Podrobný prehľad inštalácie aktualizácie Windows XP Service Pack 2

ÚVOD

Zapnutím funkcie Automatické aktualizácie v systéme Windows XP skontrolujete, či ste získali aktualizáciu Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Informácie o zapnutí funkcie Automatické aktualizácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft . Aktualizácie Windows XP Service Pack 2 môžete nainštalovať aj prostredníctvom nasledujúcej webovej lokality Windows Update: Na webovej lokalite spoločnosti Microsoft
http://go.microsoft.com/?LinkID=806688 môžete získať sieťový inštalačný balík pre aktualizáciu Windows XP SP2.
Program sieťovej inštalácie nainštaluje aktualizáciu Windows XP SP2 prostredníctvom siete do viacerých počítačov. Tento inštalačný balík je samostatný a aktualizuje všetky inštalácie systémov Windows XP Home a Windows XP Professional aktualizáciou Windows XP SP2.

Funkcia Automatické aktualizácie, ako aj webová lokalita Windows Update, používajú metódu inštalácie Express Install z Internetu. Táto inštalácia je oveľa menšia ako sieťová inštalácia, pretože program Express Install minimalizuje množstvo prevzatých informácií. Program Express Install analyzuje cieľový systém a zostaví zoznam súborov, ktoré musí program aktualizovať. Program Express Install neprevezme nepotrebné súbory, ako napríklad súbory migračného nástroja systému Microsoft Windows 95 alebo súbory komponentov servera pre počítač so systémom Windows XP Professional.

Pri použití funkcie Automatické aktualizácie alebo lokality Windows Update sa zobrazí výzva na inštaláciu aktualizácie Windows XP SP2. Keď proces aktualizácie rozhodne o potrebe aktualizácie, aktualizácie sa prevezmú do počítača. Celková veľkosť prevzatých súborov môže byť 70 megabajtov (MB), ale aj 260 MB. Inštalácia sa spustí hneď po dokončení prevzatia.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Inštalácia z Internetu použitím funkcie Automatické aktualizácie

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na príkaz Spustiť. Zadajte príkaz wuaucpl.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V dialógovom okne Automatické aktualizácie kliknite na položku Automaticky (odporúča sa) a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Po pripojení počítača k Internetu sa aktualizácie systému Windows automaticky prevezmú a nainštalujú. Inštalácia automatických aktualizácií je predvolene nastavená na 3.00 hod. Ak v tom čase nebude počítač zapnutý, naplánujte aktualizáciu na iný čas.
  Ďalšie informácie o naplánovaní automatických aktualizácií nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

  327838 Naplánovanie automatických aktualizácií v systémoch Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000
  Po prevzatí aktualizácií sa v oblasti oznámení zobrazí bublina oznamujúca, že aktualizácie boli prevzaté a sú pripravené na inštaláciu.
 3. Kliknite na bublinu a ďalej na položku Express Install a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

  Bublina v oblasti oznámení naznačuje, že aktualizácie sa inštalujú v pozadí a počas inštalácie je možné pokračovať v práci. Po skončení inštalácie sa zobrazí v okne Automatic Updates (Automatické inštalácie) nasledujúce hlásenie:
  You have successfully updated your computer. (Počítač bol úspešne aktualizovaný.) You must restart your computer for the updates to take effect. (Aktualizácia sa prejaví až po reštartovaní počítača.)
  Poznámka Kliknutím na položku Express Install sa spustí Sprievodca inštaláciou aktualizácie Windows XP Service Pack 2 a zobrazí sa nasledujúce hlásenie:
  Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard 2 (Víta vás sprievodca inštaláciou aktualizácie Windows XP Service Pack 2.). Pred inštaláciou aktualizácie sa odporúča vykonať nasledujúce kroky:  1. Zálohovať systém.

  2. Zavrieť všetky otvorené programy.


  Na dokončenie tejto inštalácie môže systém Windows po ukončení Sprievodcu vyžadovať reštartovanie. Pokračujte ďalším kliknutím.
  Sprievodca inštaláciou aktualizácie Windows XP Service Pack 2 napokon zobrazí dialógové okno License Agreement (Licenčná zmluva) obsahujúce súhlas s podmienkami licenčnej zmluvy. Ak chcete pokračovať v inštalácii, musíte so zmluvou súhlasiť.
 4. Kliknite na tlačidlo Restart Now (Reštartovať teraz).

  Poznámka Počítač sa reštartuje. Prvé reštartovanie po inštalácii obyčajne trvá dlhšie vzhľadom na to, že aktualizácia Windows XP Service Pack 2 vtedy kopíruje súbory, ktoré nemohli byť kopírované počas hlavnej inštalačnej fázy. Je to štandardný postup a po skopírovaní súborov sa počítač spustí v normálnom režime.

Inštalácia z Internetu použitím lokality Windows Update

 1. Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: .
 2. Kliknite na tlačidlo Custom (Vlastné).

  Služba Windows Update skontroluje počítač a zobrazí zoznam vopred vybratých kritických aktualizácií vrátane aktualizácií zabezpečenia a aktualizácií Service pack.
 3. V časti Select by Type (Vybrať podľa typu) kliknite na možnosť High Priority (Vysoká priorita).

  Služba Windows Update vytvorí zoznam aktualizácií vhodných pre počítač. Kritické aktualizácie sú automaticky vybraté na prevzatie.
 4. Kliknite na položku Review and install updates (Skontrolovať a nainštalovať aktualizácie).
 5. Skontrolujte, či je vybratá aktualizácia Windows XP SP2.
 6. Kliknite na tlačidlo Install Updates (Inštalovať aktualizácie).

  Zobrazí sa dialógové okno Installing Updates (Inštalácia aktualizácií). V položke Installation Status (Stav inštalácie) služba Windows Update zobrazí aktuálny stav činností potrebných na inštaláciu aktualizácie Windows XP SP2. Panel Downloading (Preberanie) zobrazuje priebeh preberania. Po dokončení preberania sa namiesto panela Installation (Inštalácia) zobrazí panel Downloading (Preberanie). Panel Installation (Inštalácia) zobrazuje priebeh inštalácie a spustí sa Sprievodca inštaláciou aktualizácie Windows XP Service Pack 2. Dialógové okno Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Víta vás sprievodca inštaláciou aktualizácie Windows XP Service Pack 2) zobrazí nasledujúce hlásenie:
  Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Víta vás sprievodca inštaláciou aktualizácie Windows XP Service Pack 2). Pred inštaláciou aktualizácie sa odporúča:

  1. Zálohovať systém.

  2. Zavrieť všetky otvorené programy.

  Na dokončenie tejto inštalácie môže systém Windows po ukončení Sprievodcu vyžadovať reštartovanie.


  Pokračujte ďalším kliknutím.
 7. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

  Sprievodca inštaláciou aktualizácie Windows XP Service Pack 2 napokon zobrazí dialógové okno License Agreement (Licenčná zmluva) obsahujúce súhlas s podmienkami licenčnej zmluvy. Prečítajte si licenčnú zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami licenčnej zmluvy, kliknite na tlačidlo I Agree (Súhlasím).


  Poznámka Ak chcete pokračovať v inštalácii, musíte so zmluvou súhlasiť.
 8. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Zobrazí sa dialógové okno Select Options (Výber možností) s nasledujúcim hlásením:
  Setup creates a backup of system files so you can remove Windows XP SP2 if necessary (Počas inštalácie sa vytvoria zálohy systémových súborov, takže v prípade potreby je možné aktualizáciu Windows XP SP2 odstrániť). Kliknite na položku Browse (Prehľadávať) a vyberte umiestnenie pre zálohy súborov, alebo ak súhlasíte s nasledujúcim umiestnením, kliknite na položku Next (Ďalej):
  Priečinok na odinštalovanie
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Poznámka V dialógovom okne Select Options (Výber možností) je možné nastaviť umiestnenie na uloženie archívnych informácií o odinštalovaní. Ak inštaláciu nevykonáva skúsený používateľ, odporúča sa súhlasiť s predvolenými nastaveniami. Počas inštalácie aktualizácie Windows XP SP2 sa vždy vytvára archív. Tejto možnosti sa nedá predísť.
 9. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Dialógové okno Updating Your System (Aktualizácia systému) zobrazí nasledujúce hlásenie:
  Please wait while setup inspects your current configuration, archives your current files and updates your files (Počkajte, kým inštalátor zistí aktuálnu konfiguráciu, archivuje aktuálne súbory a aktualizuje súbory).
  Po skončení inštalácie dialógové okno Completing the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Sprievodca dokončením inštalácie aktualizácie Windows XP Service Pack 2) zobrazí nasledujúce hlásenie:
  You have successfully completed the Service Pack 2 Setup Wizard (Sprievodca inštaláciou aktualizácie Service Pack 2 úspešne dokončil prácu).
  Zmeny sa prejavia po reštartovaní systému Windows, ktoré vykoná Sprievodca. Kliknutím na tlačidlo Finish (Dokončiť) sa systém Windows automaticky reštartuje.
  Ak sa má systém Windows reštartovať neskôr, začiarknite políčko Do not restart now (Nereštartovať teraz) a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).
  Do not restart now (Nereštartovať teraz).
  Poznámka Políčko Do not restart now (Nereštartovať teraz) je predvolene začiarknuté.
 10. Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Dialógové okno Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Sprievodca inštaláciou aktualizácie Windows XP Service Pack 2) sa zavrie a dialógové okno Installing Updates (Inštalácia aktualizácií) zobrazí nasledujúce hlásenie:
  Installing Windows XP Service Pack 2,...Done! (Inštalácia aktualizácie Windows XP Service Pack 2... Hotovo!)
  Počítač bol úspešne aktualizovaný.
  Aktualizácia sa prejaví až po reštartovaní počítača.
  Kliknutím na položku Restart now (Reštartovať teraz) sa počítač reštartuje a dokončí sa inštalácia. Kliknutím na tlačidlo Close (Zavrieť) zabránite reštartovaniu.

  Poznámka Kým sa počítač nereštartuje, systém Windows XP nebude pracovať správne.
 11. Kliknite na tlačidlo Restart Now (Reštartovať teraz).

  Poznámka Počítač sa reštartuje. Prvé reštartovanie po inštalácii obyčajne trvá dlhšie vzhľadom na to, že aktualizácia Windows XP Service Pack 2 vtedy kopíruje súbory, ktoré nemohli byť kopírované počas hlavnej inštalačnej fázy. Je to štandardný postup a po skopírovaní súborov sa počítač spustí v normálnom režime.

Inštalácia zo zdieľaného miesta na sieti

Správca siete určí, kde sa nachádza inštalačný balík a akou metódou sa spúšťa. Ďalšie informácie o umiestnení inštalačného balíka a spôsobe jeho spúšťania získate od správcu siete. Ak nemáte správcu siete, ďalšie informácie nájdete v časti Inštalácia z Internetu použitím funkcie Automatické aktualizácie alebo Inštalácia z Internetu použitím lokality Windows Update.

Po prevzatí aktualizácie Windows XP SP2 zo zdieľaného miesta na sieti postupujte pri inštalácii aktualizácie Windows XP SP2 podľa pokynov Sprievodcu inštaláciou aktualizáciou Windows XP Service Pack 2.
 1. Po prevzatí inštalačného balíka sa jeho spustením začne inštalácia. Z inštalačného balíka sa extrahujú súbory potrebné na inštaláciu aktualizácie Windows XP SP2. Počas extrahovania z inštalačného balíka sa zobrazí okno priebehu Extracting Files (Extrahovanie súborov). Po dokončení extrahovania sa spustí Sprievodca inštaláciou aktualizácie Windows XP Service Pack 2 a zobrazí sa nasledujúce hlásenie:
  Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard 2 (Víta vás sprievodca inštaláciou aktualizácie Windows XP Service Pack 2.). Pred inštaláciou aktualizácie sa odporúča:

  1. Zálohovať systém.

  2. Zavrieť všetky otvorené programy.

  Na dokončenie tejto inštalácie môže systém Windows po ukončení Sprievodcu vyžadovať reštartovanie.


  Pokračujte ďalším kliknutím.
  Poznámka Po zobrazení tohto rozhrania si všimnite veľkosť diskovej aktivity. Táto aktivita sa vyskytuje preto, že Sprievodca inštaláciou aktualizácie Windows XP Service Pack 2 využíva oddelenú postupnosť k súborom súpisu na disku. Táto postupnosť môže byť pri zobrazení úvodnej obrazovky Sprievodcu stále spracúvaná.
 2. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Sprievodca inštaláciou aktualizácie Windows XP Service Pack 2 napokon zobrazí dialógové okno License Agreement (Licenčná zmluva) obsahujúce súhlas s podmienkami licenčnej zmluvy. Prečítajte si licenčnú zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami licenčnej zmluvy, kliknite na tlačidlo I Agree (Súhlasím).

  Poznámka Ak chcete pokračovať v inštalácii, musíte so zmluvou súhlasiť.
 3. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Dialógové okno Select Options (Výber možností) zobrazí nasledujúce hlásenie:
  Setup creates a backup of system files so you can uninstall the service pack if necessary (Počas inštalácie sa vytvoria zálohy systémových súborov, takže v prípade potreby je možné aktualizáciu Service Pack odstrániť). Kliknite na položku (Browse) Prehľadávať a vyberte umiestnenie pre zálohy súborov, alebo ak súhlasíte s umiestnením zobrazeným nižšie, kliknite na položku Next (Ďalej).
  Priečinok na odinštalovanie
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Poznámka V dialógovom okne Select Options (Výber možností) je možné nastaviť umiestnenie na uloženie archívnych informácií o odinštalovaní. Ak inštaláciu nevykonáva skúsený používateľ, odporúča sa súhlasiť s predvolenými nastaveniami. Počas inštalácie aktualizácie Windows XP Service Pack 2 sa vždy vytvára archív. Tejto možnosti sa nedá predísť.
 4. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Dialógové okno Updating Your System (Aktualizácia systému) zobrazí nasledujúce hlásenie:
  Please wait while setup inspects your current configuration, archives your current files and updates your files (Počkajte, kým inštalátor zistí aktuálnu konfiguráciu, archivuje aktuálne súbory a aktualizuje súbory).
  Po skončení inštalácie dialógové okno Completing the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Sprievodca dokončením inštalácie aktualizácie Windows XP Service Pack 2) zobrazí nasledujúce hlásenie:
  You have successfully completed the Service Pack 2 Setup Wizard (Sprievodca inštaláciou aktualizácie Service Pack 2 úspešne dokončil prácu).
  Zmeny sa prejavia po reštartovaní systému Windows, ktoré vykoná Sprievodca. Kliknutím na tlačidlo Finish (Dokončiť) sa systém Windows automaticky reštartuje.
  Ak sa má systém Windows reštartovať neskôr, začiarknite políčko Do not restart now (Nereštartovať teraz) a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).

  Do not restart now (Nereštartovať teraz).
  Kliknutím na položku Finish (Dokončiť) sa počítač reštartuje a dokončí sa inštalácia. Začiarknutím políčka Do not restart now (Nereštartovať teraz) zabránite reštartovaniu.

  Poznámka Kým sa počítač nereštartuje, systém Windows XP nebude pracovať správne.
 5. Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Počítač sa reštartuje. Prvé reštartovanie po inštalácii obyčajne trvá dlhšie vzhľadom na to, že aktualizácia Windows XP Service Pack 2 vtedy kopíruje súbory, ktoré nemohli byť kopírované počas hlavnej inštalačnej fázy. Je to štandardný postup a po skopírovaní súborov sa počítač spustí v normálnom režime.
Vlastnosti

ID článku: 875364 – Posledná kontrola: 10. 8. 2006 – Revízia: 1

Pripomienky