В настоящее время вы работаете в автономном режиме; ожидается повторное подключение к Интернету

Automatizácia hromadnej korešpondencie programu Word pomocou OLE a ODBC

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:181926
SUHRN
Tento článok ukazuje ako používať OLE automatizácie na vytvorenie hromadnej korešpondenciev programe Microsoft Office Word 2003 použitím údajov z Visual FoxPro (VFP) preWindows tabuľka.
DALSIE INFORMACIE
Nižšie je kód Visual FoxPro pre Windows pomocou Word.ApplicationObjektový model, ktorý vykonáva hromadnej korešpondencie vykonať použitím zdroj údajov ODBC naexistujúcu tabuľku Visual FoxPro. Tento kód môžete použiť existujúci zdroj údajovnázov (DSN), vytvorené v správcu ovládača ODBC, alebo ho môžete vytvoriť jeden nalietať s využitím volanie API pridať a použitia DSN. V príklade nižšie,"Visual FoxPro stoly" je vytvorený v správcu ovládača ODBC DSN a body do priečinka \Samples\Data v VFP domovský priečinok. Tieto cesty s najväčšou pravdepodobnosťou bude maťchcete byť zmenená kvôli odzrkadleniu užívateľov cesty.

Poznámka: Tento kód bola testovaná s Service release-1 (SR-1) pre program Word 97 a Microsoft Office Word 2003.Pomocou predchádzajúcej verzie programu Word 97 spôsobuje typu nesúlad a iných OLEchyby.

Vytvoriť program a zadajte nasledujúci kód:
 ***/ Begin program code /***  * Code to create a new data source to a VFP table.  *  * Use the Declare DLL function to prototype the  * SQLConfigDataSource function.  * Using SQLConfigDataSource prevents having to go into  * the ODBC Driver Manager and create the DSN.  ***  IF VAL(SUBSTR(VERSION(4),2,1))>7lthemes=_screen.Themes_screen.Themes=.f.ENDIF  DECLARE Integer SQLConfigDataSource in odbccp32.dll Integer, ;   Integer, String, String  ***  * Create a string containing the settings appropriate to the driver.  * The following is an example for the Microsoft VFP ODBC driver  * accessing the Customer.dbf file.  ***  *** Change the path below to point to the Customer table ***  *** in the \Samples\Data folder.           ***  settings="DSN=visual foxpro tables"+chr(0)+;       "Description=VFP ODBC Driver"+chr(0)+;       "SourceDB=e:\vfp7\samples\data"+chr(0)+;       "SourceType=DBF"  =SQLConfigDataSource(0,1,"Microsoft Visual FoxPro Driver",settings)  * NOTE: Ensure there are no spaces on either side of the equal sign (=).  ON ERROR DO errhand WITH ERROR(), MESSAGE(), MESSAGE(1), PROGRAM( ),  LINENO( ) && Trap OLE & other errors.  * Initialize variables passed to Word to create form letter.  intro1="Congratulations! You are one of our best customers since you have ;  purchased $"  intro2=" each month from us. "  intro3="As a result, your maximum order amount has been increased by ;  $2500.00. If you have any questions, please feel free to contact us."  oWord = CREATEOBJECT("Word.Application")   WITH oWord     * Assign values to variables     dsname="e:\VFP7\SAMPLES\DATA\customer.DBF"     wformat=0     wconfirmconv=0     wreadonly=0     wlinktosource=0     waddtofilelist=0     wpassworddoc=""     wpasswordtemp=""     wrevert=0     wprotectdoc=""     wprotecttemp=""     wconn="DSN=visual foxpro tables;uid=;pwd=;"+;      "sourcedb=e:\vfp7\samples\data;sourcetype=dbf"+;      "exclusive=no;backgroundfetch=yes;collate=machine;"     wsqlstatement="SELECT contact,company,title,address,city,;      postalcode,STR(maxordamt,12,2) as maxordamt FROM customer ;      WHERE (customer.maxordamt>$100000)"     .Visible=.T.   && Make Word visible.     .WindowState = 2  && Minimize Word.     .Documents.Add   && Add new document.     .Selection.InsertParagraphAfter     .ActiveDocument.MailMerge.OpenDataSource;      (dsname,wformat,wconfirmconv,wreadonly,wlinktosource,;       waddtofilelist,wpassworddoc,wpasswordtemp,wrevert,;       wprotectdoc,wprotecttemp,wconn,wsqlstatement)     .ActiveDocument.MailMerge.EditMainDocument     .Selection.InsertDateTime("dddd, MMMM dd, yyyy", 1)     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;      (oWord.Selection.Range,"contact")     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;      (oWord.Selection.Range,"company")     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;       (oWord.Selection.Range,"title")     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;      (oWord.Selection.Range,"address")     .Selection.InsertAfter(", ")     .Selection.MoveRight     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add(oWord.Selection.Range,"city")     .Selection.InsertAfter(" ")     .Selection.MoveRight     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;      (oWord.Selection.Range,"postalcode")     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.InsertAfter("Dear ")     .Selection.MoveRight     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;      (oWord.Selection.Range,"contact")     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertAfter(":")     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .Selection.InsertAfter(intro1)     .Selection.MoveRight     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;      (oWord.Selection.Range,"maxordamt")     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertAfter(intro2)     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertAfter(intro3)     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .Selection.InsertAfter("Thank you,")     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .Selection.Fields.Add(oWord.Selection.Range,-1,"author")     .ActiveDocument.MailMerge.Destination = 0 && new document.     .ActiveDocument.MailMerge.Execute     && Run the merge.     nanswer = MESSAGEBOX("Would you like to view the finished ;     document?",36,"Switch to Word")     DO CASE      CASE nanswer = 6        .ActiveWindow.View.Type = 3  && Page layout view.        .Visible = .T.        .Application.Activate  && Bring Word forward.        .WindowState = 0     && Word in normal state.        =INKEY(5)     && Wait 5 seconds then bring VFP back.        .WindowState = 2  && Then minimize Word.       ENDCASE     nanswer = MESSAGEBOX("Print the document?",36,;     "Print the merged document.")     DO CASE      CASE nanswer = 6     && Yes        .ActiveDocument.PrintOut  && Print the merged form letter.     ENDCASE     nanswer = MESSAGEBOX("Save the document?",36,;     "Enter the name to save the merged document.")     DO CASE      CASE nanswer = 6     && Yes        cbaddoc=SPACE(25)        DO WHILE .T.         DEFINE WINDOW getname FROM 1,1 TO 15,60 ;           FONT 'COURIER NEW',10 FLOAT GROW ZOOM           ACTIVATE WINDOW getname           cdoc=SPACE(25)           mquit = SPACE(1)         IF !EMPTY(cbaddoc)           @2,1 SAY "Existing file name: "+cbaddoc COLOR R+/w         ENDIF         @4,1 SAY "Enter a name for the Word document."         @5,1 GET cdoc color b/w VALID emptyChk(cdoc)         @7,25 GET mquit FUNCTION '*T Save' SIZE 2,10         READ CYCLE         CLEAR WINDOW getname         cdoc=ALLTRIM(cdoc)         cpath= .Options.DefaultFilePath(0)  && Get Word's                         && default document path.         IF FILE(cpath+"\"+cdoc+".doc")           WAIT WINDOW "Document already exists! Enter another ;           file name." TIME 1           cbaddoc=cdoc           LOOP         ELSE           .ActiveDocument.SaveAs(cdoc)         ENDIF         .Documents.Close(0)         .Application.Quit         EXIT        ENDDO      CASE nanswer = 7     && No        .Documents.Close(0)        .Application.Quit      ENDCASE   ENDWITH  ON ERROR && Restore system error handler.  IF VAL(SUBSTR(VERSION(4),2,1))>7_screen.Themes=lthemes  endif  PROCEDURE emptychk  PARAMETER pcdoc  IF !EMPTY(pcdoc)   RETURN .T.  ELSE   WAIT WINDOW "Enter a name for the Word Document"   RETURN 0  ENDIF  PROCEDURE errhand  PARAMETER merror, mess, mess1, mprog, mlineno  CLEAR  IF merror=1426   mlineno=LTRIM(STR(LINENO()))   merror=LTRIM(STR(merror))   =MESSAGEBOX("You have an OLE error. Usually this is caused by   quitting Word or canceling out of a dialog box in Word. "+CHR(13)+;   "The error message is "+mess)  ELSE   mlineno=LTRIM(STR(LINENO()))   merror=LTRIM(STR(merror))   =MESSAGEBOX("An error occured on line "+mlineno+;   ". The error message is "+mess+" The error number is "+merror)  ENDIF  ON ERROR  RETURN  ***/ End program code /***						
ODKAZY
Ďalšie informácie o možnostiach získania Word pre Windows 97 Service release 1 (SR-1), po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
172475Ako získať a nainštalovať MS Office 97 SR-1
Microsoft Visual Basic for Applications Pomocníka (slovo "97); Hľadať na "OLE"

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Свойства

Номер статьи: 181926 — последний просмотр: 10/18/2011 11:19:00 — редакция: 2.0

Microsoft Visual FoxPro 3.0 Standard Edition, Microsoft Visual FoxPro 5.0 Standard Edition, Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 7.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 8.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional Edition

 • kbautomation kbhowto kbinterop kbmt KB181926 KbMtsk
Отзывы и предложения