K dispozícii je aktualizácia, ktorá zlepšuje kompatibilitu systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s diskami s formátom Advanced Format

S U H R N

V tomto článku sa popisuje aktualizácia zlepšujúca kompatibilitu systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s diskami s formátom Advanced Format, v ktorých je veľkosť fyzického sektora rozšírená na 4 kB. Táto rýchla oprava sa týka iba diskov s formátom Advanced Format, v ktorých je veľkosť fyzického sektora rozšírená na 4 kB a v ktorých sa emuluje rozhranie logického adresovania s veľkosťou 512 bajtov.

Poznámka Disky s formátom Advanced Format používajú väčšie fyzické sektory (4 kB). Na zabezpečenie kompatibility pôvodných verzií so súčasnými počítačovými systémami sa však zachováva rozhranie logického adresovania s veľkosťou 512 bajtov. Preto sa nazývajú aj „disky emulujúce 512 bajtov“ alebo „512e“ v skrátenom tvare. Ďalšie informácie o diskoch s formátom Advanced Format sa nachádzajú na webovej lokalite asociácie International Disk Drive Equipment and Materials Association (IDEMA), ktorá je uvedená na konci tohto článku.

ÚVOD

Bežné pevné disky majú sektory s veľkosťou 512 bajtov a prístup k fyzickému médiu sa adresuje na základe tejto jednotky. V súčasnosti začali predajcovia pevných diskov uvádzať na trh nové disky so sektormi s veľkosťou 4 096 bajtov (4 kB). Hovorí sa im aj „disky s formátom Advanced Format“. Disky sú schopné vykonávať aktualizácie fyzického média iba v závislosti od granularity fyzického sektora (v tomto prípade 4 kB), preto zápis s veľkosťou 512 bajtov spôsobuje dodatočnú záťaž disku. Dodatočná záťaž sa vykoná na úkor výkonu a spoľahlivosti a závisí aj od konkrétneho vyťaženia a implementovaného hardvéru. Predchádzanie dodatočnej záťaži je možné aktualizáciou aplikácií, aby natívne podporovali zápis založený na granularite sektorov s veľkosťou 4 kB.

V tomto článku databázy KB sa predstavuje nová infraštruktúra na podporu zadávania dotazov týkajúcich sa veľkosti fyzického sektora ukladacieho zariadenia. V tomto článku databázy KB sa okrem toho uvádza podpora určitých kľúčových systémových súčastí tohto typu diskov s cieľom zlepšiť výkon, spoľahlivosť a všeobecnú interoperabilitu.

Podrobnejšia technická diskusia o špeciálnych faktoroch, ktoré musia vývojári pri práci so spomínaným typom diskov posúdiť, sa v tomto článku databázy KB nenachádza. Bude uvedená v sprievodnom dokumente na webovej lokalite MSDN.

Problémy opravené súhrnným balíkom rýchlych opráv

Pomocou tohto súhrnného balíka rýchlych opráv sa riešia nasledujúce problémy, ktoré zatiaľ neboli uvedené v článku databázy Microsoft Knowledge Base. S nasledujúcimi problémami sa môžete stretnúť v prípade použitia disku s formátom Advanced format.

Problém 1: Ak na lokalite služby Windows Update kliknete na tlačidlo Vyhľadať aktualizácie, zobrazí sa chybové hlásenie

Ak chcete zobraziť alebo skryť podrobné informácie, kliknite sem


Rozhranie API technológie Extensible Storage Engine (ESENT) je vysokovýkonným nástrojom databázy v počítači, ktorý používa mnoho aplikácií vrátane služby Windows Update. Niektoré ovládače ukladacích zariadení podporujú vytváranie dotazov na veľkosť fyzického sektora pevného disku odlišnými spôsobmi. Inováciou takéhoto ovládača sa informácia o veľkosti fyzického sektora pevného disku môže zmeniť. Štruktúra zapisovania do denníka mechanizmu ESENT spôsobuje, že v aplikáciách, ktoré sú vytvorené pomocou mechanizmu ESENT, sa po zmene veľkosti fyzického sektora medzi reláciami operačného systému zobrazí chybové hlásenie a aplikácie prestanú reagovať.

Poznámka Aplikácie vytvorené pomocou mechanizmu ESENT obsahujú služby Windows Update, Active Directory, program Windows Desktop Search, certifikačnú autoritu (CA), servery WINS a DHCP, ako aj službu Windows Live Mail.

Ak kliknete na lokalite služby Windows Update na tlačidlo Vyhľadať aktualizácie, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:
Služba Windows Update nemôže v súčasnosti skontrolovať aktualizácie, pretože služba nie je spustená. Možno bude potrebné reštartovať počítač.


Okrem toho sa do denníka aplikácie zaznamenala nasledujúca chyba:


Aktualizovaný binárny súbor Esent.sys, prostredníctvom ktorého sa zmierňuje vplyv zmien v označenej veľkosti sektora, je súčasťou rýchlej opravy.

Poznámka: Súbor Esent.sys nepodporuje iné veľkosti fyzického sektora než 512 bajtov a 4 kB.
Oprava databázy
Pri oprave databázy postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Do príkazového riadka zadajte nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.
  • net stop "windows update"
  • cd /d %windir%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs
  • esentutl /mh ..\DataStore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Poznámka: Ak sa v príkazovom riadku zobrazí text State: Clean Shutdown, prejdite na krok 5.
 2. Vytvorte dočasný priečinok (vytvorte napríklad priečinok s názvom Fixedfiles pomocou príkazu mkdir c:\fixedfiles).

  Poznámka: V nasledujúcich krokoch nahraďte text „c:\fixedfiles“ priečinkom, ktorý ste vytvorili v tomto kroku.
 3. Získajte kópiu súboru %windir%\system32\esent.dll z počítača, v ktorom je nainštalovaná táto rýchla oprava, a skopírujte daný súbor do priečinka c:\fixedfiles.
 4. Do príkazového riadka zadajte nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.
  • copy %windir%\system32\esentutl.exe c:\fixedfiles\
  • c:\fixedfiles\esentutl.exe /r edb
  • esentutl /mh ..\datastore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Poznámky
  • Ak sa v príkazovom riadku zobrazí text State: Clean Shutdown, prejdite na krok 5.
  • Ak tento krok zlyhá alebo ak sa v príkazovom riadku nezobrazí text State: Clean Shutdown, pozrite si časť Deštruktívny spôsob obnovenia v tomto článku.
 5. Vytvorte dočasný priečinok (vytvorte napríklad priečinok s názvom Backuplogs pomocou príkazu mkdir c:\backuplogs).

  Poznámka: V nasledujúcich krokoch nahraďte text „c:\backuplogs“ priečinkom, ktorý ste vytvorili v tomto kroku.
 6. Do príkazového riadka zadajte nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.
  • move * c:\backuplogs
  • net start "windows update"
 7. Spustite službu Windows Update.
Deštruktívny spôsob obnovenia
Dôležité upozornenie: Ak použijete tento spôsob, stratí sa história služby Windows Update. Tento spôsob sa preto neodporúča vykonať, pokiaľ nie je možné opraviť databázu. Ak chcete použiť deštruktívny spôsob obnovenia, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Do príkazového riadka zadajte nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.
  • net stop "windows update"
  • cd /d windir%\SoftwareDistribution\DataStore
  • rmdir /s/q Logs
  • del DataStore.mdb
  • net start "windows update"
 2. Spustite službu Windows Update.

Problém 2: Pri vykonávaní mnohých malých zápisov sa vyskytuje problém

Ak chcete zobraziť alebo skryť podrobné informácie, kliknite sem


Ešte predtým, ako boli disky s formátom Advanced Format k dispozícii, sa v systéme súborov NTFS predpokladalo, že veľkosť logického sektora vystaveného pomocou rozhrania disku je rovnaká ako veľkosť fyzického sektora disku. Napriek tomu, že systém súborov NTFS bol pôvodne navrhnutý na podporu väčších veľkostí sektorov, nakoniec sa v systéme súborov NTFS ustálila tendencia vnímať obe veľkosti sektorov ako rovnocenné. Keď sa prostredníctvom systému súborov NTFS uskutočňuje zápis do medzipamäte v systémoch Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2, systém súborov NTFS pripojí zápis na koniec veľkosti sektora, ktorý je vystavený diskovým rozhraním (veľkosť logického sektora). Týmto spôsobom sa zabezpečuje zarovnanie sektorov. Veľkosť logického sektora disku 512e je 512 bajtov, a preto sa zápis do medzipamäte nezarovná podľa veľkosti fyzického sektora pevného disku. Následkom je, že v disku s formátom Advanced Format sa vnútorne aktualizuje logický sektor s veľkosťou 512 bajtov vo fyzickom sektore s veľkosťou 4 kB. Táto činnosť môže spôsobiť problémy s výkonom a spoľahlivosťou.

Rýchla oprava obsahuje postup, pomocou ktorého sa v systéme súborov NTFS zabečí, aby sa zápisy do medzipamäte na konci súboru pripojili k veľkosti fyzického sektora disku.

Tento problém sa môže prejaviť v ľubovoľnej aplikácii na disku s formátom Advanced Format. Najčastejšie sa však tento problém vyskytuje počas vykonávania mnohých malých zápisov, napríklad pri používaní nástroja príkazového riadka ImageX v systéme Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 na aplikovanie obrazu systému Microsoft Windows (súboru .wim) na disk s formátom Advanced Format. Bez rýchlej opravy trvá nástroju ImageX dokončenie činnosti podstatne dlhšie v porovnaní s vykonaním činnosti na bežnom pevnom disku.

Poznámka Oprava závisí od ovládača ukladacieho zariadenia a disku, ktorý odosiela informácie o správnej veľkosti fyzického sektora. Systém súborov NTFS nepodporuje disky s odlišnými veľkosťami fyzického sektora ako 512 bajtov alebo 4 kB, prípadne disky, ktorých veľkosť logického sektora nie je 512 bajtov.

Problém 3: Aplikácie nemôžu zadávať dotazy na veľkosť fyzického sektora externého ukladacieho zariadenia

Ak chcete zobraziť alebo skryť podrobné informácie, kliknite sem


Ovládač USBStor je ovládačom portu USB ukladacieho zariadenia od spoločnosti Microsoft, ktorý sa automaticky načíta a použije, ak je zariadenie v súlade s triedou veľkokapacitného ukladacieho priestoru USB. Ovládač USBStor v systéme Windows 7 nepodporuje žiadosť IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY so štruktúrou STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR na načítanie údajov popisovača zarovnania prístupu k ukladaciemu zariadeniu pripojeného disku. Štruktúra obsahuje informácie o veľkostiach fyzických aj logických sektorov. Bez týchto informácií nedokážu systém súborov NTFS ani iné aplikácie vykonávať zarovnané zápisy na ukladacie zariadenie USB, čo môže mať negatívny vplyv na výkon a spoľahlivosť.

Bez rýchlej opravy nedokážu aplikácie vytvárať dotazy na veľkosť fyzického sektora externého ukladacieho zariadenia.

Aktualizovaný ovládač USBStor (Usbstor.sys), ktorý podporuje žiadosť IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, ako aj štruktúru STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR je súčasťou tejto rýchlej opravy.

Poznámka Výsledkom žiadosti IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY je preklad na príkaz SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Pripojené zariadenie USB musí správne rozpoznať informáciu o veľkosti sektora prostredníctvom príkazu SBC3 READ_CAPACITY(16). Okrem toho musí pripojené zariadenie USB garantovať, že odpoveďou na pôvodný príkaz INQUIRY bude vrátenie položky 0x04C0 (SBC3 No Specified Version) ako popisovača verzie.

Ďalšie informácie o riadiacom kóde IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY sa nachádzajú na nasledujúcej lokalite spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie o štruktúre STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR sa nachádzajú na nasledujúcej lokalite spoločnosti Microsoft:

Problém 4: Aplikácie nemôžu zadávať dotazy na veľkosť fyzického sektora ukladacieho zariadenia

Ak chcete zobraziť alebo skryť podrobné informácie, kliknite sem


Ovládač Storport je modelom ovládača ukladacieho zariadenia, ktorý používajú mnohí výrobcovia radičov ukladacích zariadení. Je súčasťou systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Ovládač Storport nepodporuje žiadosť IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY so štruktúrou STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR na načítanie údajov popisovača zarovnania prístupu k ukladaciemu zariadeniu pripojeného disku. Štruktúra obsahuje informácie o veľkosti fyzického aj logického sektora. Bez týchto informácií nedokáže systém súborov NTFS ani iné aplikácie vykonať zarovnané zápisy na disk. To môže mať negatívny vplyv na výkon a spoľahlivosť.

Bez rýchlej opravy nedokážu aplikácie vytvárať dotazy na veľkosť fyzického sektora externého ukladacieho zariadenia.

Aktualizovaný ovládač Storport (Storport .sys), ktorý podporuje žiadosť IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, ako aj štruktúru STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR, je súčasťou tejto rýchlej opravy.

Poznámka Výsledkom žiadosti IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY je preklad na príkaz SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Ovládač miniportu, ktorý sa pripája k modelu ovládača Storport, musí podporovať príkaz SBC3 READ_CAPACITY(16). Okrem toho musí disk správne rozpoznať informáciu o veľkosti sektora prostredníctvom príkazu SBC3 READ_CAPACITY(16).

Ďalšie informácie o riadiacom kóde IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY sa nachádzajú na nasledujúcej lokalite spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie o štruktúre STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR sa nachádzajú na nasledujúcej lokalite spoločnosti Microsoft:

Problém 5: Ovládače ukladacích zariadení nepodporujú správne rozpoznávanie veľkosti sektora na diskoch s formátom Advanced Format

Ak chcete zobraziť alebo skryť podrobné informácie, kliknite sem


Mnoho ovládačov ukladacích zariadení nepodporuje správne rozpoznávanie veľkosti sektora na diskoch s formátom Advanced Format. Rýchla oprava obsahuje aktualizácie nasledujúcich ovládačov:
 • IaStorV.sys
 • Amdsata.sys
 • Nvraid.sys
 • Nvsata.sys
Poznámka Iné ovládače ukladacích zariadení tretích strán nemusia byť aktualizované na podporu nových príkazov SBC3. Ďalšie informácie získate od predajcu radiča ukladacích zariadení.

Súhrnný balík rýchlych opráv okrem toho obsahuje opravy, ktoré sú popísané v nasledujúcich článkoch databázy Microsoft Knowledge Base:
981208 Nízky výkon pri prenose veľkého počtu malých súborov v počítači so systémom Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 (Tento obsah môže byť v angličtine)

Problém 6: Problém s nástrojom Fsutil.exe

Ak chcete zobraziť alebo skryť podrobné informácie, kliknite sem


Touto aktualizáciou sa aktualizuje aj nástroj Fsutil.exe. Aktualizovaný nástroj vytvára vo výstupe nový text Bytes Per Physical Sector. Napríklad keď spustíte príkaz fsutil fsinfo ntfsinfo C: na získanie informácií o jednotke C:, získate výstup, ktorý vyzerá podobne ako nasledujúci výstup:
NTFS Volume Serial Number :    0xfe6e5dcc6e5d7e79 Version :             3.1 Number Sectors :         0x000000001d1927ff Total Clusters :         0x0000000003a324ff Free Clusters :         0x0000000001f8bae8 Total Reserved :         0x00000000000007f0 Bytes Per Sector :        512 Bytes Per Physical Sector :    4096 Bytes Per Cluster :        4096 Bytes Per FileRecord Segment  : 1024 Clusters Per FileRecord Segment : 0 Mft Valid Data Length :      0x0000000020980000 Mft Start Lcn :         0x00000000000c0000 Mft2 Start Lcn :         0x0000000000000002 Mft Zone Start :         0x000000000109c060 Mft Zone End  :         0x00000000010a8880 RM Identifier:          974AD058-3B3D-11DE-9300-000FFEE93BEF 
Poznámky Položka „bytes per physical sector“ môže mať nasledujúce hodnoty:
 • 512 – v prípade starých jednotiek s natívnou veľkosťou sektora 512 bajtov
 • 4096 – v prípade jednotiek s formátom Advanced Format
 • <Not Supported> – ak hardvér alebo ovládač nepodporujú riadiaci kód IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY

R I E S E N I E

Informácie o aktualizácii

Získanie tejto aktualizácie

Ak si nie ste istí, ktorú verziu systému Windows máte nainštalovanú, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, zadajte text msinfo32 do poľa Vyhľadať alebo Prehľadať programy a súbory a stlačte kláves ENTER.
 2. Informácie o operačnom systéme nájdete v riadku Názov OS, typ architektúry v riadku Typ systému.


V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft možno prevziať nasledujúce súbory:
Operačný systémAktualizácia
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Predpoklady

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovaný niektorý z nasledujúcich operačných systémov Windows:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Ďalšie informácie o možnostiach získania balíka Service Pack pre systémy Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

976932 Informácie o balíku Service Pack 1 pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza žiadnu predchádzajúcu aktualizáciu.

Informácie o súboroch

Ak chcete zobraziť alebo skryť podrobné informácie, kliknite sem

Verzia tejto aktualizácie v americkej angličtine inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.
Poznámky k informáciám o súboroch v systémoch Windows 7 a Windows Server 2008 R2
Dôležité Rýchle opravy systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 sa nachádzajú v rovnakých balíkoch. Rýchle opravy na stránke požiadaviek na rýchle opravy sú však uvedené pre oba operačné systémy. Ak chcete požiadať o opravu hotfix, ktorá je určená pre jeden alebo oba operačné systémy, vyberte rýchlu opravu, ktorá sa na stránke nachádza v zozname Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2. V jednotlivých článkoch si vždy prečítajte informácie v časti Vzťahuje sa na, aby ste zistili, pre ktoré operačné systémy je daná rýchla oprava určená.
Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:43x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:43x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:52x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:52x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:38x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:38x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:27x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:27x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:43x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:52x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:38x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:28x86
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Ntfs.sys6.1.7600.167781,210,24011-Mar-201105:44x86
Ntfs.sys6.1.7600.209211,210,75211-Mar-201105:52x86
Ntfs.sys6.1.7601.175771,211,26411-Mar-201105:39x86
Ntfs.sys6.1.7601.216801,211,26411-Mar-201105:28x86
Storport.sys6.1.7600.16778146,30411-Mar-201105:44x86
Storport.sys6.1.7600.20921148,86411-Mar-201105:52x86
Storport.sys6.1.7601.17577148,86411-Mar-201105:39x86
Storport.sys6.1.7601.21680148,86411-Mar-201105:28x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:44x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:44x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:52x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:52x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:39x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:39x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:28x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:28x86
Usbstor.sys6.1.7600.1677875,77611-Mar-201104:08x86
Usbstor.sys6.1.7600.2092175,77611-Mar-201104:14x86
Usbstor.sys6.1.7601.1757776,28811-Mar-201104:01x86
Usbstor.sys6.1.7601.2168076,28811-Mar-201103:48x86
Pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:22x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:22x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:25x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:25x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:41x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:41x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:18x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:18x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:23x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:25x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:41x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:19x64
Esent.dll6.1.7600.167782,566,14411-Mar-201106:18x64
Esent.dll6.1.7600.209212,566,14411-Mar-201106:17x64
Esent.dll6.1.7601.175772,565,63211-Mar-201106:33x64
Esent.dll6.1.7601.216802,565,63211-Mar-201106:10x64
Fsutil.exe6.1.7600.1677896,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7600.2092196,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7601.1757796,76811-Mar-201106:30x64
Fsutil.exe6.1.7601.2168096,76811-Mar-201106:07x64
Ntfs.sys6.1.7600.167781,657,21611-Mar-201106:23x64
Ntfs.sys6.1.7600.209211,685,88811-Mar-201106:25x64
Ntfs.sys6.1.7601.175771,659,77611-Mar-201106:41x64
Ntfs.sys6.1.7601.216801,659,77611-Mar-201106:19x64
Storport.sys6.1.7600.16778187,26411-Mar-201106:23x64
Storport.sys6.1.7600.20921187,77611-Mar-201106:25x64
Storport.sys6.1.7601.17577189,82411-Mar-201106:41x64
Storport.sys6.1.7601.21680189,82411-Mar-201106:19x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:23x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:23x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:25x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:25x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:41x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:41x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:19x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:19x64
Usbstor.sys6.1.7600.1677891,13611-Mar-201104:31x64
Usbstor.sys6.1.7600.2092191,13611-Mar-201104:29x64
Usbstor.sys6.1.7601.1757791,64811-Mar-201104:37x64
Usbstor.sys6.1.7601.2168091,64811-Mar-201104:21x64
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o terminológii z oblasti aktualizácií softvéru sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Spoločnosť Microsoft pridala ukážku kódu do súpravy WDK, ktorá poskytuje informácie o spôsobe, ktorým vývojári získavajú označené informácie o zarovnaní prístupu k ukladaciemu zariadeniu zo štruktúry STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR po zavolaní riadiaceho kódu IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/sk-sk/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Napriek tomu, že spoločnosť uskutočnila kroky s cieľom zlepšiť podporu diskov s formátom Advanced Format, ktoré sú spustené spolu so systémami Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2, aktualizáciu aplikácií majú v rukách vývojári softvéru. Trendom odvetvia ukladacích zariadení je prechod k väčším veľkostiam sektorov, preto je potrebné, aby sa aj aplikácie pripravili na túto zmenu. Spoločnosť Microsoft pripravuje ďalšiu dokumentáciu lokalít MSDN a TechNet na vzdelávanie vývojárov a odborníkov z oblasti IT ohľadom špeciálnych požiadaviek podpory diskov s formátom Advanced Format. Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o podpore spoločnosti Microsoft týkajúcej sa rôznych formátov diskov.

Podpora formátov pevných diskov podľa verzie operačného systému
Bežné názvyVeľkosť fyzického sektoraVeľkosť logického sektoraVerzia systému Windows a podpora
Stará jednotka s natívnou veľkosťou sektora 512 bajtov, natívna veľkosť sektora 512 bajtov, stará jednotka 512 bajtov512 bajtovVšetky verzie systému Windows
Formát Advanced Format, emulácia na veľkosť sektora 512 bajtov, 512e, 4k/512e4 kB512 bajtovWindows 7 s článkom databázy MS KB 982018
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 s článkom databázy MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 SP1
Natívna veľkosť sektora 4 kB, 4k/4k4 kB4 kBNepodporované systémami Windows 7 SP1 ani Windows Server 2008 R2 SP1. Spoločnosť Microsoft vykonáva prieskum o reálnosti podpory týchto typov diskov v budúcnosti. V prípade kladného výsledku prieskumu vydá príslušnú aktualizáciu článkov databázy KB.
InéIná veľkosť sektora ako 4 kB alebo 512 bajtov.Iná veľkosť sektora ako 4 kB alebo 512 bajtov.Nepodporované
Poznámka Podpora diskov s formátom Advanced Format závisí od toho, či disk odosiela informáciu, že veľkosť fyzického sektora je 4 kB a na odosielanie informácií o veľkosti fyzického sektora používa ovládač ukladacieho zariadenia.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na nasledujúcich webových lokalitách: Ďalšie informácie o diskoch s formátom Advanced Format sa nachádzajú na webovej lokalite asociácie IDEMA: Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.
Vlastnosti

ID článku: 982018 – Posledná kontrola: 26. 3. 2014 – Revízia: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

Pripomienky