Vykonanie priamej inovácie (preinštalovania) systému Windows XP

ÚVOD

Dôležité upozornenie: Preinštalovanie operačného systému Windows alebo vykonanie priamej inovácie operačného systému je zásadný krok v procese riešenia problémov a mali by ste ho vykonať iba za predpokladu, že ste úplne porozumeli jeho náročnosti a rizikám, ktoré so sebou nesie. Ak sa rozhodnete vykonať tento krok, uistite sa, že máte originálne inštalačné médium so systémom Windows XP a kód Product Key, ktorý bol súčasťou operačného systému. Ak z nejakého dôvodu nechcete vykonať preinštalovanie alebo opravu operačného systému Windows, obráťte sa na výrobcu počítača a požiadajte ho o pomoc alebo odneste počítač do počítačového servisu.

V tomto článku sa popisujú dva spôsoby vykonania priamej inovácie (alebo preinštalovania) systému Windows XP. Ak ste na tento článok prešli s cieľom nájsť iné informácie, na vyhľadanie informácií, ktoré vám pomôžu vyriešiť váš problém, použite vyhľadávacie pole v hornej časti tejto stránky.

Priama inovácia sa nazýva tiež opravná inštalácia. Vykonaním tejto operácie sa systém Windows XP znova nainštaluje do toho istého priečinka v počítači, v ktorom bol systém pôvodne nainštalovaný. Priama inovácia môže byť vhodná, keď je potrebné opraviť inštaláciu systému Windows XP a keď je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
 • Systém Windows XP sa nedá spustiť v núdzovom režime. Ďalšie informácie o spustení počítača so systémom Windows XP v núdzovom režime získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  315222 Popis možností spustenia núdzového režimu v systéme Windows XP

 • Systém Windows XP sa nedá nainštalovať po nainštalovaní aktualizácie softvéru od spoločnosti Microsoft.
 • Databáza Registry obsahuje problém, ktorý nemožno odstrániť pomocou iných nástrojov, ako je napríklad nástroj Obnovovanie systému. Ďalšie informácie o používaní služby Obnovovanie systému získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  306084 Obnovenie predchádzajúceho stavu operačného systému Windows XP

 • Je potrebné použiť predvolené povolenia (súborov a databázy Registry) pre inštaláciu systému Windows XP. Tento stav môže nastať, ak po vykonaní zmien v počítači alebo v programoch chýbajú alebo sú poškodené programové súbory.
 • Je potrebné zaregistrovať súčasti COM a súbory programu Ochrana súborov systému Windows. K tomuto stavu dochádza kvôli chýbajúcim alebo poškodeným systémovým súborom.
 • Je potrebné znova spustiť inštalačný program systému Windows na zobrazenie zoznamu zariadení Plug and Play. Zoznam obsahuje vrstvu HAL (Hardware Abstraction Layer).
Tento obsah je určený pre stredne pokročilých alebo pokročilých používateľov. V tomto článku je niekoľko prepojení, ktoré smerujú na články s ďalšími informáciami. Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Riešenie problémov

Pred spustením opätovnej inštalácie si prečítajte tieto články venované riešeniu problémov a tiež časť "Kedy nie je vhodné vykonať preinštalovanie", aby ste určili, či je preinštalovanie nutné.

Ak chcete vykonať riešenie problémov, pred spustením opätovnej inštalácie si prečítajte nasledujúce články databázy Microsoft Knowledge Base:
308041 Pokročilé riešenie všeobecných problémov pri spúšťaní systému Windows XP

308029 Pokročilé riešenie problémov pri vypínaní systému Windows XP
307654 Inštalácia a používanie konzoly na obnovenie v systéme Windows XP

Ak sa nechcete púšťať do riešenia problémov, môžete prejsť na ďalšiu časť alebo môžete požiadať o pomoc niekoho iného, prípadne kontaktovať oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Kedy nie je vhodné vykonať preinštalovanie

Opätovná inštalácia nemusí vyriešiť problém, ktorý sa vyskytuje. Prečítajte si túto časť, aby ste zistili, či je vykonanie opätovnej inštalácie vhodné vzhľadom na vašu situáciu.

Oprava súčasti

Opätovnú inštaláciu nevykonávajte s cieľom opraviť súčasť alebo program, ktorý nie je aktuálne nainštalovaný. Ak máte potrebné povolenia, použite položku Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli alebo preinštalujte danú súčasť alebo program namiesto preinštalovania systému Windows. Okno Pridanie alebo odstránenie programov otvoríte v systéme Windows XP kliknutím na tlačidlo Štart, kliknutím na položku Ovládací panel a následným kliknutím na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

Problém s používateľským kontom

Opätovnú inštaláciu nevykonávajte, ak chcete vyriešiť problém s používateľským kontom, heslom alebo lokálnym profilom. Ak chcete zistiť, či problém súvisí s používateľským kontom, heslom alebo lokálnym profilom, vytvorte iné používateľské konto (ak máte potrebné povolenia) a prihlásením do daného konta zistite, či sa daný problém vyriešil.Ďalšie informácie o vytvorení nového používateľského konta v systéme Windows XP získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

279783 Vytvorenie a konfigurovanie používateľských kont v systéme Windows XP

Obnovenie systému

Ak preinštalujete systém Windows XP, všetky existujúce body obnovenia sa odstránia a po dokončení opätovnej inštalácie sa vytvorí nový kontrolný bod obnovenia systému. Opätovnú inštaláciu nevykonávajte, ak budete pomocou nástroja Obnovovanie systému potrebovať obnoviť predchádzajúci stav systému.Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

301224 Body obnovenia nástroja Obnovovanie systému chýbajú alebo sú odstránené

Programy iných výrobcov

Opätovnú inštaláciu nevykonávajte na vyriešenie problémov s programami od iných výrobcov, súbormi alebo položkami databázy Registry. Ak chcete vyriešiť problémy súvisiace s programom iného výrobcu, kontaktujte príslušného výrobcu.

Problémy s diskom

Opätovnú inštaláciu nevykonávajte, ak máte podozrenie na problém s pevným diskom. Ďalšie informácie o zisťovaní chýb na disku získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

315265 Vykonávanie kontroly chýb na diskoch v systéme Windows XP

308041 Pokročilé riešenie všeobecných problémov pri spúšťaní systému Windows XP

Môžete sa tiež obrátiť na výrobcu počítača a požiadať ho o ďalšie informácie, ktoré vám umožnia vyriešiť problémy s pevným diskom.

Zariadenia iných výrobcov

Opätovnú inštaláciu nevykonávajte na vyriešenie problémov so zariadeniami od iných výrobcov. Skontrolujte, či máte nainštalované najnovšie ovládače zariadenia. Ak chcete vyriešiť problémy súvisiace so zariadením iného výrobcu, kontaktujte príslušného výrobcu.

Ak po prečítaní tejto časti zistíte, že je nutné preinštalovať systém Windows XP, pokračujte ďalšou časťou.

Príprava na preinštalovanie systému Windows XP

Pred preinštalovaním systému Windows XP si prečítajte nasledujúce témy. Tieto témy obsahujú množstvo informácií a môžu sa zdať zložité, po ich prečítaní však úplne porozumiete požiadavkám a nutným akciám, ktoré musíte vykonať pred opätovnou inštaláciou systému Windows XP.

Požiadavky

Inštalačný disk CD systému Windows
Skôr než začnete, pripravte si inštalačný disk CD systému Windows a kód Product Key. Bez tohto disku a kódu sa systém Windows nedá preinštalovať. Ak bol systém Windows v počítači predinštalovaný, požiadajte o inštalačné súbory systému Windows a kód Product Key výrobcu počítača.
Ovládače zariadení
Mnohé ovládače hardvérových zariadení sú integrovanou súčasťou systému Windows. Zariadenie, ako sú napríklad tlačiarne, monitory, grafické karty, zvukové karty, modemy, externé jednotky a skenery, sa zvyčajne dodávajú so samostatnými inštalačnými diskami CD. Ak nemáte všetky potrebné ovládače hardvérových súčastí, môžete ich prevziať z internetu a potom ich skopírovať na disk CD.

Ak počítač vyžaduje ovládač veľkokapacitného zariadenia od iného výrobcu alebo vrstvu HAL (Hardware Abstraction Layer), pred spustením opätovnej inštalácie sa uistite, že máte kópiu požadovaných súborov na samostatnom ukladacom médiu.
Internet Explorer 7
Ak je v počítači nainštalovaný program Internet Explorer 7, pred opätovnou inštaláciou systému Windows XP ho musíte odinštalovať.Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

917964 Vykonanie opravy inštalácie systému Windows XP, ak je nainštalovaný program Internet Explorer 7

Programy
Disky CD a kódy Product Key programov si uschovajte, aby ste mohli programy po preinštalovaní systému Windows znova nainštalovať. Môže ísť o nasledujúce programy:
 • programy balíka Microsoft Office,
 • antivírusový softvér,
 • softvér na zápis na disky CD,
 • softvér poskytovateľa internetových služieb.
Zálohovanie údajov
Pred opätovnou inštaláciou systému Windows si vytvorte záložnú kópiu všetkých dôležitých údajov a uložte ju v inom umiestnení. Medzi údaje, ktoré môže byť vhodné zálohovať, môžu patriť nasledujúce údaje:
 • priečinok Moje dokumenty (dokumenty, obrázky, hudba, videá),
 • programové priečinky (konfiguračné údaje, používateľské údaje),
 • obľúbené položky,
 • adresáre,
 • e-mailové správy,
 • šablóny dokumentov,
 • makrá,
 • často používané texty.
Po dokončení opätovnej inštalácie sa nahradia pôvodné záložné kópie súborov databázy Registry (v priečinku %systemroot%\Repair). Tieto pôvodné súbory databázy Registry v priečinku Repair sa vytvorili pri spustení systému Windows XP alebo pri poslednom vytvorení zálohy stavu systému pomocou nástroja Zálohovanie. Ak si myslíte, že sa vám môžu tieto záložné kópie databázy Registry v budúcnosti hodiť, skopírujte ich pred spustením opätovnej inštalácie do iného umiestnenia.
Nastavenie siete
Po preinštalovaní systému Windows sa dajú obnoviť určité nastavenia siete. Pred spustením opätovnej inštalácie si poznačte nastavenie siete v počítači, aby ste ich mali v prípade potreby poruke. Ide o tieto nastavenia:
 • názov počítača,
 • pracovná skupina alebo doména,
 • nastavenie protokolu TCP/IP.
Ak chcete zobraziť tieto nastavenia, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustiť.
 2. Zadajte reťazec control ncpa.cpl do textového poľa Otvoriť a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Pravým tlačidlom kliknite na položku Lokálne pripojenie a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 4. Poznačte si zobrazené nastavenie siete.
Informácie poskytovateľa internetových služieb
Ak sa chcete pripojiť na internet po preinštalovaní systému Windows, poznačte si informácie poskytovateľa internetových služieb. Tieto informácie zahŕňajú meno používateľa, heslo a názvy poštových serverov.
Poradie spustenia
Upozornenie: V rámci tohto postupu sa môže požadovať zmena nastavenia pamäte CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) a systému BIOS (Basic Input/Output System). Nesprávne nastavenie systému BIOS môžete spôsobiť vážne problémy s počítačom. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku zmeny nastavenia systému BIOS, bude možné vyriešiť. Nastavenie pamäte CMOS vykonávate na vlastné riziko. Chybné alebo poškodené nastavenie pamäte CMOS alebo systému BIOS môžu spôsobiť problémy so spúšťaním a vypínaním počítača.

Ak musíte nastaviť poradie spúšťania v systéme BIOS počítača tak, aby sa začínalo inštalačným diskom CD, poradie musí byť nasledujúce:
 • jednotka CD,
 • pevný disk,
 • disketová jednotka.
Pri spúšťaní systém BIOS hľadá disk s operačným systémom, ktorý sa dá načítať. V počítači s nainštalovaným operačným systémom ide zvyčajne o pevný disk. Systém BIOS je nakonfigurovaný tak, aby prehľadával disky v počítači v určitom poradí, ktoré sa nazýva poradie spúšťania. Ak je pevný disk v systéme BIOS nakonfigurovaný ako prvý disk v poradí spúšťania, počítač sa spustí z pevného disku a nevyhľadáva spúšťací disk v jednotke CD.

Ak chcete nastaviť systém BIOS tak, aby najskôr vyhľadával spúšťací disk v jednotke CD a až potom na pevnom disku, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Reštartujte počítač.
 2. Pri prvom spustení počítača sa vykoná test POST (Power-On Self Test). V rámci tejto kontroly sa overuje, či sú všetky pripojené zariadenia funkčné. V rámci testu POST sa kontroluje pamäť. Počas testu pamäte sa zobrazí hlásenie s postupom na získanie prístupu do systému BIOS. Môže sa napríklad zobraziť hlásenie s postupom na spustenie nastavenia systému BIOS podobné nasledujúcemu hláseniu:
  PRESS DEL TO ENTER SETUP
  V tomto príklade musíte stlačiť kláves DEL hneď po skončení testu pamäte, ak chcete získať prístup k nastaveniam. Kláves stlačte pre istotu viackrát, aby ste získali prístup do systému BIOS.

  Tip: Na získanie prístupu do systému BIOS sa môžu používať aj iné klávesy. Ide o tieto klávesy:
  • F1,
  • F2,
  • F10,
  • CTRL + ENTER,
  • ALT + ENTER,
  • CTRL + ALT + ESC,
  • CTRL + ALT + INSERT.
  Ak si nie ste istí, ako možno získať prístup do systému BIOS, prečítajte si príručku k základnej doske počítača.
 3. Vyhľadajte nastavenie poradie spúšťania (označované aj ako spúšťacia sekvencia alebo poradie zavedenia). Na prechod položkami nastavení a ponúk sa dajú zvyčajne použiť klávesy so šípkami.
 4. Nastavenie poradia spúšťania sa zvyčajne dá upraviť stlačením klávesu ENTER. Stláčajte kláves so znakom plus (+) alebo znakom mínus (-) a ako spúšťací disk vyberte jednotku CD.

  Tip: Informácie o upravení systému BIOS obsahuje používateľská príručka. Príručka zvyčajne obsahuje popis ponúk a pokyny na úpravu možností. Samotný systém BIOS zvyčajne zahŕňa kontextovú pomoc, ktorá obsahuje jednotlivé postupy.
 5. Po zadaní jednotky CD ako prvého umiestnenia, v ktorom sa má hľadať spúšťací disk, sa do ponúk zvyčajne vrátite stlačením klávesu ESC. V hlavnej ponuke vyberte možnosť SAVE AND EXIT SETUP alebo podobnú možnosť. Keď sa zobrazí výzva SAVE TO CMOS AND EXIT na potvrdenie alebo podobná výzva, vyberte možnosť YES.
 6. Ak nie je možnosť YES dostupná, napíšte znak y.

  Poznámka: V systéme BIOS sa používa rozloženie klávesnice QWERTY. Ak máte nastavené iné rozloženie klávesnice, budete musieť stlačiť kláves Y, ktorý sa nachádza na klávesnici QWERTY.
 7. Po ukončení nastavenia systému BIOS sa počítač reštartuje.
 8. Uistite sa, že počítač sa spúšťa z jednotky CD. Vložte inštalačný disk systému Windows XP a reštartujte počítač. Ak je reštartovanie úspešné, môžete začať s opätovnou inštaláciou systému Windows XP.
Ak sa nechcete púšťať do vykonania tejto úlohy, môžete požiadať o pomoc niekoho iného. O pomoc s týmto problémom môžete požiadať aj oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.
Predinštalovaný systém Windows XP
Ak bol systém Windows XP v počítači predinštalovaný, pred spustením opätovnej inštalácie si prečítajte nasledujúci článok:
312369 Po preinštalovaní, oprave alebo inovácii operačného systému Windows XP sa môžu stratiť údaje alebo nastavenia programov

Poznámka: Ak bol systém Windows XP v počítači predinštalovaný, nemusí byť dostupná možnosť vykonania opravy, ktorú možno budete chcieť použiť počas procesu opätovnej inštalácie. Obráťte sa na výrobcu počítača a overte, či máte inštalačný disk CD umožňujúci spustiť opravnú inštaláciu.
Balík Windows XP Service Pack 2
Ak máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 2 (SP2), po opätovnom nainštalovaní systému Windows XP bude nutné znova nainštalovať balík SP2. Jedným z možných postupov je skombinovanie súborov balíka SP2 so súbormi systému Windows XP a ich súčasné preinštalovanie. Ak chcete vyskúšať tento postup, použite prepojenia uvedené v tejto časti.

Poznámka: Balík SP2 je tiež možné nainštalovať dvomi rôznymi spôsobmi po preinštalovaní systému Windows XP. Tieto dva postupy sú uvedené v časti Postup po preinštalovaní systému Windows XP.

Poznámka: Balíky Service Pack sú kumulatívne. Každý nový balík Service Pack obsahuje všetky opravy, ktoré sú zahrnuté v predchádzajúcich balíkoch, a všetky nové opravy. Pred inštaláciou najnovšej verzie balíka Service Pack nemusíte inštalovať staršie verzie balíkov. Ak máte napríklad nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 2 (SP2), nemusíte inštalovať balík Windows XP Service Pack 1a (SP1a).

Preinštalovanie systému Windows XP

Ak chcete preinštalovať systém Windows XP, vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich postupov. Ak sa nedá použiť prvý postup, vyskúšajte druhý postup.

Poznámka: Počas inštalácie sa pravdepodobne budete chcieť odpojiť od internetu. Pomáha to zvýšiť úroveň ochrany pred zlomyseľnými používateľmi.

Postup 1: Spustenie opätovnej inštalácie z prostredia systému Windows XP

Ak chcete systém Windows XP preinštalovať pomocou disku CD so systémom Windows XP, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Spustite počítač.
 2. Vložte disk CD so systémom Windows XP do jednotky CD alebo DVD počítača.
 3. Na uvítacej obrazovke systému Windows XP kliknite na možnosť Inštalovať systém Windows XP.
 4. Na uvítacej obrazovke systému Windows XP kliknite na možnosť Inovácia (odporúča sa) v poli Typ inštalácie (ak už nie je vybratá) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Na stránke s licenčnou zmluvou kliknite na prepínač Súhlasím so zmluvou a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Na stránke Kód Product Key zadajte 25-miestny kód do príslušných polí Kód Product Key a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 7. Na stránke Aktualizácia inštalačných súborov vyberte požadovanú možnosť a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 8. Pomocou pokynov na obrazovke preinštalujte systém Windows XP.
Ak ste úspešne dokončili preinštalovanie, gratulujeme vám. Proces je takmer dokončený. Pokračujte časťou Postup po preinštalovaní systému Windows XP a proces dokončite.

Ak sa zobrazilo chybové hlásenie alebo ak sa opätovná inštalácia nedokončila, vyskúšajte postup 2.

Postup 2: Opravná inštalácia systému Windows XP spustením počítača z disku CD so systémom Windows XP

Poznámka: Ak bol systém Windows XP v počítači predinštalovaný, na vykonanie jeho opätovnej inštalácie budete pravdepodobne potrebovať inštalačný disk CD. Obráťte sa na výrobcu počítača a overte, že máte inštalačný disk CD, ktorý umožňuje vykonať opravnú inštaláciu.

Ak chcete preinštalovať systém Windows XP spustením počítača z disku CD so systémom Windows XP, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Vložte disk CD so systémom Windows XP do jednotky CD alebo DVD v počítači a potom reštartujte počítač.
 2. Keď sa zobrazí hlásenie o možnosti zavedenia z disku CD po stlačení ľubovoľného klávesu, stlačte ľubovoľný kláves, aby sa počítač spustil z disku CD so systémom Windows XP.
 3. Na uvítacej obrazovke inštalácie sa zobrazí nasledujúce hlásenie:
  Táto časť inštalátora pripraví systém Windows XP spoločnosti Microsoft na spustenie na vašom počítači. Ak chcete spustiť inštaláciu systému Windows XP, stlačte kláves ENTER. Ak chcete opraviť inštaláciu systému Windows XP pomocou konzoly na obnovenie, stlačte kláves R. Ak chcete ukončiť inštaláciu bez inštalácie systému Windows XP, stlačte kláves F3.
 4. Stlačením klávesu ENTER nainštalujte systém Windows XP.
 5. Na obrazovke Licenčná zmluva systému Windows XP prijmite licenčnú zmluvu stlačením klávesu F8.
 6. Uistite sa, že v poli je vybratá aktuálna inštalácia systému Windows XP, a stlačením klávesu R opravte systém Windows XP.
 7. Pomocou pokynov na obrazovke preinštalujte systém Windows XP. Po opravení systému Windows XP sa pravdepodobne zobrazí výzva na opätovnú aktiváciu vašej kópie systému Windows XP.Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  310064 Riešenie problémov s inštaláciou systému Windows XP pri inovácii zo systému Windows 98 alebo Windows Millennium Edition

Ak ste úspešne dokončili preinštalovanie, gratulujeme vám. Proces je takmer dokončený. Pokračujte časťou Postup po preinštalovaní systému Windows XP a proces dokončite.

Ak sa zobrazilo chybové hlásenie alebo ak sa opätovná inštalácia nedokončila, ľutujeme, ale v takom prípade tento článok nepomohol vyriešiť váš problém. Požiadajte niekoho známeho o radu, ako postupovať ďalej. O pomoc pri riešení problému môžete požiadať aj oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Postup po preinštalovaní systému Windows XP

Po dokončení opätovnej inštalácie vykonajte nasledujúce záverečné úlohy.

Poznámka: Môžete sa tiež rozhodnúť zapnúť bránu firewall v programe Internet Explorer. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

283673 Zapnutie a vypnutie brány firewall v systéme Windows XP

Opätovná inštalácia balíka Windows XP Service Pack 2

Ak ste mali pred opätovnou inštaláciou systému Windows XP v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 2 (SP2), musíte balík SP2 znova nainštalovať. Ak ste balík SP2 nenainštalovali spolu so systémom Windows XP v rámci postupu v predchádzajúcej časti, balík SP2 opätovne nainštalujte vykonaním niektorého z nasledujúcich postupov.
Postup 1: Získanie disku CD s balíkom Service Pack a preinštalovanie balíka Service Pack po opätovnej inštalácii systému Windows XP
Ak si chcete objednať balík Windows Service Pack 2 na disku CD, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
Postup 2: Prevzatie balíka Service Pack po opätovnej inštalácii systému Windows XP
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

322389 Postup pri získaní najnovšieho balíka Windows XP Service Pack

Opätovná inštalácia všetkých aktualizácií systému Windows

Po opätovnej inštalácii Windows XP musíte znova nainštalovať aj všetky aktualizácie systému Windows. Aktualizácie preinštalujete podľa pokynov na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Opätovná inštalácia programu Internet Explorer 7

Ak bol systém Windows XP opravený a pracuje správne, znova nainštalujte program Internet Explorer 7. Budete pri tom potrebovať inštalačný balík programu Internet Explorer 7. Tento balík môžete získať na lokalite Windows Update. Inštalačný balík sa tiež môže stále nachádzať v počítači ešte od prvej inštalácie programu Internet Explorer 7. Inštalačný balík vyhľadajte v priečinku, do ktorého ste uložili súbory, a program znova nainštalujte.

Poznámka: Tento balík sa môže nachádzať v priečinku Temporary Internet Files. Ak inštalačný balík programu Internet Explorer 7 nemôžete nájsť, získate ho na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ak sa chcete pripojiť k lokalite spoločnosti Microsoft na prevzatie tejto súčasti, je nutné mať funkčný webový prehľadávač. Ak po odinštalovaní programu Internet Explorer 7 program Internet Explorer 6 v počítači nepracuje, nemôžete prevziať inštalačný balík programu Internet Explorer 7. V tomto prípade bude na prevzatie inštalačného balíka programu Internet Explorer 7 nutné použiť počítač s funkčným webovým prehľadávačom. Potom použite zdieľanú sieťovú jednotku na nainštalovanie programu v opravenom počítači. Ak na tento účel nemôžete použiť zdieľanú sieť, skopírujte inštalačný balík programu Internet Explorer 7 na disk CD a nainštalujte program Internet Explorer 7 v opravenom počítači z disku CD.

Ak sa vyskytli problémy pri vykonávaní týchto krokov, tento obsah vám už nemôže viac pomôcť. Môžete o pomoc požiadať niekoho iného, prípadne kontaktujte oddelenie technickej podpory.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie týkajúce sa riešenia konkrétnych problémov s inštaláciou systému Windows XP získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

312369 Po preinštalovaní, oprave alebo inovácii operačného systému Windows XP sa môžu stratiť údaje alebo nastavenia programov

312368 Po preinštalovaní, oprave alebo inovácii systému Windows XP dôjde k strate údajov (Tento obsah môže byť v angličtine)
Ďalšie informácie o inštalačnom programe systému Windows XP získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

286463 Poznámky k vydaniu pre inštaláciu systému Windows XP zahrnuté v súbore Pro.txt

306824 Poznámky k vydaniu pre inštaláciu systému Windows XP zahrnuté v súbore Home.txt

286647 Obsah súboru Read1st.txt systému Windows XP (Tento obsah môže byť v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 978788 – Posledná kontrola: 10. 6. 2013 – Revízia: 1

Pripomienky