В настоящее время вы работаете в автономном режиме; ожидается повторное подключение к Интернету

XL: Výpočet zloženého úroku

Verzia tohto článku pre program Microsoft Excel 98 je dostupná pod číslom 191017. (Tento obsah môže byť v angličtine)
SUHRN
Zložený úrok predstavuje čiastku, na ktorú sa investované euro zhodnotí o daný počet období pri danej zloženej úrokovej miere za jedno obdobie.

Hoci program Microsoft Excel neobsahuje funkciu na určenie zloženého úroku, na tento výpočet možno použiť vzorec
=PV*(1+R)^N
, kde reťazec PV predstavuje súčasnú hodnotu, reťazec R je úroková miera a reťazec N predstavuje počet období investície.
DALSIE INFORMACIE
Predpokladajme, že na investičnom účte máte 1 000,00 EUR. Na účte máte úrok 8 percent, ktorý sa pripočítava raz za rok. Akú hodnotu bude mať vaša investícia na konci trojročného obdobia? Výslednú čiastku možno vypočítať dvomi spôsobmi:
 • Použitie pevného vzorca
 • Vytvorenie makra na určenie zloženého úroku

Použitie pevného vzorca

Ak do bunky pracovného hárka zadáte nasledujúci vzorec, vráti správnu hodnotu 1 259,71 EUR:
=1000*(1+0,08)^3
Všetky informácie vo vzorci sú však dané pevne, takže pri každej zmene údajov je vzorec potrebné manuálne zmeniť.

Vytvorenie makra na určenie zloženého úroku

Spoločnosť Microsoft poskytuje príklady programovacieho kódu len ako názornú ukážku bez ľubovoľnej vyjadrenej alebo implicitnej záruky. Okrem iného to zahŕňa implicitné záruky obchodovateľnosti a vhodnosti pre konkrétny účel. Úroveň odbornosti tohto článku predpokladá, že ovládate predvádzaný programovací jazyk a nástroje, ktoré sa používajú na vytváranie a ladenie procedúr. Inžinieri technickej podpory spoločnosti Microsoft vám môžu vysvetliť fungovanie konkrétneho postupu, ale nemôžu tieto príklady rozšíriť o ďalšie funkcie ani vytvárať postupy podľa konkrétnych požiadaviek používateľa.
Vlastná funkcia je flexibilnejšia, pretože žiadne zo vstupných údajov nie sú vo funkcii pevne dané. Namiesto samotného výpočtu stačí, ak používateľ zadá údaje, ktoré sa majú vypočítať. Ak chcete vytvoriť túto vlastnú funkciu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Spustite program Microsoft Excel.
 2. Stlačením kombinácie klávesov ALT+F11 spustite program Visual Basic Editor.
 3. V ponuke Vložiť kliknite na položku Modul.
 4. Do nového modulu zadajte nasledujúci kód:
  Function Ročná_miera(PV As Double, R As Double, N As Double) As Double   Ročná_miera = PV*(1+R)^N  'Vykoná výpočet End Function					
Ak chcete túto vlastnú funkciu použiť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Na pracovnom hárku zadajte nasledujúce hodnoty:
      Bunka Hodnota    --------------    A1   1 000,00    A2     0,08    A3    3,00						
  Tieto hodnoty predstavujú nasledujúce parametre:

  • A1: Súčasná hodnota investície.
  • A2: Úroková miera.
  • A3: Počet období investície.
 2. Do ľubovoľnej prázdnej bunky zadajte vzorec
  =Ročná_miera(A1;A2;A3)
  , kde reťazce A1, A2 a A3 predstavujú bunky obsahujúce súčasnú hodnotu, úrokovú mieru a počet období investície (v tomto poradí).
V bunke, do ktorej ste zadali vzorec, sa zobrazí hodnota 1 259,71 EUR. Táto čiastka predstavuje zhodnotenie vašej pôvodnej investície 1 000,00 EUR po troch obdobiach investície pri 8-percentom zloženom úroku.
ODKAZY
„Cost Accounting-A Managerial Approach“, Charles T. Horgren, Prentice Hall, Inc., štvrté vydanie, strany 906 – 907
XL2002 XL2000 8.00 97 XL97 XL7 XL2007 XL2010
Свойства

Номер статьи: 141695 — последний просмотр: 05/04/2012 11:03:00 — редакция: 3.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 95 Standard Edition

 • kbhowto kbinfo KB141695
Отзывы и предложения