SK0452:Nie je možné ukoncit inštaláciu alebo aktualizáciu programu Microsoft Internet Explorer

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry a dôležitých systémových súborov. Nesprávna úprava databázy Registry môže spôsobiť vážne problémy systému, v dôsledku ktorých bude potrebné systém preinštalovať. Ak sa vyskytnú problémy, informácie o obnovení databázy Registry môžete získať v Pomocníkovi programu Regedit.exe (téma „Obnovenie databázy Registry“) alebo v Pomocníkovi programu Regedt32.exe (téma „Restoring a Registry Key“).Ďalšie informácie o databáze Registry nájdete v článku databázy Knowledge Base spoločnosti Microsoft:
256986 Description of the Microsoft Windows Registry.
PRIZNAKY
Pri pokuse o inštaláciu programu Microsoft Internet Explorer, sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy systému:
 • - Zobrazí sa jedno z nasledujúcich chybových hlásení:
  Setup was unable to download all the required components for this installation.

  Please try Setup again, and select Resume Setup.
  (Inštalátor nemohol prevziať všetky potrebné súčasti pre túto inštaláciu. Spustite inštalátor znovu a vyberte možnosť Pokračovať v inštalácii).
  alebo
  Setup was unable to install all the components. Please close all applications and try running Setup again.

  (Inštalátor nemohol nainštalovať všetky súčasti. Ukončite všetky aplikácie a spustite inštaláciu znovu.)
  alebo
  Setup was unable to download all the required components for this installation.
  (Inštalátor nemohol prevziať všetky potrebné súčasti pre túto inštaláciu.)
 • - Počas inštalácie prestane počítač odpovedať.
RIESENIE
Na riešenie spomínaných problémov použite jednu z nasledujúcich metód v poradí, ako sú navrhnuté.
Poznámka: Pretože existuje niekoľko verzií systému Microsoft Windows, nasledujúce kroky môžu byť na vašom počítači rozdielne. Skontrolujte dokumentáciu k počítaču a dokončite tieto kroky.

Metóda 1: Overenie konfigurácie operačného systému Windows


1. V operačných systémoch Microsoft Windows 2000 alebo Microsoft Windows NT 4.0 sa presvedčte, že ste prihlásení na počítač ako administrátor.
2. Nainštalujte najnovšie opravné balíky pre operačný systém.
Ďalšie informácie o spôsobe získania opravného balíka Windows NT 4.0 Service Pack 6 (SP6) nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e396d059-e402-46ef-b095-a74399e25737&DisplayLang=en
Ďalšie informácie o spôsobe získania opravného balíka Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:
http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/servicepacks/sp2/default.mspx
3. Ukončite všetky spustené programy, vrátane antivírusových programov.
Pokúste sa nainštalovať alebo aktualizovať program Microsoft Internet Explorer. Ak inštalácia nebude úspešná, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Metóda 2: Limit pre pamäť RAM na 256 MB


Ak máte nainštalovaný obsah s kapacitou väčšou ako 256 MB pamäte RAM (random access memory), odstráňte alebo obmedzte pamäť RAM, ktorú používa operačný systém Microsoft Windows, maximálne na hodnotu 256 MB.

Operačný systém Microsoft Windows 95


Ak používate operačný systém Microsoft Windows 95, môžete použiť súčasť RAM drive na obmedzenie pamäte RAM dostupnej pre operačný systém Windows.Ďalšie informácie o spôsobe použitia súčasti RAM drive na obmedzenie dostupnej pamäte nájdete v nasledujúcom článku databázy Knowledge Base spoločnosti Microsoft:
142546 How to Use a RAM Drive to Troubleshoot Memory

Operačný systém Microsoft Windows Millennim Edition (Me) alebo Microsoft Windows 98
Ak používate operačný systém Microsoft Windows Me, Microsoft Windows 98 Second Edition alebo Microsoft Windows 98, na obmedzenie pamäte RAM, ktorá je dostupná v systéme Windows, môžete použiť Pomôcku konfigurácie systému:
1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustiť.
2. Do poľa Otvoriť napíšte výraz msconfig a kliknite na tlačidlo OK.
3. Kliknite tlačidlo Upresniť a potom kliknutím označte začiarkavacie políčko Obmedziť pamäť na.
4. Do poľa MB napíšte hodnotu pamäte, na ktorú chcete obmedziť operačný systém Microsoft Windows, napríklad 256.
5. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Áno pre reštartovanie počítača.

Operačný systém Microsoft Windows 2000 alebo Windows NT 4.0
Ak používate operačný systém Microsoft Windows 2000 alebo Windows NT 4.0, musíte upraviť súbor Boot.ini, aby ste obmedzili pamäť dostupnú pre operačný systém Windows. Do sekcie [Operating System] súboru Boot.ini napíšte nasledujúci prepínač na cestu ARC, kde množstvo pamäte RAM je veľkosť pamäte, ktorú chcete priradiť na používanie operačnému systému Windows.
/MAXMEM=množstvo pamäte RAM


Príklad pre nasledujúcu cestu ARC s obmedzením na 256 MB pamäte RAM:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Server" /fastdetect /MAXMEM=256				
Poznámka: Súbor Boot.ini je skrytý súbor umiestnený v koreňovom priečinku štartovacej jednotky (boot driver).

Podľa nasledujúcich krokov môžete upraviť súbor Boot.ini:

Upozornenie: Ak nesprávne zmeníte súbor Boot.ini, môže to viesť k nefunkčnosti operačného systému Windows.
1. Prihláste sa do operačného systému Microsoft Windows NT 4.0 alebo Windows 2000 ako administrátor.
2. Kliknite na tlačidlo Start a potom kliknite na položku Run.
3. Do poľa Open napíšte výraz cmd a potom kliknite tlačidlo OK.
4. Zmeňte koreňový priečinok na zavádzaciu oblasť. Napríklad, napíšte cd\, ak nemáte konfiguráciu „multiboot“.
5. Napíšte výraz attrib –a –h –s boot.ini a potom kliknite na kláves Enter.
6. Napíšte výraz copy boot.ini boot.old.Poznámka: Ak spustíte tento príkaz, operačný systém Windows vytvorí záložnú kópiu súboru Boot.ini a pomenuje ju Boot.old.
7. Napíšte výraz edit boot.ini a potom kliknite na kláves Enter.
8. Použite klávesy šípky na presunutie sa na koniec cesty ARC, ktorú chcete zmeniť v časti [operating systems].
9. Napíšte /MAXMEM=256.
10. Stlačte klávesy ALT+E a potom kláves S.
11. Stlačte klávesy ALT+F a potom kláves X.
12. Napíšte výraz attrib +a +s +h boot.ini a potom kliknite na kláves Enter.
13. Napíšte výraz exit a potom kliknite na kláves Enter.
14. Reštartujte počítač.

Pokúste sa nainštalovať alebo aktualizovať program Microsoft Internet Explorer. Ak inštalácia nebude úspešná, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Metóda 3: Overenie veľkosti a umiestnenia súboru Swap

Presvedčte sa, či počítač obsahuje súbor swap a či je jeho veľkosť väčšia ako pamäť RAM, ktorá je v ňom nainštalovaná. Ak je to možné, presuňte súbor swap na inú oblasť v počítači. Na overenie nastavenia súboru swap postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Operačné systémy Microsoft Windows Me, Windows 98 a Windows 95
1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenia, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Systém.
2. Kliknite na kartu Výkon, skontrolujte množstvo pamäte, ktorá je nainštalovaná v počítači (je zobrazená vedľa položky Pamäť). Potom kliknite na tlačidlo Virtuálna pamäť.
- Ak je začiarknuté políčko Použitie virtuálnej pamäte riadi systém Windows (odporúča sa), disk, ktorý obsahuje operačný systém Windows, obsahuje aj súbor swap a operačný systém Windows určuje jeho veľkosť.
- Ak je označené políčko vedľa položky Virtuálnu pamäť nastaví používateľ, pole Pevný disk zobrazuje disk, na ktorom je umiestnený súbor swap.
3. Začiarknite políčko Virtuálnu pamäť nastaví používateľ.
4. V poli Pevný disk: vyberte inú oblasť, ako je oblasť, na ktorej je nainštalovaný operačný systém Windows.
5. Do poľa Minimum napíšte hodnotu, ktorá je väčšia ako pamäť RAM nainštalovanej na počítači.
6. Do poľa Maximum napíšte hodnotu, ktorá je väčšia alebo rovná hodnote napísanej v poli Minimum.
7. Kliknite na tlačidlo OK a kliknutím na tlačidlo Áno v správe, ktorá sa zobrazí, potvrďte nastavenia virtuálnej pamäte.
8. Kliknite na tlačidlo OK a potom v správe o reštartovaní počítača kliknite na tlačidlo Áno.

Operačný systém Microsoft Windows 2000 a Windows NT 4.0
1. Prihláste sa na počítač ako administrátor.
2. Kliknite na tlačidlo Start, presuňte sa na položku Settings, kliknite na položku Control Panel a potom kliknite dvakrát na položku System.
3. Skontrolujte množstvo pamäte RAM, ktorá je zobrazená v časti Computer.
4. Kliknite na kartu Advanced a potom kliknite na tlačidlo Performance Options.Poznámka: V operačnom systéme Windows NT 4.0 kliknite na kartu Performance.
5. V časti Virtual memory kliknite na tlačidlo Change.
6. V časti Total paging file size for all drives skontrolujte veľkosť stránkovacieho súboru (paging file), ktorá je zobrazená vedľa položky Currently allocated.
- Ak chcete zmeniť veľkosť stránkovacieho súboru, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
a. Do poľa Initial size (MB) napíšte hodnotu, ktorá je najmenej o 12 MB väčšia ako je pamäť RAM nainštalovaná v počítači.
b. Do poľa Maximum size (MB) napíšte hodnotu maximálnej veľkosti stránkovacieho súboru a potom kliknite na tlačidlo Set.
- Ak chcete presunúť stránkovací súbor do inej oblasti, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
a. V zozname Drive [Volume Label] kliknutím označte oblasť, do ktorej chcete presunúť stránkovací súbor.
b. Do poľa Initial size (MB) napíšte hodnotu, ktorá je najmenej o 12 MB väčšia ako je pamäť RAM nainštalovaná vo vašom počítači.
c. Do poľa Maximum size (MB) napíšte hodnotu maximálnej veľkosti stránkovacieho súboru a potom kliknite na tlačidlo Set.
d. V zozname Drive [Volume Label] kliknutím označte oblasť, v ktorej je nainštalovaný operačný systém Windows.
e. Do poľa Maximum size (MB) napíšte hodnotu 0.
f. Do poľa Maximum size (MB) napíšte hodnotu 0 a potom kliknite na tlačidlo Set.
g. V zobrazenej správe súčasti System Control Panel kliknite na tlačidlo Yes, čím potvrdíte, že nastavenia stránkovacieho súboru sú menšie ako nainštalovaná pamäť v počítači.
7. Kliknite na tlačidlo OK.Ak sa zobrazí nasledujúca správa, kliknite na tlačidlo OK:
The changes you have made require you to restart your computer before they can take effect.

8. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK, potom na tlačidlo Yes, aby sa systém reštartoval.
Pokúste sa nainštalovať alebo aktualizovať program Microsoft Internet Explorer. Ak inštalácia nebude úspešná, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Metóda 4: Odstránenie antivírusových programov


1. Kliknite na tlačidlo Štart, presuňte sa na položku Nastavenia, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.
2. Kliknutím označte antivírusový program a potom kliknite na tlačidlo Pridať alebo odstrániť.Poznámka: V operačnom systéme Windows 2000 kliknite na tlačidlo Remove.
3. Postupujte podľa inštrukcií na odstránenie antivírusového programu a potom reštartujte počítač.
Pokúste sa nainštalovať alebo aktualizovať program Microsoft Internet Explorer. Ak inštalácia nebude úspešná, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Metóda 5. Odstránenie súčastí programu Microsoft Internet Explorer


Odstráňte aktualizáciu programu Microsoft Internet Explorer a všetky nasledujúce prídavné súčasti programu Internet Explorer:
 • Microsoft Outlook Express
 • Microsoft Netmeeting
 • Microsoft Wallet
 • Microsoft Active Movie
 • Microsoft Netshow
 • Microsoft Chat
 • Internet Mail and News
 • Microsoft VRML Player
 • VDOLive Player
 • Microsoft FrontPage Express
 • Microsoft Internet Explorer Access Kit (IEAK)
Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenia, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.
2. Kliknutím označte položky programu Internet Explorer, ktoré chcete odstrániť a potom kliknite na tlačidlo Pridať alebo odstrániť.Poznámka: V operačnom systéme Windows 2000 kliknite na tlačidlo Remove.
3. Postupujte podľa pokynov na úplné odstránenie programu Internet Explorer a jeho súčastí.Poznámka: Neodstraňujte zdieľané komponenty.
4. V operačnom systéme Microsoft Windows NT 4.0 znovu aplikujte najnovší opravný balík.Ďalšie informácie o najnovšom opravnom balíku pre operačný systém Windows NT 4.0 nájdete na nasledujúcej webovej stránke:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e396d059-e402-46ef-b095-a74399e25737&DisplayLang=en
5. Reštartujte počítač.

Pokúste sa nainštalovať alebo aktualizovať program Microsoft Internet Explorer. Ak inštalácia nebude úspešná, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Metóda 6: Odstránenie súborov a nastavení

Premenujte nasledujúce súbory dynamic link library (DLL):
Actxprxy.dll
Advpack.dll
Comcat.dll
Inseng.dll
Jobexec.dll
Url.dll
Urlmon.dll
Wininet.dll
Wintrust.dll
Poznámka: Niektoré z týchto súborov nemusia byť v počítači prítomné.
Upozornenie: Neodstráňte súbor Wintrust.dll.

Operačné systémy Microsoft Windows Me, Windows 98 a Windows 95
1. Spustite operačný systém Windows v Núdzovom režime. Informácie o spôsobe spustenia systému Windows v núdzovom režime nájdete v nasledujúcich článkoch databázy Microsoft Knowledge Base:
180902 How to Start a Windows-Based Computer in Safe Mode,
122051 How Windows 95 Performs a Safe-Mode Start.
2. Spustite program Prieskumník.
3. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka.
4. Kliknite na kartu Zobrazenie.
5. Kliknite na položku Zobraziť skryté súbory, zrušte začiarknutie políčka Skryť prípony registrovaných typov súborov a potom kliknite na tlačidlo OK.
6. Vyhľadajte nasledujúce umiestnenie, kde drive je jednotka, na ktorej je nainštalovaný operačný systém Windows: drive:\Windows\System
7. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor z predchádzajúceho zoznamu a potom kliknite na položku Premenovať.
8. Premenujte názov prípony súboru .dll na .old a kliknite na kláves Enter.
9. Kroky 7 a 8 zopakujte pre všetky súbory zo zoznamu a premenujte tie, ktoré sa nachádzajú vo vašom systéme.

Operačný systém Microsoft Windows 2000 a Windows NT 4.0
1. Spustite program Windows Explorer.
2. V ponuke Tools kliknite na položku Folder Options.Poznámka: V operačnom systéme Windows NT 4.0 kliknite v ponuke View na položku Options.
3. Kliknite na kartu View.
4. Kliknite na položku Show hidden files and folders, zrušte začiarknutie políčka Hide file extensions for known file types a potom kliknite na tlačidlo OK.
5. Vyhľadajte nasledujúce umiestnenie, kde drive je jednotka, na ktorej je nainštalovaný operačný systém Windows: drive:\Winnt\System32
6. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor z predchádzajúceho zoznamu a potom kliknite na položku Rename.
7. Premenujte názov prípony súboru .dll na .old a kliknite na kláves Enter.
8. Kroky 6 a 7 zopakujte pre všetky súbory zo zoznamu a premenujte tie, ktoré sa nachádzajú vo vašom systéme.

Krok 2: Premenovanie súborov denníka inštalácie

Rename the Active Setup Log.txt and the Internet Explorer Setup Log.txt files if these files are present. To do so, follow the procedure in the appropriate section.

Operačný systém Windows NT 4.0, Windows 98 a Windows 95
1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Hľadať a kliknite na položku Súbory alebo priečinky.
2. Do poľa Nazvaný napíšte „Active Setup Log.txt“;“ IE Setup Log.txt“.
3. V zozname Kde hľadať kliknite na položku Tento počítač a potom kliknite na tlačidlo Hľadať.
4. V zozname nájdených položiek kliknite pravým tlačidlo myši na súbor Active Setup Log.txt a potom kliknite na položku Premenovať.
5. Premenujte súbor Active Setup Log.txt na oldsetup log.txt a potom kliknite na kláves Enter.
6. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor IE setup Log.txt a potom kliknite na položku Premenovať.
7. Premenujte súbor IE Setup Log.txt na oldIE Setup Log.txt a potom kliknite na kláves Enter.
8. V ponuke Súbor kliknite na položku Zavrieť.
Operačný systém Windows 2000 a Windows Me
1. Kliknite na tlačidlo Start, presuňte sa na položku Search a potom kliknite na položku For Files or Folders.
2. Do poľa Search for files or folder named napíšte „Active Setup Log.txt";“ IE Setup Log.txt“.
3. V zozname Look in vyberte položku My Computer a potom kliknite na tlačidlo Search Now.
4. V okne Search Results kliknite pravým tlačidlom myši na súbor Active Setup Log.txt a potom kliknite na položku Rename.
5. Premenujte súbor Active Setup Log.txt na oldsetup log.txt a potom kliknite na kláves Enter.
6. Kliknite pravým tlačidlo myši na súbor IE Setup Log.txt a potom kliknite na položku Rename.
7. Premenujte súbor IE Setup Log.txt na oldIE Setup Log.txt a potom kliknite na kláves Enter.
8. V ponuke File kliknite na položku Close.

Krok 3: Odstránenie priečinka Windows Update Setup Files

Ak tento priečinok existuje, odstráňte ho:
1. Spustite program Prieskumník a potom rozbaľte priečinok, v ktorom je nainštalovaný operačný systém Windows.
2. Pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok Windows Update Setup Files a potom kliknite na položku Odstrániť.
3. V dialógovom okne Potvrdenie odstránenia priečinka kliknite na tlačidlo Áno.
4. Ak vás počítač vyzve, aby ste potvrdili odstránenie súborov alebo priečinkov, kliknite na tlačidlo Áno všetky.

Krok 4: Odstránenie dočasných súborov

Odstráňte obsah priečinka Temp:
1. V programe Prieskumník vyhľadajte priečinok Temp.
2. V ponuke Upraviť kliknite na položku Vybrať všetko.
3. V ponuke Súbor kliknite na položku Odstrániť.
4. Ak vás počítač vyzve, aby ste potvrdili odstránenie súboru alebo priečinka, kliknite na tlačidlo Áno.
5. Ukončite program Prieskumník.
6. Reštartujte počítač.

Krok 5: Úprava databázy Registry systému Windows

Upozornenie: nesprávna úprava databázy Registry môže spôsobiť vážne problémy systému, v dôsledku ktorých bude potrebné systém preinštalovať. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky na riešenie problémov spôsobených nesprávnym používaním editora databázy Registry. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.
1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustiť.
2. Do poľa Otvoriť napíšte výraz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
3. V editore databázy Registry vyhľadajte a kliknite na nasledujúci podkľúč databázy Registry: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Active Setup
4. V ponuke Databáza Registry kliknite na položku Exportovať súbor databázy Registry.
5. Do poľa Názov súboru napíšte výraz active setup a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
6. V ponuke Úpravy kliknite na položku Odstrániť.
7. V zobrazenom dialógovom okne Potvrďte odstránenie kľúča a kliknite na tlačidlo Áno.
8. Kroky 3 až 7 pre export a odstránenie urobte pre všetky nasledujúce kľúče databázy Registry:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTARE\Microsoft\Internet Explorer,
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup,
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer,
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings.

Krok 6: Overenie nastavení v databáze Registry pre priečinok Program Files

Presvedčte sa, že hodnoty ProgramFilesDir a ProgramFilesPath v databáze Registry ukazujú na správne umiestnenie priečinka Program Files:
1. V databáze Registry vyhľadajte a kliknite na nasledujúci podkľúč databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion.
2. V pravom okne editora databázy Registry kliknite dvakrát na položku ProgramFilesDir.
3. Ak nie je v poli Údaj hodnoty zobrazená správna cesta k priečinku Program Files, zadajte ju. Napríklad napíšte C:\Program Files.
4. Kliknite na tlačidlo OK.
5. Dvakrát kliknite na kľúč ProgramFilesPath.
6. Ak v poli Údaj hodnoty nie je zobrazená hodnota %Program Files%, zadajte ju.
7. Kliknite na tlačidlo Ok.8. Ukončite program Editor databázy Registry.Poznámka: Teraz ešte nereštartujte počítač.

Krok 7: Odpojte namapované sieťové jednotky

Ak v počítači máte k sieťovému zdieľaniu namapované sieťové jednotky, odpojte ich:
1. Na pracovnej ploche kliknite dvakrát na ikonu Tento počítač.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku, ktorú chcete zmeniť (jednotka bude zobrazená ako ikona jednotky s pridaným sieťovým pripojením) a potom kliknite na položku Odpojiť.

Krok 8: Výmena súboru Winhlp32.dll


Poznámka: Ak sa vám pri inštalácii alebo aktualizácii programu Microsoft Internet Explorer nezobrazujú chybové hlásenia týkajúce sa súborov DLL, nasledujúce kroky nevykonávajte.
Poznámka: Tieto kroky aplikujte iba pre operačné systémy Microsoft Windows 2000 alebo Windows NT 4.0.
1. Spustite program Windows Explorer a potom vyhľadajte nasledujúce umiestnenie, kde drive je jednotka, na ktorej je nainštalovaný operačný systém Windows:drive:\Winnt.
2. V pravom okne kliknite pravým tlačidlom na súbor Winhlp32.exe a potom kliknite na položku Copy.
3. Vyhľadajte nasledujúci priečinok:drive:\Winnt\System32.
4. V pravom okne kliknite pravým tlačidlom myši na súbor Winhlp32.exe a potom kliknite na položku Rename.
5. Premenujte súbor Winhlp32.exe na Winhlp32.old a kliknite na kláves Enter.Ak vás počítač vyzve, aby ste potvrdili zmeny názvu prípony súboru, kliknite na tlačidlo Yes.
6. V ponuke Edit kliknite na položku Paste.
7. Ukončite program Windows Explorer.

Krok 9: Inštalácia programu Microsoft Internet Explorer

Pokúste sa aktualizovať alebo inštalovať program Microsoft Internet Explorer podľa nasledujúcich postupov v uvedenom poradí:
 • - Nainštalujte program Microsoft Internet Explorer z nasledujúcej webovej lokality:
 • - Nainštalujte program Microsoft Internet Explorer z inštalačného disku CD.
 • Skopírujte inštalačné súbory programu Microsoft Internet Explorer na lokálny pevný disk a potom spustite Inštalátor z lokálneho pevného disku.
 • Program Microsoft Internet Explorer nainštalujte do iného priečinka ako je predvolený inštalačný priečinok:
  drive:\Program Files\Plus!\Microsoft Internet

  alebo

  drive:\Program Files\Internet Explorer
Poznámka: Ak sa pokúšate nainštalovať program Microsoft Internet Explorer, môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
A previous program installation was never completed.
You need to restart your computer to complete that installation before running Internet Explorer Setup. Setup will now close.
Problém môžete vyriešiť vykonaním nasledujúcich pokynov:
1. Kliknite na tlačidlo Start a potom kliknite na položku Run.
2. Do poľa Open napíšte výraz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
3. V programe Registry Editor vyhľadajte a kliknite na nasledujúci podkľúč databázy Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session ManagerPoznámka: V kľúči databázy Registry Session Manager sú dva vstupy.
4. V pravom okne programu Registry Editor kliknite pravým tlačidlom myši na položku PendingFileRenameOperations a potom kliknite na položku Delete.
5. Ak sa zobrazí správa Confirm Value Delete, kliknite na tlačidlo Yes.
6. V ľavom okne programu Registry Editor rozbaľte podkľúč Session Manager.7
. Kliknite na podkľúč FileRenameOperations a v pravom okne tohto podkľúča odstráňte všetky vstupy.
8. Ukončite program Registry Editor.
9. Znovu spustite Inštalátor programu Microsoft Internet Explorer.
DALSIE INFORMACIE
Ďalšie informácie o stránkovacom súbore na doménovom kontroleri Microsoft Windows 2000 nájdete v nasledujúcom článku databázy Knowledge Base spoločnosti Microsoft:
216899 Best Practice Methods for Windows 2000 Domain Controller Setup.
Ďalšie informácie o použití súčasti Ovládací panel pri odstránení programu Microsoft Internet Explorer v operačnom systéme Microsoft Windows 2000 nájdete v nasledujúcom článku databázy Knowledge Base spoločnosti Microsoft:
265829 Add\Remove Programs Tool May Not Work After Installing Internet Explorer 5.5 or Internet Explorer 6 on Windows 2000.
Vlastnosti

ID článku: 303399 – Posledná kontrola: 12/06/2015 03:55:32 – Revízia: 4.1

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbupgrade kbenv kbsetup kbprb KB303399
Pripomienky