Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Ako riešiť problém s chybovým hlásením „NTLDR Is Missing“ v systéme Windows 2000

Poznámka
Tento článok sa vzťahuje na systém Windows 2000. Poskytovanie podpory systému Windows 2000 bolo ukončené 13. júla 2010. Východiskovým bodom pri plánovaní stratégie migrácie zo systému Windows 2000 je Centrum riešení týkajúcich sa ukončenia podpory systému Windows 2000. Ďalšie informácie nájdete na stránke zásad životného cyklu technickej podpory spoločnosti Microsoft.
Poznámka
Tento článok sa vzťahuje na systém Windows 2000. Poskytovanie podpory systému Windows 2000 bolo ukončené 13. júla 2010. Východiskovým bodom pri plánovaní stratégie migrácie zo systému Windows 2000 je Centrum riešení týkajúcich sa ukončenia podpory systému Windows 2000. Ďalšie informácie nájdete na stránke zásad životného cyklu technickej podpory spoločnosti Microsoft.
Súhrn
Tento článok s postupom popisuje spôsoby, ktoré môžete použiť pri riešení problémov s chybovým hlásením „NTLDR Is Missing“, ktoré sa môže zobraziť pri pokuse o spustenie systému Microsoft Windows 2000.

Riešenie problému s chybovým hlásením „NTLDR Is Missing“

Pri spustení počítača so systémom Windows 2000 sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
NTLDR is missing
Press any key to restart
Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade, že systém BIOS v počítači je zastaraný alebo poškodený, alebo ak chýbajú niektoré zavádzacie súbory systému Windows:
Ntldr
Ntdetect.com
Boot.ini
Ak chcete odstrániť tento problém, overte, či je systém BIOS v počítači aktualizovaný, a potom podľa situácie použite nasledovné postupy na opravu prostredia pre spustenie systému Windows 2000.

DÔLEŽITÉ: Spoločnosť Microsoft odporúča pravidelné a úplné zálohovanie údajov. Toto je najúčinnejšia ochrana proti strate údajov a zálohovanie by malo byť súčasťou každého krízového plánu obnovy.

Overenie aktuálnosti systému BIOS v počítači

Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaná najnovšia revízia systému BIOS. Obráťte sa na výrobcu počítača a zistite, či je možné získať a nainštalovať najnovšiu dostupnú aktualizáciu systému BIOS pre počítač.

Ak chcete získať informácie o konfigurovaní a overení správnosti nastavenia systému BIOS v počítači, prezrite si dokumentáciu k počítaču alebo sa obráťte na výrobcu počítača. Ďalšie informácie o kontaktovaní výrobcov systémov BIOS získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
243909 Zoznam webových lokalít výrobcov systémov BIOS, 1. časť (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
243971 Zoznam webových lokalít výrobcov systémov BIOS, 2. časť (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Ak chcete opraviť prostredie pre spustenie systému Windows, v závislosti od situácie použite jeden z nasledovných postupov.

Postup 1: Použitie zavádzacej diskety na spustenie počítača

 1. Vytvorte zavádzaciu disketu systému Windows 2000 s nasledovnými súbormi:
  Ntldr
  Ntdetect.com
  Boot.ini
  Ntbootdd.sys
  Ďalšie informácie o vytvorení zavádzacej diskety nájdete v nasledovných článkoch databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré sa zobrazia po kliknutí na jednotlivé čísla článkov:
  301680 Vytvorenie zavádzacej diskety pre oblasť so systémom súborov NTFS alebo FAT v systéme Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
  101668 Použitie diskety na zavedenie systému Windows na zabránenie zlyhaniu zavedenia
 2. Upravte súbor Boot.ini, aby odkazoval na správny radič pevného disku a správny zväzok pre inštaláciu systému Windows. Ďalšie informácie o vytvorení zavádzacej diskety nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na jeho číslo:
  311578 Úprava súboru Boot.ini v systéme Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
 3. Vložte zavádzaciu disketu do disketovej jednotky a reštartujte počítač.
 4. Skopírujte súbory Ntldr, Ntdetect.com a Boot.ini zo zavádzacej diskety do systémovej oblasti na lokálnom pevnom disku.

Postup 2: Použitie konzoly na obnovenie

 1. Na reštartovanie počítača použite inštalačné diskety systému Windows 2000 alebo disk CD-ROM so systémom Windows 2000.
 2. Ak chcete opraviť inštaláciu systému Windows 2000, stlačte kláves R na úvodnej obrazovke Welcome to Setup.
 3. Ak chcete opraviť inštaláciu systému Windows 2000 pomocou konzoly na obnovenie, stlačte kláves C.
 4. Zadajte číslo zodpovedajúce inštalácii systému Windows, ktorú chcete opraviť, a potom stlačte kláves ENTER. Zadajte napríklad 1 a potom stlačte kláves ENTER. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  229716 Popis súčasti Konzola na obnovenie systému Windows
 5. Zadajte heslo správcu a potom stlačte kláves ENTER.
 6. Zadajte text map a stlačte kláves ENTER. Všimnite si písmeno jednotky, ktoré je priradené jednotke CD-ROM obsahujúcej disk CD-ROM so systémom Windows 2000.
 7. Zadajte nasledovné príkazy a po zadaní každého príkazu stlačte kláves ENTER. Položka jednotka je písmeno jednotky zadané v 4. kroku Postupu 2: Použitie konzoly na obnovenie:
  copy jednotka:\i386\ntldr c:\

  copy jednotka:\i386\ntdetect.com c:\
  Ak sa zobrazí výzva na prepísanie súboru, zadajte y a stlačte kláves ENTER.

  POZNÁMKA: V týchto príkazoch je medzi ntldr a c:\ medzera, rovnako ako medzi ntdetect.com a c:\.
 8. Zadajte nasledovný príkaz a potom stlačte kláves ENTER.
  type c:\Boot.ini
  Zobrazí sa zoznam podobný nasledujúcemu:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect						
  Ak sa zobrazí nasledujúce hlásenie, súbor Boot.ini môže chýbať alebo je poškodený:
  The system cannot find the file or directory specified.
 9. Ak je súbor Boot.ini poškodený alebo chýba, vytvorte nový súbor. Postupujte nasledovne:
  1. Pomocou textového editora, ako je napríklad Poznámkový blok alebo Edit.com, vytvorte zavádzací súbor, ktorý môže vyzerať napríklad takto:
   [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect						
   Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
   102873 Konvencie tvorby názvov a použitie súboru BOOT.INI a ciest ARC (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
   301680 Vytvorenie zavádzacej diskety pre oblasť so systémom súborov NTFS alebo FAT v systéme Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
  2. Súbor uložte na disketu ako súbor Boot.ini.

   POZNÁMKA: Ak ste na vytvorenie súboru použili program Poznámkový blok, zabezpečte, aby k názvu súboru Boot.ini nebol pripojená prípona .txt.
  3. Do príkazového riadka konzoly na obnovenie zadajte nasledovný príkaz na kopírovanie súboru Boot.ini z diskety do počítača:
   copy a:\Boot.ini c:\
 10. Zadajte exit a stlačte kláves ENTER. Počítač sa reštartuje.

Postup 3: Použitie disku CD-ROM so systémom Windows 2000

 1. Vložte disk CD-ROM so systémom Windows 2000 do jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM počítača a spustite inštaláciu systému Windows 2000.
 2. Na stránke Welcome to Setup stlačte kláves R.
 3. Na stránke Windows 2000 Repair Options stlačte kláves R.
 4. Pri zobrazení výzvy na výber niektorej z možností opráv stlačte kláves M.
 5. Dvakrát stlačte kláves so šípkou nahor a vyberte možnosť Verify Windows 2000 system files a potom zrušte výber stlačením klávesu ENTER.
 6. Stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte možnosť Continue (perform selected tasks) a stlačte kláves ENTER. Zobrazí sa hlásenie:
  You need an Emergency Repair disk for the Windows 2000
  installation you want to repair.
 7. Podľa situácie použite jeden z nasledovných postupov:
  • Ak máte disketu núdzovej opravy, postupujte nasledovne:
   1. Stlačte kláves ENTER.
   2. Vložte disketu núdzovej opravy do disketovej jednotky počítača a stlačte kláves ENTER.
   3. Postupujte podľa pokynov na opravu inštalácie a potom reštartujte počítač.
   -alebo-
  • Ak nemáte disketu núdzovej opravy, postupujte nasledovne:
   1. Stlačte kláves L. Zobrazí sa približne takéto hlásenie:
    Setup has found Windows 2000 in the following folder:
    jednotka:\WINNT "Microsoft Windows 2000"
   2. Stlačte kláves ENTER.

    Inštalátor analyzuje disky a potom dokončí opravu.
  Ďalšie informácie o funkcii núdzovej opravy nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo:
  231777 Vytvorenie diskety núdzového obnovenia v systéme Windows 2000


Inštalátor nenašiel systém Windows 2000

Ak nemáte k dispozícii disketu núdzovej opravy systému Windows 2000 a inštalátor nevie nájsť inštaláciu systému Windows 2000, postupujte nasledovne:
 1. Spustite inštalátor systému Windows 2000.
 2. Na stránke Setup will install Windows 2000 on partition vyberte možnosť Leave the current file system intact (no changes) a potom stlačte kláves ENTER.
 3. Stlačením klávesu ESC sa systém Windows 2000 nainštaluje do nového priečinka.
 4. Do poľa Select the folder in which the files should be copied zadajte \tempwin a stlačte kláves ENTER.

  Inštalátor nainštaluje novú kópiu systému Windows 2000.
 5. Prihláste sa do novej kópie systému Windows 2000.
 6. Kliknite na tlačidlo Start a potom na príkaz Run.
 7. Do políčka Otvoriť zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 8. Do príkazového riadka zadajte jednotka:, kde jednotka je zavádzacia jednotka počítača, a stlačte kláves ENTER. Zadajte napríklad c a potom stlačte kláves ENTER.
 9. Zadajte attrib -h -r -s Boot.ini a stlačte kláves ENTER.
 10. Zadajte reťazec edit Boot.ini a stlačte kláves ENTER.

  Nástroj Edit.com otvorí súbor Boot.ini, ktorý vyzerá podobne ako v tejto ukážke:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect					
 11. Všetky výskyty reťazca TEMPWIN nahraďte reťazcom WINNT. Výsledný súbor Boot.ini bude vyzerať podobne ako tento súbor:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect					
 12. Stlačte kombináciu klávesov ALT+F a potom stlačte kláves S.
 13. Stlačte kombináciu klávesov ALT+F a potom stlačte kláves X.
 14. Zadajte attrib +h +r +s Boot.ini a stlačte kláves ENTER.
 15. Zadaním príkazu exit zatvorte príkazový riadok.
 16. Reštartujte počítač.
 17. Na obrazovke Please select the operating system to start pomocou klávesov so šípkami vyberte možnosť Microsoft Windows 2000 a stlačte kláves ENTER.
 18. Spustite Prieskumníka a vyhľadajte a odstráňte nasledovné priečinky:
  Tempwin
  All Users.Tempwin

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o riešení problémov s chybovým hlásením „NTLDR is Missing“ nájdete v nasledovných článkoch databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré sa zobrazia po kliknutí na jednotlivé čísla článkov:
255220 Chybové hlásenie „NTLDR is mising“ pri inštalácii alebo inovácii systému Windows 2000 v počítači so systémom Windows 95, Windows 98 alebo Windows Millennium Edition (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
228004 Zmena aktívnej oblasti môže zabrániť zavedeniu systému (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
883275 Počítač sa nedá spustiť po úprave povolení v systémoch Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Vykonanie paralelnej inštalácie systému Windows 2000

Ak správanie uvedené v sekcii príznakov tohto článku nie je možné odstrániť pomocou postupov uvedených v tomto článku ani pomocou informácií uvedených v databáze Knowledge Base v časti Ďalšie zdroje informácií, vykonajte paralelnú inštaláciu systému Windows 2000 a potom použite Prieskumníka na skopírovanie údajov, ktoré chcete obnoviť z pôvodnej inštalácie systému Windows.

Ďalšie informácie o tom, ako vykonať paralelnú inštaláciu systému Windows 2000, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
266465 Postup pri paralelnej inštalácii systému Windows 2000 alebo systému Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Odkazy
Ďalšie informácie o riešení problémov so spustením systému Windows 2000 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
315396 Ako riešiť problémy pri spúšťaní systému Windows 2000
Ďalšie informácie o rozdieloch medzi manuálnou a rýchlou opravou v systéme Windows 2000 získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
238359 Rozdiely medzi manuálnou a rýchlou opravou v systéme Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
301645 Použitie konzoly na obnovenie v počítači, v ktorom sa nespúšťa systém Windows 2000
Vlastnosti

ID článku: 318728 – Posledná kontrola: 02/26/2014 17:40:00 – Revízia: 6.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kberrmsg kbhowtomaster KB318728
Pripomienky