Riešenie problémov počas inštalácie, keď sa vykonáva inovácia na systém Windows XP zo systému Windows 98 alebo Windows Millennium Edition

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Upozornenie. Tento článok obsahuje krokové postupy, v rámci ktorých sa môže požadovať zmena nastavenia systému BIOS (Basic Input/Output System) alebo pamäte CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Môžu sa tiež požadovať fyzické zmeny hardvéru. Nesprávnym nastavením systému BIOS môžete spôsobiť vážne problémy s počítačom. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku zmeny nastavenia systému BIOS, bude možné vyriešiť. Nastavenie systému BIOS vykonávate na vlastné riziko. Ak potrebujete pri ľubovoľnom z týchto krokov pomoc, obráťte sa na výrobcu hardvéru a pamätajte, že zmenou hardvéru alebo nastavenia systému BIOS v počítači môže dôjsť k zániku záruky. Ak nechcete meniť hardvér osobne, môžete odniesť počítač do servisného strediska.

V TEJTO ÚLOHE

SUHRN

ÚVOD

Postupy opísané v tomto článku sú zamerané na riešenie problémov pri inovácii na systém Microsoft Windows XP z ľubovoľnej z nasledujúcich verzií systému Microsoft Windows:
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Druhé vydanie
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
Postupy riešenia problémov sú uvedené pre všeobecné problémy a pre ľubovoľný z nasledujúcich konkrétnych problémov:
 • Keď je inštalačný program spustený, môže sa zobraziť hlásenie upozorňujúce na chybu kopírovania súboru.
 • Inštalačný program prestane reagovať.
 • Počítač prestane reagovať a zobrazí sa čierna obrazovka.
 • Pri spustení inštalačného programu sa zobrazí hlásenie typu Stop.


Na začiatok

Všeobecné riešenie problémov

Ak sa vyskytujú problémy, keď je inštalačný program spustený, vykonajte čisté spustenie počítača. Riešenie problémov pomocou čistého spustenia zahŕňa postupy, ktoré možno použiť na obmedzenie správaní, ktoré sa prejavujú vzhľadom na prostredie daného počítača. Mnohé správania pri používaní systému Windows alebo programov v systéme Windows sa prejavujú z dôvodu prítomnosti konfliktných ovládačov, programov typu TSR (terminate-and-stay-resident) a ďalších nastavení, ktoré sa spúšťajú pri spustení počítača.

Ďalšie informácie o čistom spustení počítača so systémom Windows Me zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
267288 Vykonanie čistého spustenia počítača so systémom Windows Millennium Edition (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o čistom spustení počítača so systémom Windows 98 alebo Windows 98 Druhé vydanie zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
192926 Riešenie problémov so systémom Windows 98 pomocou čistého spustenia počítača (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ak je v počítači nainštalovaný tiež antivírusový softvér, postup čistého spustenia uvedený v týchto článkoch môže tento antivírusový softvér dočasne vypnúť. Na odstránenie potenciálnych konfliktov pri spustení inštalačného programu však môže byť nutné odstránenie takéhoto softvéru. Môžete tiež skúsiť obrátiť sa na dodávateľa antivírusového softvéru pred odstránením tohto softvéru a informovať sa ako neponechať počítač vystavený útokom vírusov. Po dokončení inštalácie systému Windows XP môžete antivírusový softvér preinštalovať, ak je kompatibilný so systémom Windows XP.

Poznámka. Informáciu, či je daný softvér kompatibilný so systémom Windows XP, alebo novú verziu softvéru kompatibilnú so systémom Windows XP vám môže poskytnúť výrobca softvéru.

Keď je inštalačný program spustený, môže sa zobraziť hlásenie upozorňujúce na chybu kopírovania súboru

Pri pokuse o nainštalovanie systému Windows XP sa môže zobraziť jedno z nasledujúcich chybových hlásení:
 • c:\$win_nt$.~ls\i386\asms\1000\msft\windows\gdiplus\gdiplus.cat is corrupt; it contains all zero's
 • Inštalátor nemôže kopírovať súbor nazov_suboru. Stlačením klávesu X akciu zopakujte, klávesom Y je zrušte

  Poznámka. nazov_suboru je zástupný symbol, za ktorý sa dosadzuje názov súboru, ktorý nedokáže inštalačný program skopírovať.
 • INF File Textsetup.sif is corrupt or missing Status 14 SETUP CANNOT CONTINUE
Toto správanie sa môže prejaviť v prípade splnenia jednej z nasledujúcich podmienok:
 • Disk CD-ROM so systémom Windows XP je poškrabaný alebo zašpinený. Vyčistite disk CD-ROM so systémom Windows XP jemnou handričkou, vložte ho do jednotky CD-ROM a potom kliknite na tlačidlo OK.
 • Jednotka CD-ROM nepracuje správne alebo disk CD-ROM príliš vibruje, čo laseru znemožňuje presne čítať údaje. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v dokumentácii k hardvéru alebo vám ich poskytne výrobca jednotky CD-ROM.
 • Ak používate viaceré jednotky CD-ROM, počítač sa môže pokúšať nájsť súbory na nesprávnej jednotke. Ak je hardvér vybavený funkciou na vypnutie jednotiek CD-ROM, ktoré sa nepoužívajú, nepoužívané jednotky CD-ROM vypnite.
 • Počítač je pretaktovaný na príliš vysokú rýchlosť. Prílišné pretaktovanie procesora je náročné na pamäť, čo môže spôsobovať chyby dekódovania pri extrahovaní súborov z disku CD-ROM so systémom Windows XP.
 • Skúste použiť predvolené taktovacie frekvencie základnej dosky a procesora. Ďalšie informácie o príslušnom postupe nájdete v dokumentácii k hardvéru, alebo vám ich poskytne výrobca základnej dosky.
 • Počítač má poškodenú alebo nesprávne inštalovanú pamäť RAM alebo vyrovnávaciu pamäť. V počítači sa môže napríklad používať nesprávna kombinácia pamäte RAM typu EDO (extended data out) a iného typu než EDO alebo pamäte RAM s rôznymi rýchlosťami.

  Chyby dekódovania sa môžu vyskytovať, aj keď systém Windows pracuje zdanlivo správne. Chyby sa vyskytujú z dôvodu zvýšených nárokov na počítač, keď sa systém Windows pokúša extrahovať súbory a pristupovať na pevný disk.

  Ak chcete zistiť, ako sa dá v počítači zneprístupniť vyrovnávacia pamäť, zatiaľ čo je spustený inštalačný program, prečítajte si dokumentáciu k hardvéru alebo sa obráťte na výrobcu hardvéru.
 • Funkcia DMA (Ultra Direct Memory Access) je v nastavení pamäte CMOS počítača zapnutá a údaje sa prenášajú príliš rýchlo.
 • Zmeňte režim DMA na režim Processor Input/Output (PIO), čím znížite prenosovú rýchlosť údajov. Ak sa problém nevyrieši, znížte úroveň nastavenia režimu PIO. Čím vyššiu úroveň režimu PIO nastavíte, tým vyššia bude rýchlosť prenosu údajov.
 • Používate správcu pamäte od iného výrobcu.
 • V počítači je vírus.
Ak sa bude toto chybové hlásenie zobrazovať aj naďalej, skopírujte priečinok i386 z disku CD-ROM na lokálny pevný disk a skúste spustiť inštalačný program z pevného disku.

Inštalačný program systému Windows XP prestane reagovať

Ďalšie informácie o riešení tohto problému nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
315323 Inštalačný program systému Windows XP prestane počas prípravnej fázy inštalácie reagovať (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Počas inovácie počítač prestane reagovať a zobrazí sa čierna obrazovka

Pri pokuse o inováciu na systém Windows XP môže počítač prestať reagovať a zobrazí sa čierna obrazovka.

Toto správanie môže spôsobovať softvér alebo hardvér, ktorý nie je kompatibilný so systémom Windows XP.

Ak chcete obísť toto správanie, postupujte nasledovne:
 1. Počkajte 10 až 15 minút so zobrazenou aktuálnou obrazovkou, aby ste sa uistili, že počítač už nebude pokračovať v inštalačnom procese.
 2. Reštartujte počítač a overte, či prestane reagovať v rovnakom bode spustenej inštalácie. V niektorých prípadoch sa môže inštalačný program dostať v procese inštalácie ďalej ako pri poslednom zlyhaní. Ak sa úspešne vykoná väčšia časť procesu inštalácie, skúste niekoľkokrát reštartovať počítač a inštalačný program sa môže dokončiť.
 3. Reštartujte počítač a vyberte možnosť Zrušiť inštaláciu systému Windows XP na prechod späť na systém Windows 98 alebo Windows Millennium Edition. Ak nie je možnosť Zrušiť inštaláciu systému Windows XP po reštartovaní počítača k dispozícii, prejdite na krok 5.
 4. Po prechode späť na systém Windows 98 alebo Windows Millennium Edition odstráňte všetok antivírusový softvér a všetky programy na správu zavádzania (napr. program GoBack) a vykonajte čisté spustenie počítača. Postup pri vykonaní čistého spustenia nájdete v článku určenom pre váš operačný systém, na ktorý sa odkazuje vyššie v tomto článku.
 5. Ak proces inovácie prestane znovu reagovať, môže ísť o problém s nekompatibilitou hardvéru. Skúste vypnúť funkciu ACPI. Keď sa počítač reštartuje, môžete stlačiť kláves F6 a pridať ovládače SCSI (Small Computer System Interface) od iných výrobcov. Na tejto obrazovke stlačte kláves F7. Nezobrazí sa žiadne vizuálne upozornenie.
 6. Ak aj naďalej prestáva inštalačný program reagovať, vypnite alebo zakážte nepotrebný hardvér. Odstráňte všetky zariadenia USB, odstráňte alebo vypnite všetky sieťové karty, zvukové karty a sériové karty a znovu spustite inštalačný program.
 7. Ak sa toto chybové hlásenie zobrazuje aj naďalej, môžete skúsiť prepísať systém BIOS na základnej doske. Postup vám poskytne výrobca počítača alebo navštívte webovú lokalitu venovanú základnej doske.
 8. Ak sa aktualizovaním systému BIOS problém nevyrieši alebo ak nie je možné získať aktualizovanú verziu systému BIOS pre počítač, môžete skúsiť nainštalovať systém Windows XP so štandardnou vrstvou abstrakcie hardvéru Standard PC Hardware Abstraction Layer (HAL). Ak to chcete vykonať, stlačte kláves F7 po zobrazení výzvy na stlačenie klávesu F6, keď je inštalačný program systému Windows XP spustený. Výzva na stlačenie klávesu F6 sa zobrazí konkrétne po prvom reštartovaní počítača inštalačným programom.Ďalšie informácie o vynútení vrstvy Standard PC HAL zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  299340 Ako vynútiť vrstvu HAL (Hadware Abstraction Layer) počas inovácie alebo inštalácie systému Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Keď je spustený inštalačný program, zobrazí sa chybové hlásenie alebo hlásenie typu Stop

Ak sa zobrazí niektoré z nasledujúcich chybových hlásení, prečítajte si príslušný článok databázy Microsoft Knowledge Base:
311562 Počas inštalácie systému Windows XP sa zobrazí chybové hlásenie "An unexpected error (768) occurred at line 5118@ind:Xp\Client\Boot\Setup\Setup.c" (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
311564 SK0506:Chybové hlásenie „Stop 0x0000000A Irql_Not_Less_Or_Equal“ počas inovácie na systém Windows XP
311442 Chybové hlásenie: Inštalačný program nemôže pokračovať. Obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Microsoft. (Chyba: 3E6h) (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Produkty iných výrobcov, ktoré popisuje tento článok, vyrábajú spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky, pokiaľ ide o výkon alebo spoľahlivosť takýchto produktov.


setup install hangs dell toshiba compaq gateway sony 524FF58h, 546FF58h, 535FF58h, FF58h, FF, 58h fatal exception error fatal error setup cannot continue contact microsoft technical support
Vlastnosti

ID článku: 310064 – Posledná kontrola: 12/07/2015 07:59:32 – Revízia: 6.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbenv kbtshoot kberrmsg kbsetup KB310064
Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)