Po inštalácii balíka Service Pack 2 pre systém Windows XP sa zobrazí chybové hlásenie „Stop: c0000135“ a „súčasť winsrv sa nenašla“

BUG #: 112950 (Windows SE)BUG #: 26939 (Content Maintenance)BUG #: 131421 (WinSE)

Dôležité: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Databázu Registry pred vykonaním úprav zálohujte. Mali by ste tiež vedieť, ako databázu Registry obnoviť v prípade, že sa vyskytne problém. Informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)


Aktualizované: 6. októbra 2004

P R I Z N A K Y

Po inštalácii balíka Service Pack 2 (SP2) pre systém Microsoft Windows XP sa počítač opakovane reštartuje s nasledovnou chybou Stop:
Zistil sa problém a systém Windows bol vypnutý, aby sa zabránilo poškodeniu počítača...
Technické informácie:
STOP: c0000135 {Nedá sa nájsť súčasť}
Nepodarilo sa spustiť túto aplikáciu, pretože sa nenašla súčasť winsrv. Opätovné nainštalovanie aplikácie môže tento problém odstrániť.
Poznámka: Ak je počítač nakonfigurovaný na automatické reštartovanie v prípade výskytu systémovej chyby, môže sa okamžite reštartovať. Ak chcete toto nastavenie vypnúť, aby sa počítač nereštartoval, stlačte pri spúšťaní systému kláves F8, pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Zakázať automatické reštartovanie pri zlyhaní a stlačte kláves ENTER.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak sú splnené všetky nasledovné podmienky:
 • V počítači je nainštalovaný program T.V. Media (TvMedia.tvmbho) od spoločnosti Total Velocity Corporation.
 • V počítači nie je nainštalovaná kritická aktualizácia 885523.
 • Pokúsili ste sa nainštalovať balík Windows XP SP2.
Túto chybu môže spôsobovať problém s kompatibilitou medzi inštalačnou službou systému Windows XP SP2 a reklamnou aplikáciou s názvom T.V. Media inej spoločnosti. Problém sa vyskytuje v prípade, že je v počítači nainštalovaný program T.V. Media a pokúsite sa nainštalovať balík Windows XP SP2. Po reštartovaní počítača sa zobrazí chyba Stop a inštalačný proces zlyhá. Tento problém môžete odstrániť odinštalovaním programu T.V. Media alebo nainštalovaním kritickej aktualizácie 885523 pred inštaláciou balíka Windows XP SP2.

R I E S E N I E

Informácie o aktualizácii

Na webovej lokalite Windows Update a prostredníctvom funkcie Automatické aktualizácie je teraz k dispozícii kritická aktualizácia 885523. Táto kritická aktualizácia zabraňuje tejto chybe vyriešením problémov s kompatibilitou. Túto aktualizáciu lokalita Windows Update a funkcia Automatické aktualizácie ponúka len používateľom, ktorí majú nainštalovaný program T.V. Media. Ak tento program v počítači nainštalovaný nemáte, túto aktualizáciu nemusíte inštalovať.

Táto aktualizácia je určená predovšetkým tým používateľom lokality Windows Update a funkcie Automatické aktualizácie, ktorí si nemusia byť vedomí toho, že majú v počítači nainštalovaný program T.V. Media. Ak je v počítači nainštalovaný program T.V. Media, lokalita Windows Update ani funkcia Automatické aktualizácie neponúknu balík Windows XP SP2, kým na počítač nenainštalujete kritickú aktualizáciu 885523.

Ak sa vám po inštalácii balíka Windows XP SP2 zobrazila táto chyba Stop c0000135, v časti Ďalšie informácie nájdete pokyny na obnovenie systému. Vykonaním pokynov v tejto časti zabránite opätovnému výskytu tohto problému.

Funkcia Automatické aktualizácie

Ak je v počítači nainštalovaný program T.V. Media, pred inštaláciou balíka Windows XP Service Pack 2 bude pre systém Windows XP ponúknutá kritická aktualizácia 885523. Nie je potrebné vykonať žiadne zvláštne kroky. Stačí prijať aktualizáciu a nechať ju nainštalovať. Táto aktualizácia sa ponúka len v prípade, že je v počítači nainštalovaný program T.V. Media.

Webová lokalita Windows Update

Ak navštívite webovú lokalitu Windows Update, aktualizácia 885523 bude ponúknutá ako dôležitá aktualizácia a bude automaticky vybraná, ak bude v počítači nainštalovaný program T.V. Media. Kliknite na tlačidlo
Inštalovať, prijmite licenčnú zmluvu koncového používateľa (EULA) a nechajte aktualizáciu nainštalovať. Táto aktualizácia sa ponúka len v prípade, že je v počítači nainštalovaný program T.V. Media.

Po dokončení inštalácie a reštartovaní počítača sa vráťte na webovú lokalitu Windows Update a znova prehľadajte počítač. Ponúkne sa vám balík Windows XP Service Pack 2 a budete môcť pokračovať v inštalácii.

Informácie o súboroch na prevzatie

V stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:

Prevziať Prevziať balík 885523

Dátum vydania: 5. októbra 2004

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie podporných súborov zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.


Požiadavky

Neexistujú žiadne požiadavky. Táto aktualizácia sa však požaduje len v prípade, ak nechcete program T.V. Media odstrániť z počítača.

Požiadavka na reštartovanie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie a pred inštaláciou balíka Windows XP SP2 je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza žiadne ďalšie aktualizácie.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto aktualizácie má nasledovné (alebo novšie) atribúty súborov. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi miestnym časom a časom UTC nájdete na karte Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.


DátumČasVerziaVeľkosťNázov súboruPožiadavka na balík SPPriečinok služby
24. 9. 200403:005.1.2600.1681,802,240Acgenral.dllŽiadnaRTMQFE
24. 9. 200403:011,055,490Sysmain.sdbŽiadnaRTMQFE
24. 9. 200403:055.1.2600.15941,822,208Acgenral.dllSP1SP1QFE
24. 9. 200403:055.1.2600.1594 220,160Acspecfc.dllSP1SP1QFE
24. 9. 200403:061,089,198Sysmain.sdbSP1SP1QFE
24. 9. 200402:555.1.2600.25231,852,928Acgenral.dllSP2SP2GDR
23.09.200423:571,192,266Sysmain.sdbSP2SP2GDR
24. 9. 200402:435.1.2600.25231,852,928Acgenral.dllSP2SP2QFE
24. 9. 200402:441,192,266Sysmain.sdbSP2SP2QFE

R I EŠ E N I E

Po nainštalovaní kritickej aktualizácie 885523 môžete nainštalovať balík Windows XP SP2 a problémy s kompatibilitou programu T.V. Media sa už nebudú vyskytovať. Problémy môžete odstrániť aj tak, že pred inštaláciou balíka Windows XP SP2 odstránite niektorou z nasledovných metód všetky programy T.V. Media.

Použitie nástroja Adware T.V. Media Removal Tool (KB 886590)

Odstráňte všetky programy T.V. Media pomocou nasledovného nástroja, ktorý si prevezmite zo strediska pre prevzatie softvéru:

Manuálne odstránenie programu T.V. Media

Upozornenie: Ak Editor databázy Registry použijete nesprávne, môžete spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia Editora databázy Registry, budete môcť vyriešiť. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.

Ak chcete program T.V. Media (TvMedia.tvmbho) odstrániť manuálne, postupujte nasledovne.

Dôležité: Sledujte pokyny veľmi pozorne a odstráňte všetky uvedené položky. Odstránenie sa obyčajne nepodarí, ak niektorá z položiek zostane neodstránená. Ak program T.V. Media (TvMedia.tvmbho) zostane po vykonaní pokynov na odstránenie v počítači, vykonajte postup znova.
 1. Spustite počítač v núdzovom režime.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedita potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledovné podkľúče databázy Registry. Odstráňte položku TV Media v každom podkľúči (ak existuje).
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 4. Vyhľadajte a odstráňte nasledovné podkľúče databázy Registry (ak existujú):
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
 5. Zatvorte Editor databázy Registry a potom reštartujte počítač v núdzovom režime.
 6. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz
  appwiz.cpl a potom kliknite na tlačidlo
  OK.
 7. Odstráňte položku T.V. Media.
 8. Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu
  Tento počítač.
 9. Vyhľadajte a odstráňte priečinok TV Media. Tento priečinok sa v predvolenom nastavení nachádza v priečinku C:\Program Files.
 10. Reštartujte počítač.

S T A V

Spoločnosť Microsoft tento problém skúma, a hneď ako budú k dispozícii ďalšie informácie, uvedie ich v tomto článku.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak chcete odstrániť chybu Stop c0000135 a odinštalovať program T.V. Media, postupujte podľa nasledovných krokov.

Krok 1: Odstránenie balíka Windows XP SP2 pomocou nástroja Recovery Console

Pomocou nástroja Recovery Console odstráňte balík Windows XP SP2 z počítača. Ďalšie informácie nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base, v časti s názvom Použitie nástroja Recovery Console:
875350 Odstránenie balíka Windows XP Service Pack 2 z počítača

Krok 2: Odstránenie programu T.V. Media alebo inštalácia kritickej aktualizácie 885523

Jednou z metód v časti Riešenie odstráňte program T.V. Media alebo nainštalujte opravu kompatibility v podobe kritickej aktualizácie 885523. Ďalšie informácie o inštalácii kritickej aktualizácie 885523 nájdete v časti Riešenie.

Krok 3: Preinštalovanie balíka Windows XP SP2

Po odstránení programu T.V. Media alebo nainštalovaní opravy kompatibility v podobe kritickej aktualizácie 885523 preinštalujte balík Windows XP SP2. Postup nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Produkty iných výrobcov, o ktorých pojednáva tento článok, vyrobili spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje ohľadom výkonu a spoľahlivosti týchto produktov žiadne záruky.
Vlastnosti

ID článku: 885523 – Posledná kontrola: 24. 8. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky