Použitie nástroja na opravu priečinka s doručenou poštou na obnovenie správ v programe Outlook 2000, ktorý je nainštalovaný s možnosťou Corporate alebo Workgroup

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Verzia tohto článku pre programy Microsoft Outlook 2002 a Microsoft Office Outlook 2003 je dostupná pod číslom 287497.
Verzia tohto článku pre program Microsoft Outlook 2000 (IMO) je dostupná pod číslom 197315.
Verzia tohto článku pre program Microsoft Outlook 98 (CW) je dostupná pod číslom 181325. (Tento obsah môže byť v angličtine)
Verzia tohto článku pre program Microsoft Outlook 98 (IMO) je dostupná pod číslom 181523. (Tento obsah môže byť v angličtine)
POZNÁMKA: Postupy v tomto článku sa na vás vzťahujú, len ak máte program Outlook nainštalovaný s možnosťou Corporate alebo Workgroup. Táto možnosť umožňuje používať služby rozhrania MAPI (Messaging Application Programming Interface). Ak chcete určiť typ inštalácie, kliknite na položku About Microsoft Outlook (Microsoft Outlook – informácie) v ponuke Help (Pomocník). Ak máte inštaláciu typu Corporate alebo Workgroup, v dialógovom okne je uvedený výraz „Corporate“ alebo „Workgroup“.
Súhrn
 V tomto článku sa popisuje postup pri obnovení priečinkov a položiek z poškodeného súboru osobných priečinkov (.pst) pomocou nástroja na opravu priečinka s doručenou poštou.  
Ďalšie informácie
POZNÁMKA: Nižšie uvedené príklady sa vzťahujú na použitie nástroja na opravu priečinka s doručenou poštou so súborom .pst. Rovnaké postupy možno použiť aj pre súbor priečinkov offline (.ost). Ak chcete vyhľadať súbor priečinkov offline (.ost), začiarknite políčko Offline Folders (*.ost) (Priečinky offline (*.ost)) v časti Select File to Scan (Vybrať súbor na kontrolu).

Nástroj na opravu priečinka s doručenou poštou (Scanpst.exe) je určený na odstraňovanie problémov súvisiacich so súbormi osobných priečinkov (.pst). Tento nástroj umožňuje opraviť aj súbory priečinkov offline (.ost).

Nástroj na opravu priečinka s doručenou poštou je súčasťou systému Microsoft Windows 95 a nachádza sa aj na disku CD-ROM programu Microsoft Outlook 98 a balíka Microsoft Office 2000. Inštaluje sa automaticky počas inštalácie príslušného produktu. Tento nástroj sa inštaluje aj počas inštalácie služby Windows Messaging Service z disku CD-ROM systému Microsoft Windows 98. Tieto programy sa nachádzajú v nasledujúcom priečinku:
<jednotka CD>:\tools\oldwin95\message\us\wms.exe
V systéme Windows 2000 sa tieto programy nachádzajú v nasledujúcom priečinku:
<jednotka CD>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT\Scanpst.exe

Video: Oprava súborov osobných priečinkov programu Outlook (.pst)Spustenie nástroja na opravu priečinka s doručenou poštou

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a v závislosti od toho, ktorý operačný systém používate, ukážte na položku Find (Hľadať) alebo Search (Vyhľadávanie).
 2. Do poľa Search for files or folders named (Hľadať súbory alebo priečinky s názvom) zadajte text scanpst.exe.
 3. Zadajte cestu k súboru .pst a jeho názov alebo kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) a vyhľadajte daný súbor pomocou systému súborov Windows.
 4. Kliknite na tlačidlo Start (Spustiť).

Operácie vykonávané nástrojom na opravu priečinka s doručenou poštou

Keď so súborom osobných priečinkov (.pst) použijete nástroj na opravu priečinka s doručenou poštou, nástroj vykoná nasledujúce operácie:
 • Nástroj na opravu priečinka s doručenou poštou vykoná analýzu štruktúry priečinkov a hlavičiek položiek súboru osobných priečinkov (.pst) a pokúsi sa obnoviť všetky priečinky a položky.
 • Ak nástroj na opravu priečinka s doručenou poštou obnoví súbor osobných priečinkov (.pst), znamená to, že zistil problémy a opravil všetky položky, ktoré opraviť dokázal.
 • Nástroj na opravu priečinka s doručenou poštou sa pokúsi skonvertovať ľubovoľný súbor na súbor osobných priečinkov (.pst). (Ak napríklad premenujete spustiteľný súbor na súbor „Názov.pst“ (bez úvodzoviek), nástroj zmení súbor na pripojiteľný súbor .pst).

Obnovený súbor osobných priečinkov

Po spustení nástroja na opravu priečinka s doručenou poštou spustite program Outlook použitím profilu, ktorý obsahuje súbor osobných priečinkov (.pst), ktorý ste sa pokúsili opraviť. Kliknutím na položku Folder List (Zoznam priečinkov) v ponuke View (Zobraziť) zapnite zobrazenie zoznamu priečinkov. V zozname priečinkov by sa mali zobrazovať nasledujúce obnovené priečinky:
  Recovered Personal Folders (Obnovené osobné priečinky)   Calendar (Kalendár)   Contacts (Kontakty)   Deleted Items (Odstránené položky)   Inbox (Doručená pošta)   Journal (Denník)   Notes (Poznámky)   Outbox (Pošta na odoslanie)   Sent Items (Odoslaná pošta)   Tasks (Úlohy)				
Tieto obnovené priečinky sú zvyčajne prázdne, pretože ide o nanovo vytvorený súbor .pst. Mal by sa tiež zobrazovať priečinok „Lost And Found“ (bez úvodzoviek). Tento priečinok obsahuje priečinky a položky, ktoré sa nástroju na opravu priečinka s doručenou poštou podarilo obnoviť. Položky, ktoré nie sú uložené v priečinku Lost and Found, nebolo možné opraviť.

Obnovenie opravených položiek

Do nového súboru osobných priečinkov (.pst) vo vašom profile by ste mali premiestniť čo najviac z položiek, ktoré sú uložené v priečinku Lost And Found. Najskôr vytvorte novú položku súboru osobných priečinkov (.pst) vo vašom profile a pomocou myši premiestnite ľubovoľné obnovené položky z priečinka Lost And Found na príslušné miesto v novom súbore osobných priečinkov (.pst).

Vytvorenie nového súboru osobných priečinkov (.pst) v profile používateľa

 1. Spustite program Outlook s profilom, ktorý obsahuje obnovené súbory osobných priečinkov (.pst).
 2. V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Data File Management (Správa súborov s údajmi).
 3. Kliknutím na tlačidlo Add (Pridať) otvorte dialógové okno New Outlook Data File (Nový súbor s údajmi programu Outlook).
 4. V poli Types of storage (Typy ukladacích priestorov) vyberte položku Personal Folders File (.pst) (Súbor osobných priečinkov (.pst)) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. V dialógovom okne Create or Open Outlook Data File (Vytvorenie alebo otvorenie súboru s údajmi programu Outlook) kliknite na adresár a názov súboru nového súboru osobných priečinkov (.pst) a potom kliknite na tlačidlo Open (Otvoriť).
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
Vo vašom profile by sa mal vytvoriť nový súbor osobných priečinkov (.pst). Pomocou myši premiestnite obnovené položky z priečinka Lost And Found do nového súboru osobných priečinkov (.pst). Keď skončíte s premiestňovaním položiek, môžete z profilu odstrániť súbor obnovených osobných priečinkov (.pst) vrátane priečinka Lost And Found.

Obnovenie položiek zo záložného súboru osobných priečinkov (.pst)

POZNÁMKA: Ak pred spustením nástroja na opravu priečinka s doručenou poštou nie je možné otvoriť pôvodný súbor osobných priečinkov (.pst), je možné, že nasledujúce postupy nebudú fungovať. Ak sa súbor osobných priečinkov (.pst) dá otvoriť, je možné, že vykonaním nasledujúcich postupov sa vám podarí obnoviť ďalšie položky z poškodeného súboru osobných priečinkov (.pst).

Keď spustíte nástroj na opravu priečinka s doručenou poštou, bude vybratá možnosť vytvorenia záložnej kópie pôvodného súboru osobných priečinkov (.pst). Táto možnosť vytvorí na pevnom disku súbor s názvom <názov súboru>.bak, ktorý je kópiou pôvodného súboru <názov súboru>.pst, má však inú príponu. Súbor .bak je uložený v rovnakom adresári ako pôvodný súbor osobných priečinkov (.pst).

Zo súboru .bak sa vám môže podariť obnoviť položky, ktoré sa nepodarilo obnoviť nástroju na opravu priečinka s doručenou poštou. Vytvorte kópiu súboru .bak. Zadajte nový názov súboru, napríklad Nový_názov.pst (príponu .bak zmeňte na .pst).

Otvorte program Outlook použitím profilu, ktorý obsahuje nový súbor osobných priečinkov (.pst) z kroku 4 v časti „Obnovenie opravených položiek“ tohto článku, a pokúste sa importovať súbor Nový_názov.pst pomocou sprievodcu Import and Export Wizard (Sprievodca importom a exportom). Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Import And Export (Import a export).
 2. Kliknite na položku Import from another program or file (Importovať z iného programu alebo súboru) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 3. Vyberte položku Personal Folder File (.pst) (Súbor osobných priečinkov (.pst)) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 4. V časti File To Import (Súbor na import) zadajte súbor Nový_názov.pst. V časti Options (Možnosti) kliknite na položku Do not import duplicates (Duplikáty neimportovať) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 5. V časti Select the folder to import from (Vyberte priečinok, z ktorého sa bude importovať) vyberte súbor osobných priečinkov (.pst), vyberte položku Include subfolders (Vrátane podpriečinkov), vyberte položku Import folders into the same folder in (Položky importovať do rovnakého priečinka v), kliknite na nový súbor osobných priečinkov (.pst) z kroku 4 v časti „Obnovenie opravených položiek“ tohto článku a potom kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).
POZNÁMKA: Pamätajte, že záložným súborom bol pôvodný poškodený súbor, a môže sa teda stať, že sa nepodarí obnoviť žiadne ďalšie položky v porovnaní s položkami, ktoré sa obnovili do priečinka Lost And Found. Ak sa súbor Nový_názov.pst nedá importovať do programu Outlook, znamená to, že sa stratili všetky informácie, ktoré sa nenachádzajú v priečinku Lost And Found.

Obnovenie súboru osobných priečinkov (.pst) s veľkosťou 2 GB

Maximálna veľkosť súboru osobných priečinkov (.pst) sú dva gigabajty. Často sa stáva, že ak sa súbor osobných priečinkov (.pst) priblíži k tejto maximálnej veľkosti, nemusí byť možné uložiť ani obnoviť položky. Rovnaké obmedzenie maximálnej veľkosti sa vzťahuje na súbory priečinkov offline (.ost).

Spoločnosť Microsoft vytvorila pomôcku, ktorá je navrhnutá tak, aby vám umožňovala pokúsiť sa obnoviť položky uložené v súbore osobných priečinkov (.pst) zmenšením súboru pod kritickú maximálnu veľkosť. Táto pomôcka sa pokúsi obnoviť maximálne množstvo údajov, pri jej použití sa však časť údajov stratí.

Ďalšie informácie o maximálnych veľkostiach súborov PST a o nástroji na zmenšovanie súborov PST/OST získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
296088 Nástroj Oversized PST and OST Crop Tool
damaged damage OL2K
Vlastnosti

ID článku: 197316 – Posledná kontrola: 12/05/2015 09:58:58 – Revízia: 5.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbcorrupt kbrepair kbhowto kbvideocontent KB197316
Pripomienky