahu hodnôt 2900 až 3030. Tento rozsah je dostatočný široký na vytvorenie dostatočného fondu pre položky stránkovacej tabuľky systému pre všetky aktuálne sa vyskytujúce problémy. Nastavenie /userva=2900 zvyčajne poskytuje takmer maximálny dostupný počet možných položiek stránkovacej tabuľky systému.

Ďalšie informácie o používaní prepínača /USERVA získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

316739 Použitie prepínača /USERVA v súbore Boot.ini file na ladenie konfigurácií /3GB (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:

810371 Použitie prepínača /userva na serveroch Exchange v systéme Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
323427 Manuálna úprava súboru Boot.ini v prostredí systému Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
317526 Úprava súboru Boot.ini v systéme Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
317521 Popis príkazu Bootcfg a jeho použitie (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
289022 Úprava súboru Boot.ini v systéme Windows XP
291980 O nástroji Bootcfg a jeho použitiach (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

/redirect

Tento prepínač použite na zapnutie služby EMS (Emergency Management Services) v počítači so systémom Windows Server 2003 Enterprise Edition. Ďalšie informácie o službe EMS získate, ak v Pomoci a technickej podpore pre systém Windows vyhľadáte heslo „Emergency Management Services“.


Ak chcete službu EMS zapnúť úpravou súboru Boot.ini v počítačoch s procesorom typu x86, upravte sekciu [boot loader] a aj sekciu [operating systems] súboru Boot.ini. Ak to chcete vykonať, konfigurujte nasledovné položky:
 • V sekcii [boot loader] pridajte jeden z nasledujúcich požadovaných príkazov:
  redirect=COMx
  V tomto príkaze nahraďte x niektorým z nasledujúcich čísel portu COM:
  1
  2
  3
  4
  redirect=USEBIOSSETTINGS
  Tento príkaz povoľuje systému BIOS počítača určiť port COM, ktorý sa použije pre službu EMS.
 • V sekcii [boot loader] pridajte jeden z nasledujúcich možných príkazov:
  redirectbaudrate=baudrate
  Prepínač baudrate nahraďte jednou z nasledujúcich hodnôt
  9600
  19200
  57600
  115200
  Pamäť EMS používa na základe predvoleného nastavenia prenosovú rýchlosť kb/s.
 • V sekcii [operating systems] pridajte do položky operačného systému, ktorú chcete nakonfigurovať na používanie služby EMS, možnosť /redirect. Nasledujúci príklad ilustruje použitie spomínaných prepínačov:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  redirect=COM1
  redirectbaudrate=19200
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, EMS" /fastdetect /redirect

/channel

Tento prepínač použite spolu s prepínačmi /debug a /debugport na konfiguráciu systému Windows na odosielanie informácií o ladení prostredníctvom portu IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) 1394. Ak chcete podporiť ladenie prostredníctvom portu 1394, oba počítače musia používať systém Microsoft Windows XP alebo novšiu verziu. Maximálny počet nezávislých komunikačných kanálov portu 1394 je 63 a sú očíslované od 0 po 62. Rozličné hardvérové implementácie podporujú rôzne počty kanálov v jednej zbernici. Systém Windows XP je obmedzený na štyri cieľové počítače. Toto obmedzenie je však v systéme Windows Server 2003 odstránené. Ak chcete vykonať ladenie, vyberte spoločné číslo kanála, ktoré sa použije v počítači, v ktorom je spustený ladiaci nástroj (takzvaný hostiteľský počítač), ako aj v počítači, ktorý chcete ladiť (cieľový počítač). Môžete použiť ľubovoľné číslo od 1 do 62.

Konfigurovanie cieľového počítača

 1. Upravte súbor Boot.ini file pridaním možnosti /CHANNEL=x do položky operačného systému, ktorú ste nakonfigurovali na ladenie. Nahraďte x číslom kanála, ktorý chcete použiť. Nakonfigurujte napríklad oblasť [operating systems] súboru Boot.ini tak, aby vyzerala takto:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /debug /debugport=1394 /CHANNEL=3
 2. Zapojte kábel 1394 do jedného z portov 1394.
 3. V cieľovom počítači vypnite radič hostiteľa 1394. Urobte to tak, že spustíte program Device Manager, kliknete pravým tlačidlom myši na zariadenia a potom kliknite na položku Disable.
 4. Reštartujte počítač.

Konfigurovanie hostiteľského počítača

 1. Zapojte kábel 1394 do jedného z portov 1394.
 2. Nainštalujte binárne súbory nástroja na ladenie jadra.
 3. Spustite príkazový riadok. Zadajte nasledovné príkazy a po zadaní každého z nich kláves ENTER:
  set_NT_DEBUG_BUS=1394
  set_NT_DEBUG_1394_CHANNEL=x
  kd -k
 4. Presuňte priečinok na miesto, kde ste nainštalovali nástroj na ladenie jadra, a potom zadajte nasledovný príkaz:
  kd.exe
Pri prvom spustení ladiaceho nástroja sa nainštaluje virtuálny ovládač 1394. Tento ovládač povoľuje ladiacemu nástroju komunikovať s cieľovým počítačom. Ak chcete úspešne dokončiť túto operáciu, musíte sa prihlásiť s právami správcu.
Vlastnosti

ID článku: 833721 – Posledná kontrola: 15. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky