Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Zobrazí sa chybové hlásenie alebo sa prejaví neočakávané správanie programu Money

SUHRN
Článok je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov.

Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.
Príznaky problému
Ak spravujete svoje financie pomocou programu Microsoft Money, môžu sa vám začať zobrazovať chybové hlásenia alebo sa prejaví neočakávané správanie. Ak sa zobrazí niektoré z nasledovných chybových hlásení, súbor s údajmi programu Money je pravdepodobne poškodený:
This transaction cannot be entered (Túto transakciu nemožno zadať)
Money is not properly installed. Please try setup again. (Program Money nie je správne nainštalovaný. Skúste ho znova nainštalovať.)
Money could not write to your money file. The operation cannot be performed or another application finished this task before you. (Program Money nemohol zapisovať do súboru programu Money. Operáciu nebolo možné vykonať alebo túto úlohu už dokončila iná aplikácia.)
Money cannot locate filename or cannot open it, possibly because it is a read-only file, you do not have permission to change it, or your disk drive is write-protected. If you have chosen the correct file and it cannot be accessed, you will need to click OK and then Restore your most recent backup file. (Program Money nemohol vyhľadať názov súboru alebo ho otvoriť, pretože daný súbor je pravdepodobne iba na čítanie, nemáte povolenie na jeho zmenu alebo je disková jednotka chránená proti zápisu. Ak ste vybrali správny súbor a nemôžete k nemu získať prístup, kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Restore your most recent backup file (Obnoviť najnovšiu zálohu súboru).)
Pri pokuse o zobrazenie uložených správ sa môže zobraziť aj chybové hlásenie podobné nasledujúcemu:
Due to changes in your Money file, the saved version of " report name " is no longer valid. Money has attempted to reset this report, but you should reset it manually to avoid unreliable information. (Uložená verzia správy „ názov správy“ je už vzhľadom na zmeny v súbore programu Money neplatná. Program Money sa pokúsil obnoviť túto správu, mali by ste ju obnoviť manuálne, aby ste sa vyhli nespoľahlivým informáciám.)
Pri pokuse o tlač šekov sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
There Are No Accounts with Checks to Be Printed (Neexistujú žiadne účty so šekmi určenými pre tlač)
Ak sa vyskytne niektorý z nasledovných problémov, súbor s údajmi programu Money je pravdepodobne poškodený:
 • Program Money pri pokuse o prevzatie výpisu z finančnej inštitúcie OFX zobrazí hlásenie, že máte počet XX transakcií na čítanie, nie sú však zobrazené v registri účtov.
 • Zobrazila sa výzva na zadanie hesla programu Money na otvorenie súboru, aj keď ste dané heslo nepriradili.
 • Ak zadáte reťazec Apay, inštancia Apay bude mesiac alebo aj dlhšie vypnutá.
 • Rozpočet nie je možné konvertovať z Povinného na Rozšírený.
 • Účtovný zostatok v zozname účtov sa nezhoduje s účtovným zostatkom v registri.
Poznámka: Tieto chybové hlásenia alebo správania sú len niektoré z hlásení alebo správaní spojených s poškodeným súborom s údajmi. Ak sa pri používaní súboru s údajmi programu Money zobrazí chybové hlásenie alebo sa vyskytne neštandardné správanie, daný súbor je pravdepodobne poškodený a problém môžu odstrániť pomôcky Repair Utility. Ak sa zobrazí chybové hlásenie alebo sa vyskytne správanie, ktoré sa tu neuvádza, v časti Ďalšie informácie nájdete ďalšie chybové hlásenia a správania súvisiace s poškodeným súborom s údajmi.
Metódy na odstránenie problému

Metóda 1: Určenie, či program Money pracuje správne

Krok 1: Test problému v novom súbore s údajmi

 1. Spustite program Money a potom kliknite na položku File (Súbor).
 2. Prejdite do spodnej časti ponuky File (Súbor).

  V spodnej časti by sa mali zobraziť naposledy použité súbory. Druhý súbor v zozname by mal byť súbor s údajmi, kliknite naň.
 3. Ak sa zobrazí výzva na zálohovanie, kliknite na položku Don’t backup (Nezálohovať) alebo na položku Postpone (Odložiť).
Ak sa pri pokuse o otvorenie súboru s údajmi zobrazí chybové hlásenie, pokračujte krokom 2. V opačnom prípade použite metódu 2.

Krok 2: Preinštalovanie programu Money

Ďalšie informácie o odstránení a preinštalovaní programu Money získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
895866 Odstránenie a preinštalovanie programu Microsoft Money (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Metóda 2: Oprava súboru s údajmi programu Money

Krok 1: Oprava programu Microsoft Money 2004 a novších verzií predvolených súborov s údajmi

 1. Otvorte súbor s údajmi programu Money, ktorý chcete opraviť.
 2. V ponuke File (Súbor) ukážte na príkaz Repair Money File (Opraviť súbor programu Money) a potom kliknite na položku Quick File Repair (Rýchla oprava súboru).
 3. Program Money vykoná opravu v súbore.
 4. Ak máte heslo služby Windows Live ID alebo iné heslo priradené k súboru s údajmi, zobrazí sa výzva na jeho zadanie.
 5. Program otestujte, aby ste zistili, či sa zobrazí chybové hlásenie alebo sa aj naďalej vyskytuje dané správanie.
Ak sa stále zobrazuje chybové hlásenie, ak sa naďalej vyskytuje neštandardné správanie, alebo ak ste chceli opraviť iný ako práve používaný súbor s údajmi, pokračujte krokom 2. V opačnom prípade použite metódu 3.

Krok 2: Ukončenie programu Money

Ak chcete opraviť súbory s údajmi programov Microsoft Money 2003, Microsoft Money 2002, Microsoft Money 2000 a Microsoft Money 99, použite nasledovný postup. Ak chcete manuálne opraviť súbory s údajmi v programe Money 2004 alebo novšej verzii, môžete tiež použiť nasledovný postup.
 1. Zavrite program Microsoft Money.
 2. V oblasti Notification (Upozornenie) kliknite pravým tlačidlom myši na položku Money Express a potom kliknite na položku Exit (Skončiť).
 3. Keď sa zobrazí dialógové okno s výzvou na spustenie programu Money Express pri ďalšom spustení systému Microsoft Windows, kliknite na tlačidlo Yes (Áno).

Krok 3: Oprava súboru s údajmi

Windows Vista
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart a do poľa Vyhľadať zadajte jeden z nasledovných reťazcov:
  • Ak ste súbor, ktorý chcete opraviť, naposledy použili v programe Money, do poľa Vyhľadať zadajte jeden z nasledovných reťazcov aj s úvodzovkami:

   Money 2005, Money 2006 alebo Money 2007
   • Zadajte reťazec "%ProgramFiles%\Microsoft Money rok verzie\MNYCoreFiles\msmoney.exe" a stlačte kláves ENTER.

    V tomto príklade je rok verzie rok 2005, 2006 alebo 2007 a zodpovedá programu Money 2005, Money 2006 alebo Money 2007.
   Money 2000, Money 2001, Money 2002, Money 2003 alebo Money 2004
   • Zadajte reťazec "%ProgramFiles%\Microsoft Money\System\Msmoney.exe" -s a stlačte kláves ENTER.
   Money 99
   • Zadajte reťazec "%ProgramFiles%\Microsoft Money\Msmoney.exe" –s a stlačte kláves ENTER.
  • Ak ste súbor, ktorý chcete opraviť, nepoužili naposledy v programe Money, do poľa Vyhľadať zadajte jeden z nasledovných reťazcov aj s úvodzovkami:

   Money 2005, Money 2006 alebo Money 2007
   • Zadajte reťazec "%ProgramFiles%\Microsoft Money rok verzie\MNYCoreFiles\msmoney.exe" -s"“%MyDocuments%\názov_súboru.mny” a stlačte kláves ENTER.

    V tomto príklade je rok verzie rok 2005, 2006 alebo 2007 a zodpovedá programu Money 2005, Money 2006 alebo Money 2007.
   Money 2000, Money 2001, Money 2002, Money 2003 alebo Money 2004
   • Zadajte reťazec "%ProgramFiles%\Microsoft Money\System\Msmoney.exe" -s "%MyDocuments%\názov_súboru.mny" a stlačte kláves ENTER.
   Money 99
   • Zadajte reťazec "%ProgramFiles%\Microsoft Money\Msmoney.exe" –s "%MyDocuments%\názov_súboru.mny" a stlačte kláves ENTER.
   V týchto reťazcoch je názov_súboru.mny názov súboru, ktorý chcete opraviť.
 2. Zadajte svoje poverenia pre službu Windows Live ID a potom kliknite na tlačidlo OK.
Microsoft Windows XP
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a do poľa Otvoriť zadajte jeden z nasledovných reťazcov:
  • Ak ste súbor, ktorý chcete opraviť, naposledy použili v programe Money, do poľa Otvoriť zadajte jeden z nasledovných reťazcov aj s úvodzovkami:

   Money 2005, Money 2006 alebo Money 2007
   • Zadajte reťazec "%ProgramFiles%\Microsoft Money rok verzie\MNYCoreFiles\msmoney.exe" a stlačte kláves ENTER.

    V tomto príklade je rok verzie rok 2005, 2006 alebo 2007 a zodpovedá programu Money 2005, Money 2006 alebo Money 2007.
   Money 2000, Money 2001, Money 2002, Money 2003 alebo Money 2004
   • Zadajte reťazec "%ProgramFiles%\Microsoft Money\System\Msmoney.exe" -s a stlačte kláves ENTER.
   Money 99
   • Zadajte reťazec "%ProgramFiles%\Microsoft Money\Msmoney.exe" –s a stlačte kláves ENTER.
  • Ak ste súbor, ktorý chcete opraviť, nepoužili naposledy v programe Money, do poľa Otvoriť zadajte jeden z nasledovných reťazcov aj s úvodzovkami:

   Money 2005, Money 2006 alebo Money 2007
   • Zadajte reťazec "%ProgramFiles%\Microsoft Money rok verzie\MNYCoreFiles\msmoney.exe" -s"“%MyDocuments%\názov_súboru.mny” a stlačte kláves ENTER.

    V tomto príklade je rok verzie rok 2005, 2006 alebo 2007 a zodpovedá programu Money 2005, Money 2006 alebo Money 2007.
   Money 2000, Money 2001, Money 2002, Money 2003 alebo Money 2004
   • Zadajte reťazec "%ProgramFiles%\Microsoft Money\System\Msmoney.exe" -s "%MyDocuments%\názov_súboru.mny" a stlačte kláves ENTER.
   Money 99
   • Zadajte reťazec "%ProgramFiles%\Microsoft Money\Msmoney.exe" –s "%MyDocuments%\názov_súboru.mny" a stlačte kláves ENTER.
   V tomto príklade je názov_súboru.mny názov súboru, ktorý chcete opraviť.
 2. Zadajte svoje poverenia pre službu Windows Live ID a potom kliknite na tlačidlo OK.

Metóda 3: Použitie pomôcky Microsoft Money Standard File Repair Utility

Ďalšie informácie o oprave súborov s údajmi programu Money pomocou pomôcky Standard File Repair Utility získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
902466 Používanie pomôcky Microsoft Money Standard File Repair Utility (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Metóda 4: Odstránenie fakturačných údajov programu Money 2007

Poznámka: Pri spustení tejto pomôcky sa z programu Money odstránia všetky fakturačné údaje. Skontrolujte, či ste si pred dokončením týchto krokov poznačili fakturačné informácie. Ak ste faktúry nezadali do registra v programe Money, pred odstránením faktúr môžete zadať inštanciu do registra tak, aby ste pri opätovnom vytváraní faktúr mali rýchly prehľad.
 1. Otvorte súbor s údajmi programu Money, ktorý chcete opraviť.
 2. V ponuke File (Súbor) ukážte na príkaz Repair Money File (Opraviť súbor programu Money) a potom kliknite na položku Remove all Bills Data (Odstrániť údaje všetkých faktúr).
 3. Pozorne si prečítajte zobrazené informácie.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
Podobné problémy a riešenia
Môžu sa vyskytnúť aj iné príznaky, ktoré nie sú uvedené v časti Príznaky. Tieto príznaky je možné odstrániť použitím pomôcok File Repair Utility.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
829143 Riešenie problémov s preberaním výpisov z webovej lokality finančnej inštitúcie do programu Money (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
199742 Chybové hlásenie programu Money: Program Microsoft Money spôsobil chybu stránkovania pamäte v module <neznámy> (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
242340 Pri pokuse o otvorenie častí Planning Center, Car Center alebo House v programe Money sa zobrazí chybové hlásenie „Money is not able to load Financial Planner data“ (Program Money nedokáže načítať údaje nástroja Financial Planner) (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
312814 V programe Microsoft Money nie je možné zobraziť správu peňažných tokov (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
823214 Money 2002: Pri archivovaní súboru sa zobrazí chybové hlásenie „Not enough memory available“ (Nedostatok pamäte) (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
329840 Nie je možné synchronizovať údaje medzi programom Microsoft Money a programom MSN Money (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
829143 Riešenie problémov s preberaním výpisov z webovej lokality finančnej inštitúcie do programu Money (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
891338 Chybové hlásenia zobrazujúce sa pri pokuse o otvorenie programu Money použitím poverení služby Windows Live ID
299420 Money: Nástroj Debt Reduction Planner zobrazí nesprávny harmonogram splátok (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
838713 Účtovný zostatok sa nezhoduje so zostatkom v registri v programe Money (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
837884 Tlačidlo Next (Ďalej) nefunguje pri pokuse o vyrovnanie účtu v programoch Money 2003 a Money 2004 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
894023 Najnižšia splátka, ktorá sa zobrazí v nástroji Debt Reduction Planner, sa líši od čiastky zadanej pre najnižšiu splátku v programe Money (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
321354 Pri otvorení mesačnej správy v programe Money sa zobrazí chybové hlásenie „Money has encountered a problem and needs to close“ (Vyskytol sa problém s programom Money, a preto je potrebné ho ukončiť) (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
money2007 money2006 Money2004 Money99 Money2000 Money2001 Money2002 Money2003 Money2005 file management search salvage corrupted damaged damage damaging repairing
Vlastnosti

ID článku: 182608 – Posledná kontrola: 06/20/2007 21:17:00 – Revízia: 11.2

 • Microsoft Money Deluxe 2007
 • Microsoft Money 2007 Home & Business
 • Microsoft Money Premium 2007
 • Microsoft Money Deluxe 2006
 • Microsoft Money Premium 2006
 • Microsoft Money Small Business 2006
 • Microsoft Money Standard 2006
 • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2005 Premium Edition
 • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2005 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2004 Premium Edition
 • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2004 Standard Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe and Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Standard Edition
 • Microsoft Money 2002 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2002 Deluxe and Business Edition
 • Microsoft Money 2002 Standard Edition
 • Microsoft Money 2001 Standard Edition
 • Microsoft Money 2000 Standard Edition
 • Microsoft Money 99 Standard Edition
 • Microsoft Money Essentials
 • kbinfo kbtshoot kbui kbfaq kbexpertiseinter kbnomt kbceip KB182608
Pripomienky
>