Riešenie problémov s pripojením k sieti v programe Internet Explorer

Úvod

Tento článok obsahuje popis riešenia problémov s pripojením k sieti v programe Internet Explorer.

Ďalšie informácie

Krok 1: Použitie nástrojov služieb automatizovaného riešenia problémov spoločnosti Microsoft

Ako prvý krok pri diagnostikovaní a odstraňovaní bežných problémov so sieťovými pripojením v programe Internet Explorer môžete skúsiť použiť služby automatizovaného riešenia problémov spoločnosti Microsoft. Ak chcete určiť, či sa problém vyriešil, mali by ste spustiť oboch poradcov pri riešení problémov.
Automatická diagnostika a odstránenie problémov so službou brány Windows FirewallZvýšenie úrovne výkonu, bezpečnosti a zabezpečenia v programe Internet Explorer
Ak sa problém vyriešil pomocou týchto automatizovaných poradcovi pri riešení problémov, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Ak sa problémy s pripojením nevyriešili, pokračujte krokom 2.

Krok 2: Použite nástroja Diagnostika siete

Nástroj Diagnostika siete, ktorý je súčasťou systému Windows Vista, je určený na testovanie chýb sieťového pripojenia. Nástroj Diagnostika siete sa môže použiť aj na určenie, či sieťové programy fungujú správne. Ak chcete použiť tento nástroj na riešenie problémov s pripojením k sieti, postupujte nasledovne:
 1. Spustite program Internet Explorer a pokúste sa získať prístup k webovej stránke spôsobujúcej problémy s pripojením k sieti.
 2. Na stránke, na ktorej sa v programe Internet Explorer zobrazuje chybové hlásenie, kliknite na prepojenie Diagnostikovať problémy s pripojením.
Spustí sa nástroj Diagnostika siete. Po dokončení činnosti nástroja sa zobrazí niektorý z nasledujúcich výsledkov:
 • Nástroju sa nepodarilo sa nájsť problém.
 • Nástroj zistil výskyt problému. Nástroj okrem toho poskytne ďalšie kroky na vyriešenie problému.
Ak sa problém nedarí vyriešiť pomocou nástroja Diagnostika siete, musíte ho vyriešiť ručne. Prejdite na časť Manuálne riešenie problému.

Krok 3: Manuálne riešenie problému

Postup 1: Kontrola iných známych funkčných lokalít

Spustite program Internet Explorer a potom do panela s adresou v hornej časti okna prehľadávača zadajte jednu z nasledujúcich adries:Ak sa po zadaní jednej z týchto adries do panela s adresou nevyskytnú problémy s pripojením k sieti, odporúčame obrátiť sa na vlastníka problematickej webovej lokality. Lokalita môže byť dočasne v režime offline alebo sa na nej môžu vyskytovať iné problémy.

Ak sa však problémy s pripojením naďalej vyskytujú po zadaní jednej z týchto adries do panela s adresou, môže existovať konflikt s iným softvérom nainštalovaným v počítači. V takom prípade použite postup 2.

Postup 2: Overenie sieťového pripojenia

Skontrolujte, či sú káble prepájajúce počítač s Internetom alebo domovskou sieťou pevne pripojené. Skontrolujte tiež, či sú sieťové zariadenia používané počítačom zapnuté a či fungujú správne. Potom pomocou nasledujúcich krokov overte sieťové pripojenie podľa vhodnosti pre vašu situáciu.
Krok 1: Overte pripojenie externého modemu DSL, káblového modemu alebo telefónneho modemu.

Ak používate externý modem, skontrolujte nasledujúce:
 1. Overte, či je kábel pripájajúci modem k nástennej zásuvke pevne pripojený. Kábel je s najväčšou pravdepodobnosťou pripojený k telefónnemu konektoru alebo káblovej zásuvke.
 2. Overte, či je kábel pripájajúci počítač k modemu pevne pripojený na oboch koncoch a ak je to sieťový kábel zistite, či konektor na každom konci kábla zacvakol na svoje miesto. Sieťový kábel je podobný ako telefónny kábel, môže byť však hrubší a na oboch koncoch má väčší konektor.
 3. Ak sa externý modem pripája k počítaču pomocou kábla USB, musíte vykonať aj určité dodatočné kontroly. Kábel USB má na každom konci rozdielne konektory. Jeden koniec je plochý a obdĺžnikový a na druhom konci je štvorcový konektor s dvomi skosenými rohmi. Ak chcete overiť pripojenie USB, skúste nasledujúce:
  1. Ak je modem pripojený k počítaču pomocou rozbočovača USB, skúste rozbočovač USB obísť. Rozbočovač USB môžete obísť zapojením kábla zo zariadenia priamo do jedného z portov USB v počítači.
  2. Ak je modem pripojený k jednému z portov na prednej strane stolného počítača, skúste namiesto toho kábel USB pripojiť do jedného z portov na zadnej strane počítača. Niektoré počítače neposkytujú dostatočné napájanie predných portov USB. To môže spôsobovať problémy s pripojením modemu.
Krok 2: Overenie pripojení interného modemového zariadenia
Ak sa na pripojenie na Internet používa modem vnútri počítača, z modemového zariadenia by mal vychádzať len jeden kábel. Overte, či je kábel pripájajúci modem k nástennej zásuvke pevne pripojený na každom konci. Kábel je s najväčšou pravdepodobnosťou pripojený k telefónnemu konektoru alebo káblovej zásuvke.
Krok 3: Overenie pripojenia k domácej sieti
Ak sa počítač pripája na Internet prostredníctvom domácej siete, odporúčame v nasledujúcom zozname skontrolovať položky, ktoré zodpovedajú vašej situácii.

Postup 4: Ďalšie problémy s pripojením alebo problémy súvisiace so sieťou

Jedna z možných príčin problémov s pripojením k sieti je problém v sieti alebo internetovom pripojení, pomocou ktorého sa pripájate na Internet. Tieto problémy môžete otestovať pomocou nasledujúcich krokov na riešenie problémov:
Krok 1:Reštartovanie modemu alebo smerovača
Niekedy sa môže stať, že nastavenia adresy IP alebo konfigurácia siete, ktoré ste získali od poskytovateľa internetových služieb, sú nesprávne alebo je nutné ich aktualizovať. Niekedy sa môžu vyskytovať problémy spojenia medzi modemom a poskytovateľom internetových služieb (ISP). Ak chcete aktualizovať nastavenia modemu alebo smerovača, musíte reštartovať zariadenie. Reštartovanie zariadenia zároveň vytvorí nové pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb. Ak chcete reštartovať modem, použite niektorý z nasledujúcich postupov (v závislosti od typu modemu).

Externý modem

Ak chcete reštartovať externý modem, postupujte takto:
 1. Odpojte kábel spájajúci počítač alebo smerovač s modemom. Môže to byť kábel USB alebo sieťový kábel.
 2. Vypnite modem. Ak modem nemá vypínač, odpojte napájací kábel zo zadnej strany modemu, prípadne vytiahnite kábel z elektrickej zásuvky v stene.
 3. Počkajte niekoľko minút, zapnite modem, znova pripojte kábel z počítača alebo smerovača a reštartuje počítač.
 4. Znova otestujte pripojenie a overte, či sa dá pristupovať na Internet.
Ak problémy s pripojením k sieti pretrvávajú, prejdite na krok 2.

Interný modem

Interný modem sa reštartuje reštartovaním počítača. Ak problémy s pripojením k sieti pretrvávajú aj po reštartovaní počítača, prejdite na krok 2.
Krok 2. Overenie nastavenia brány firewall alebo smerovača
Ak sa pripájate na Internet pomocou smerovača, môže byť problém s nastavením konfigurácie, ktoré je nutné aktualizovať. Ak chcete zistiť, či je problém s pripojením spôsobený nesprávnou konfiguráciou alebo poruchou smerovača, obíďte smerovač a pripojte počítač priamo k modemu.

Upozornenie Pripojením počítača priamo k Internetu môže byť počítač nedostatočne zabezpečený proti útokom. Ak chcete chrániť počítač pred útokmi, skontrolujte, či je v počítači nainštalovaná a povolená brána firewall. Informácie o bráne firewall systému Windows, ktorá je súčasťou systému Windows Vista, nájdete v časti Brána firewall systému Windows.

Brána firewall systému Windows

Systém Windows Vista obsahuje bránu firewall nazývanú Windows Firewall. Táto brána je v predvolenom nastavení povolená. Pred pripojením počítača priamo k Internetu je však nutné znova overiť, či je brána Windows Firewall povolená. Ak chcete overiť, či je brána Windows Firewall povolená, postupujte takto:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. Do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu okna Ovládací panel napíšte termín zabezpečenie.
 3. V zobrazených výsledkoch vyhľadávania kliknite na ikonu alebo prepojenie Centrum zabezpečenia. Zobrazí sa okno so štyrmi pruhmi Brána firewall, Automatické aktualizácie, Ochrana pred programami typu malware a Ďalšie nastavenia zabezpečenia.
 4. Kliknutím na tlačidlo so šípkou napravo rozbaľte pruh Brána firewall. V rozbalenom pruhu sa zobrazí jedna z nasledujúcich troch možností:
  1. Zelená farba pruhu brány firewall znamená, že brána firewall je povolená.
  2. Ak je pruh brány firewall červený, môže sa zobrazovať hlásenie Brána Windows Firewall je vypnutá. Ak chcete zapnúť bránu Windows Firewall (a zmeniť farbu pruhu Brána firewall v centre zabezpečenia na zelenú), kliknite na tlačidlo Zapnúť teraz.
  3. Ak je pruh brány firewall červený a hlásenie popisuje problém s bránou firewall od iného výrobcu, odporúčame odpojiť počítač od siete a požiadať výrobcu danej brány firewall o informácie, ako ju zapnúť.
Ďalšie informácie o bráne Windows Firewall v systéme Windows Vista nájdete na nasledujúcich webových lokalitách s názvom Pomocník a postupy pre systém Windows Vista: Po pripojení počítača priamo k modemu vyskúšajte program Internet Explorer. Ak sa teraz môžete pripojiť na webové lokality, ku ktorým ste predtým nemali prístup, obráťte sa na výrobcu smerovača a požiadajte o pomoc s konfiguráciou zariadenia. Ak stále nemáte prístup na žiadne webové lokality, prejdite na krok 3.
Krok 3. Overenie kompatibility zariadenia
Na to, aby modem alebo sieťový adaptér správne pracoval v systéme Windows Vista, musí byť s týmto systémom kompatibilný. Okrem toho musí mať ovládače zariadenia, ktoré môže systém Windows Vista používať na komunikáciu so zariadením. Ak chcete zistiť, či je váš modem alebo sieťový adaptér kompatibilný so systémom Windows Vista, najskôr je potrebné zistiť, aký model adaptéra máte v počítači. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, do poľa Vyhľadať zadajte reťazec správca zariadení a potom stlačte kláves ENTER.
 2. Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na položku Správca zariadení.
 3. Rozbaľte položku pre typ zariadenia, ktoré hľadáte. Napríklad rozbaľte položku Sieťové adaptéry.

  Poznámka: Konkrétny typ zariadenia, ktoré hľadáte, je určený spôsobom, akým sa počítač pripája na Internet. Ak sa napríklad pripájate na Internet prostredníctvom pripojenia k bezdrôtovej sieti, je potrebné nájsť informácie o adaptéri bezdrôtovej siete a musíte rozbaliť položku Sieťové adaptéry.
 4. Poznamenajte si položky, ktoré sa zobrazujú v rámci položky Sieťové adaptéry.
 5. V inom počítači spustite program Internet Explorer.
 6. Zadajte nasledujúcu adresu a potom stlačte kláves ENTER:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Vyhľadajte sieťový adaptér, ktorý ste si poznamenali v kroku 4. Podľa informácií na tejto webovej lokalite zistíte, či je sieťový adaptér kompatibilný so systémom Windows Vista.
Ak nemôžete určiť typ modemu alebo sieťového adaptéra v počítači alebo ak toto zariadenie hlási problém, odporúčame kontaktovať výrobcu OEM alebo dodávateľa hardvéru, od ktorého ste získali daný adaptér.

Informácie o výrobcovi hardvéru nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:Ak je zariadenie, ktoré hľadáte, interný modem DSL alebo interný káblový modem, odporúčame kontaktovať poskytovateľa internetových služieb, od ktorého ste modem získali. Môžete sa stretnúť napríklad s nasledujúcimi problémami:
 • Modem alebo sieťový adaptér sa nenachádza v okne Správca zariadení.
 • Modem alebo sieťový adaptér je uvedený ako Neznáme zariadenie alebo so všeobecným názvom, napríklad Adaptér siete Ethernet alebo Radič jednoduchej komunikácie pre zbernicu PCI.
 • Modem alebo sieťový adaptér je označený červeným znakom X alebo žltým výkričníkom.
Ak sa problémy so sieťovým pripojením vyskytujú aj po tom, ako ste sa uistili, že modem alebo sieťový adaptér je kompatibilný so systémom Windows Vista a že sú nainštalované najnovšie ovládače daného zariadenia, prejdite na krok 4.
Krok 4: Vytvorenie bodu obnovenia systému pred obnovením protokolu Winsock
Dôležité: Pred vykonaním krokov uvedených v časti Obnovenie protokolu Winsock sa odporúča vytvoriť v počítači bod obnovenia pomocou nástroja Obnovovanie systému v systéme Windows Vista. To vám neskôr umožní vrátiť počítač späť do bodu pred vykonaním zmien pre prípad, ak by tieto zmeny spôsobili nové problémy.

Vytvorenie bodu obnovenia systému

Bod obnovenia systému vytvoríte pomocou nástroja Obnovenie systému nasledujúcim postupom:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, pravým tlačidlom kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Na table úloh kliknite na prepojenie Ochrana systému. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo na zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 3. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť v pravom dolnom rohu dialógového okna Vlastnosti systému.
 4. V dialógovom okne Ochrana systému zadajte do poľa vhodný názov bodu. Napríklad zadajte Počítač pred zmenou nastavení siete a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť.
 5. Po úspešnom vytvorení bodu obnovenia sa zobrazí nasledujúce upozornenie:
  Bod obnovenia bol úspešne vytvorený.
 6. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.
Obnovenie protokolu Winsock

Ďalšou možnou príčinou problémov s pripojením k sieti môžu byť nesprávne nastavenia alebo poškodenie protokolu Winsock v počítači. Systém Windows používa tento protokol na komunikáciu s ostatnými počítačmi a na prístup k prostriedkom na Internete, ako sú napr. weby a e-mail. V prípade problému s protokolom Winsock nemá systém Windows Vista prístup na Internet.

Upozornenie Obnovenie nastavení protokolu Winsock môže mať negatívny vplyv na programy, ktoré používajú alebo monitorujú prístup na Internet, ako sú brány firewall, klienti proxy a antivírusové programy. Ak niektorý program po vykonaní tohto postupu nebude pracovať správne, môže byť na obnovenie funkcie nutné program odinštalovať a potom znova nainštalovať, prípadne opraviť pomocou inštalačného programu aplikácie.

Po úspešnom vytvorení bodu obnovenia obnovte predvolené nastavenie konfigurácie protokolu Winsock. Ak chcete, aby sme konfiguráciu protokolu Winsock obnovili za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete odstrániť tento problém vlastnými silami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Spôsob 5: Automatické riešenie problémov v systéme Windows 7

Použitie poradcov pri riešení problémov v systéme Windows 7
V predvolenom nastavení sú v novej inštalácii systému Windows 7 k dispozícii nasledujúci poradcovia pri riešení problémov s programom Internet Explorer:
 • Výkon programu Internet Explorer
 • Bezpečnosť pri práci s programom Internet Explorer
Spustenie poradcov pri riešení problémov s programom Internet Explorer
 1. Ukončite všetky programy.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 3. V časti Systém a zabezpečenie kliknite na položku Vyhľadať a vyriešiť problémy.
 4. Na table Úlohy kliknite na položku Zobraziť všetko.
 5. Kliknite na položku Výkon programu Internet Explorer.
 6. V ďalšom okne kliknite na tlačidlo Ďalej.
  Poznámka Poradca pri riešení problémov sa spustí a opraví zistené problémy automaticky.
 7. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Opravte to za mňa

Ak chcete konfiguráciu protokolu Winsock obnoviť automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu riešenia opravy.
Poznámky
 • Toto riešenie opravy nefunguje v systéme Windows 7. Ak používate počítač s ľubovoľnou verziou systému Windows 7, postupujte podľa pokynov v postupe 4 v predchádzajúcej časti.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie opravy uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.


Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?.

Vyriešim problém sám

Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a do poľa Spustiť hľadanie zadajte príkaz cmd.
 2. Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite pravým tlačidlom na položku cmd a potom kliknite na príkaz Spustiť ako správca. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo na zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 3. Do príkazového riadka zadajte nasledovný reťazec a stlačte kláves ENTER:
  netsh winsock reset
  Potom by sa malo zobraziť nasledujúce hlásenie:
  Katalóg Winsock bol úspešne obnovený. (Successfully reset the Winsock Catalog.) Na dokončenie obnovenia je nutné reštartovať počítač.
 4. Reštartujte počítač.
Poznámka Ak sa namiesto správy uvedenej v kroku 3 zobrazí chybové hlásenie o odmietnutí prístupu, neboli správne zvýšené oprávnenia príkazového riadka. V takom prípade zatvorte okno príkazového riadka a zopakujte kroky 1 až 3. Skontrolujte, či ste správne implementovali krok 2.


Vyriešil sa problém?

Znova vyskúšajte program Internet Explorer, či sa problémy s pripojením k sieti naďalej vyskytujú. Ak problémy s pripojením k sieti pretrvávajú, skontrolujte obsah súboru Hosts.

Kontrola obsahu súboru Hosts
Súbor Hosts slúži protokolu TCP/IP na zaistenie metódy priradenia konkrétnej internetovej adresy k adrese IP. Tento súbor má mnoho legitímnych použití, avšak škodlivý softvér, napríklad malware alebo spyware, by ho mohol zneužiť na svoje nebezpečné účely. Škodlivý softvér môže do súboru Hosts vložiť položky s cieľom zabrániť vám v prístupe na určité webové lokality. Napríklad vám môže brániť v prístupe na webovú lokalitu, na ktorej možno aktualizovať antivírusové definície alebo získať aktualizácie. Počítač tak bude v nezabezpečenom stave. Navyše nebudete mať prístup k nástrojom, ktoré by ste mohli použiť na opravu tohto stavu.

Poznámka: V niektorých prípadoch môže legitímne položky pridať správca systému alebo ste si ich mohli pridať sami. Ak súbor Hosts premenujete, priradenia v ňom nastavené prestanú fungovať. Ďalšie informácie získate od správcu systému alebo správcu siete.

Ak chcete zistiť, či vaše problémy s pripojením k sieti nie sú spôsobené položkami v súbore Hosts, je potrebné tento súbor nájsť a premenovať, aby jeho položky prestali fungovať.
Ak chcete, aby sme predvolené nastavenie súboru Hosts obnovili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete sami obnoviť predvolené nastavenie súboru Hosts, prejdite do časti Vyriešim problém sám.
Opravte to za mňa
Ak chcete automaticky obnoviť predvolené nastavenie súboru Hosts, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu vykonaním opravy.

Poznámka Je možné, že je tento sprievodca k dispozícii iba v angličtine, automatická oprava však funguje aj v iných jazykových verziách systému Windows.

Poznámka. Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie opravy uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Teraz prejdite na koniec časti Vyriešil sa problém? nižšie.

vyriešim problém sám

Ak chcete sami obnoviť predvolené nastavenie súboru Hosts, postupujte takto:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, do poľa Spustiť hľadanie zadajte reťazec drivers a stlačte kláves ENTER.
 2. Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na položku drivers. Ikona vedľa položky drivers bude priečinok.
 3. Zobrazí sa okno, v ktorom v paneli s adresou bude uvedená cesta Windows > system32 > drivers. Dvakrát kliknite na priečinok etc.
 4. Vyhľadajte a pravým tlačidlom kliknite na súbor hosts a potom kliknite na položku Premenovať.
 5. Zadajte text oldhosts a stlačte kláves ENTER. Ak sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie, kliknite na tlačidlo Pokračovať:
  Túto operáciu je nutné potvrdiť.
  Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo na zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 6. Reštartujte počítač, aby sa zaistilo, že sa zmena prejaví.
 7. Vykonajte test programu Internet Explorer.
Skontrolujte, či došlo k obnoveniu konfigurácie protokolu Winsock a súboru HOSTS. Ak áno, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa protokol Winsock alebo súbor HOSTS neobnovil, môžete kontaktovať technickú podporu.
Vlastnosti

ID článku: 936211 – Posledná kontrola: 28. 9. 2011 – Revízia: 1

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista

Pripomienky