Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Podpora veľkej pamäte je k dispozícii v systémoch Windows Server 2003 a Windows 2000

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

SUHRN
V tomto článku sú popísané rozšírenia PAE (Physical Address Extension) a AWE (Address Windowing Extension) a je v ňom vysvetlené, ako tieto rozšírenia spolupracujú. Článok sa zaoberá aj obmedzeniami používania pamäte väčšej ako 4 GB, ktoré je vlastné 32-bitovým operačným systémom.
DALSIE INFORMACIE
Rozšírenie PAE umožňuje procesoru IA32 adresovať viac ako 4 GB fyzickej pamäte. Rozšírenie PAE umožňuje využívať fyzickú pamäť väčšiu ako 4 GB v nasledovných operačných systémoch:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server,
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server,
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition,
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition.
Ak chcete zapnúť rozšírenie PAE, použite prepínač /PAE v súbore Boot.ini.

Poznámka. V systéme Windows Server 2003 je rozšírenie PAE automaticky zapnuté iba v prípade, ak server používa pamäťové zariadenia pripojiteľné za chodu. V tomto prípade nemusíte použiť prepínač /PAE v systéme, ktorý je nakonfigurovaný na používanie pamäťových zariadení pripojiteľných za chodu. Vo všetkých ostatných prípadoch sa na využitie pamäte väčšej ako 4 GB musí použiť prepínač /PAE v súbore Boot.ini.

Proces spustený v systéme Windows 2000 alebo Windows Server 2003 má zvyčajne možnosť získať prístup k až 2 GB priestoru pamäťovej adresy (za predpokladu, že sa nepoužil prepínač /3GB), z ktorej je časť fyzická a časť virtuálna pamäť. Čím viac programov (a teda aj viac procesov) je spustených, tým viac pamäte sa vyhradzuje až do 2 GB priestoru adresy.

Ak nastane táto situácia, stránkovanie sa prudko zvýši, čo môže mať negatívny vplyv na výkon. Programy na správu pamäte v systémoch Windows 2000 a Windows Server 2003 používajú na poskytnutie väčšej fyzickej pamäte pre program rozšírenie PAE. Takto sa zníži potreba prepnúť pamäť stránkovacieho súboru, čo sa prejaví zvýšením výkonu. Samotný program nepozná skutočnú veľkosť pamäte. Celú správu pamäte a prideľovanie pamäte PAE vykonáva správca pamäte nezávisle od spustených programov.

Predchádzajúce informácie platia pre programy, ktoré sú spustené v prípade, ak sa použil prepínač /3GB. Je pravdepodobné, že v prípade programu vyžadujúceho 3 GB pamäte bude väčšinu požadovanej kapacity kryť fyzická pamäť a nie stránkovací súbor. Takto sa zvýši výkon programov schopných využiť prepínač /3GB. Výnimkou je prípad, keď sa prepínač /3GB použije zároveň s prepínačom /PAE. V tomto prípade operačný systém nepoužije pamäť presahujúcu 16 GB. Toto správanie je vyvolané požiadavkami na priestor virtuálnej pamäte jadra. Ak sa potom systém reštartuje s prepínačom /3GB v súbore Boot.ini a systém má viac ako 16 GB fyzickej pamäte, operačný systém ďalšiu pamäť RAM nevyužije. Reštartovanie počítača bez prepínača /3GB umožňuje použiť celú fyzickú pamäť.

Rozšírenie AWE pozostáva z rozhraní API (Application Programming Interface) pre funkcie správcu pamäte, ktoré umožňujú programom adresovať viac ako 4 GB pamäte dostupnej prostredníctvom štandardného 32-bitového adresovania. Rozšírenie AWE umožňuje programom vyhradiť fyzickú pamäť ako nestránkovú a potom dynamicky priraďovať časti nestránkovej pamäte k pracovnej množine pamäte programu. Tento proces umožňuje programom s vysokými nárokmi na pamäť, ako sú veľké databázové systémy, vyhradiť veľké množstvá fyzickej pamäte pre údaje bez toho, aby museli používať stránkovací súbor. Namiesto toho sa údaje vymenia v pracovnej množine a vyhradená pamäť presahuje 4 GB. Okrem toho je rozsah pamäte nad 4 GB k dispozícii pre správcu pamäte a prostredníctvom rozšírenia PAE aj pre funkciu AWE. Bez rozšírenia PAE by rozšírenie AWE nemohlo vyhradiť viac ako 4 GB pamäte.

Nasleduje ukážka súboru Boot.ini, do ktorého bol pridaný prepínač PAE:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE


Upozornenie. Obsah súboru Boot.ini sa bude líšiť v závislosti od konfigurácie.Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
317526 Úprava súboru Boot.ini v systéme Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Zhrnutie: PAE je funkcia programov na správu pamäte systémov Windows 2000 a Windows Server 2003, ktorá poskytuje viac fyzickej pamäte programu požadujúcemu pamäťové prostriedky. Program nemá k dispozícii informácie o tom, či sa pamäť, ktorú využíva, nachádza v rozsahu väčšom ako 4 GB, ani o tom, či sa požadovaná pamäť aktuálne nachádza v stránkovacom súbore.

Rozšírenie AWE je množina rozhraní API, ktorá umožňuje programom vyhradiť veľké množstvá pamäte. Vyhradenú pamäť nemožno stránkovať a je prístupná iba pre daný program.Ďalšie informácie o funkciách AWE a PAE nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
268363 Rozšírenie Intel PAE (Physical Addressing Extensions) v systéme Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie sú k dispozícii na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft: Ak do systému pridáte viac pamäte, je možné, že systém BIOS rozpozná celé množstvo fyzickej pamäte RAM nainštalovanej na serveri, ale systém Windows rozpozná iba časť pamäte RAM. Ak je na serveri zapnutá funkcia redundantnej pamäte alebo funkcia zrkadlenia pamäte, pre systém Windows nemusí byť viditeľná celá pamäť. Redundantná pamäť poskytuje systému záložnú pamäťovú banku pre prípad zlyhania pamäťovej banky. Zrkadlenie pamäte rozdeľuje pamäťové banky do zrkadlenej množiny. Obe funkcie sa dajú zapnúť a vypnúť v systéme BIOS a nie sú prístupné prostredníctvom systému Windows. Ak chcete upraviť nastavenie týchto funkcií, môžete postupovať podľa príručky používateľa systému alebo navštívte webovú lokalitu OEM. Môžete sa tiež obrátiť na dodávateľa hardvéru.

Ak máte nainštalovaný napríklad systém so 4 GB pamäte RAM a neskôr pridáte ďalšie 4 GB pamäte RAM, systém Windows môže rozpoznať iba 4 GB fyzickej pamäte alebo možno iba 6 GB namiesto celých 8 GB. Funkcia redundantnej pamäte alebo funkcia zrkadlenia pamäte sa môže zapnúť pre nové pamäťové banky aj bez vedomia používateľa. Tieto príznaky sú podobné príznakom, ktoré sa vyskytnú, ak do súboru Boot.ini nepridáte prepínač /PAE.
ODKAZY
Ďalšie informácie sú k dispozícii na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Operačné systémy a podpora rozšírenia PAE http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/pae_os.mspx
PAE AWE datacenter /3gb
Vlastnosti

ID článku: 283037 – Posledná kontrola: 06/20/2007 21:15:00 – Revízia: 11.3

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbinfo kbmemory kbenv KB283037
Pripomienky