Vypnutie funkcie automatického spúšťania v systéme Windows

Podpora systému Windows Vista Service Pack 1 (SP1) bola ukončená 12. júla 2011. Ak chcete mať naďalej k dispozícii aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, uistite sa, že používate systém Windows Vista s balíkom Service Pack 2 (SP2). Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: Končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows

S U H R N

Aktualizácie popísané v tomto článku opravujú problém s vypnutím funkcie automatického spúšťania. Bez týchto aktualizácií nemožno funkciu automatického spúšťania vypnúť pre sieťovú jednotku. Takisto sa nedá vypnúť kontextová ponuka a dvojité kliknutie funkcie automatického spúšťania, a to ani v prípade, ak používateľ postupoval podľa poskytnutého postupu. Tento problém riešia aktualizácie popísané v tomto článku. Tieto aktualizácie boli distribuované v nasledujúcich systémoch prostredníctvom distribučných kanálov služby Windows Update a funkcie Automatické aktualizácie:

 • Microsoft Windows 2000,
 • Windows XP Service Pack 2,
 • Windows XP Service Pack 3,
 • Windows Server 2003 Service Pack 1,
 • Windows Server 2003 Service Pack 2.
Tento článok obsahuje aj prepojenia na lokality, prostredníctvom ktorých môžu používatelia prevziať tieto aktualizácie.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak chcete správne vypnúť funkciu automatického spúšťania, v závislosti od používanej verzie systému Windows musia byť v počítači nainštalované rôzne aktualizácie:

 • Ak chcete funkciu automatického spúšťania vypnúť v systéme Windows Vista alebo Windows Server 2008, musíte mať nainštalovanú aktualizáciu zabezpečenia 950582 (bulletin o zabezpečení MS08-038).
 • Ak chcete funkciu automatického spúšťania vypnúť v systéme Windows XP, Windows Server 2003 alebo Windows 2000, musíte mať nainštalovanú aktualizáciu zabezpečenia 950582, aktualizáciu 967715 alebo aktualizáciu 953252.

  Poznámka: Aktualizácie 950582, 967715 a 953252 poskytujú rovnakú funkčnosť funkcie automatického spúšťania. Aktualizácia 953252 sa opätovne distribuovala ako balík aktualizácie zabezpečenia 950582 s cieľom poskytnúť doplnkovú aktualizáciu zabezpečenia pre systémy Windows Vista a Windows Server 2008.

  Rozdiely medzi týmito tromi aktualizáciami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:


  Aktualizácia zabezpečenia 950582Aktualizácia 953252Aktualizácia 967715
  Použiteľné operačné systémyWindows Vista a Windows Server 2008Windows XP, Windows Server 2003 a Windows 2000Windows XP, Windows Server 2003 a Windows 2000
  Obsahuje aktualizácie zabezpečeniaÁno NieNie
  Poskytuje funkciu automatického spúšťaniaÁno Áno Áno
  Spôsob doručeniaSlužba Windows Update, funkcia Automatické aktualizácie a Stredisko pre prevzatie softvéru Stredisko pre prevzatie softvéru Služba Windows Update, funkcia Automatické aktualizácie a Stredisko pre prevzatie softvéru
  Podrobnosti o balíkochBalíky zostavené na základe článku 950582 databázy Microsoft Knowledge BaseBalíky zostavené na základe článku 950582 databázy Microsoft Knowledge BaseBalíky zostavené na základe článku 967715 databázy Microsoft Knowledge Base
  Po nainštalovaní požadovaných aktualizácií môžete súčasti funkcie automatického spúšťania vypnúť vykonaním postupov v niektorej z nasledujúcich častí:

  • Vypnutie všetkých súčastí funkcie automatického spúšťania pomocou nastavení skupinovej politiky
  • Selektívne vypnutie konkrétnych súčastí funkcie automatického spúšťania
  • Manuálne nastavenie kľúča HonorAutorunSetting databázy Registry

Účel funkcie automatického spúšťania

Hlavným účelom funkcie automatického spúšťania je poskytovať softvérovú odozvu na hardvérové akcie vykonávané v počítači. Automatické spúšťanie zahŕňa nasledujúce funkcie:

 • dvojité kliknutie,
 • kontextová ponuka,
 • automatické prehrávanie.
Tieto funkcie sa zvyčajne vyvolávajú z odpojiteľného média alebo zo zdieľaných sieťových umiestnení. Počas automatického prehrávania sa analyzuje súbor Autorun.inf z daného média. Tento súbor určuje, ktoré príkazy má systém spustiť. Mnohé spoločnosti používajú túto funkciu na spúšťanie svojich inštalátorov.

Predvolené správanie funkcie automatického spúšťania a automatického prehrávania

Predvolené správanie funkcie automatického prehrávania v počítačoch so systémom Windows XP

Funkcia automatického prehrávania začína načítavať údaje z jednotky okamžite po vložení média do jednotky. Okamžite sa tak spúšťa inštalačný súbor programov a prehrávanie hudby na zvukovom médiu. Pred vydaním balíka Windows XP SP2 bola funkcia automatického prehrávania v predvolenom nastavení vypnutá na vymeniteľných jednotkách, ako je napríklad disketová jednotka (nie však jednotka CD), a na sieťových jednotkách. Od vydania balíka Windows XP SP2 je funkcia automatického prehrávania pre vymeniteľné jednotky zapnutá. Medzi tieto jednotky patria jednotky ZIP a niektoré veľkokapacitné zariadenia USB. Ak povolíte nastavenia na vypnutie funkcie automatického prehrávania (postup je uvedený v tomto článku), môžete túto funkciu vypnúť pre jednotku CD, pre jednotky odpojiteľných médií alebo pre všetky jednotky.

Poznámka: Toto nastavenie sa nachádza v priečinku Computer Configuration (Konfigurácia počítača) aj v priečinku User Configuration (Konfigurácia používateľa). Ak majú tieto nastavenia rôzne hodnoty, nastavenie v priečinku Computer Configuration (Konfigurácia počítača) má vyššiu prioritu než nastavenie v priečinku User Configuration (Konfigurácia používateľa).

Predvolené správanie funkcie automatického spúšťania

Príkazy funkcie automatického spúšťania sú zvyčajne uložené v súboroch Autorun.inf. Tieto príkazy umožňujú spúšťanie aplikácií, inštalačných programov alebo iných rutín. Vo verziách systému Windows starších než systém Windows Vista platí, že po vložení média obsahujúceho príkaz funkcie automatického spúšťania systém automaticky spustí daný program bez toho, aby bol potrebný zásah používateľa. Keďže kód sa môže spúšťať bez toho, aby o tom používateľ vedel alebo s tým súhlasil, z bezpečnostných dôvodov možno túto funkciu vypnúť. Konfiguračné nastavenia popísané v tomto článku umožňujú správcom selektívne alebo úplne vypnúť všetky súčasti funkcie automatického spúšťania v počítačoch so systémom Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista a Windows Server 2008.

Predvoleným správaním v systémoch Windows Vista a Windows Server 2008 je zobrazenie výzvy používateľovi s otázkou, či sa príkaz funkcie automatického spúšťania má spustiť. Zmeny týchto nastavení sú popísané ďalej v tomto článku. Správca môže úplne vypnúť príkazy funkcie automatického spúšťania alebo obnoviť správanie tejto funkcie zo systémov starších než Windows Vista, ktoré umožňuje automaticky spúšťať príkaz funkcie automatického spúšťania. Ak je táto funkcia nakonfigurovaná na vypnutie súčastí funkcie automatického spúšťania alebo ak táto politika nie je nakonfigurovaná, v systémoch Windows Vista a Windows Server 2008 sa bude používateľovi naďalej zobrazovať výzva s otázkou, či sa príkaz funkcie automatického spúšťania má spustiť.

Požiadavky pred vypnutím súčastí funkcie automatického spúšťania

Ak chcete vypnúť súčasti funkcie automatického spúšťania, musíte nainštalovať nasledujúce aktualizácie:

Po nainštalovaní potrebných aktualizácií môžete funkciu automatického spúšťania vypnúť vykonaním nasledujúcich krokov.

Vypnutie všetkých súčastí funkcie automatického spúšťania v systéme Windows Server 2008 alebo Windows Vista pomocou nastavení skupinovej politiky

Použite jeden z nasledujúcich postupov:

Postup 1
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart)Tlačidlo Start (Štart) , do poľa Start Search (Vyhľadať) zadajte príkaz Gpedit.msc a potom stlačte kláves ENTER.


  Povolenie kontroly používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na položku Allow (Povoliť).
 2. V priečinku Computer Configuration (Konfigurácia počítača) rozbaľte priečinok Administrative Templates (Šablóny na správu), rozbaľte priečinok Windows Components (Súčasti systému Windows) a potom kliknite na položku Autoplay Policies (Politiky automatického prehrávania).
 3. Na table Details (Podrobnosti) dvakrát kliknite na položku Turn off Autoplay (Vypnúť automatické prehrávanie).
 4. Kliknite na položku Enabled (Povolené) a vybratím položky All drives (Všetky jednotky) v poli Turn off Autoplay (Vypnutie automatického prehrávania) vypnite funkciu automatického spúšťania pre všetky jednotky.
 5. Reštartujte počítač.
Postup 2
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart)Tlačidlo Start (Štart) , do poľa Start Search (Vyhľadať) zadajte príkaz Gpedit.msc a potom stlačte kláves ENTER.


  Povolenie kontroly používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na položku Allow (Povoliť).
 2. V priečinku Computer Configuration (Konfigurácia počítača) rozbaľte priečinok Administrative Templates (Šablóny na správu), rozbaľte priečinok Windows Components (Súčasti systému Windows) a potom kliknite na položku Autoplay Policies (Politiky automatického prehrávania).
 3. Na table Details (Podrobnosti) dvakrát kliknite na položku Default Behavior for AutoRun (Predvolené správanie automatického prehrávania).
 4. Kliknite na položku Enabled (Povolené) a vybratím položky Do not execute any autorun commands (Nespúšťať žiadne príkazy funkcie automatického spúšťania) v poli Default Autorun behavior (Predvolené správanie automatického spúšťania) vypnite funkciu automatického spúšťania pre všetky jednotky.
 5. Reštartujte počítač.

Vypnutie všetkých súčastí funkcie automatického spúšťania v systémoch Windows Server 2003, Windows XP Professional a Windows 2000 pomocou nastavení skupinovej politiky

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz Gpedit.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V priečinku Computer Configuration (Konfigurácia počítača) rozbaľte priečinok Administrative Templates (Šablóny na správu) a potom kliknite na položku System (Systém).
 3. Na table Settings (Nastavenie) kliknite pravým tlačidlom myši na položku Turn off Autoplay (Vypnúť automatické prehrávanie) a potom kliknite na položku Properties (Vlastnosti).


  Poznámka: V systéme Windows 2000 má toto nastavenie politiky názov Disable Autoplay (Zakázať automatické prehrávanie).
 4. Kliknite na položku Enabled (Povolené) a vybratím položky All drives (Všetky jednotky) v poli Turn off Autoplay (Vypnutie automatického prehrávania) vypnite funkciu automatického spúšťania pre všetky jednotky.
 5. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Turn off Autoplay Properties (Vypnúť automatické prehrávanie – vlastnosti).
 6. Reštartujte počítač.

Vypnutie alebo zapnutie všetkých súčastí funkcie automatického spúšťania v systéme Windows 7 a v ďalších operačných systémoch

Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 alebo Windows XP

Opravte to za mňa
Ak chcete automaticky vypnúť alebo zapnúť funkciu automatického spúšťania, kliknite na príslušné prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Run (Spustiť) v dialógovom okne File Download (Prevzatie súboru) a postupujte podľa pokynov sprievodcu.
Vypnutie funkcie automatického spúšťaniaZapnutie funkcie automatického spúšťania
Poznámka:
Títo sprievodcovia môžu byť dostupní iba v angličtine, automatické opravy však fungujú aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.

Poznámka: Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete tieto automatické opravy uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ich môžete spustiť v počítači s problémom.


Vyriešim problém sám

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak však databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

Ak chcete funkciu automatického spúšťania sami vypnúť v operačných systémoch, ktoré neobsahujú konzolu Gpedit.msc, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V databáze Registry vyhľadajte nasledujúcu položku a kliknite na ňu:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\NoDriveTypeAutorun
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku NoDriveTypeAutoRun a potom kliknite na položku Modify (Upraviť).
 4. Do poľa Value data (Údaj hodnoty) zadajte reťazec 0xFF, čím sa funkcia vypne pre všetky typy jednotiek. Ak chcete funkciu selektívne vypnúť pre konkrétne jednotky, použite inú hodnotu, ako je to uvedené v časti Selektívne vypnutie konkrétnych súčastí funkcie automatického spúšťania.
 5. Kliknite na tlačidlo OK a zatvorte okno Registry Editor (Editor databázy Registry).
 6. Reštartujte počítač.

Selektívne vypnutie konkrétnych súčastí funkcie automatického spúšťania

Ak chcete selektívne vypnúť konkrétne súčasti funkcie automatického spúšťania, musíte zmeniť položku NoDriveTypeAutoRun v jednom z nasledujúcich podkľúčov databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\

Nastavenia položky NoDriveTypeAutoRun databázy Registry sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

HodnotaVýznam
0x1 alebo 0x80Vypnutie funkcie automatického spúšťania pre neznáme typy jednotiek.
0x4Vypnutie funkcie automatického spúšťania pre vymeniteľné jednotky.
0x8Vypnutie funkcie automatického spúšťania pre pevné jednotky.
0x10Vypnutie funkcie automatického spúšťania pre sieťové jednotky.
0x20Vypnutie funkcie automatického spúšťania pre jednotky CD-ROM.
0x40Vypnutie funkcie automatického spúšťania pre disky RAM.
0xFFVypnutie funkcie automatického spúšťania pre všetky typy jednotiek.
Hodnota položky NoDriveTypeAutoRun databázy Registry určuje, pre ktoré jednotky sa funkcia automatického spúšťania vypne. Ak napríklad chcete funkciu automatického spúšťania vypnúť len pre sieťové jednotky, musíte položku NoDriveTypeAutoRun databázy Registry nastaviť na hodnotu 0x10.


Ak chcete funkciu automatického spúšťania vypnúť pre viaceré jednotky, musíte k hodnote 0x10 pripočítať zodpovedajúce šestnástkové hodnoty. Ak napríklad chcete funkciu automatického spúšťania vypnúť pre vymeniteľné a sieťové jednotky, na určenie správnej hodnoty musíte spočítať hodnoty 0x4 a 0x10, čo predstavuje matematický súčet dvoch šestnástkových hodnôt. 0x4 + 0x10 = 0x14. V tomto príklade preto položku NoDriveTypeAutoRun nastavíte na hodnotu 0x14.


Predvolená hodnota položky NoDriveTypeAutoRun databázy Registry sa v jednotlivých operačných systémoch Windows líši. Tieto predvolené hodnoty sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Operačný systémPredvolená hodnota
Windows Server 2008 a Windows Vista0x91
Windows Server 20030x95
Windows XP0x91
Windows 20000x95

Položka databázy Registry používaná na riadenie správania aktuálnej aktualizácie

Všetky opravy v aktuálnej aktualizácii pre systémy Windows XP a Windows Server 2003 sú obsiahnuté v nasledujúcom podkľúči položky HonorAutorunSetting databázy Registry:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\
Hodnota databázy Registry
HodnotaTyp údajovRozsahPredvolená hodnota
HonorAutorunSettingREG_DWORD 0x0 – 0xFF 0x01

Poznámka: V systémoch Windows Server 2003 a Windows XP riadi všetky zmeny tejto aktualizácie položka HonorAutorunSetting databázy Registry, aby v prípade potreby bolo možné obnoviť predchádzajúcu konfiguráciu. Táto položka nie je platná pre používateľov systému Windows 2000, Windows Vista alebo Windows Server 2008.

Po nainštalovaní aktualizácie 967715 sa kľúč HonorAutorunSetting databázy Registry vytvorí iba v podregistri HKEY_LOCAL_MACHINE databázy Registry. Tento kľúč databázy Registry má predvolenú hodnotu 0x1. Táto hodnota umožňuje dosiahnuť funkčnosť, ktorá je obsiahnutá v aktuálnej aktualizácii. Pred inštaláciou aktuálnej aktualizácie sa daný kľúč databázy Registry v systéme nenachádza. Ak chcete pred nainštalovaním balíka získať požadované správanie funkcie automatického spúšťania, môžete kľúč databázy Registry manuálne nastaviť na hodnotu 0. Urobíte to tak, že v kroku 6 nasledujúcich postupov na manuálne nastavenie kľúča databázy Registry zadáte hodnotu 0 namiesto hodnoty 1. Položka HonorAutorunSetting sa vždy načítava z podregistra HKEY_LOCAL_MACHINE databázy Registry, a to aj v prípade, ak je táto položka nakonfigurovaná aj v podregistri HKEY_CURRENT_USER databázy Registry.

Manuálne nastavenie kľúča HonorAutorunSetting databázy Registry

Windows Server 2003 a Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom kliknite na položku Run (Spustiť).
 2. Do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz regedit a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na pravú tablu, ukážte na položku New (Nové) a potom kliknite na položku DWORD Value (Hodnota DWORD).
 5. Zadajte reťazec HonorAutorunSetting a stlačte kláves ENTER.
 6. Do poľa Value data (Údaj hodnoty) zadajte hodnotu 1, kliknite na položku Hexadecimal (Šestnástková) (ak ešte nie je vybratá) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. Zatvorte okno Registry Editor (Editor databázy Registry).
 8. Reštartujte systém, aby sa nové nastavenia prejavili.

Zabránenie vytváraniu súborov Autorun.inf v zdieľaných umiestneniach

Ak chcete zabrániť vyvolaniu funkcie automatického spúšťania a tomu, aby programy mohli zapisovať súbory Autoun.inf na pripojené sieťové jednotky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Odstráňte všetky súbory Autorun.inf z koreňového priečinka pripojenej sieťovej jednotky.
 2. Žiadnym používateľom nepriraďujte práva na vytváranie súborov v koreňovom priečinku pripojenej sieťovej jednotky.
Poznámka: Po implementovaní tohto postupu nebudú pre sieťové jednotky dostupné súčasti funkcie automatického spúšťania.

Zabránenie pripojenia používateľov k ukladacím zariadeniam USB

Nasledujúci článok databázy Microsoft Knowledge Base obsahuje dva postupy, pomocou ktorých možno používateľom zabrániť v pripojení k ukladaciemu zariadeniu USB:
823732 Ako možno používateľom zabrániť v pripojení k ukladaciemu zariadeniu USB?

Poznámka: Keď v systéme implementujete jeden z týchto postupov, ukladacie zariadenia USB nebudú v systéme fungovať.

Najčastejšie otázky

Zmení táto aktualizácia moje aktuálne nastavenia funkcie automatického spúšťania?
Nie. Táto aktualizácia nezmení aktuálne nastavenia funkcie automatického spúšťania vo vašom systéme. Namiesto toho umožní používateľom správne uplatniť nastavenia funkcie automatického spúšťania.Zmení sa po nainštalovaní tejto aktualizácie niečo z pohľadu používateľa?
Po nainštalovaní aktualizácie 967715 si môžete všimnúť, že súčasti funkcie automatického spúšťania pre sieťové jednotky prestali fungovať. Dôvodom je skutočnosť, že funkcia automatického spúšťania pre sieťové jednotky je v predvolenom nastavení vypnutá v databáze Registry. Po nainštalovaní aktualizácie sa kľúč databázy Registry, ktorý už bol nastavený na vypnutie funkcie automatického spúšťania pre sieťové jednotky, správne uplatní. Je to jediná funkcia, ktorá sa zmení po nainštalovaní aktualizácie. Ak používateľ pred inštaláciou aktualizácie vypol funkciu automatického spúšťania pre iné jednotky, po nainštalovaní aktualizácie môže pozorovať zmenu v správaní dvojitého kliknutia a kontextovej ponuky.Ide o nedostatočné zabezpečenie, ktoré vyžaduje, aby spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu zabezpečenia?
Nie. Vypnutie funkcie automatického spúšťania je voliteľná konfigurácia, ktorú sa zákazníci môžu rozhodnúť nasadiť. Aktualizácia 967715 iba rieši problém s funkciou automatického spúšťania.Prečo ma systém presmeruje na aktualizáciu 967715, keď hľadám aktualizáciu 953252?
Balíky 953252 a 967715 ponúkajú rovnaké aktualizácie. Rozdielne sú len kanály, prostredníctvom ktorých sa poskytujú. Aktualizácia 953252 bola vydaná iba pre Stredisko pre prevzatie softvéru, zatiaľ čo aktualizácia 967715 bola vydaná pre službu Windows Update, funkciu Automatické aktualizácie a Stredisko pre prevzatie softvéru. S cieľom zabránenia duplicitným informáciám vás systém presmerováva na aktualizáciu 967715, ktorá obsahuje všetky najnovšie informácie o týchto aktualizáciách.Ak mám v počítači nainštalovanú aktualizáciu 950582 alebo aktualizáciu 953252, bude mi systém znova ponúkať aktualizáciu 967715?
Nie, aktualizácia 967715 je tá istá aktualizácia, ktorá bola vydaná ako aktualizácia 953252, no bola obsiahnutá v balíku aktualizácie 950582. Platí teda, že ak je v okne Pridanie alebo odstránenie programov uvedené, že je nainštalovaná aktualizácia 950582 alebo aktualizácia 953252, nie je potrebné inštalovať aktualizáciu 967715 a služba Windows Update ani funkcia Automatické aktualizácie ju neponúknu.Vypínajú tieto aktualizácie funkciu automatického spúšťania?
Nie. Ponúkané aktualizácie správne rešpektujú hodnoty kľúčov databázy Registry, ktoré vypínajú funkciu automatického spúšťania. Tieto aktualizácie nemenia hodnoty kľúčov databázy Registry a naďalej rešpektujú hodnoty, ktoré boli nastavené pred ich inštaláciou. Ak hodnoty databázy Registry neboli pred inštaláciou týchto aktualizácií nastavené, vypnutie funkcií automatického spúšťania bude vyžadovať správne nastavenie kľúčov databázy Registry.Kde sú aktualizácie pre systémy Windows Vista a Windows Server 2008?
Aktualizácie pre systémy Windows Vista a Windows Server 2008 boli vydané spolu s niekoľkými ďalšími aktualizáciami zabezpečenia v rámci aktualizácie zabezpečenia 950582 (bulletin o zabezpečení MS08-038). S cieľom používania nastavení kľúčov databázy Registry, ktoré umožňujú vypnúť funkciu automatického spúšťania, musia zákazníci používajúci systém Windows Vista alebo Windows Server 2008 nainštalovať aktualizáciu zabezpečenia 950582.


Známe problémy súvisiace s touto aktualizáciou zabezpečenia

 • Aktualizácia 967715 sa ponúka opakovane

  Aktualizáciu 967715 môže systém ponúkať opakovane, ak položka HonorAutorunSetting databázy Registry, ktorú popisuje tento článok, nebola pridaná do podregistra databázy Registry. Tento problém sa vyskytuje, ak iný program, ktorý je nainštalovaný v počítači, zabraňuje aktualizácii v zapísaní položky databázy Registry. Takýto softvér môže blokovať aktualizáciu počas jej inštalácie alebo môže odstrániť položku databázy Registry po reštartovaní počítača.  Ak chcete vyriešiť tento problém, nainštalujte aktualizáciu v núdzovom režime. Postupujte takto:

  1. Prevezmite aktualizáciu. Postupujte takto:

   1. Navštívte webovú lokalitu Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft:
   2. Do poľa Search for a download (Vyhľadať softvér na prevzatie) zadajte číslo článku databázy Knowledge Base, ktorý popisuje aktualizáciu, a potom kliknite na tlačidlo Go (Prejsť).
   3. Prevezmite aktualizáciu a uložte ju na pracovnú plochu.
  2. Nainštalujte aktualizáciu. Postupujte takto:

   1. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor a nainštalujte ho.

    Ak sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, reštartujte ho.
   2. Navštívte webovú lokalitu Windows Update alebo Microsoft Update a určite, či služba znova ponúka aktualizáciu. Ak ju ponúka znova, pokračujte nasledujúcim krokom.
  3. Nainštalujte aktualizáciu v núdzovom režime. Počas núdzového režimu je vypnutá väčšina procesov a služieb. Medzi tieto služby patrí aj služba Windows Update. Inštalácia aktualizácie v núdzovom režime predstavuje rýchly test, pomocou ktorého možno určiť, či určitá aplikácia alebo proces koliduje s inštaláciou. Ak chcete aktualizáciu nainštalovať v núdzovom režime, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

   1. Reštartujte počítač.
   2. Pri spúšťaní počítača stlačte kláves F8.
   3. Pomocou kurzorových klávesov vyberte položku Safe Mode (Núdzový režim) a potom stlačte kláves ENTER.
   4. Dvakrát kliknite na súbor, ktorý ste prevzali v kroku 1, a nainštalujte ho.
   5. Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.
   6. Navštívte webovú lokalitu Windows Update alebo Microsoft Update a určite, či služba ponúka danú aktualizáciu. Môžete tiež počkať, kým sa znova spustí funkcia Automatické aktualizácie.

INFORMÁCIE O SÚBOROCH

Verzia tejto aktualizácie softvéru v americkej angličtine inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a čas jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.


Informácie o súboroch pre systém Windows 2000

Pre všetky podporované vydania systému Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

File NameVersionDateTimeSizeFolder
shell32.dll5.0.3900.715515-Apr-200823:132,362,640

Informácie o súboroch pre systémy Windows XP a Windows Server 2003

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (QFE, GDR) sú uvedené v stĺpcoch požiadavky SP a priečinka služieb.
 • Priečinky služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané pre širokú verejnosť na odstránenie často sa vyskytujúcich kritických problémov. Priečinky služieb QFE okrem toho obsahujú aj rýchle opravy.
 • Okrem súborov uvedených v týchto tabuľkách táto aktualizácia softvéru inštaluje aj priradený súbor katalógu zabezpečenia (KBčíslo.cat), ktorý je podpísaný digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systému Windows XP s procesorom typu x86

File NameVersionDateTimeSizeFolder
shell32.dll6.0.2900.340202-Jul-200823:468,454,656SP2GDR
shell32.dll6.0.2900.340202-Jul-200823:338,460,800SP2QFE
xpsp3res.dll5.1.2600.331414-Feb-200819:36351,744SP2QFE
shell32.dll6.0.2900.562217-Jun-200805:328,461,312SP3GDR
shell32.dll6.0.2900.562217-Jun-200805:348,461,824SP3QFE

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2003 a 64-bitového vydania systému Windows XP Professional s procesorom typu x64

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1210,502,144X64SP1GDR
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:138,384,000X86SP1GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1210,506,240X64SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1230,208X64SP1QFE
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,386,560X86SP1QFE\wow
ww03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1229,696X86SP1QFE\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:2110,508,288X64SP2GDR
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:228,360,960X86SP2GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:1210,508,800X64SP2QFE
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:138,361,472X86SP2QFE\wow

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2003 s procesorom typu x86

File NameVersionDateTimeSizeFolder
shell32.dll6.0.3790.315817-Jun-200807:138,384,000SP1GDR
shell32.dll6.0.3790.315817-Jun-200807:428,386,560SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309013-Feb-200820:1129,696SP1QFE
shell32.dll6.0.3790.431517-Jun-200806:388,360,960SP2GDR
shell32.dll6.0.3790.431517-Jun-200807:228,361,472SP2QFE

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2003 s procesorom typu IA-64

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1213,238,272IA-64SP1GDR
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,384,000X86SP1GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1213,243,904IA-64SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1228,672IA-64SP1QFE
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,386,560X86SP1QFE\wow
ww03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1229,696X86SP1QFE\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200901:5313,244,928IA-64SP2GDR
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200901:548,360,960X86SP2GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:1213,246,464IA-64SP2QFE
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:138,361,472X86SP2QFE\wow
Vlastnosti

ID článku: 967715 – Posledná kontrola: 27. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky