Ako zachytiť a tlač obrazovky, formulár alebo akékoľvek okno

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:161299
Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Tento článok ukazuje, ako zachytiť akúkoľvek formu alebo okno vrátane obrazovkydo Visual Basic obraz objektu. Raz na obrazovke obraz je zachytená vObrázok objekt, ľahko vytlačia, použitím PaintPicture metódyVisual Basic tlačiareň objektu.
DALSIE INFORMACIE
Zahrnuté príklad poskytuje niekoľko užitočných rutiny pre snímanie obrázkov.Všetky rutiny napísali pracovať podľa oboch 16 - a 32-bitovéPlatformách Windows a obsahova paletou podporu. Rutiny vnapríklad môžete:
 • Zachytiť celý obsah formulára.
 • Zachyťte klient oblasť formulára.
 • Digitalizáciu celej obrazovky.
 • Zachytenie aktívneho okna na obrazovke.
 • Zachytiť akejkoľvek časti každého okna definovaný popisovač.
 • Vytvoriť objekt obrázka z bitovej mapy a paletu.
 • Tlačiť obrázok objekt čo najväčšie na stránke.
Visual Basic 4.0 bol zavedený nový objekt obrázka. Objekt typu obrázok jeskutočne štandardný typ OLE a to je zdokumentovaná v ovládacom prvkuDeveloper's Kit (CDK.)

CDK zahŕňa funkciu OleCreatePictureIndirect, ktoré môžete použiť naZostrojte nové objekty obrázkov z Visual Basic 4.0. RutinnéCreateBitmapPicture v príklade vyzýva OleCreatePictureIndirect vybudovaťObrázok objektu popisovač bitová mapa a rukoväť na palete. AkObrázok obsahuje platný paletu, Visual Basic bude vedieť ho použiť prirenderovanie obraz na obrazovke alebo tlačiareň. CreateBitmapPicturerutinné používa rutina CaptureWindow na výstavbu obrázkových objektovobsahuje bitovú mapu časť alebo všetky okna.

CaptureWindow rutiny v príklade zachytáva akúkoľvek časť oknavzhľadom na jeho rukoväť a okno. Rutinné zahŕňa niekoľko parametrov preopisujúci presné časť okna zachytiť. Zachytiť okno dielaskopírovaním na obrazovke obrázok okna do nových bitová mapa. To tiežskontroluje, či obrazovke má paletu a ak áno, to robí jej kópiu.CaptureWindow potom volá CreateBitmapPicture na výstavbu bitová mapa zNovovytvorené bitovej mapy a palety.

CaptureForm, CaptureClient, CaptureScreen a CaptureActiveWindowrutiny zahrnuté do všetkých príklad použiť CaptureWindow na zachytenie špecifickésystém Windows. CaptureForm a CaptureClient ako aj volať digitalizačného okna a preniesť hoVlastnosť hWnd forme objektu. CaptureScreen jednoducho dostane rukovätiHorné okno stole a volania CaptureWindow. Podobne, CaptureActiveWindowlen dostane rukoväť okno aktívneho okna a vyzýva CaptureWindow.

Akonáhle požadovaný obraz je zachytená v objekte obrázok, je to ľahko tlačiťv jazyku Visual Basic 4.0 metódou PaintPicture tlačiarne objektu.Príklad poskytuje rutina PrintPictureToFitPage, ktorý používaPaintPictureMethod tlač čo najväčšie v zachytených obrázkovtlačiteľná oblasť pre stránku.

Príklad

 1. Začať nový projekt. Form1 sa vytvorí na základe predvoleného nastavenia.
 2. Miesto šesť CommandButtons formulára pozdĺž ľavej strany.
 3. Miesto jedného obrázka poli vo formulári napravo od tlačidiel.
 4. Vložte nasledujúci kód v Form1:
     '--------------------------------------------------------------------   ' Capture the entire screen.   Private Sub Command1_Click()     Set Picture1.Picture = CaptureScreen()   End Sub   ' Capture the entire form including title and border.   Private Sub Command2_Click()     Set Picture1.Picture = CaptureForm(Me)   End Sub   ' Capture the client area of the form.   Private Sub Command3_Click()     Set Picture1.Picture = CaptureClient(Me)   End Sub   ' Capture the active window after two seconds.   Private Sub Command4_Click()     MsgBox "Two seconds after you close this dialog " & _      "the active window will be captured."     ' Wait for two seconds.     Dim EndTime As Date     EndTime = DateAdd("s", 2, Now)     Do Until Now > EndTime      DoEvents     Loop     Set Picture1.Picture = CaptureActiveWindow()     ' Set focus back to form.     Me.SetFocus   End Sub   ' Print the current contents of the picture box.   Private Sub Command5_Click()     PrintPictureToFitPage Printer, Picture1.Picture     Printer.EndDoc   End Sub   ' Clear out the picture box.   Private Sub Command6_Click()     Set Picture1.Picture = Nothing   End Sub   ' Initialize the form and controls.   Private Sub Form_Load()     Me.Caption = "Capture and Print Example"     Command1.Caption = "&Screen"     Command2.Caption = "&Form"     Command3.Caption = "&Client"     Command4.Caption = "&Active"     Command5.Caption = "&Print"     Command6.Caption = "C&lear"     Picture1.AutoSize = True   End Sub   '--------------------------------------------------------------------					
 5. Pridať nový štandardný modul do projektu (module1 v predvolenom nastavení).
 6. Vložte nasledujúci kód nového modulu:
     '--------------------------------------------------------------------   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   '   ' Visual Basic 4.0 16/32 Capture Routines   '   ' This module contains several routines for capturing windows into a   ' picture. All the routines work on both 16 and 32 bit Windows   ' platforms.   ' The routines also have palette support.   '   ' CreateBitmapPicture - Creates a picture object from a bitmap and   ' palette.   ' CaptureWindow - Captures any window given a window handle.   ' CaptureActiveWindow - Captures the active window on the desktop.   ' CaptureForm - Captures the entire form.   ' CaptureClient - Captures the client area of a form.   ' CaptureScreen - Captures the entire screen.   ' PrintPictureToFitPage - prints any picture as big as possible on   ' the page.   '   ' NOTES   '  - No error trapping is included in these routines.   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   '   Option Explicit   Option Base 0   Private Type PALETTEENTRY     peRed As Byte     peGreen As Byte     peBlue As Byte     peFlags As Byte   End Type   Private Type LOGPALETTE     palVersion As Integer     palNumEntries As Integer     palPalEntry(255) As PALETTEENTRY ' Enough for 256 colors.   End Type   Private Type GUID     Data1 As Long     Data2 As Integer     Data3 As Integer     Data4(7) As Byte   End Type   #If Win32 Then     Private Const RASTERCAPS As Long = 38     Private Const RC_PALETTE As Long = &H100     Private Const SIZEPALETTE As Long = 104     Private Type RECT      Left As Long      Top As Long      Right As Long      Bottom As Long     End Type     Private Declare Function CreateCompatibleDC Lib "GDI32" ( _      ByVal hDC As Long) As Long     Private Declare Function CreateCompatibleBitmap Lib "GDI32" ( _      ByVal hDC As Long, ByVal nWidth As Long, _      ByVal nHeight As Long) As Long     Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "GDI32" ( _      ByVal hDC As Long, ByVal iCapabilitiy As Long) As Long     Private Declare Function GetSystemPaletteEntries Lib "GDI32" ( _      ByVal hDC As Long, ByVal wStartIndex As Long, _      ByVal wNumEntries As Long, lpPaletteEntries As PALETTEENTRY) _      As Long     Private Declare Function CreatePalette Lib "GDI32" ( _      lpLogPalette As LOGPALETTE) As Long     Private Declare Function SelectObject Lib "GDI32" ( _      ByVal hDC As Long, ByVal hObject As Long) As Long     Private Declare Function BitBlt Lib "GDI32" ( _      ByVal hDCDest As Long, ByVal XDest As Long, _      ByVal YDest As Long, ByVal nWidth As Long, _      ByVal nHeight As Long, ByVal hDCSrc As Long, _      ByVal XSrc As Long, ByVal YSrc As Long, ByVal dwRop As Long) _      As Long     Private Declare Function DeleteDC Lib "GDI32" ( _      ByVal hDC As Long) As Long     Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "USER32" () _      As Long     Private Declare Function SelectPalette Lib "GDI32" ( _      ByVal hDC As Long, ByVal hPalette As Long, _      ByVal bForceBackground As Long) As Long     Private Declare Function RealizePalette Lib "GDI32" ( _      ByVal hDC As Long) As Long     Private Declare Function GetWindowDC Lib "USER32" ( _      ByVal hWnd As Long) As Long     Private Declare Function GetDC Lib "USER32" ( _      ByVal hWnd As Long) As Long     Private Declare Function GetWindowRect Lib "USER32" ( _      ByVal hWnd As Long, lpRect As RECT) As Long     Private Declare Function ReleaseDC Lib "USER32" ( _      ByVal hWnd As Long, ByVal hDC As Long) As Long     Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "USER32" () As Long     Private Type PicBmp      Size As Long      Type As Long      hBmp As Long      hPal As Long      Reserved As Long     End Type     Private Declare Function OleCreatePictureIndirect _      Lib "olepro32.dll" ( PicDesc As PicBmp, RefIID As GUID, _      ByVal fPictureOwnsHandle As Long, IPic As IPicture) As Long   #ElseIf Win16 Then     Private Const RASTERCAPS As Integer = 38     Private Const RC_PALETTE As Integer = &H100     Private Const SIZEPALETTE As Integer = 104     Private Type RECT      Left As Integer      Top As Integer      Right As Integer      Bottom As Integer     End Type     Private Declare Function CreateCompatibleDC Lib "GDI" ( _      ByVal hDC As Integer) As Integer     Private Declare Function CreateCompatibleBitmap Lib "GDI" ( _      ByVal hDC As Integer, ByVal nWidth As Integer, _      ByVal nHeight As Integer) As Integer     Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "GDI" ( _      ByVal hDC As Integer, ByVal iCapabilitiy As Integer) As Integer     Private Declare Function GetSystemPaletteEntries Lib "GDI" ( _      ByVal hDC As Integer, ByVal wStartIndex As Integer, _      ByVal wNumEntries As Integer, _      lpPaletteEntries As PALETTEENTRY) As Integer     Private Declare Function CreatePalette Lib "GDI" ( _      lpLogPalette As LOGPALETTE) As Integer     Private Declare Function SelectObject Lib "GDI" ( _      ByVal hDC As Integer, ByVal hObject As Integer) As Integer     Private Declare Function BitBlt Lib "GDI" ( _      ByVal hDCDest As Integer, ByVal XDest As Integer, _      ByVal YDest As Integer, ByVal nWidth As Integer, _      ByVal nHeight As Integer, ByVal hDCSrc As Integer, _      ByVal XSrc As Integer, ByVal YSrc As Integer, _      ByVal dwRop As Long) As Integer     Private Declare Function DeleteDC Lib "GDI" ( _      ByVal hDC As Integer) As Integer     Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "USER" _      Alias "GetActiveWindow" () As Integer     Private Declare Function SelectPalette Lib "USER" ( _      ByVal hDC As Integer, ByVal hPalette As Integer, ByVal _      bForceBackground As Integer) As Integer     Private Declare Function RealizePalette Lib "USER" ( _      ByVal hDC As Integer) As Integer     Private Declare Function GetWindowDC Lib "USER" ( _      ByVal hWnd As Integer) As Integer     Private Declare Function GetDC Lib "USER" ( _      ByVal hWnd As Integer) As Integer     Private Declare Function GetWindowRect Lib "USER" ( _      ByVal hWnd As Integer, lpRect As RECT) As Integer     Private Declare Function ReleaseDC Lib "USER" ( _      ByVal hWnd As Integer, ByVal hDC As Integer) As Integer     Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "USER" () As Integer     Private Type PicBmp      Size As Integer      Type As Integer      hBmp As Integer      hPal As Integer      Reserved As Integer     End Type     Private Declare Function OleCreatePictureIndirect _      Lib "oc25.dll" ( PictDesc As PicBmp, RefIID As GUID, _      ByVal fPictureOwnsHandle As Integer, IPic As IPicture) _      As Integer   #End If   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   '   ' CreateBitmapPicture   '  - Creates a bitmap type Picture object from a bitmap and   '   palette.   '   ' hBmp   '  - Handle to a bitmap.   '   ' hPal   '  - Handle to a Palette.   '  - Can be null if the bitmap doesn't use a palette.   '   ' Returns   '  - Returns a Picture object containing the bitmap.   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   '   #If Win32 Then     Public Function CreateBitmapPicture(ByVal hBmp As Long, _      ByVal hPal As Long) As Picture      Dim r As Long   #ElseIf Win16 Then     Public Function CreateBitmapPicture(ByVal hBmp As Integer, _      ByVal hPal As Integer) As Picture      Dim r As Integer   #End If     Dim Pic As PicBmp     ' IPicture requires a reference to "Standard OLE Types."     Dim IPic As IPicture     Dim IID_IDispatch As GUID     ' Fill in with IDispatch Interface ID.     With IID_IDispatch      .Data1 = &H20400      .Data4(0) = &HC0      .Data4(7) = &H46     End With     ' Fill Pic with necessary parts.     With Pic      .Size = Len(Pic)     ' Length of structure.      .Type = vbPicTypeBitmap  ' Type of Picture (bitmap).      .hBmp = hBmp       ' Handle to bitmap.      .hPal = hPal       ' Handle to palette (may be null).     End With     ' Create Picture object.     r = OleCreatePictureIndirect(Pic, IID_IDispatch, 1, IPic)     ' Return the new Picture object.     Set CreateBitmapPicture = IPic   End Function   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   '   ' CaptureWindow   '  - Captures any portion of a window.   '   ' hWndSrc   '  - Handle to the window to be captured.   '   ' Client   '  - If True CaptureWindow captures from the client area of the   '   window.   '  - If False CaptureWindow captures from the entire window.   '   ' LeftSrc, TopSrc, WidthSrc, HeightSrc   '  - Specify the portion of the window to capture.   '  - Dimensions need to be specified in pixels.   '   ' Returns   '  - Returns a Picture object containing a bitmap of the specified   '   portion of the window that was captured.   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   ''''''   '   #If Win32 Then     Public Function CaptureWindow(ByVal hWndSrc As Long, _      ByVal Client As Boolean, ByVal LeftSrc As Long, _      ByVal TopSrc As Long, ByVal WidthSrc As Long, _      ByVal HeightSrc As Long) As Picture      Dim hDCMemory As Long      Dim hBmp As Long      Dim hBmpPrev As Long      Dim r As Long      Dim hDCSrc As Long      Dim hPal As Long      Dim hPalPrev As Long      Dim RasterCapsScrn As Long      Dim HasPaletteScrn As Long      Dim PaletteSizeScrn As Long   #ElseIf Win16 Then     Public Function CaptureWindow(ByVal hWndSrc As Integer, _      ByVal Client As Boolean, ByVal LeftSrc As Integer, _      ByVal TopSrc As Integer, ByVal WidthSrc As Long, _      ByVal HeightSrc As Long) As Picture      Dim hDCMemory As Integer      Dim hBmp As Integer      Dim hBmpPrev As Integer      Dim r As Integer      Dim hDCSrc As Integer      Dim hPal As Integer      Dim hPalPrev As Integer      Dim RasterCapsScrn As Integer      Dim HasPaletteScrn As Integer      Dim PaletteSizeScrn As Integer   #End If     Dim LogPal As LOGPALETTE     ' Depending on the value of Client get the proper device context.     If Client Then      hDCSrc = GetDC(hWndSrc) ' Get device context for client area.     Else      hDCSrc = GetWindowDC(hWndSrc) ' Get device context for entire                     ' window.     End If     ' Create a memory device context for the copy process.     hDCMemory = CreateCompatibleDC(hDCSrc)     ' Create a bitmap and place it in the memory DC.     hBmp = CreateCompatibleBitmap(hDCSrc, WidthSrc, HeightSrc)     hBmpPrev = SelectObject(hDCMemory, hBmp)     ' Get screen properties.     RasterCapsScrn = GetDeviceCaps(hDCSrc, RASTERCAPS) ' Raster                              ' capabilities.     HasPaletteScrn = RasterCapsScrn And RC_PALETTE    ' Palette                               ' support.     PaletteSizeScrn = GetDeviceCaps(hDCSrc, SIZEPALETTE) ' Size of                               ' palette.     ' If the screen has a palette make a copy and realize it.     If HasPaletteScrn And (PaletteSizeScrn = 256) Then      ' Create a copy of the system palette.      LogPal.palVersion = &H300      LogPal.palNumEntries = 256      r = GetSystemPaletteEntries(hDCSrc, 0, 256, _        LogPal.palPalEntry(0))      hPal = CreatePalette(LogPal)      ' Select the new palette into the memory DC and realize it.      hPalPrev = SelectPalette(hDCMemory, hPal, 0)      r = RealizePalette(hDCMemory)     End If     ' Copy the on-screen image into the memory DC.     r = BitBlt(hDCMemory, 0, 0, WidthSrc, HeightSrc, hDCSrc, _      LeftSrc, TopSrc, vbSrcCopy)   ' Remove the new copy of the on-screen image.     hBmp = SelectObject(hDCMemory, hBmpPrev)     ' If the screen has a palette get back the palette that was     ' selected in previously.     If HasPaletteScrn And (PaletteSizeScrn = 256) Then      hPal = SelectPalette(hDCMemory, hPalPrev, 0)     End If     ' Release the device context resources back to the system.     r = DeleteDC(hDCMemory)     r = ReleaseDC(hWndSrc, hDCSrc)     ' Call CreateBitmapPicture to create a picture object from the     ' bitmap and palette handles. Then return the resulting picture     ' object.     Set CaptureWindow = CreateBitmapPicture(hBmp, hPal)   End Function   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   '   ' CaptureScreen   '  - Captures the entire screen.   '   ' Returns   '  - Returns a Picture object containing a bitmap of the screen.   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   '   Public Function CaptureScreen() As Picture     #If Win32 Then      Dim hWndScreen As Long     #ElseIf Win16 Then      Dim hWndScreen As Integer     #End If     ' Get a handle to the desktop window.     hWndScreen = GetDesktopWindow()     ' Call CaptureWindow to capture the entire desktop give the handle     ' and return the resulting Picture object.     Set CaptureScreen = CaptureWindow(hWndScreen, False, 0, 0, _      Screen.Width \ Screen.TwipsPerPixelX, _      Screen.Height \ Screen.TwipsPerPixelY)   End Function   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   '   ' CaptureForm   '  - Captures an entire form including title bar and border.   '   ' frmSrc   '  - The Form object to capture.   '   ' Returns   '  - Returns a Picture object containing a bitmap of the entire   '   form.   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   '   Public Function CaptureForm(frmSrc As Form) As Picture     ' Call CaptureWindow to capture the entire form given its window     ' handle and then return the resulting Picture object.     Set CaptureForm = CaptureWindow(frmSrc.hWnd, False, 0, 0, _      frmSrc.ScaleX(frmSrc.Width, vbTwips, vbPixels), _      frmSrc.ScaleY(frmSrc.Height, vbTwips, vbPixels))   End Function   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   '   ' CaptureClient   '  - Captures the client area of a form.   '   ' frmSrc   '  - The Form object to capture.   '   ' Returns   '  - Returns a Picture object containing a bitmap of the form's   '   client area.   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   '   Public Function CaptureClient(frmSrc As Form) As Picture     ' Call CaptureWindow to capture the client area of the form given     ' its window handle and return the resulting Picture object.     Set CaptureClient = CaptureWindow(frmSrc.hWnd, True, 0, 0, _      frmSrc.ScaleX(frmSrc.ScaleWidth, frmSrc.ScaleMode, vbPixels), _      frmSrc.ScaleY(frmSrc.ScaleHeight, frmSrc.ScaleMode, vbPixels))   End Function   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   '   ' CaptureActiveWindow   '  - Captures the currently active window on the screen.   '   ' Returns   '  - Returns a Picture object containing a bitmap of the active   '   window.   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   '   Public Function CaptureActiveWindow() As Picture     #If Win32 Then      Dim hWndActive As Long      Dim r As Long     #ElseIf Win16 Then      Dim hWndActive As Integer      Dim r As Integer     #End If     Dim RectActive As RECT     ' Get a handle to the active/foreground window.     hWndActive = GetForegroundWindow()     ' Get the dimensions of the window.     r = GetWindowRect(hWndActive, RectActive)     ' Call CaptureWindow to capture the active window given its     ' handle and return the Resulting Picture object.   Set CaptureActiveWindow = CaptureWindow(hWndActive, False, 0, 0, _      RectActive.Right - RectActive.Left, _      RectActive.Bottom - RectActive.Top)   End Function   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   '   ' PrintPictureToFitPage   '  - Prints a Picture object as big as possible.   '   ' Prn   '  - Destination Printer object.   '   ' Pic   '  - Source Picture object.   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   '   Public Sub PrintPictureToFitPage(Prn As Printer, Pic As Picture)     Const vbHiMetric As Integer = 8     Dim PicRatio As Double     Dim PrnWidth As Double     Dim PrnHeight As Double     Dim PrnRatio As Double     Dim PrnPicWidth As Double     Dim PrnPicHeight As Double     ' Determine if picture should be printed in landscape or portrait     ' and set the orientation.     If Pic.Height >= Pic.Width Then      Prn.Orientation = vbPRORPortrait  ' Taller than wide.     Else      Prn.Orientation = vbPRORLandscape ' Wider than tall.     End If     ' Calculate device independent Width-to-Height ratio for picture.     PicRatio = Pic.Width / Pic.Height     ' Calculate the dimentions of the printable area in HiMetric.     PrnWidth = Prn.ScaleX(Prn.ScaleWidth, Prn.ScaleMode, vbHiMetric)     PrnHeight = Prn.ScaleY(Prn.ScaleHeight, Prn.ScaleMode, vbHiMetric)     ' Calculate device independent Width to Height ratio for printer.     PrnRatio = PrnWidth / PrnHeight     ' Scale the output to the printable area.     If PicRatio >= PrnRatio Then      ' Scale picture to fit full width of printable area.      PrnPicWidth = Prn.ScaleX(PrnWidth, vbHiMetric, Prn.ScaleMode)      PrnPicHeight = Prn.ScaleY(PrnWidth / PicRatio, vbHiMetric, _        Prn.ScaleMode)     Else      ' Scale picture to fit full height of printable area.      PrnPicHeight = Prn.ScaleY(PrnHeight, vbHiMetric, Prn.ScaleMode)      PrnPicWidth = Prn.ScaleX(PrnHeight * PicRatio, vbHiMetric, _        Prn.ScaleMode)     End If     ' Print the picture using the PaintPicture method.     Prn.PaintPicture Pic, 0, 0, PrnPicWidth, PrnPicHeight   End Sub   '--------------------------------------------------------------------					
 7. Uložiť projekt.
 8. Pred spustením aplikácie tohto projektu overiť v projekte odkazy, ktoré Odkaz na automatizácie OLE existuje (StdOle2.tlb).
 9. Spustite projektu a testu. Ste mali byť schopní zachytiť forme, klient oblasť formulára, obrazovky a aktívne okno. Budete tiež mať možnosť vytlačiť tieto.
POZNÁMKA: Akonáhle ste zachytili obrázok, ktorý chcete v objekte obrázok, môžete jednoducho umiestniť ho do schránky pomocou metódy SetDataSchránky objekt.
ODKAZY
Dodatočné informácie, po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
230502 Ako vytlačiť formulár, ktorý je príliš veľký pre obrazovky alebo stránky
178076 Ako používať PictureBox kontrolu orientáciu tlače formulár
194580 Ako vytlačiť kompozitné obrázok Z RichTextBox
146022 Ako nastaviť RichTextBox ovládanie pre WYSIWYG tlač

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 161299 – Posledná kontrola: 12/04/2015 15:58:22 – Revízia: 2.0

Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbprint kbmt KB161299 KbMtsk
Pripomienky