Ako zvládnuť dokumentu udalosti v jazyku Visual Basic.SIEŤOVÉ aplikácie

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:311284
Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Pre Microsoft Visual C#.ČISTÁ verziu tohto článku, pozri 312777.

V TEJTO ÚLOHE

SUHRN
Tento článok ukazuje ako chytiť dokumentu udalosti pre ovládaním v jazyku Visual Basic.NET.

back to the top

Požiadavky

Nasledujúci zoznam popisuje odporúčané hardvér, softvér, sieťovú infraštruktúru a balíky service pack, ktoré potrebujete:
 • Microsoft Visual Studio.NET
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (SP2) alebo novší
Tento článok predpokladá, že ste oboznámení s nasledujúce témy:
 • Visual Studio.NET
 • Program Internet Explorer
 • Ovládaním
back to the top

Popis technika

Ovládaním je jednoduché ovládanie prácu s Visual Studio.NET alebo staršími verziami programu Microsoft Visual Studio. Avšak, nájdete to ťažšie na spracovanie udalostí ovládaním Visual Studio.NET.

Tieto udalosti rozhranie vystavuje väčšina dokumentu udalostí, ktoré môžete zvládnuť v aplikácii:
Mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event				
Spracovanie udalosti, musíte vytvoriť svoj vlastný Sub postup alebo funkcie, ktoré môžete vyvolať pri výskyte udalosti. Podpis udalosť, ktorá požiare sa musia zhodovať. Napríklad, nasledovné Sub postup kľučky MouseOver udalosť dokumentu:
Private Sub document_onmouseover(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj)				
Po obsluhu udalosti je na mieste, musí háku udalosť. Môžete hákov udalosť kedykoľvek po DocumentComplete udalosť na ovládaním požiare. Tu je syntax háku:
AddHandler CType(document, _mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onmouseover, _AddressOf Me.document_onmouseover				
Tento kód vyzýva AddHandler výkaz a použití CType Funkcia prejsť udalosť. The CType Funkcia vrhá objekt dokumentu (príslušný typMshtml.HTMLDocumentEvents2_Event), a potom OnMouseOver udalosť prechádza z toho. The Me.document_onmouseoverSub postup prechádza do druhého parametra, AddressOf vyhlásenie, ktoré poskytuje adresu vášho obslužný program.

back to the top

Vytvoriť projekt a pridať kód

Si nasledujúce vzorky, ovládaním vyhľadá http://www.Microsoft.com. Po stránka načíta, vzorky háčiky OnMouseOver a OnClick udalosti. Vzorka potom pridáva text na zoznam vždy, keď oheň udalosti.
 1. Spustiť Visual Studio.NET.
 2. Vytvoriť nový projekt Windows aplikácie v jazyku Visual Basic.NET
 3. Pridať odkaz na Microsoft.mshtml v rámci projektu.
 4. V paneli s nástrojmi kliknite na Všeobecné.
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši otvorte panel a potom kliknite na tlačidlo Prispôsobiť Toolbox.
 6. Vyberte Microsoft webový prehliadač políčko a potom kliknite na tlačidlo ok.
 7. Na paneli s nástrojmi, dvakrát kliknite na Program Explorer.
 8. V paneli s nástrojmi kliknite na Formuláre systému Windows, a potom dvakrát kliknite na ListBox kontrola.
 9. Usporiadať kontroly tak, aby sa ľahko zobrazenie formulára.
 10. Pridať nasledujúci kód do hornej časti AssemblyInfo.vb, nahradiť existujúce dovozné vety
  Imports SystemImports System.DrawingImports System.CollectionsImports System.ComponentModelImports System.Windows.FormsImports System.DataImports System.ReflectionImports System.Runtime.InteropServicesImports System.ThreadingImports System.Diagnostics
 11. Pridajte nasledujúci kód medzi Návrhár formulára Windows generované kód a Koniec triedy v zobrazení kódu Form1.vbVerejnosti
  Shared dwCookie2 As Integer  Public Sub add_list(ByVal a As Object)    ListBox1.Items.Insert(0, a)  End Sub  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load    AxWebBrowser1.Navigate2("http://www.microsoft.com")    Dim x As IEEvents = New IEEvents(AxWebBrowser1)    x.fm = Me  End Sub  Private Sub AxWebBrowser1_Enter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles AxWebBrowser1.Enter  End Sub  Private Sub AxWebBrowser1_DocumentComplete(ByVal sender As Object, ByVal e As AxSHDocVw.DWebBrowserEvents2_DocumentCompleteEvent) Handles AxWebBrowser1.DocumentComplete    Dim doc As mshtml.HTMLDocument    doc = AxWebBrowser1.Document    AddHandler CType(doc, _      mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onclick, AddressOf Document_onclick    AddHandler CType(doc, _   mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onmouseover, AddressOf Document_onmouseover  End Sub  Private Sub AxWebBrowser1_BeforeNavigate2(ByVal sender As Object, ByVal e As AxSHDocVw.DWebBrowserEvents2_BeforeNavigate2Event) Handles AxWebBrowser1.BeforeNavigate2    Dim doc As mshtml.HTMLDocument    doc = AxWebBrowser1.Document    RemoveHandler CType(doc, _      mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onclick, _      AddressOf Document_onclick    RemoveHandler CType(doc, _      mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event).onmouseover, _      AddressOf Document_onmouseover  End Sub  Private Sub Document_onmouseover(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj)    ListBox1.Items.Insert(0, "onMouseOver: " & _      e.srcElement.tagName.ToString())  End Sub  Private Function Document_onclick(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj) _      As Boolean    ListBox1.Items.Insert(0, "onClick: " & _      e.srcElement.tagName.ToString())    Return True  End Function
 12. Pridajte nasledujúci kód po Koniec triedy
  Public Class IEHTMLDocumentEvents  Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2  Public Sub onactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onactivate  End Sub  Public Sub onafterupdate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onafterupdate  End Sub  Public Function onbeforeactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforeactivate    Return True  End Function  Public Function onbeforedeactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforedeactivate    Return True  End Function  Public Sub onbeforeeditfocus(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforeeditfocus  End Sub  Public Function onbeforeupdate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onbeforeupdate    Return True  End Function  Public Sub oncellchange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.oncellchange  End Sub  Public Function onclick(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onclick    Return True  End Function  Public Function oncontextmenu(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.oncontextmenu    Return True  End Function  Public Function oncontrolselect(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.oncontrolselect    Return True  End Function  Public Sub ondataavailable(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondataavailable  End Sub  Public Sub ondatasetchanged(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondatasetchanged  End Sub  Public Sub ondatasetcomplete(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondatasetcomplete  End Sub  Public Function ondblclick(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondblclick    Return True  End Function  Public Sub ondeactivate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondeactivate  End Sub  Public Function ondragstart(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.ondragstart    Return True  End Function  Public Function onerrorupdate(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onerrorupdate    Return True  End Function  Public Sub onfocusin(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onfocusin  End Sub  Public Sub onfocusout(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onfocusout  End Sub  Public Function onhelp(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onhelp    Return True  End Function  Public Sub onkeydown(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onkeydown  End Sub  Public Function onkeypress(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onkeypress    Return True  End Function  Public Sub onkeyup(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onkeyup  End Sub  Public Sub onmousedown(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmousedown  End Sub  Public Sub onmousemove(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmousemove  End Sub  Public Sub onmouseout(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmouseout  End Sub  Public Sub onmouseover(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmouseover  End Sub  Public Sub onmouseup(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmouseup  End Sub  Public Function onmousewheel(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onmousewheel    Return True  End Function  Public Sub onpropertychange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onpropertychange  End Sub  Public Sub onreadystatechange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onreadystatechange  End Sub  Public Sub onrowenter(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowenter  End Sub  Public Function onrowexit(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowexit    Return True  End Function  Public Sub onrowsdelete(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowsdelete  End Sub  Public Sub onrowsinserted(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onrowsinserted  End Sub  Public Sub onselectionchange(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onselectionchange  End Sub  Public Function onselectstart(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onselectstart    Return True  End Function  Public Function onstop(ByVal pEvtObj As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean Implements mshtml.HTMLDocumentEvents2.onstop    Return True  End FunctionEnd ClassPublic Class IEEvents  Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2  Public fm As Form1  Private icp As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPoint  Private cookie As Integer = -1  Private m_ie As AxSHDocVw.AxWebBrowser  Public Sub New(ByRef ie As AxSHDocVw.AxWebBrowser)    ' Call QueryInterface for IConnectionPointContainer    m_ie = ie    Dim icpc As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer = CType(ie.GetOcx(), System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer)    ' Find the connection point for the    ' DWebBrowserEvents2 source interface    Dim g As Guid = GetType(SHDocVw.DWebBrowserEvents2).GUID    icpc.FindConnectionPoint(g, icp)    'Pass a pointer to the host to the connection point    icp.Advise(Me, cookie)    ' Show the browser    ie.Visible = True    Dim oURL As Object = "http://www.microsoft.com"    Dim oEmpty As Object = ""    ie.Navigate2(oURL, oEmpty, oEmpty, oEmpty, oEmpty)  End Sub  Public Sub BeforeNavigate2(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object, ByRef Flags As Object, ByRef TargetFrameName As Object, ByRef PostData As Object, ByRef Headers As Object, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.BeforeNavigate2  End Sub  Public Sub ClientToHostWindow(ByRef CX As Integer, ByRef CY As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.ClientToHostWindow  End Sub  Public Sub CommandStateChange(ByVal Command As Integer, ByVal Enable As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.CommandStateChange  End Sub  Public Sub DocumentComplete(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.DocumentComplete    Dim doc As mshtml.HTMLDocument = CType(CType(pDisp, SHDocVw.IWebBrowser2).Document, mshtml.HTMLDocument)    Dim pConPtCon As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer = CType(doc, System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPointContainer)    Dim guid As Guid = System.Type.GetType("mshtml.HTMLDocumentEvents2").GUID    Dim pConPt As System.Runtime.InteropServices.UCOMIConnectionPoint    pConPtCon.FindConnectionPoint(guid, pConPt)    Dim d As IEHTMLDocumentEvents = New IEHTMLDocumentEvents    pConPt.Advise(d, Form1.dwCookie2)    Dim iEvent As mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event    iEvent = CType(doc, mshtml.HTMLDocumentEvents2_Event)    AddHandler iEvent.onclick, AddressOf ClickEventHandler    AddHandler iEvent.onmouseover, AddressOf MouseOverEventHandler  End Sub  Private Function ClickEventHandler(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj) As Boolean    fm.add_list(e.type + ":" + e.srcElement.tagName)    Return True  End Function  Private Sub MouseOverEventHandler(ByVal e As mshtml.IHTMLEventObj)    fm.add_list(e.type + ":" + e.srcElement.tagName)  End Sub  Public Sub DownloadBegin() Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.DownloadBegin  End Sub  Public Sub DownloadComplete() Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.DownloadComplete  End Sub  Public Sub FileDownload(ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.FileDownload  End Sub  Public Sub NavigateComplete2(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.NavigateComplete2  End Sub  Public Sub NavigateError(ByVal pDisp As Object, ByRef URL As Object, ByRef Frame As Object, ByRef StatusCode As Object, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.NavigateError  End Sub  Public Sub NewWindow2(ByRef ppDisp As Object, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.NewWindow2  End Sub  Public Sub OnFullScreen(ByVal FullScreen As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnFullScreen  End Sub  Public Sub OnMenuBar(ByVal MenuBar As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnMenuBar  End Sub  Public Sub OnQuit() Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnQuit  End Sub  Public Sub OnStatusBar(ByVal StatusBar As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnStatusBar  End Sub  Public Sub OnTheaterMode(ByVal TheaterMode As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnTheaterMode  End Sub  Public Sub OnToolBar(ByVal ToolBar As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnToolBar  End Sub  Public Sub OnVisible(ByVal Visible As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.OnVisible  End Sub  Public Sub PrintTemplateInstantiation(ByVal pDisp As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PrintTemplateInstantiation  End Sub  Public Sub PrintTemplateTeardown(ByVal pDisp As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PrintTemplateTeardown  End Sub  Public Sub PrivacyImpactedStateChange(ByVal bImpacted As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PrivacyImpactedStateChange  End Sub  Public Sub ProgressChange(ByVal Progress As Integer, ByVal ProgressMax As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.ProgressChange  End Sub  Public Sub PropertyChange(ByVal szProperty As String) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.PropertyChange  End Sub  Public Sub SetSecureLockIcon(ByVal SecureLockIcon As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.SetSecureLockIcon  End Sub  Public Sub StatusTextChange(ByVal Text As String) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.StatusTextChange  End Sub  Public Sub TitleChange(ByVal Text As String) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.TitleChange  End Sub  Public Sub UpdatePageStatus(ByVal pDisp As Object, ByRef nPage As Object, ByRef fDone As Object) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.UpdatePageStatus  End Sub  Public Sub WindowClosing(ByVal IsChildWindow As Boolean, ByRef Cancel As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowClosing  End Sub  Public Sub WindowSetHeight(ByVal Height As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetHeight  End Sub  Public Sub WindowSetLeft(ByVal Left As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetLeft  End Sub  Public Sub WindowSetResizable(ByVal Resizable As Boolean) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetResizable  End Sub  Public Sub WindowSetTop(ByVal Top As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetTop  End Sub  Public Sub WindowSetWidth(ByVal Width As Integer) Implements SHDocVw.DWebBrowserEvents2.WindowSetWidth  End SubEnd Class
back to the top

Dodatočné poznámky

 • Tento proces je rovnaký, ak môžete automatizovať programu Internet Explorer. Nahradiť AxWebBrowser1 názvom vašej lokálnej premennej pre program Internet Explorer.
 • Táto vzorka sa nedomnieva skupiny rámcov. Sa po presunutí na množinu rámov, nemusí zobrazovať všetky udalosti v aplikácii. Ak je to potrebné v aplikácii, musíte pridať kód zvládnuť možnosť frameset.
back to the top
ODKAZY
Ďalšie informácie o ovládaním, ako aj metódy, vlastnosti a udalostí, ktoré ovládaním vystavuje, byť nasledujúce dokumentáciu MSDN:Ďalšie informácie o vývoji riešení založených na Web pre program Microsoft Internet Explorer, nájdete na nasledovných webových lokalitách spoločnosti Microsoft:back to the top
webový prehľadávač

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 311284 – Posledná kontrola: 12/07/2015 08:05:18 – Revízia: 2.0

Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbwebbrowser kbmt KB311284 KbMtsk
Pripomienky