Ako obnoviť poškodenú databázu Registry, ktorá neumožňuje spustenie systému Windows XP

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Súhrn
Tento článok popisuje postup pre obnovenie systému Windows XP, ktorý nemožno spustiť z dôvodu poškodenia databázy Registry. Tento postup nezaručuje úplné obnovenie systému do predchádzajúceho stavu. Pri jeho použití by však malo byť možné obnoviť údaje. 

Upozornenie: Postup popísaný v tomto článku nepoužívajte, ak váš počítač obsahuje operačný systém nainštalovaný výrobcom OEM. Systémový podregister v inštaláciách OEM vytvára heslá a používateľské kontá, ktoré predtým neexistovali. Ak použijete postup popísaný v tomto článku, nebudete sa pravdepodobne môcť prihlásiť späť do konzoly na obnovenie a obnoviť pôvodný podregister databázy Registry.

Poškodenú databázu Registry možno v systéme Windows XP opraviť. Poškodené súbory databázy Registry môžu spôsobiť zobrazovanie rôznych chybových hlásení. Články popisujúce chybové hlásenia vzťahujúce sa na chyby v databáze Registry nájdete v databáze Microsoft Knowledge Base.

Pri vykonávaní pokynov v tomto článku sa predpokladá, že bežné metódy obnovenia boli neúspešné a prístup do systému nie je možný bez použitia konzoly na obnovenie. Ak existuje záloha funkcie Automatické obnovenie systému (ASR), predstavuje uprednostňovanú metódu obnovenia. Spoločnosť Microsoft odporúča použiť zálohu funkcie ASR pred vykonaním postupu popísaného v tomto článku.

Poznámka: Uistite sa, že ste nahradili všetkých päť podregistrov databázy Registry. Ak nahradíte len jeden alebo dva podregistre, môžu sa vyskytnúť problémy, pretože nastavenia softvéru a hardvéru môžu byť v databáze Registry uložené na viacerých miestach.
Ďalšie informácie
Pri pokuse o spustenie alebo reštartovanie počítača so systémom Windows XP sa môže zobraziť niektoré z nasledovných chybových hlásení:
Systém Windows XP sa nepodarilo spustiť. Nasledujúci súbor chýba alebo je poškodený: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Systém Windows XP sa nepodarilo spustiť. Nasledujúci súbor chýba alebo je poškodený: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Stop: c0000218 {Chyba súboru databázy Registry} Databáza Registry nemôže načítať podregister (súbor) \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE alebo jeho denník alebo alternatívny súbor.
Systémová chyba: Lsass.exe
Pri pokuse o aktualizáciu hesla tento návratový stav znamená, že hodnota zadaná ako aktuálne heslo nie je správna.

Obnovenie poškodenej databázy Registry, ktorá bráni v spustení systému Windows XP

V rámci postupu popísaného v tomto článku sa používa konzola na obnovenie a funkcia Obnovovanie systému. Tento článok uvádza tiež všetky požadované kroky v špecifickom poradí, aby sa zabezpečilo úplné dokončenie procesu. Po dokončení tohto postupu by sa systém mal vrátiť takmer do stavu, v ktorom sa nachádzal pre výskytom problému. Ak ste v minulosti spustili program NTBackup a dokončili zálohu stavu systému, nie je potrebné vykonávať postupy v druhej a tretej časti. Môžete prejsť na štvrtú časť.

Prvá časť

V prvej časti spustíte konzolu na obnovenie, vytvoríte dočasný priečinok, zálohujete existujúce súbory databázy Registry na nové umiestnenie, odstránite súbory databázy Registry z ich pôvodného umiestnenia a potom skopírujete súbory databázy Registry z priečinka opráv do priečinka System32\Config. Po dokončení tohto postupu sa vytvorí databázy Registry, ktorú možno použiť na spustenie systému Windows XP. Táto databáza Registry bola vytvorená a uložená počas počiatočnej inštalácie systému Windows XP. Všetky vykonané zmeny a nastavenia vytvorené po dokončení inštalácie preto budú stratené.

Prvú časť dokončíte vykonaním nasledovných krokov:
 1. Do disketovej mechaniky vložte štartovaciu disketu systému Windows XP alebo do jednotky CD-ROM vložte disk CD so systémom Windows XP a potom reštartujte počítač.
  Ak sa zobrazí výzva, kliknutím vyberte všetky možnosti potrebné na spustenie počítača z jednotky CD-ROM.
 2. Po zobrazení okna Víta vás inštalátor spustite stlačením klávesu R konzolu na obnovenie.
 3. Ak používate počítač s možnosťou spustenia dvoch alebo viacerých operačných systémov, vyberte inštaláciu, ku ktorej chcete získať prístup v konzole na obnovenie.
 4. Po zobrazení výzvy zadajte heslo správcu. Ak heslo správcu nie je definované, ponechajte pole prázdne a stlačte kláves ENTER.
 5. Do príkazového riadka konzoly na obnovenie zadajte nasledovné príkazy a každý z nich potvrďte stlačením klávesu ENTER:
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 6. Zadaním príkazu exit ukončite konzolu na obnovenie. Počítač sa reštartuje.
Poznámka: Pri tomto postupe sa predpokladá, že systém Windows XP je nainštalovaný v priečinku C:\Windows. V prípade iného umiestnenia sa uistite, že ste priečinok C:\Windows nahradili príslušným priečinkom_systému_windows.

Ak máte prístup k inému počítaču, môžete ušetriť čas skopírovaním textu v piatom kroku a vytvorením textového súboru s názvom napríklad Regcopy1.txt. Ak chcete použiť tento súbor, po spustení konzoly na obnovenie zadajte nasledovný príkaz:
batch regcopy1.txt
Pomocou príkazu batch v konzole na obnovenie môžete postupne spracovať všetky príkazy v textovom súbore. Pri použití príkazu batch nie je potrebné manuálne zadávať toľko príkazov.

Druhá časť

Ak chcete vykonať postup uvedený v tejto časti, musíte sa prihlásiť ako správca alebo ako používateľ s oprávneniami správcu (používateľ s kontom v skupine Administrators). Ak používate systém Windows XP Home Edition, môžete sa prihlásiť ako používateľ s oprávneniami správcu. Ak sa prihlásite ako správca, musíte najprv spustiť systém Windows XP Home Edition v núdzovom režime. Ak chcete počítač so systémom Windows XP Home Edition spustiť v núdzovom režime, postupujte podľa nasledovných krokov.

Poznámka: Pred pokračovaním si vytlačte nasledovné pokyny. Po reštartovaní počítača v núdzovom režime nebude možné tieto pokyny zobraziť. Ak používate systém súborov NTFS, vytlačte si aj pokyny z článku KB309531 databázy Knowledge Base. Prepojenie na tento článok obsahuje krok 7.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Vypnúť (alebo na príkaz Vypnúť počítač), vyberte položku Reštartovať a potom kliknite na tlačidlo OK (alebo na príkaz Reštartovať).
 2. Stlačte kláves F8.

  V počítači, ktorý je nakonfigurovaný na spúšťanie viacerých operačných systémov, môžete kláves F8 stlačiť po zobrazení ponuky po spustení.
 3. Pomocou kurzorových klávesov vyberte požadovanú možnosť núdzového režimu a potom stlačte kláves ENTER.
 4. Ak používate počítač s možnosťou spustenia dvoch alebo viacerých operačných systémov, vyberte pomocou kurzorových klávesov inštaláciu, ku ktorej chcete získať prístup, a potom stlačte kláves ENTER.
V druhej časti skopírujete súbory databázy Registry z umiestnenia zálohy pomocou nástroja Obnovovanie systému. Tento priečinok nie je k dispozícii v konzole na obnovenie a pri bežnom používaní sa obyčajne nezobrazuje. Pred vykonaním tohto postupu je potrebné zmeniť niekoľko nastavení, aby bolo možné priečinok zobraziť:
 1. Spustite program Prieskumník.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka.
 3. Kliknite na kartu Zobrazenie.
 4. V časti Skryté súbory a priečinky začiarknite políčko Zobraziť skryté súbory a priečinky a potom zrušte začiarknutie políčka Skryť chránené súbory operačného systému (odporúča sa).
 5. Po zobrazení dialógového okna s výzvou na potvrdenie, či chcete zobraziť tieto súbory, kliknite na tlačidlo Áno.
 6. Dvakrát kliknite na jednotku, na ktorú ste nainštalovali systém Windows XP, čím zobrazíte zoznam priečinkov. Je dôležité, aby ste klikli na správnu jednotku.
 7. Otvorte priečinok System Volume Information. Tento priečinok nie je k dispozícii a zobrazí sa ako sivý, pretože je nastavený ako maximálne skrytý priečinok.

  Poznámka: Tento priečinok obsahuje jeden alebo viaceré priečinky _restore {GUID}, napríklad _restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}.

  Poznámka: Môže sa zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
  Priečinok C:\System Volume Information nie je prístupný. Prístup je odmietnutý.
  Ak sa zobrazí toto hlásenie, vyhľadajte v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base informácie o získaní prístupu k tomuto priečinku a potom pokračujte v postupe:
  309531 Ako získať prístup k priečinku System Volume Information
 8. Otvorte priečinok, ktorý nebol vytvorený v aktuálnom čase. Bude pravdepodobne potrebné kliknúť na položku Podrobnosti v ponuke Zobraziť a zobraziť tak čas vytvorenia daných priečinkov. V tomto priečinku sa môže nachádzať jeden alebo viaceré priečinky s názvom začínajúcim reťazcom RPx. Tieto priečinky predstavujú body obnovenia.
 9. Otvorte niektorý z týchto priečinkov a vyhľadajte podpriečinok Snapshot. Nasledovná cesta je príkladom cesty k priečinku Snapshot:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. Z priečinka Snapshot skopírujte nasledovné súbory do priečinka C:\Windows\Tmp:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. Súbory v priečinku C:\Windows\Tmp premenujte nasledovným spôsobom:
  • súbor _REGISTRY_USER_.DEFAULT premenujte na súbor DEFAULT
  • súbor _REGISTRY_MACHINE_SECURITY premenujte na súbor SECURITY
  • súbor _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE premenujte na súbor SOFTWARE
  • súbor _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM premenujte na súbor SYSTEM
  • súbor _REGISTRY_MACHINE_SAM premenujte na súbor SAM
Tieto súbory sú zálohované súbory databázy Registry z nástroja Obnovovanie systému. Vzhľadom na to, že ste použili súbor databázy Registry vytvorený inštalačným programom, neobsahuje táto databáza Registry informácie o tom, že tieto body obnovenia existujú a sú k dispozícii. V priečinku System Volume Information sa vytvorí nový priečinok s novým identifikátorom GUID a vytvorí sa bod obnovenia obsahujúci kópiu súborov databázy Registry, ktoré ste skopírovali v priebehu prvej časti. Preto je dôležité, aby ste nepoužili najnovší priečinok, a to najmä v prípade, ak je časová známka priečinka rovnaká ako aktuálny čas.

Aktuálna konfigurácia systému neobsahuje informácie o predchádzajúcich bodoch obnovenia. Opätovné sprístupnenie predchádzajúcich bodov obnovenia vyžaduje predchádzajúcu kópiu databázy Registry z predchádzajúceho bodu obnovenia.

Súbory databázy Registry, ktoré boli skopírované do priečinka Tmp v priečinku C:\Windows, sa presunú, aby sa zabezpečila dostupnosť súborov v konzole na obnovenie. Tieto súbory je potrebné použiť na nahradenie súborov databázy Registry, ktoré sa nachádzajú v priečinku C:\Windows\System32\Config. Konzola na obnovenie má v predvolenom nastavení obmedzený prístup k priečinkom a neumožňuje kopírovať súbory z priečinka System Volume.

Poznámka: Pri vykonávaní postupu popísaného v tejto časti sa predpokladá, že v počítači sa používa systém súborov FAT32.Ďalšie informácie o získaní prístupu k priečinku System Volume Information v systéme súborov NTFS získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
309531 Ako získať prístup k priečinku System Volume Information

Tretia časť

V tretej časti odstránite existujúce súbory databázy Registry a potom skopírujete súbory databázy Registry funkcie Obnovovanie systému do priečinka C:\Windows\System32\Config:
 1. Spustite konzolu na obnovenie.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledovné príkazy a každý z nich potvrďte stlačením klávesu ENTER:
  del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  Poznámka: Niektoré z týchto príkazových riadkov môžu byť z dôvodu čitateľnosti zalomené.
 3. Zadaním príkazu exit ukončite konzolu na obnovenie. Počítač sa reštartuje.
Poznámka: Pri tomto postupe sa predpokladá, že systém Windows XP je nainštalovaný v priečinku C:\Windows. V prípade iného umiestnenia sa uistite, že ste priečinok C:\Windows nahradili príslušným priečinkom_systému_windows.

Ak máte prístup k inému počítaču, môžete ušetriť čas skopírovaním textu v druhom kroku a vytvorením textového súboru s názvom napríklad Regcopy2.txt. Ak chcete použiť tento súbor, po spustení konzoly na obnovenie zadajte nasledovný príkaz:
batch regcopy2.txt

Štvrtá časť

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Všetky programy.
 2. Kliknite na položku Príslušenstvo a potom na položku Systémové nástroje.
 3. Kliknite na položku Obnovovanie systému a potom kliknite na prepínač Obnoviť počítač do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu obdobiu.
Odkazy
Ďalšie informácie o používaní nástroja Recovery Console získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
307654 Ako nainštalovať a používať nástroj Recovery Console v systéme Windows XP
216417 Inštalácia konzoly na obnovenie systému Windows
240831 Ako kopírovať súbory z nástroja Recovery Console na vymeniteľné médium
314058 Popis súčasti Konzola na obnovenie v systéme Microsoft Windows XP
Ďalšie informácie o používaní nástroja Obnovovanie systému získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
306084 Obnovenie predchádzajúceho stavu operačného systému Windows XP
261716 Nástroj Obnovovanie systému odstraňuje súbory počas procedúry obnovenia
Ďalšie informácie o troch možných príčinách poškodenia databázy Registry a ich identifikácii zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
822705 Riešenie problémov s databázou Registry pre pokročilých používateľov
WinXP
Vlastnosti

ID článku: 307545 – Posledná kontrola: 03/08/2014 15:23:00 – Revízia: 8.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2

 • kbenv kbinfo KB307545
Pripomienky