Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

V systéme Windows XP sa zobrazuje chybové hlásenie Stop s kódom chyby 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

ÚVOD
V tomto článku je opísaných niekoľko príčin zobrazovania chybového hlásenia Stop: 0x0000000A počas alebo po inštalácii systému Windows XP a niekoľko riešení na odstránenie tohto problému. Tento článok je určený pre skúsených používateľov.
Príznaky
Počas inštalácie alebo po inštalácii systému Windows XP sa zobrazuje chybové hlásenie typu Stop v nasledujúcom formáte:
Stop: 0x0000000A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Adresa x má základňu na x - názov súboru
Každý parameter v tomto chybovom hlásení typu Stop je šestnástkové číslo, ktoré odkazuje na konkrétny problém:
 • Parameter 1 – Adresa, na ktorú bolo nesprávne odkazované.
 • Parameter 2 – IRQL vyžadované na prístup k pamäti.
 • Parameter 3 - Typ prístupu, kde 0 reprezentuje operáciu čítania a 1 operáciu zapisovania.
 • Parameter 4 – Adresa inštrukcie, ktorá odkazovala na pamäť v parametri 1.
Napríklad:
STOP 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Adresa 8000f67c má základňu na 80001000 - hal.dll
Príčina
Chybové hlásenie Stop sa zvyčajne zobrazuje počas inštalácie, keď sa v režime jadra vyskytol pokus o vstup do stránkovateľnej pamäte na príliš vysokej úrovni IRQL. Táto chyba sa obvykle vyskytuje, keď ovládač používa nesprávnu adresu pamäte. K ďalším možným príčinám tejto chyby patria nekompatibilný ovládač zariadenia, všeobecný problém s hardvérom alebo nekompatibilný softvér.
Riešenie
Keď sa zobrazí chybové hlásenie typu Stop, pokúste sa najskôr problém vyriešiť pomocou nástroja Hlásenie chýb systému Windows, ktorý sa automaticky zobrazuje pri výskyte ľubovoľnej chyby. Tento nástroj na hlásenie chýb odošle správu o chybe do spoločnosti Microsoft a okamžite vám poskytne opravu alebo alternatívne riešenie. Ak nie je k dispozícii žiadna oprava ani alternatívne riešenie, alebo ak poskytnutá oprava alebo riešenie chybu neodstráni, postupujte podľa postupov, ktoré sú uvedené v časti Riešenie problémov pre pokročilých používateľov.
RIEŠENIE PROBLÉMOV PRE POKROČILÝCH POUŽÍVATEĽOV
Táto časť pozostáva z dvoch častí s riešeniami problémov určenými pre pokročilých používateľov:
 • Ak sa chyba vyskytuje počas inštalácie, prejdite na časť Chyba sa vyskytuje počas inštalácie systému Windows XP.
 • Ak sa chyba vyskytuje po inštalácii systému Windows XP, prejdite na časť Chyba sa vyskytuje po inštalácii systému Windows XP.
Vykonanie jednotlivých postupov môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.
Chyba sa vyskytuje počas inštalácie systému Windows XP
Ak sa zobrazí chybové hlásenie Stop: 0x0000000A počas inštalácie systému Windows XP, môže ísť o problém s hardvérovými súčasťami nainštalovanými v počítači. Najprv pomocou prepojenia v časti "Kontrola kompatibility hardvéru" skontrolujte, či je hardvér kompatibilný so systémom Windows XP. Ak je hardvér kompatibilný, postupujte podľa postupov na riešenie problémov s hardvérovými súčasťami v časti Hľadanie iných problémov s hardvérom v prípade, že je hardvér kompatibilný.

Uistite sa, že váš hardvér je kompatibilný

Ďalšie informácie o možných problémoch s nekompatibilitou softvéru a hardvéru nájdete na inštalačnom disku CD alebo DVD so systémom Windows XP v téme Kontrola kompatibility systému.

Hľadanie iných problémov s hardvérom v prípade, že je hardvér kompatibilný

Táto časť obsahuje sedem postupov, ktoré môžete použiť na preskúmanie hardvéru a na vyriešenie a identifikáciu potenciálnych problémov.

Upozornenie Tento článok obsahuje kroky, ktoré môžu zahŕňať zmenu nastavení systému BIOS alebo CMOS, alebo môžu vyžadovať fyzické zmeny hardvéru počítača. Nesprávnym nastavením systému BIOS môžete spôsobiť vážne problémy s počítačom. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy spôsobené zmenou systému BIOS sa budú dať vyriešiť. Nastavenia systému BIOS vykonávate na vlastné riziko. Ak pri vykonávaní ľubovoľného z týchto krokov potrebujete pomoc, kontaktujte výrobcu hardvéru. Vykonávanie zmien hardvéru alebo systému BIOS v počítači môže spôsobiť neplatnosť záruky. Ak nechcete vykonávať zmeny hardvéru v počítači, vezmite počítač do opravy.

Nevyhnutná podmienka

Uistite sa, že máte k dispozícii inštalačný disk CD alebo DVD so systémom Windows XP. Pri vykonávaní nasledujúcich postupov je nutné na spustenie počítača použiť inštalačný disk CD alebo DVD so systémom Windows XP.

Odporúčané materiály

Skôr, ako začnete s vykonávaním postupov, je vhodné pripraviť si nasledujúce položky:
 • podpornú dokumentáciu k ľubovoľnému pridanému hardvéru, adaptérom a zariadeniam,
 • kontaktné informácie výrobcov ľubovoľného pridaného hardvéru, adaptérov alebo zariadení.

Postup 1: Zadanie vrstvy HAL

Na vyriešenie problému so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop použite ako prvý tento postup.
 1. Počas spúšťania inštalácie stlačte pri zobrazení hlásenia Setup is inspecting your computer's hardware configuration (Inštalátor kontroluje hardvérovú konfiguráciu počítača) kláves F5.
 2. Po zobrazení výzvy zadajte správny typ počítača a vrstvu HAL. Ak máte napríklad jeden procesor, zadajte ako vrstvu HAL možnosť Štandardný počítač.
 3. Skúste preinštalovať systém Windows XP.
  • Ak sa prestane chybové hlásenie typu Stop po vykonaní tohto postupu zobrazovať a úspešne ste nainštalovali systém Windows XP, problém je vyriešený.
  • Ak sa chybové hlásenie typu Stop zobrazuje naďalej, prejdite na postup 2.

Postup 2: Vypnutie funkcií v nastavení CMOS

Tento postup použite v prípade, že postup 1 nevyriešil problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop.
 1. V nastaveniach CMOS počítača vypnite všetky nasledujúce funkcie. Ďalšie pokyny nájdete v dokumentácii k hardvéru, alebo o ne požiadajte výrobcu.
  • všetko ukladanie do vyrovnávacej pamäte vrátane ukladania do vyrovnávacej pamäte L2, BIOS, internej/externej vyrovnávacej pamäte a vyrovnávacej pamäte so spätným zápisom na radičoch diskov,
  • všetko tieňovanie,
  • Plug and Play,
  • všetky funkcie ochrany proti vírusom založené na systéme BIOS.
 2. Skúste preinštalovať systém Windows XP.
  • Ak sa problémom so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop vyriešil, prejdite na krok c.
  • Ak sa chybové hlásenie typu Stop zobrazuje naďalej, prejdite na postup 3.
 3. Skúste určiť funkciu, ktorá chybu spôsobuje. Postupujte pri tom tak, že postupne po jednom tieto funkcie zapínajte a po zapnutí každej jednotlivej funkcie reštartujte počítač.
 4. Ak identifikujete funkciu, ktoré spôsobuje problém, túto funkciu vypnite alebo odstráňte a obráťte sa na výrobcu a požiadajte ho vyriešenie tohto problému.

  Ak sa vám vykonaním týchto krokov nepodarí identifikovať problém s niektorým nastavením CMOS, ale podarilo sa vyriešiť problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop a počítač sa dá normálne spustiť, je pravdepodobné, že v inštalácii bránilo niektoré nastavenie. V takomto prípade dané nastavenie zapnite po nainštalovaní systému Windows XP a problém je vyriešený.

Postup 3: Kontrola pamäte RAM počítača

Tento postup použite v prípade, že postup 2 nevyriešil problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop. Ak potrebujete pomôcť pri vykonávaní ľubovoľných krokov, preštudujte si dokumentáciu k hardvéru.
 1. Odstráňte všetky nezhodné moduly SIMM (pamäte RAM) tak, aby všetky moduly SIMM pracovali pri rovnakej rýchlosti. Napríklad 60 nanosekúnd (ns) alebo 70 ns.
 2. Spustite systémový test pamäte a odstráňte všetky zlé moduly SIMM.
 3. Vykonajte test s použitím iných modulov SIMM, ak máte nejaké k dispozícii.
 4. Skúste preinštalovať systém Windows XP.
  • Ak sa prestane chybové hlásenie typu Stop po vykonaní tohto postupu zobrazovať a úspešne ste nainštalovali systém Windows XP, problém je vyriešený.
  • Ak sa chybové hlásenie typu Stop zobrazuje naďalej, prejdite na postup 4.

Postup 4: Odstránenie adaptérov a odpojenie hardvérových zariadení

Tento postup použite v prípade, že postup 3 nevyriešil problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop.
 1. Odstráňte všetky adaptéry a odpojte všetky hardvérové zariadenia, ktoré nie sú potrebné na spustenie počítača alebo na nainštalovanie systému Windows. Patria medzi nasledujúce adaptéry a zariadenia:
  • zariadenia SCSI,
  • zariadenia IDE,
  • sieťový adaptér,
  • interný modem,
  • zvuková karta,
  • doplnkové pevné disky (na dokončenie inštalácie potrebujete aspoň jeden),
  • jednotka CD alebo DVD (ak vykonávate inštaláciu z lokálneho pevného disku).
 2. Skúste preinštalovať systém Windows XP.
  • Ak sa problémom so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop vyriešil, pokračujte krokom c.
  • Ak sa chybové hlásenie typu Stop zobrazuje naďalej, prejdite na postup 5.
 3. Skúste určiť adaptér alebo hardvérové zariadenie, ktoré chybu spôsobuje. Po preinštalovaní systému Windows XP postupne po jednom znovu pripájajte jednotlivé adaptéry a hardvérové zariadenia. Vždy po pripojení ďalšieho adaptéra alebo hardvérového zariadenia reštartujte počítač.
 4. Ak sa vám takto podarí identifikovať problémový hardvér, odpojte daný adaptér alebo zariadenie a požiadajte o pomoc pri riešení problému dodávateľa.

  Ak sa vám vykonaním týchto krokov nepodarí identifikovať problémový hardvér, ale podarilo sa vyriešiť problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop a počítač sa dá normálne spustiť, je pravdepodobné, že v inštalácii bránil niektorý hardvér. V takomto prípade daný hardvér znovu pripojte po nainštalovaní systému Windows XP a problém je vyriešený.

Postup 5: Aktualizácia ovládačov SCSI a odstránenie všetkých zariadení SCSI

Tento postup použite v prípade, že postup 4 nevyriešil problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop. Ak potrebujete pomôcť pri vykonávaní ľubovoľných krokov, preštudujte si dokumentáciu k hardvéru.
 1. Získajte najnovší ovládač pre systém Windows od predajcu adaptérov.
 2. Vypnite vyjednávanie synchronizácie na radiči SCSI.
 3. Overte, či je správne ukončenie a identifikácia zariadení SCSI.
 4. Odstráňte všetky zariadenia SCSI z reťazca SCSI (okrem jedného pevného disku, ak vykonávate spustenie z jednotky alebo inštalujete na jednotku, ktorá je na tomto disku).
 5. Skúste preinštalovať systém Windows XP.
  • Ak sa problémom so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop vyriešil, pokračujte krokom f.
  • Ak sa chybové hlásenie typu Stop zobrazuje naďalej, prejdite na postup 6.
 6. Skúste určiť zariadenie SCSI, ktoré chybu spôsobuje. Po preinštalovaní systému Windows XP postupne po jednom znovu pripájajte jednotlivé zariadenia SCSI. Vždy po pripojení ďalšieho zariadenia SCSI reštartujte počítač.
 7. Ak sa vám takto podarí identifikovať problémové zariadenie, odpojte dané zariadenie SCSI a požiadajte o pomoc pri riešení problému dodávateľa.

  Ak sa vám vykonaním týchto krokov nepodarí identifikovať problém so zariadením SCSI, ale podarilo sa vyriešiť problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop a počítač sa dá normálne spustiť, je pravdepodobné, že v inštalácii bránilo niektoré zariadenie. V takomto prípade dané zariadenie znovu pripojte po nainštalovaní systému Windows XP a problém je vyriešený.

Postup 6: Predefinovanie nastavení IDE a odstránenie všetkých zariadení IDE

Tento postup použite v prípade, že postup 5 nevyriešil problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop. Ak potrebujete pomôcť pri vykonávaní ľubovoľných krokov, preštudujte si dokumentáciu k hardvéru.
 1. Definujte vstavaný port IDE na hodnotu Len primárny.
 2. Skontrolujte, či sú správne nastavenia Master/Subordinate/Only pre zariadenia IDE.
 3. Odstráňte všetky zariadenia IDE okrem pevného disku.
 4. Skúste preinštalovať systém Windows XP.
  • Ak sa problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop vyriešil, pokračujte krokom e.
  • Ak sa chybové hlásenie typu Stop zobrazuje naďalej, prejdite na postup 7.
 5. Skúste určiť nastavenie IDE alebo zariadenie, ktoré chybu spôsobuje. Po preinštalovaní systému Windows XP postupne po jednom znovu pripájajte jednotlivé zariadenia IDE. Vždy po pripojení ďalšieho zariadenia IDE reštartujte počítač.
 6. Ak sa vám takto podarí identifikovať problémové nastavenie alebo zariadenie, vypnite dané nastavenie alebo odpojte dané zariadenie IDE a požiadajte o pomoc pri riešení problému dodávateľa.

  Ak sa vám vykonaním týchto krokov nepodarí identifikovať problém s nastavením alebo zariadením IDE, ale podarilo sa vyriešiť problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop a počítač sa dá normálne spustiť, je pravdepodobné, že v inštalácii bránilo niektoré nastavenie alebo zariadenie. V takomto prípade zapnite toto nastavenie alebo pripojte zariadenie po nainštalovaní systému Windows XP a problém je vyriešený.

Postup 7: Vyžiadanie si informácií o známych problémoch od výrobcu

Tento postup použite ako poslednú možnosť v prípade, že vám ostatné postupy nepomohli problém identifikovať a vyriešiť.
 1. Kontaktujte výrobcu počítača alebo základnej dosky a zistite, či sa vyskytujú nejaké známe problémy týkajúce sa spúšťania alebo inštalácie systému Windows XP. Výrobca môže pomôcť s nasledujúcimi krokmi:
  • spustenie diagnostického programu v počítači,
  • inovácia systému BIOS počítača, ak je potrebná.
 2. Skúste preinštalovať systém Windows XP.

  Ak vám tento postup nepomohol, prečítajte si o možnostiach kontaktovania technickej podpory na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Chyba sa vyskytuje po nainštalovaní systému Windows XP
Ak sa zobrazí chybové hlásenie Stop: 0x0000000A v už nainštalovanom systéme Windows XP, chybu môže spôsobovať nedávno pridaný softvér alebo hardvér od nezávislého dodávateľa. Najprv vyskúšajte postupy v časti Riešenie problémov so softvérom alebo hardvérom od nezávislých dodávateľov", ktoré sú určené na riešenie problémov s ostatnými súčasťami. Je vhodné mať k dispozícii podpornú dokumentáciu ku všetkému nedávno pridanému softvéru alebo hardvéru. Ak sa vám vykonaním týchto postupov nepodarí problém vyriešiť, skúste postupy uvedené v časti Obnovenie systému Windows.

Odporúčaný krok

Pred vykonaním nasledujúcich postupov odporúčame vytvoriť si zálohu systému a všetkých osobných súborov a priečinkov.

Riešenie problémov so softvérom alebo hardvérom od nezávislých dodávateľov

Postup 1: Preskúmanie nedávno pridaného softvéru od nezávislých dodávateľov

Ak ste inštalovali nejaký softvér od nezávislého dodávateľa, skúste ho odstrániť alebo vypnúť tak, aby sa nenačítal. Potom reštartovaním počítača overte, či chybu spôsobuje daný softvér alebo ovládač.
 • Ak máte viac softvérových produktov od nezávislých dodávateľov, postupne po jednom ich odstraňujte alebo vypínajte a po každom odstránení alebo vypnutí reštartujte počítač. Takto sa pokúste identifikovať softvér od nezávislého dodávateľa, ktorý spôsobuje chybu.
 • Ak sa odstránením softvéru od nezávislého dodávateľa podarí vyriešiť problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop, príčinou vzniku chyby bol problémový softvér. Informujte o tomto probléme dodávateľa a požiadajte ho o vyriešenie problému.
 • Ak sa odstránením softvéru od nezávislého dodávateľa problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop nevyriešil, potom vznik chyby spôsobuje niečo iné ako softvér. Prejdite na časť Postup 2: Preskúmanie nedávno pridaného hardvéru od nezávislého dodávateľa.

Postup 2: Preskúmanie nedávno pridaného hardvéru od nezávislého dodávateľa

Ak ste po nainštalovaní systému Windows pridali ľubovoľné hardvérové zariadenia alebo ovládače hardvéru, tento hardvér odstráňte a potom reštartujte počítač, aby ste overili, či je daný hardvér pôvodcom vzniku chyby.
 • Ak máte ste nedávno pridali viaceré hardvérové zariadenia, postupne po jednom odstraňujte jednotlivé zariadenia alebo ovládače a po každom odstránení reštartujte počítač. Takto sa pokúste identifikovať hardvér, ktorý spôsobuje chybu.
 • Ak sa odstránením nedávno pridaného hardvéru nevyriešil problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop, potom skúste použiť nasledujúce postupy:
  1. Ak sú k dispozícii najnovšie ovládače pre zariadenia, zaobstarajte si ich.
  2. Kontaktujte dodávateľa zariadenia alebo ovládača a informujte sa, či evidujú nejaké známe problémy s daným hardvérom.
  3. Pomocou diagnostických nástrojov skontrolujte, či hardvér funguje správne.
  Ak sa po vykonaní tohto postupu chybové hlásenie typu Stop nezobrazuje, problém je vyriešený.
 • Ak odstránenie nedávno pridaného zariadenia nevyriešilo problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop, skúste obnoviť systém Windows pomocou funkcie Obnovovanie systému. Postup nájdete v časti Obnovenie systému Windows.

Obnovenie systému Windows

Ak sa chybové hlásenie typu Stop zobrazuje aj po vyskúšaní postupov na riešenie problémov so softvérom alebo hardvérom od nezávislých dodávateľov, skúste systém Windows obnoviť. Postupujte pri tom najskôr podľa postupu 1.

Postup 1: Použitie funkcie Posledná známa funkčná konfigurácia

Funkcia Posledná známa funkčná konfigurácia je možnosť obnovenia, ktorú môžete použiť, keď sa po zmene v počítači nedá spustiť systém Windows XP, alebo keď máte podozrenie, že je problém spôsobený zmenou, ktorú ste vykonali. Táto funkcia obnovuje informácie databázy Registry a nastavenia ovládačov, ktoré sa použili pri poslednom úspešnom spustení počítača.Ďalšie informácie o používaní funkcie Posledná známa funkčná konfigurácia nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
307852 Spustenie počítača pomocou funkcie Posledná známa funkčná konfigurácia v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
 • Ak sa po vykonaní tohto postupu obnoví systém Windows a chybové hlásenie typu Stop sa prestane zobrazovať, problém je vyriešený.
 • Ak sa po vykonaní tohto postupu systém Windows neobnovil alebo sa nevyriešil problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop, prejdite na postup 2.

Postup 2: Oprava inštalácie systému Windows XP

Ak sa vám nepodarilo obnoviť systém Windows pomocou funkcie Posledná známa funkčná konfigurácia, skúste systém Windows obnoviť opravením inštalácie systému Windows XP.
Nevyhnutné predpoklady
Uistite sa, že máte k dispozícii inštalačný disk CD alebo DVD so systémom Windows XP.
Odporúčané materiály
Skôr, ako začnete s vykonávaním postupov, je vhodné pripraviť si nasledujúce položky:
 • dokumentácia k antivírusovému softvéru a k softvéru na úrovni systému BIOS,
 • dokumentácia k počítaču s návodom na nastavenie jednotky CD alebo DVD ako prvého spúšťacieho zariadenia s najvyššou prioritou.
Ak chcete opraviť inštaláciu systému Windows XP, postupujte nasledovne:
 1. Vypnite všetky antivírusové programy a antivírusovú ochranu na úrovni systému BIOS. Ďalšie informácie nájdete v príručke k príslušnému softvéru alebo v Pomocníkovi online.
 2. Uistite sa, že je jednotka CD alebo DVD prvým spúšťacím zariadením s najvyššou prioritou. Návod ako postupovať nájdete v dokumentácii k počítaču.
 3. Do jednotky CD alebo DVD vložte disk CD alebo DVD so systémom Windows XP a potom reštartujte počítač.
 4. Po zobrazení pokynu Press any key to boot from CD (Stlačte ľubovoľný kláves na zavedenie systému z disku CD) stlačte niektorý kláves. Počítač sa spustí z disku CD so systémom Windows XP.
 5. Keď sa počítač spustí z disku CD, systém overí hardvér a potom zobrazí výzvu na výber jednej z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete spustiť inštaláciu systému Windows XP, stlačte kláves ENTER.
  • Ak chcete opraviť inštaláciu systému Windows XP pomocou konzoly na obnovenie, stlačte kláves R.
  • Ak chcete ukončiť inštalačný program bez inštalácie systému Windows XP, stlačte kláves F3.
 6. Stlačte kláves ENTER.
 7. Stlačením klávesu F8 vyjadrite svoj súhlas s podmienkami licenčnej zmluvy.
 8. V poli sa zobrazí aktuálna inštalácia systému Windows XP a potom sa v počítači zobrazí výzva na výber jednej z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete opraviť vybratú inštaláciu systému Windows XP, stlačte kláves R.
  • Ak chcete inštalovať novú kópiu systému Windows XP bez vykonania opravy, stlačte kláves ESC.
 9. Stlačte kláves R. Po oprave systému Windows XP bude v prípade, že ste zmenili niektorý hardvér, pravdepodobne nutné znova systém Windows XP aktivovať.
  • Ak sa po vykonaní tohto postupu obnoví systém Windows a chybové hlásenie typu Stop sa prestane zobrazovať, problém je vyriešený.
  • Ak sa po vykonaní tohto postupu systém Windows neobnovil alebo sa nevyriešil problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop, prejdite na postup 3.

Postup 3: Použitie funkcie Vrátiť ovládač

Ak sa dá počítač spustiť v núdzovom režime a postup 2 vám nepomohol, použite na obnovenie systému Windows tento postup.

Funkcia Vrátiť ovládač umožňuje nahradiť ovládač zariadenia jeho predtým nainštalovanou staršou verziou. Túto funkciu môžete použiť v prípade, že ste nainštalovali nový ovládač zariadenia, ktorý spôsobuje nestabilitu počítača. Keď použijete funkciu Vrátiť ovládač, môžete obnoviť (alebo vrátiť) predchádzajúci ovládač zariadenia a pokračovať v používaní počítača. Ďalšie informácie o používaní funkcie Vrátiť ovládač nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
283657 Ako používať funkciu Vrátiť ovládač v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
 • Ak sa po vykonaní tohto postupu obnoví systém Windows a chybové hlásenie typu Stop sa prestane zobrazovať, problém je vyriešený.
 • Ak sa po vykonaní tohto postupu systém Windows neobnovil alebo sa nevyriešil problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop, prejdite na postup 4.

Postup 4: Použitie funkcie Obnovovanie systému Windows XP

Ak sa dá počítač spustiť v núdzovom režime a postup 3 vám nepomohol, použite na obnovenie systému Windows tento postup. Nástroj Obnovovanie systému Windows XP vytvorí snímku dôležitých systémových súborov a niektorých programových súborov a uloží tieto informácie ako body obnovenia. Tieto body obnovenia môžete potom použiť na obnovenie predchádzajúceho stavu operačného systému Windows XP.Ďalšie informácie o používaní funkcie Obnovovanie systému nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
306084 Obnovenie predchádzajúceho stavu operačného systému Windows XP
 • Ak sa po vykonaní tohto postupu obnoví systém Windows a chybové hlásenie typu Stop sa prestane zobrazovať, problém je vyriešený.
 • Ak sa po vykonaní tohto postupu systém Windows neobnovil alebo sa nevyriešil problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop, prejdite na postup 5.

Postup 5: Použitie konzoly na obnovenie

Konzolu na obnovenie odporúčame použiť na obnovenie systému Windows iba vtedy, keď sa problém nepodarilo odstrániť pomocou núdzového režimu ani pomocou ostatných možností spustenia. Ak sa nedá počítač spustiť, môžete konzolu na obnovenie spustiť zo spúšťacích diskiet systému Windows XP alebo z disku CD-ROM so systémom Windows XP.

Konzola na obnovenie umožňuje zapnúť alebo vypnúť služby, formátovať jednotky, čítať údaje na lokálnej jednotke a zapisovať ich na ňu (rovnako ako na jednotky formátované pomocou systému súborov NTSF) a vykonávať množstvo ďalších úloh správy. Tento nástroj je obzvlášť užitočný, ak chcete počítač opraviť skopírovaním súboru z diskety alebo disku CD na pevný disk alebo ak chcete zmeniť konfiguráciu služby, ktorá zabraňuje správnemu spusteniu počítača.
Nevyhnutné predpoklady
Uistite sa, že máte k dispozícii inštalačný disk CD alebo DVD so systémom Windows XP.Ďalšie informácie o používaní konzoly na obnovenie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
307654 Inštalácia a používanie konzoly na obnovenie v systéme Windows XP
 • Ak sa po vykonaní tohto postupu obnoví systém Windows a chybové hlásenie typu Stop sa prestane zobrazovať, problém je vyriešený.
 • Ak sa po vykonaní tohto postupu systém Windows neobnovil alebo sa nevyriešil problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop, prejdite na postup 6.

Postup 6: Premenovanie problémového softvéru alebo ovládača

Ak sa dá počítač spustiť v núdzovom režime alebo v systéme DOS, tento postup použite ako poslednú možnosť v prípade, že vám ostatné postupy na obnovenie systému Windows nepomohli.
 • Ak sa systém Windows nachádza na oblasti FAT, spustite počítač pomocou systému MS-DOS a potom premenujte problémový softvér alebo ovládač.
 • V opačnom prípade použite na spustenie počítača núdzový režim s príkazovým riadkom a potom premenujte problémový softvér alebo ovládač.

  Ďalšie informácie o možnostiach spustenia v núdzovom režime nájdete na webovej lokalite pomoci a technickej podpory spoločnosti Microsoft a v časti Popis možností spustenia v núdzovom režime v systéme Windows XP.
  • Ak sa po vykonaní tohto postupu obnoví systém Windows a chybové hlásenie typu Stop sa prestane zobrazovať, problém je vyriešený.
  • Ak sa po vykonaní tohto postupu systém Windows neobnovil alebo sa nevyriešil problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop, prečítajte si o možnostiach kontaktovania technickej podpory na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Ďalšie informácie
Ak vám postupy v tomto článku nepomohli vyriešiť problém so zobrazovaním chybového hlásenia typu Stop: 0x0000000A a systém Windows je spustený na hardvéri zo zoznamu kompatibilného hardvéru, prečítajte si nasledujúci článok v databáze Microsoft Knowledge Base:
314103 Príprava pred kontaktovaním spoločnosti Microsoft po zobrazení chybového hlásenia STOP na modrej obrazovke (toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
ntoskrnl.exe blue screen tshoot 0x0000000a 0a oa
Vlastnosti

ID článku: 314063 – Posledná kontrola: 07/25/2013 11:57:00 – Revízia: 5.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot KB314063
Pripomienky