Správa doplnkov programu Internet Explorer v systéme Windows XP Service Pack 2

Tento článok popisuje, ako zmeniť stav doplnku programu Microsoft Internet Explorer a ako doplnok aktualizovať pomocou funkcie Spravovať doplnky. V tomto článku nájdete niektoré tipy pre riešenie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní doplnkov. Nájdete v ňom tiež niektoré tipy pre riešenie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní samotnej funkcie Spravovať doplnky. Článok popisuje, ako spravovať doplnky pomocou položiek databázy Registry a politiky skupiny. Správcovia môžu správu niektorých doplnkov povoliť používateľom, ale ponechať správu iných doplnkov pre správcu. Môžu tiež spravovať všetky doplnky. O týchto témach pojednávajú konkrétne časti, ktoré popisujú nasledovné nastavenia politiky:
 • Zakázať všetky doplnky, ktoré nie sú povolené pomocou zoznamov doplnkov,
 • Zoznam doplnkov.

ÚVOD

Doplnky programu Microsoft Internet Explorer sú softvérové súčasti. Pri návšteve webovej lokality sa môžu doplnky programu Internet Explorer prevziať automaticky alebo sa môže zobraziť výzva na ich prevzatie. V prípade niektorých doplnkov programu Internet Explorer je potrebné navštíviť konkrétnu webovú lokalitu a tam získať ich najnovšiu verziu. Môže ísť o ovládacie prvky ActiveX iných spoločností, ktoré rozšíria funkcie prehľadávača alebo ktoré v programe Internet Explorer vytvoria špeciálne prvky používateľského rozhrania. Doplnky možno spravovať pomocou funkcie Spravovať doplnky. Tento článok popisuje, ako túto funkciu používať a ako riešiť problémy s ňou.

Ak chcete zabezpečiť, aby sa v dialógovom okne Spravovať doplnky zobrazovalo čo najviac doplnkov, aktualizujte Správcu doplnkov. Ak chcete aktualizovať Správcu doplnkov, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

D A L S I E I N F O R M A C I E

Používanie funkcie Spravovať doplnky

Ak chcete zmeniť stav doplnku alebo ho aktualizovať, postupujte nasledovne:
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Spravovať doplnky.
 3. Kliknite na názov doplnku.
 4. Použite jednu z nasledovných metód:
  • Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať ActiveX nahraďte doplnok aktuálnou verziou. Toto tlačidlo nie je k dispozícii pre všetky doplnky.
  • Ak chcete doplnok povoliť, kliknite na prepínač Zapnúť a potom na tlačidlo OK.
  • Ak chcete doplnok zakázať, kliknite na prepínač Vypnúť a potom na tlačidlo OK.
Na povolenie alebo zakázanie doplnku bude pravdepodobne potrebné reštartovať program Internet Explorer, aby sa zmeny prejavili.

Riešenie problémov s doplnkami

Často je prijateľné používať doplnky z dôveryhodných zdrojov. Niektoré však môžu spôsobiť neočakávané ukončenie programu Internet Explorer. To sa môže stať vtedy, ak bol doplnok chybne vytvorený alebo ak bol určený pre staršiu verziu programu Internet Explorer. Pri neočakávanom ukončení programu Internet Explorer sa môže zobraziť výzva na zakázanie doplnku. Ak sa program Internet Explorer neočakávane ukončí, vyskúšajte jeden alebo viaceré z nasledovných postupov:
 • Skúste doplnok aktualizovať.
 • Zakážte doplnok a navštívte rovnakú webovú lokalitu. Overte, či je pre danú webovú lokalitu potrebné mať daný doplnok.
 • Ak sú funkcie doplnku pre webovú lokalitu potrebné alebo ak zlepšujú prehľadávanie webových lokalít, doplnok povoľte.
Ak je blokovaná inštalácia doplnku, pretože je blokovaný vydavateľ, rozhranie funkcie Spravovať doplnky zobrazí ďalšiu kategóriu pre blokované doplnky. Ak navštívte webovú lokalitu, ktorá používa blokovaný doplnok, v stavovom riadku sa zobrazí upozornenie. Toto upozornenie môže označovať, že niektorý obsah nie je možné zobraziť, pretože jeden alebo viaceré potrebné doplnky sú blokované. Môže tiež označovať, že požadovaný doplnok je zakázaný. Blokovaný doplnok môžete povoliť v dialógovom okne Spravovať doplnky alebo v upozornení v stavovom riadku.

Ďalšie informácie o blokovaných vydavateľoch zistíte pomocou nasledovných krokov:
 1. V programe Internet Explorer kliknite na ponuku Pomocník a potom kliknite na položku Obsah a register.
 2. V dialógovom okne Pomocník kliknite na kartu Hľadať, zadajte text blokovaný vydavateľ (alebo blocked publisher) a potom kliknite na tlačidlo Zobraziť témy.
Pomocou funkcie Spravovať doplnky môžete riešiť aj iné problémy programu Internet Explorer, ktoré sú často spôsobené súčasťami iných spoločností. Naučte sa túto funkciu pri riešení problémov používať.

Riešenie problémov s funkciou Spravovať doplnky

Ak sa pri používaní funkcie Spravovať doplnky vyskytne problém, skúste vykonať nasledovné kroky:
 • Prihláste sa do počítača ako iný používateľ a úlohu zopakujte. Konfigurácia zakázaných doplnkov je uložená pre každého používateľa samostatne.
 • V nasledovnom podkľúči databázy Registry vyhľadajte blokované doplnky:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings
  Každý blokovaný alebo zakázaný doplnok je reprezentovaný podkľúčom, ktorý má identifikátor triedy (CLSID) blokovaného doplnku. Identifikátor CLSID môžete vyhľadať v podkľúči databázy Registry HKEY_CLASSES_ROOT a určiť doplnok, ktorý každý kľúč predstavuje.

  Poznámka: Podkľúč databázy Registry Settings sa vytvorí až po zablokovaní alebo zakázaní aspoň jedného doplnku.

Správa doplnok pomocou položiek databázy Registry a politiky skupiny

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

Ako správca môžete pomocou politiky skupiny preddefinovať ovládacie prvky, ktoré budú môcť používatelia povoliť alebo zakázať. Nastavenie politiky zmeňte v Editore objektov politiky skupiny.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz gpedit.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Rozbaľte položku Konfigurácia počítača alebo Konfigurácia používateľa, rozbaľte priečinky Šablóny pre správu, Súčasti systému Windows, Program Internet Explorer a Funkcie zabezpečenia a potom kliknite na priečinok Správa doplnkov.
K dispozícii sú nasledovné nastavenia politiky:
 • Zakázať všetky doplnky, ktoré nie sú povolené pomocou zoznamov doplnkov,
 • Zoznam doplnkov,
 • Zoznam procesov,
 • Všetky procesy.
Zakázať všetky doplnky, ktoré nie sú povolené pomocou zoznamov doplnkov
V každom klientovi môžete nakonfigurovať zakázanie všetkých doplnkov, ktoré nie sú zahrnuté v nastavení politiky Zoznam doplnkov tak, že povolíte nasledovné nastavenie politiky:
Zakázať všetky doplnky, ktoré nie sú povolené pomocou zoznamov doplnkov
Toto nastavenie zabráni inštalácii a používaní doplnkov. Používateľovi tiež zabráni v správe jednotlivých nastavení politiky doplnkov. Ak toto nastavenie politiky nenakonfigurujete, používatelia budú môcť spravovať doplnky, ktoré ešte nie sú definované v nastavení Zoznam doplnkov.
Zoznam doplnkov
Jednotlivé doplnky určíte pomocou identifikátora CLSID v nastavení politiky Zoznam doplnkov. Časť Názov hodnoty nastavenia politiky musí obsahovať identifikátor CLSID daného doplnku a identifikátor CLSID musí zvyšnú časť identifikátora CLSID v zložených zátvorkách. Časť Hodnota nastavenia politiky musí obsahovať jednu z troch možných hodnôt:
 • 0 – Doplnok je zakázaný a používatelia ho nemôžu spravovať z používateľského rozhrania.
 • 1 – Doplnok je povolený a používatelia ho nemôžu spravovať z používateľského rozhrania.
 • 2 – Doplnok je povolený a používatelia ho môžu spravovať z používateľského rozhrania.
Zoznam doplnkov, ktoré sú zahrnuté v nastavení politiky Zoznam doplnkov, je uložený v jednom z nasledovných podkľúčov databázy Registry:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
Podkľúč obsahuje identifikátory CLSID jednotlivých doplnkov ako reťazce s údajmi.

Zakázanie akéhokoľvek prístupu k správe doplnkov

Ak chcete, aby sme prístup k správe doplnkov povolili alebo zakázali za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete prístup k správe doplnkov povoliť alebo zakázať sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. V dialógovom okne Preberanie súborov kliknite na položku Spustiť a ďalej postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.
Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustiť v počítači s problémom.Ja to vyriešim

Ak chcete vypnúť možnosti Zakázať a Povoliť pre všetky doplnky, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

  Poznámka: Tento podkľúč databázy Registry je k dispozícii len v doménovom prostredí, kde je prístup k správe doplnkov zakázaný prostredníctvom zásad skupiny alebo správcom.
 3. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 4. Zadajte reťazec NoExtensionManagement.
 5. Dvakrát kliknite na položku NoExtensionManagement a potom zadajte hodnotu 1.

  Zadať môžete nasledovné hodnoty:
  • 0 – Používateľ môže zapnúť alebo vypnúť doplnky.
  • 1 – Používateľ nemôže zmeniť stav žiadneho doplnku.
 6. Kliknite na tlačidlo OK a potom ukončite editor databázy Registry.
Ak chcete túto položku nastaviť ako súčasť politiky skupiny, postupujte nasledovne:
 1. V Editore objektov politiky skupiny rozbaľte položku Konfigurácia počítača alebo Konfigurácia používateľa.
 2. Rozbaľte priečinky Šablóny pre správu, Súčasti systému Windows a Program Internet Explorer a potom dvakrát kliknite na nasledovné nastavenie politiky:
  Nepovoliť používateľom zapínať alebo vypínať doplnky
Vlastnosti

ID článku: 883256 – Posledná kontrola: 27. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky