Manuálne odstránenie a opätovné nainštalovanie rozhrania .NET Framework 2.0

Tento článok môže obsahovať prepojenie na pomôcku CleanUp pre Inštalátor systému Windows (MSICUU2.exe). Ak ste boli na tento článok presmerovaní pri riešení problémov pomocou pomôcky CleanUp pre Inštalátor systému Windows, obráťte sa na výrobcu softvéru so žiadosťou o podporu pri inštalácii daného produktu. Ďalšou možnosťou je získanie informácií o riešení problémov s odinštalovaním produktov, v ktorých sa používa Inštalátor systému Windows, z nasledujúceho článku databázy Microsoft Knowledge Base:

S U H R N

Postupy uvedené v tomto článku môžete použiť pri riešení problémov s inštaláciou súvisiacich s rozhraním Microsoft .NET Framework 2.0. Inštalácie uvedené v tomto článku sa vzťahujú na systémy Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) a Windows XP Service Pack 2 (SP2). Postupy popísané v tomto článku zahŕňajú opätovnú registráciu súčasti Microsoft Windows Installer (Inštalátor systému Microsoft Windows) a opravu, odstránenie a preinštalovanie rozhrania .NET Framework. Ak chcete tieto postupy použiť, mali by ste poznať rozhranie .NET Framework 2.0, program Registry Editor (Editor databázy Registry) a súčasť Windows Installer (Inštalátor systému Windows). Jeden z týchto postupov vyžaduje zmenu databázy Registry v počítači.

ÚVOD

V tomto článku s podrobnými postupmi sa popisujú spôsoby riešenia problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri inštalácii rozhrania .NET Framework 2.0.Ak v databáze Registry systému Windows nie je správne zaregistrovaná súčasť Microsoft Windows Installer (Inštalátor systému Microsoft Windows), inštalačný program rozhrania .NET Framework 2.0 nemôže získať prístup k niektorým súčastiam súčasti Windows Installer (Inštalátor systému Windows). V tomto článku sa popisuje alternatívne riešenie tohto problému zrušením registrácie súčasti Windows Installer (Inštalátor systému Windows) a jej opätovným zaregistrovaním.V niektorých prípadoch nemusí byť možné úplne odstrániť rozhranie .NET Framework 2.0 pomocou nástroja Add/Remove Programs (Pridanie alebo odstránenie programov) v ovládacom paneli. V tomto článku sa popisuje aj alternatívne riešenie tohto problému, a to buď opravou rozhrania .NET Framework 2.0 alebo manuálnym odstránením rozhrania .NET Framework 2.0 z počítača a jeho následným opätovným nainštalovaním.

Požiadavky

V nasledujúcom zozname je uvedený odporúčaný hardvér, softvér, prvky sieťovej infraštruktúry a balíky Service Pack:
 • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) alebo Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft .NET Framework 2.0
  Ak chcete získať redistribuovateľný balík rozhrania Microsoft .NET Framework 2.0, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: 
Poznámka: Pri riešení problémov s inštaláciou rozhrania .NET Framework 2.0 je potrebné použiť konto, ktoré sa v počítači s rozhraním .NET Framework 2.0 nachádza v skupine Local Administrators.

Tento článok vychádza z predpokladu, že ste sa oboznámili s obsahom nasledujúcich tém:
 • Rozhranie Microsoft .NET Framework 2.0
 • Program Registry Editor (Editor databázy Registry)
 • Súčasť Windows Installer (Inštalátor systému Windows)

Zrušenie registrácie súčasti Windows Installer (Inštalátor systému Windows) a jej opätovná registrácia

Táto akcia opravuje problémy vo väčšine prípadov. Zároveň neovplyvňuje aktuálne nainštalované programy, ktoré využívajú súčasť Windows Installer (Inštalátor systému Windows).
 1. Zrušte registráciu súčasti Windows Installer (Inštalátor systému Windows): kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz msiexec /unregister a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Znova zaregistrujte súčasť Windows Installer (Inštalátor systému Windows): kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz msiexec /regserver a potom kliknite na tlačidlo OK.

Oprava rozhrania .NET Framework 2.0

Nižšie sú uvedené tri spôsoby opravy rozhrania .NET Framework.

Použitie príkazu Repair (Opraviť) pre súbor súčasti Windows Installer (Inštalátor systému Windows) uložený vo vyrovnávacej pamäti

Ak chcete rozhranie .NET Framework 2.0 opraviť pomocou súboru súčasti Windows Installer (Inštalátor systému Windows) uloženého vo vyrovnávacej pamäti, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte text installer a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V ponuke View (Zobraziť) súčasti Windows Installer (Inštalátor systému Windows) kliknite na položku Details (Podrobnosti), kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca Name (Názov) a potom kliknite na položku Comment (Komentár).


 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor súčasti Windows Installer (Inštalátor systému Windows) uložený vo vyrovnávacej pamäti, ktorý má komentár Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu, a potom kliknite na príkaz Repair (Opraviť).
 4. Po dokončení procesu opravy ukončite súčasť Windows Installer (Inštalátor systému Windows).

Spustenie redistribuovateľného balíka rozhrania .NET Framework 2.0 v príkazovom riadku

Ak chcete rozhranie .NET Framework 2.0 opraviť pomocou príkazového riadka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Vyhľadajte súbor Dotnetfx.exe, pomocou ktorého ste nainštalovali rozhranie .NET Framework 2.0. Použite jeden z nasledujúcich postupov:
  • Ak ste rozhranie .NET Framework 2.0 nainštalovali z disku CD alebo DVD, vložte inštalačný disk do jednotky CD alebo DVD.
  • Ak ste rozhranie .NET Framework 2.0 nainštalovali z pevného disku, prevezmite inštalačný program rozhrania .NET Framework 2.0 na pevný disk.
  • Ak ste rozhranie .NET Framework 2.0 nainštalovali zo sieťovej jednotky, znova pripojte počítač k danej sieťovej jednotke.
 2. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte reťazec cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. V príkazovom riadku spustite nasledujúci príkaz:
  %InstallationPath%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"
Poznámka: Reťazec %InstallationPath% je zástupný text cesty súboru Dotnetfx.exe, ktorý ste vyhľadali v kroku 1.

Manuálne odstránenie a preinštalovanie rozhrania .NET Framework 2.0

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Dôležité: Tento postup môže zvýšiť riziko súvisiace so zabezpečením. Tento postup môže oslabiť zabezpečenie počítača alebo siete voči útokom používateľov so zlým úmyslom alebo nebezpečnému softvéru, ako sú napríklad vírusy. Proces popísaný v tomto článku odporúčame použiť, aby programy mohli pracovať tak, ako sú navrhnuté, alebo na implementovanie špecifických funkcií programov. Pred vykonaním týchto zmien vám však odporúčame, aby ste vyhodnotili riziká súvisiace s implementáciou tohto procesu do svojho konkrétneho prostredia. Ak sa rozhodnete implementovať tento postup, vykonajte všetky zodpovedajúce dodatočné kroky na ochranu systému. Odporúčame vám, aby ste tento proces použili iba v prípade, ak je to naozaj nutné.
 1. Odstránenie rozhrania .NET Framework 2.0 z vyrovnávacej pamäte súčasti Windows Installer (Inštalátor systému Windows):
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte text installer a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. V ponuke View (Zobraziť) v súčasti Windows Installer (Inštalátor systému Windows) kliknite na položku Details (Podrobnosti).
  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca Name (Názov) a potom kliknite na položku Comments (Komentáre).
  4. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor súčasti Windows Installer (Inštalátor systému Windows) uložený vo vyrovnávacej pamäti, ktorý má komentár Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu, a potom kliknite na príkaz Uninstall (Odinštalovať).
  5. Po dokončení procesu odinštalovania ukončite súčasť Windows Installer (Inštalátor systému Windows).
 2. Manuálne odstráňte nasledujúce položky z počítača. Poznámka: V závislosti od aktuálneho stavu inštalácie rozhrania .NET Framework sa tieto položky nemusia v počítači nachádzať.
  • priečinok URTTemp,
  • súbor Mscoree.dll,
  • priečinok v2.0.50727.
  Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte reťazec system32 a potom kliknite na tlačidlo OK. V programe Windows Explorer (Windows Prieskumník) sa zobrazí obsah priečinka System32.
  2. Vyhľadajte a odstráňte priečinok URTTemp.
  3. Vyhľadajte a odstráňte súbor mscoree.dll.   Poznámka: Ak je v počítači nainštalované aj rozhranie .NET Framework 1.1 alebo .NET Framework 1.0 a neplánujete preinštalovať rozhranie .NET Framework 2.0, musíte opraviť inštaláciu rozhrania .NET Framework 1.1 alebo .NET Framework 1.0. Ďalšie informácie získate v časti „Repair the .NET Framework“ (Oprava rozhrania .NET Framework) nasledujúceho článku databázy Microsoft Knowledge Base:
   824643 Riešenie problémov s inštaláciou rozhrania Microsoft .NET Framework 1.1 v systéme Windows XP alebo Windows 2000 (Tento obsah môže byť v angličtine)
  4. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte text microsoft.net a potom kliknite na tlačidlo OK. V programe Windows Explorer (Windows Prieskumník) sa zobrazí obsah priečinka Microsoft.NET.
  5. V priečinku Microsoft.NET dvakrát kliknite na priečinok Framework.
  6. V priečinku Framework odstráňte priečinok v2.0.50727.
  7. Zatvorte priečinok Framework.
 3. Manuálne odstráňte relevantné kľúče databázy Registry:
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte reťazec regedit a kliknutím na tlačidlo OK spustite program Registry Editor (Editor databázy Registry).
  2. V programe Registry Editor (Editor databázy Registry) vyhľadajte a odstráňte nasledujúce kľúče databázy Registry.

   Poznámka: V závislosti od aktuálneho stavu inštalácie rozhrania .NET Framework sa tieto kľúče nemusia v databáze Registry počítača nachádzať.
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v2.0
  3. Zatvorte program Registry Editor (Editor databázy Registry).
 4. Pomocou nástroja Windows Installer CleanUp Utility (Msizap.exe) odstráňte z databázy Registry informácie súčasti Windows Installer (Inštalátor systému Windows). Súčasti (Msizap.exe) súpravy Windows Installer Software Development Kit sú zahrnuté v súprave Microsoft Windows Software Development Kit (SDK).

  V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledujúci súbor:
  Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
  Spoločnosť Microsoft skontrolovala tento súbor antivírusovým programom. Pri kontrole tohto súboru použila najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnene meniť súbory.


  Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  290301 Popis pomôcky CleanUp pre Inštalátor systému Windows

  Ak chcete z databázy Registry odstrániť informácie súčasti Windows Installer (Inštalátor systému Windows), postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte reťazec cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. V príkazovom riadku vyhľadajte adresár obsahujúci nástroj Windows Installer CleanUp Utility a potom spustite nasledujúci príkaz:
   Msizap TP {7131646D-CD3C-40F4-97B9-CD9E4E6262EF}
  3. Reštartujte počítač.
 5. Vypnite všetky antivírusové programy a brány firewall nainštalované v počítači. Ak to chcete vykonať, pomocou nástroja System Configuration Utility (Pomôcka konfigurácie systému) (Msconfig.exe) vykonajte čisté spustenie počítača. Potom zakážte všetky služby, ktoré nepotrebujete.

  Keď nástroj System Configuration Utility (Pomôcka konfigurácie systému) použijete v diagnostickom režime, znova povoľte službu Windows Installer Service na karte Services (Služby).

  Ak chcete spustiť nástroj System Configuration Utility (Pomôcka konfigurácie systému), kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte reťazec msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Odstráňte obsah priečinka Temp:
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte reťazec %Temp% a potom kliknite na tlačidlo OK. V programe Windows Explorer (Windows Prieskumník) sa zobrazí obsah priečinka Temp.
  2. V priečinku Temp kliknite na položku Select All (Vybrať všetko) v ponuke Edit (Úpravy).
  3. V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Delete (Odstrániť).   Poznámka: Z priečinka Temp odstráňte čo najviac súborov a priečinkov.
 7. Znova nainštalujte rozhranie .NET Framework 2.0. Ak chcete získať redistribuovateľný balík rozhrania Microsoft .NET Framework 2.0, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Poznámka: Ak nechcete opätovne nainštalovať rozhranie .NET Framework 2.0 a v počítači je nainštalované rozhranie .NET Framework 1.1 alebo .NET Framework 1.0, musíte opraviť inštaláciu rozhrania .NET Framework 1.1 alebo .NET Framework 1.0. Tieto inštalácie je potrebné opraviť preto, aby sa nahradil súbor Mscoree.dll a priečinok URTTemp.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie získate na nasledujúcich webových lokalitách Microsoft Developer Network (MSDN):
Registry Editor (Editor databázy Registry)
http://msdn2.microsoft.com/sk-sk/library/x6kd89c5(vs.71).aspx

Windows Installer (Inštalátor systému Windows)
http://msdn2.microsoft.com/sk-sk/library/aa372866.aspx

Frequently asked questions (Najčastejšie otázky)
http://msdn2.microsoft.com/sk-sk/netframework/aa497323.aspx

Versioning, compatibility, and side-by-side execution in the .NET Framework (Tvorba verzií, kompatibilita a súčasné používanie viacerých verzií rozhrania .NET Framework)
http://msdn2.microsoft.com/sk-sk/netframework/aa497340.aspx
Vlastnosti

ID článku: 908077 – Posledná kontrola: 1. 11. 2012 – Revízia: 1

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

Pripomienky