Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Chyba inštalácie rozhrania .NET Framework 3.5: 0x800F0906, 0x800F081F, 0x800F0907

Tento problém sa vyskytuje pri pokuse o nainštalovanie rozhrania Microsoft .NET Framework 3.5 v počítači so systémom Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 alebo Windows Server 2012.
Riešenia týkajúce sa kódu chyby 0x800F0906
Tento kód chyby sa zobrazuje preto, lebo počítač nemôže prevziať požadované súbory zo služby Windows Update.
Postup 1: Kontrola pripojenia na internet
Toto správanie môže byť spôsobené konfiguráciou siete, servera proxy alebo brány firewall, prípadne zlyhaním týchto prvkov. Ak chcete vyriešiť tento problém, pokúste sa pripojiť k webovej lokalite Microsoft Update.

Ak k tejto webovej lokalite nemôžete získať prístup, skontrolujte pripojenie na internet alebo kontaktujte správcu siete a určite, či sa nepoužíva konfigurácia, ktorá blokuje prístup k tejto webovej lokalite.
Postup 2: Konfigurácia nastavenia skupinovej politiky
Toto správanie môže byť spôsobené aj tým, že správca systému nakonfiguroval počítač tak, aby sa na jeho aktualizovanie používala namiesto servera služby Microsoft Windows Update služba Windows Server Update Services (WSUS). V takom prípade sa obráťte na správcu systému a požiadajte ho o povolenie nastavenia skupinovej politiky Specify settings for optional component installation and component repair (Určiť nastavenie inštalácie voliteľných súčastí a opravy súčastí) a nakonfigurovanie hodnoty Alternate source file path (Cesta alternatívneho zdrojového súboru) alebo výber možnosti Contact Windows Update directly to download repair content instead of Windows Server Update Services (WSUS) (Pri preberaní obsahu na opravu kontaktovať priamo službu Windows Update namiesto služby Windows Server Update Services (WSUS)).

Ak chcete nakonfigurovať príslušné nastavenie skupinovej politiky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Spustite program Local Group Policy Editor (Editor lokálnej skupinovej politiky) alebo konzolu Group Policy Management Console.

  Windows 8 a Windows Server 2012: Ukážte myšou do pravého horného rohu obrazovky, kliknite na položku Search (Vyhľadávanie), zadajte text group policy (skupinová politika), kliknite na položku Settings (Nastavenie) a potom kliknite na položku Edit group policy (Upraviť skupinovú politiku).


  Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2: Ukážte myšou do pravého horného rohu obrazovky, kliknite na položku Search (Vyhľadávanie), zadajte text group policy (skupinová politika) a potom kliknite na položku Edit group policy (Upraviť skupinovú politiku).
 2. Rozbaľte položku Computer Configuration (Konfigurácia počítača), rozbaľte položku Administrative Templates (Šablóny na správu) a potom vyberte položku System (Systém). Nižšie sa nachádza snímka obrazovky k tomuto kroku.
 3. Otvorte nastavenie skupinovej politiky Specify settings for optional component installation and component repair (Určiť nastavenie inštalácie voliteľných súčastí a opravy súčastí) a vyberte možnosť Enabled (Povolené). Nižšie sa nachádza snímka obrazovky k tomuto kroku.
 4. Ak chcete zadať alternatívny zdrojový súbor, do poľa Alternate source file path (Cesta alternatívneho zdrojového súboru) zadajte úplnú cestu zdieľaného priečinka, v ktorom sa nachádza obsah priečinka \sources\sxs z inštalačného média.
  Príklad cesty zdieľaného priečinka: \\názov_servera\zdieľaný_priečinok\Win8sxs
  Môžete tiež zadať súbor WIM. Ak chcete zadať súbor WIM ako umiestnenie alternatívneho zdrojového súboru, pridajte k ceste predponu WIM: a ako príponu zadajte index obrazu, ktorý chcete použiť v súbore WIM.
  Príklad cesty súboru WIM: WIM:\\názov_servera\zdieľaný_priečinok\install.wim:3
  Poznámka: Hodnota 3 v tomto príklade predstavuje index obrazu, v ktorom sa nachádzajú súbory súčastí.
 5. Ak je to vhodné, začiarknite políčko Contact Windows Update directly to download repair content instead of Windows Server Update Services (WSUS) (Pri preberaní obsahu na opravu kontaktovať priamo službu Windows Update namiesto služby Windows Server Update Services (WSUS)).
 6. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.
 7. Do príkazového riadka bez obmedzených oprávnení zadajte nasledujúci príkaz a stlačením klávesu Enter okamžite použite danú politiku:
  gpupdate /force
Postup 3: Použitie inštalačného média systému Windows
Pri povoľovaní súčasti .NET Framework 3.5 môžete ako zdroj súborov použiť inštalačné médium systému Windows. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Vložte inštalačné médium systému Windows.
 2. V príkazovom riadku bez obmedzených oprávnení spustite nasledujúci príkaz:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<jednotka>:\sources\sxs /LimitAccess
  Poznámka: Reťazec <jednotka> v tomto príkaze predstavuje zástupný text písmena jednotky DVD alebo inštalačného média systému Windows 8. Spustite napríklad nasledujúci príkaz:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
Postup 4: Alternatívne postupy v systémoch Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2
V systémoch Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2 môžete alternatívny zdroj zadať aj pomocou rutín cmdlet prostredia Windows PowerShell alebo pomocou sprievodcu Add Roles and Features Wizard (Sprievodca pridaním rolí a súčastí).

Ak chcete použiť prostredie Windows PowerShell, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Vložte inštalačné médium systému Windows.
 2. V príkazovom riadku prostredia Windows PowerShell bez obmedzených oprávnení spustite nasledujúci príkaz:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source <jednotka>:\sources\sxs
  Poznámka: Reťazec <jednotka> v tomto príkaze predstavuje zástupný text písmena jednotky DVD alebo inštalačného média systému Windows. Spustite napríklad nasledujúci príkaz:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source D:\sources\sxs
Ak chcete použiť sprievodcu Add Roles and Features Wizard (Sprievodca pridaním rolí a súčastí), postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Vložte inštalačné médium systému Windows.
 2. Spustite sprievodcu Add Roles and Features Wizard (Sprievodca pridaním rolí a súčastí).
 3. Na stránke Select features (Výber súčastí) začiarknite políčko .Net Framework 3.5 Features (Súčasti rozhrania .Net Framework 3.5) a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 4. Na stránke Confirm installation selections (Potvrdenie vybratých možností inštalácie) kliknite na prepojenie Specify an alternate source path (Zadať cestu alternatívneho zdroja). Nižšie sa nachádza snímka obrazovky k tomuto kroku.

  Obrázok
 5. Na stránke Specify Alternate Source Path (Zadanie cesty alternatívneho zdroja) zadajte cestu priečinka SxS ako lokálnu cestu alebo ako cestu zdieľaného sieťového priečinka. Nižšie sa nachádza snímka obrazovky k tomuto kroku.

  Obrázok
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
 7. Kliknutím na tlačidlo Install (Inštalovať) dokončite sprievodcu.
Riešenie týkajúce sa kódu chyby 0x800F081F
Tento kód chyby sa môže zobrazovať, ak je zadaný alternatívny zdroj inštalácie a je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
 • Umiestnenie určené cestou neobsahuje súbory potrebné na inštaláciu súčasti.
 • Používateľ, ktorý sa pokúša nainštalovať súčasť, nemá k umiestneniu a súborom prístup aspoň na čítanie.
 • Množina inštalačných súborov je poškodená, neúplná alebo neplatná pre používanú verziu systému Windows.
Ak chcete vyriešiť tento problém, uistite sa, že úplná cesta zdroja je správna (x:\sources\sxs) a že máte k danému umiestneniu prístup aspoň na čítanie. Ak to chcete overiť, skúste získať prístup k zdroju priamo v počítači, ktorého sa týka daný problém. Overte, či zdroj inštalácie obsahuje platnú a úplnú množinu súborov. Ak problém pretrváva, skúste použiť iný zdroj inštalácie.
Riešenie týkajúce sa kódu chyby 0x800F0907
Tento kód chyby sa zobrazuje, ak alternatívny zdroj inštalácie nie je zadaný alebo je neplatný a nastavenie skupinovej politiky Specify settings for optional component installation and component repair (Určiť nastavenie inštalácie voliteľných súčastí a opravy súčastí) je nakonfigurované na možnosť Never attempt to download payload from Windows Update (Nikdy sa nepokúšať prevziať údajovú časť zo služby Windows Update).

Ak chcete vyriešiť tento problém, skontrolujte nastavenie politiky a určite, či je vhodné pre vaše prostredie. Ak údajové časti súčastí nechcete preberať zo služby Windows Update, zvážte nakonfigurovanie hodnoty Alternate source file path (Cesta alternatívneho zdrojového súboru) v nastavení skupinovej politiky.

Poznámka: Na zmenu nastavenia skupinovej politiky v lokálnom počítači musíte byť členom skupiny Administrators (Správcovia). Ak je nastavenie skupinovej politiky počítača, ktoré chcete spravovať, riadené na úrovni domény, obráťte sa na správcu systému.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. V závislosti od vášho prostredia spustite program Local Group Policy Editor (Editor lokálnej skupinovej politiky) alebo konzolu Group Policy Management Console.
 2. Rozbaľte položku Computer Configuration (Konfigurácia počítača), rozbaľte položku Administrative Templates (Šablóny na správu) a potom vyberte položku System (Systém).
 3. Otvorte nastavenie skupinovej politiky Specify settings for optional component installation and component repair (Určiť nastavenie inštalácie voliteľných súčastí a opravy súčastí) a vyberte možnosť Enabled (Povolené).
 4. Určite, či je povolené nastavenie Never attempt to download payload from Windows Update (Nikdy sa nepokúšať prevziať údajovú časť zo služby Windows Update), a potom určite požadované nastavenie pre vaše prostredie.
 5. Ak chcete zadať alternatívny zdrojový súbor, do poľa Alternate source file path (Cesta alternatívneho zdrojového súboru) zadajte úplnú cestu zdieľaného priečinka, v ktorom sa nachádza obsah priečinka \sources\sxs z inštalačného média. Môžete tiež zadať súbor WIM. Ak chcete zadať súbor WIM ako umiestnenie alternatívneho zdrojového súboru, pridajte k ceste predponu WIM: a ako príponu zadajte index obrazu, ktorý chcete použiť v súbore WIM. Nižšie sú uvedené príklady hodnôt, ktoré môžete zadať:
  • Cesta zdieľaného priečinka: \\názov_servera\zdieľaný_priečinok\Win8sxs
  • Cesta súboru WIM, kde hodnota 3 predstavuje index obrazu, v ktorom sa nachádzajú súbory súčasti: WIM: \\názov_servera\zdieľaný_priečinok\install.wim:3
 6. V prípade potreby začiarknite políčko Contact Windows Update directly to download repair content instead of Windows Server Update Services (WSUS) (Pri preberaní obsahu na opravu kontaktovať priamo službu Windows Update namiesto služby Windows Server Update Services (WSUS)).
 7. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.
 8. Do príkazového riadka bez obmedzených oprávnení zadajte nasledujúci príkaz a stlačením klávesu Enter okamžite použite danú politiku:
  gpupdate /force

Ďalšie informácie
Tieto chyby sa môžu vyskytnúť, ak na povolenie rozhrania .NET Framework 3.5 použijete sprievodcu inštaláciou, nástroj Deployment Image Servicing and Management (DISM) alebo príkazy prostredia Windows PowerShell.

Rozhranie .NET Framework 3.5 je v systémoch Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012 súčasťou na požiadanie. Metaúdaje súčastí na požiadanie sú súčasťou systému, v systéme však nie sú zahrnuté binárne ani ďalšie súbory súvisiace s týmito súčasťami. Keď povolíte takúto súčasť, systém Windows sa pokúsi kontaktovať službu Windows Update a prevziať z nej chýbajúce informácie potrebné na nainštalovanie danej súčasti. Tento proces môže ovplyvňovať konfigurácia siete a spôsob, akým sú počítače v danom prostredí nakonfigurované na inštaláciu aktualizácií. Pri prvej inštalácii týchto súčastí sa preto môžu vyskytovať chyby.
Chybové hlásenia, ktoré súvisia s týmito kódmi chyby
Kód chybyChybové hlásenia
0x800F0906
The source files could not be downloaded.
Use the "source" option to specify the location of the files that are required to restore the feature. For more information on specifying a source location, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
The DISM log file can be found at C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Windows couldn't complete the requested changes.
Windows couldn't connect to the Internet to download necessary files. Make sure that you're connected to the Internet, and click "Retry" to try again.
Installation of one or more roles, role services, or features failed.
The source files could not be found. Try installing the roles, role services, or features again in a new Add Roles and Features Wizard session, and on the Confirmation page of the wizard, click "Specify an alternate source path" to specify a valid location of the source files that are required for the installation. The location must be accessible by the computer account of the destination server.
0x800F0906 - CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
Error code: 0x800F0906
Error: 0x800f0906
0x800F081F
The source files could not be found.
Use the "Source" option to specify the location of the files that are required to restore the feature. For more information on specifying a source location, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
The DISM log file can be found at C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
0x800F081F - CBS_E_SOURCE_MISSING
Error code: 0x800F081F
Error: 0x800F081F
0x800F0907
DISM failed. No operation was performed.
For more information, review the log file.
The DISM log file can be found at C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Because of network policy settings, Windows couldn't connect to the Internet to download files that are required to complete the requested changes. Contact your network administrator for more information.
0x800F0907 - CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED
Error code: 0x800F0907
Error: 0x800F0907
Odkazy
Ak chcete získať ďalšie informácie o plánovaní nasadenia rozhrania .NET Framework 3.5 v danom prostredí, pozrite si technickú dokumentáciu Microsoft .NET Framework 3.5 Deployment Considerations.
Vlastnosti

ID článku: 2734782 – Posledná kontrola: 06/30/2015 17:03:00 – Revízia: 19.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 8.1 Pro for EDU, Windows 8.1 with Bing

 • kbquadrantinstall kbprb kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink kbcip kbconsumer KB2734782
Pripomienky