Používanie nástroja Histogram v programe Excel

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Verzia tohto článku pre program Microsoft Excel 98 je dostupná pod číslom 189519. (Tento obsah môže byť v angličtine)

Súhrn
Pomocou nástroja Histogram, ktorý je dostupný v doplnku Analytické nástroje v programe Microsoft Office Excel, môžete analyzovať údaje a zobraziť ich v histograme (stĺpcový graf, v ktorom sa zobrazujú údaje o frekvencii). Ak chcete vytvoriť histogram, údaje musia byť na pracovnom hárku usporiadané do dvoch stĺpcov. Tieto stĺpce musia obsahovať vstupné údaje a číselné hodnoty priehradiek. Vstupné údaje sú údaje, ktoré sa majú analyzovať pomocou nástroja Histogram. Číselné hodnoty priehradiek predstavujú intervaly, ktoré má nástroj Histogram použiť pri meraní vstupných údajov v rámci analýzy údajov.

Keď použijete nástroj Histogram, program Excel určí počet údajových bodov v jednotlivých údajových priehradkách. Údajový bod sa zahrnie do určitej údajovej priehradky, ak je daná číselná hodnota väčšia než najmenšia hraničná hodnota a rovná alebo menšia než najväčšia hraničná hodnota údajovej priehradky. Ak rozsah priehradky vynecháte, program Excel vytvorí množinu rovnomerne rozložených priehradiek medzi minimálnou a maximálnou hodnotou vstupných údajov.

Výstup analýzy pomocou histogramu sa zobrazí na novom pracovnom hárku (alebo v novom zošite) a bude obsahovať tabuľku histogramu a stĺpcový graf znázorňujúci údaje v tabuľke histogramu.

Pred použitím nástroja Histogram je potrebné skontrolovať, či je nainštalovaný doplnok Analytické nástroje.

Kontrola, či je nainštalovaný doplnok Analytické nástroje

Ak chcete skontrolovať, či je nainštalovaný doplnok Analytické nástroje, postupujte podľa nasledujúcich krokov:


Excel 2010
 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Možnosti.

  Excel 2013:



  Excel 2010:

 2. Na navigačnej table kliknite na položku Doplnky.


 3. V zozname Spravovať vyberte položku Doplnky programu Excel a potom kliknite na tlačidlo Spustiť.
 4. V dialógovom okne Doplnky sa uistite, že v zozname Dostupné doplnky je začiarknuté políčko Analytické nástroje, a potom kliknite na tlačidlo OK.



  Poznámka: Doplnok Analytické nástroje sa v dialógovom okne Doplnky zobrazuje len v prípade, že je nainštalovaný v počítači. Ak sa doplnok Analytické nástroje v dialógovom okne Doplnky nezobrazuje, spustite inštaláciu programu Microsoft Excel a pridajte túto súčasť do zoznamu nainštalovaných položiek.
Excel 2007
 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Na navigačnej table kliknite na položku Doplnky.

 3. V zozname Spravovať vyberte položku Doplnky programu Excel a potom kliknite na tlačidlo Spustiť.
 4. V dialógovom okne Doplnky sa uistite, že v zozname Dostupné doplnky je začiarknuté políčko Analytické nástroje, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Excel 2003 a staršie verzie programu Excel
 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Doplnky.
 2. V dialógovom okne Doplnky sa uistite, že v zozname Dostupné doplnky je začiarknuté políčko Analytické nástroje, a potom kliknite na tlačidlo OK.



  Poznámka: Doplnok Analytické nástroje sa v dialógovom okne Doplnky zobrazuje len v prípade, že je nainštalovaný v počítači. Ak sa doplnok Analytické nástroje v dialógovom okne Doplnky nezobrazuje, spustite inštaláciu programu Microsoft Excel a pridajte túto súčasť do zoznamu nainštalovaných položiek.

Vytvorenie tabuľky histogramu

Ak chcete vytvoriť tabuľku histogramu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Skopírujte nasledujúce údaje a prilepte ich na nový pracovný hárok. 
  8720
  2740
  4560
  6280
  3
  52
  20
  43
  74
  61
 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Ak používate program Excel 2013, Excel 2010 alebo Excel 2007, na karte Údaje kliknite na položku Analýza údajov v skupine Analýza.


  • Ak používate program Excel 2003 alebo staršiu verziu programu Excel, kliknite na položku Analýza údajov v ponuke Nástroje.
 3. V dialógovom okne Analýza údajov kliknite na položku Histogram a potom kliknite na tlačidlo OK.


 4. Do poľa Vstupný rozsah zadajte rozsah A1:A10.


 5. Do poľa Rozsah priehradiek zadajte rozsah B1:B4.
 6. V časti Možnosti výstupu kliknite na položku Nový zošit, začiarknite políčko Výstup s grafom a potom kliknite na tlačidlo OK.
Program Excel vytvorí nový zošit obsahujúci tabuľku histogramu a vložený graf.

Na základe vzorových údajov z kroku 1 bude tabuľka histogramu podobná nasledujúcej tabuľke:
  A1: Priehradka   B1: Frekvencia  A2: 20        B2:    2  A3: 40        B3:    1  A4: 60        B4:    3  A5: 80        B5:    3  A6: Ďalšie      B6:    1				
Ako graf sa použije stĺpcový graf znázorňujúci údaje v tabuľke histogramu. V tomto príklade obsahuje priehradka, ktorá zodpovedá údajovým hodnotám od 0 do 20, dva údajové body: 3 a 20. 

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
214029 Používanie nástrojov analýzy údajov na zoskupených hárkoch (Tento obsah môže byť v angličtine)
ATP Tool Pack Toolpack histo XL 2003 XL2007 XL2010 XL2013 Excel 2003 Excel2007 Excel2010 Excel2013
Vlastnosti

ID článku: 214269 – Posledná kontrola: 01/31/2014 22:13:00 – Revízia: 6.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

 • kbfunctions kbfuncstat kbaddin kbhowtomaster kbsmbportal KB214269
Pripomienky