Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Problémy s výkonom a zobrazením v klientskych aplikáciách balíka Office 2013

Príznaky
Pri používaní programov balíka Microsoft Office 2013 si môžete všimnúť, že vizuálne funkcie sa v jednotlivých počítačoch líšia. V jednom počítači sa napríklad môžu zobrazovať animácie pri posúvaní pracovného hárka v programe Excel. V inom počítači sa však tieto animácie nezobrazujú.

Môžu sa tiež vyskytovať niektoré z nasledujúcich príznakov, ktoré znižujú úroveň funkčnosť daného programu balíka Office:
 • Obraz v programe balíka Office je rozmazaný.
 • Obrazovka bliká.
 • Program balíka Office je takmer celý biely alebo celý čierny.
 • Text v dokumente sa nezobrazuje správne.
 • Program balíka Office zlyháva.
 • Výkon programu balíka Office je nižší (nie však pri spúšťaní a zatváraní).
 • V programe Microsoft Lync môže byť obraz počas videohovoru oneskorený alebo spomalený.
Príčina
Tieto príznaky sa môžu vyskytovať, ak je konfigurácia grafiky v počítači nekompatibilná so skupinou funkcií balíka Office 2013, ktoré sú zodpovedné za zobrazovanie aplikácie a animácie v aplikácií.
Riešenie
Riešenie problému sa líši v závislosti od verzie systému Windows a príznaku, ktorý sa vyskytuje.

Príznak: Nesprávne zobrazený text v dokumentoch balíka Office

Ak je vaším príznakom nesprávne zobrazený text v dokumentoch balíka Office, najskôr vyskúšajte nasledujúce riešenia. V opačnom prípade prejdite do ďalšej časti s názvom Všetky ostatné príznaky.

Krok 1: Použitie nastavenia ladenia textu ClearType

 1. Vyhľadanie nastavenia technológie ClearType

  Windows 8

  Na domovskej obrazovke vyhľadajte položku ClearType a potom vyberte položku Nastavenie.

  Windows 7

  Kliknite na tlačidlo Štart a zadajte text ClearType do poľa Prehľadať programy a súbory.
 2. Vyberte položku Upraviť text ClearType.
 3. V okne Ladenie textu ClearType zapnite možnosť Zapnúť technológiu ClearType a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Podľa pokynov v okne Ladenie textu ClearType vylaďte monitor a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.
Ak problém pretrváva aj po úprave nastavenia technológie ClearType, pokračujte krokom 2.

Krok 2: Vypnutie funkcie umiestňovania subpixlov

V programe Word 2013 sa v predvolenom nastavení používa vykresľovanie textu na úrovni subpixlov. Hoci táto funkcia poskytuje optimálne priestorové usporiadanie, na dosiahnutie mierneho zlepšenia kontrastu môžete uprednostňovať vzhľad textu zobrazovaného na úrovni pixlov. Ak chcete v programe Word 2013 vypnúť funkciu umiestňovania subpixlov, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 1. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti.
 2. Kliknite na položku Rozšírené.
 3. V skupine Zobrazenie zrušte začiarknutie políčka Vyhladiť písma na obrazovke použitím umiestňovania subpixlov.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak problém pretrváva aj po vypnutí nastavenia vykresľovania textu na úrovni subpixlov, znova povoľte nastavenie Vyhladiť písma na obrazovke použitím umiestňovania subpixlov a potom pokračujte krokom 3.

Krok 3: Inštalácia balíka interoperability so systémom Windows 8 v klientskych počítačoch so systémom Windows 7

Ak používate systém Windows 8, vynechajte túto časť a pokračujte podľa pokynov v časti Všetky ostatné príznaky tohto článku.

Ak používate systém Windows 7, nainštalujte aktualizáciu na vylepšenie grafických súčastí, ktorá je dostupná v nasledujúcom článku.

2670838 Pre systémy Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1 je k dispozícii aktualizácia platformy
http://support.microsoft.com/sk-sk/kb/2670838


Ak sa vám pomocou vyššie uvedených krokov nepodarilo odstrániť príznak nesprávne zobrazeného textu v dokumentoch balíka Office, pri riešení problému pokračujte krokmi uvedenými v ďalšej časti tohto článku.


Všetky ostatné príznaky

Postupujte podľa nasledujúcich krokov v poradí, v akom sú uvedené. Toto poradie je zámerné a ukázalo sa ako najúspešnejší prístup k riešeniu problémov súvisiacich s grafikou v programoch balíka Office 2013.

Krok 1: Aktualizácia grafického ovládača


Najvhodnejším spôsobom aktualizovania grafického ovládača je vyhľadanie novšej verzie pomocou služby Windows Update.

Ak chcete spustiť službu Windows Update, postupujte podľa nasledujúcich krokov v závislosti od používanej verzie systému Windows:

Windows 8
 1. Na domovskej obrazovke kliknite na položku Nastavenie na paneli kľúčových tlačidiel.
 2. Kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
 3. V aplikácii Nastavenie počítača kliknite na položku Windows Update.
 4. Kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.
 5. Ak sú k dispozícii aktualizácie, kliknite na ovládač, ktorý chcete nainštalovať, a potom kliknite na položku Inštalovať.


Windows 7
 1. Kliknite na tlačidlo Štart.
 2. Zadajte text Windows Update do poľa Prehľadať programy a súbory.
 3. Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.
 4. Ak sú k dispozícii aktualizácie, kliknite na ovládač, ktorý chcete nainštalovať, a potom kliknite na položku Inštalovať.
Ak sa problémy súvisiace s grafikou v balíku Office vyriešili aktualizovaním grafického ovládača, nemusíte vykonávať žiadne ďalšie kroky. Ak sa aktualizovaním grafického ovládača problémy v balíku Office 2013 nevyriešili, prejdite na krok 2.

Poznámka: Výrobcovia grafických kariet pravidelne vydávajú aktualizácie svojich ovládačov, ktoré zvyšujú výkon alebo opravujú problémy s kompatibilitou s novými programami.
Ak prostredníctvom služby Windows Update nenájdete aktualizovaný grafický ovládač pre váš počítač a potrebujete pre svoju grafickú kartu najnovší ovládač, vyhľadajte informácie o prevzatí a nainštalovaní najnovšieho ovládača v sekcii podpory alebo súborov na prevzatie na webovej lokalite výrobcu vašej grafickej karty.

Krok 2: Vypnutie hardvérového urýchľovania v balíku Office

Ak sa problém nevyriešil aktualizovaním ovládačov, ako dočasné riešenie môžete vypnúť hardvérové urýchľovanie, kým výrobca grafického ovládača nevydá opravu. Nezabudnite preto pravidelne kontrolovať, či nie sú dostupné aktualizácie pre vašu grafickú kartu.

Ak chcete vypnúť hardvérové urýchľovanie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Spustite ľubovoľný program balíka Office 2013.
 2. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti.
 3. V dialógovom okne Možnosti kliknite na položku Rozšírené.
 4. V zozname dostupných možností začiarknite políčko Zakázať hardvérové urýchlenie grafiky.

  Na nasledujúcom obrázku je znázornená táto možnosť v programe Microsoft Excel. 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Pre pokročilých používateľov: Postup určenia kompatibility konfigurácie grafiky s balíkom Office 2013

Tento krok je z väčšej časti len informatívny, a preto je jeho vykonanie voliteľné. Jeho účelom je len určenie, či je vaša konfigurácia grafiky uvedená v zozname konfigurácií, ktoré nie sú kompatibilné s balíkom Office 2013.

Ak problémy s grafikou v programoch balíka Office pretrvávajú aj po aktualizovaní grafického ovládača alebo ak nemôžete nájsť aktualizovaný grafický ovládač pre váš počítač, ďalším krokom je určenie, či je vaša aktuálna konfigurácia grafiky kompatibilná s balíkom Office 2013. Na vykonanie tohto kroku môžete použiť nástroj Office Configuration Analyzer Tool (OffCAT).

Ak chcete nainštalovať nástroj OffCAT, musíte byť správcom počítača. Ak správcom nie ste, pri pokuse o nainštalovanie nástroja OffCAT sa zobrazí chybové hlásenie podobné hláseniu na nasledujúcom obrázku.Ak sa nemôžete prihlásiť ako správca, odporúčame vám vynechať tento krok a prejsť na Krok 3: Vypnutie hardvérového urýchľovania v balíku Office.

 1. V Centre sťahovania softvéru prejdite na stránku nástroja OffCAT na nasledujúcej adrese:

  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36852
 2. Vyberte súbor OffCAT.msi a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Snímka obrazovky ku kroku 2
 3. Po zobrazení výzvy na stiahnutie nástroja OffCAT kliknite na tlačidlo Spustiť.
 4. Keď sa nástroj OffCAT nainštaluje, spustite ho.
  • Windows 7

   Snímka odkazu nástroja OffCAT 1.2


   Ak sa v ponuke Štart nezobrazuje ikona OffCAT 1.2, vyhľadajte ju v ponuke Všetky programy v priečinku Microsoft Office Configuration Analyzer Tool.  • Windows 8

   Kliknite na dlaždicu OffCAT 1.2 na domovskej obrazovke.

   Snímka dlaždice OffCAT 1.2 na domovskej obrazovke


 5. Kliknite na položku Start a scan (Spustenie kontroly) na ľavom paneli.
 6. V okne Select an Office Application to Scan (Vyberte aplikáciu balíka Office na kontrolu) vyberte ľubovoľný program balíka Office.
 7. V okne Start a <názov programu> scan (Spustenie kontroly programu <názov programu>) vyberte položku 2013 (ClickToRun) alebo 2013 (MSI) (podľa toho, akým spôsobom ste nainštalovali balík Office 2013).

  Snímka obrazovky ku kroku 7

 8. V okne Start a <názov programu> scan (Spustenie kontroly programu <názov programu>) kliknite na položku Start scanning (Spustiť kontrolu).
 9. Po dokončení kontroly sa automaticky zobrazia výsledky.
 10. Ak sa zistili nejaké problémy, na karte All Issues (Všetky problémy) prejdite nadol do časti System Details (Podrobnosti systému).
  1. Ak sa v časti Symptoms: Display (Príznaky: Zobrazenie) zobrazí nasledujúce upozornenie, vaša aktuálna konfigurácia grafiky nie je kompatibilná s balíkom Office 2013.

   Hardware acceleration is disabled by Office (V balíku Office je vypnuté hardvérové urýchľovanie)

   Toto upozornenie je znázornené na nasledujúcom obrázku.

   Snímka obrazovky ku kroku 10


   V takom prípade postupujte takto:
   • Počkajte 30 dní (alebo dlhšie) a potom znova vykonajte kroky v tomto článku. Začnite časťou „Krok 1: Aktualizácia grafického ovládača“.

    Je možné, že keď budete znova vykonávať kroky v tomto článku, výrobca vašej grafickej karty bude mať k dispozícii aktualizovaný ovládač kompatibilný s balíkom Office 2013.
   • Nepokračujte krokmi v ďalšej časti tohto článku (Krok: 3: Vypnutie hardvérového urýchľovania v balíku Office).

    Keďže vaša aktuálna konfigurácia grafiky nie je kompatibilná s balíkom Office 2013, v programoch balíka Office je automaticky vypnuté hardvérové urýchľovanie. Manuálne vypnutie hardvérového urýchľovania pomocou krokov v ďalšej časti nebude mať žiadny vplyv na aktuálnu konfiguráciu grafiky.
  2. Ak sa v časti System Details (Podrobnosti systému) nástroja OffCAT nezobrazilo upozornenie Hardware acceleration is disabled by Office (V balíku Office je vypnuté hardvérové urýchľovanie), pokračujte ďalšou časťou tohto článku (Krok 3: Vypnutie hardvérového urýchľovania v balíku Office).
Ďalšie informácie
Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.

Správa možnosti Zakázať hardvérové urýchlenie grafiky

V prípade potreby možno toto nastavenie nasadiť pomocou skupinovej politiky. Ak chcete nakonfigurovať príslušné nastavenie skupinovej politiky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. V radiči domény pridajte nasledujúce súbory: Office15.admx a Office15.adml. Potom postupujte podľa ďalšieho kroku.
 2. V okne Local Group Policy Editor (Editor lokálnej skupinovej politiky) vyberte uzol Miscellaneous (Rôzne) v stromovej štruktúre Microsoft Office 2013. Toto nastavenie je znázornené na nasledujúcom obrázku.


Ďalšie informácie o použití súborov .admx a .adml na správu skupinovej politiky získate na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft TechNet:

Automatické vypnutie hardvérového urýchľovania pre niektoré grafické karty

Ak sa pri spustení programu balíka Office 2013 zistia určité kombinácie grafickej karty a grafického ovládača, hardvérové urýchľovanie v programoch balíka Office 2013 sa v predvolenom nastavení automaticky vypne. Ak program automaticky vypne hardvérové urýchľovanie, nezobrazí sa žiadne upozornenie na túto zmenu. Ak napríklad skontrolujete možnosť Zakázať hardvérové urýchlenie grafiky v dialógovom okne Možnosti, táto možnosť nebude zapnutá, pokiaľ ste ju predtým nezapli.Zoznam kombinácií grafických kariet a ich ovládačov, ktoré aktivujú toto automatické vypnutie hardvérového urýchľovania, nie je zdokumentovaný, pretože je pevne zakódovaný v programoch balíka Office 2013. Po identifikovaní ďalších kombinácií grafických kariet a ovládačov, ktoré spôsobujú problémy v programoch balíka Office 2013, sa tento zoznam bude pravidelne meniť. Ak sa preto funkčnosť animácií vo vašich jednotlivých počítačoch líši, odporúčame vám aktualizovať grafický ovládač pomocou pokynov uvedených v časti „Krok 1: Aktualizácia grafického ovládača“. Ak sa v počítači stále nezobrazujú očakávané animácie, čo najskôr znova aktualizujte grafický ovládač. Spoločnosť Microsoft spolupracuje na tomto probléme s poprednými výrobcami grafických kariet, ktorí budú po vyvinutí nových grafických ovládačov vydávať príslušné aktualizácie.

Poznámka: Ak dva počítače obsahujú rovnakú kombináciu grafickej karty a grafického ovládača, funkcie animácie balíka Office 2013 sa v týchto dvoch počítačoch môžu aj tak líšiť, ak sa v jednom počítači používa systém Windows 7 a v druhom systém Windows 8. V počítači so systémom Windows 7 sa animácie v balíku Office 2013 vypnú, ak je príslušná kombinácia grafickej karty a grafického ovládača uvedená v zozname nekompatibilných konfigurácií. Pri používaní rovnakej kombinácie grafickej karty a grafického ovládača v systéme Windows 8 však animácie vypnuté nebudú, pretože v systéme Windows 8 boli vylepšené grafické funkcie.

crash crashes crashing render rendering glitch glitches monitor display
Vlastnosti

ID článku: 2768648 – Posledná kontrola: 03/31/2015 18:18:00 – Revízia: 8.0

 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft OneNote 2013
 • Microsoft Publisher 2013
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
 • KB2768648
Pripomienky