Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Riešenie problémov so spustením systému Windows Server 2003

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Ak ste zákazníkom z radu malých podnikov, ďalšie informácie týkajúce sa riešenia problémov a vzdelávania získate na lokalite podpory pre malé podniky.
Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 315396.
Verzia tohto článku pre systém Windows XP je dostupná pod číslom 308041.
Súhrn
V tomto článku sú popísané postupy, ktoré môžete použiť pri riešení problémov so spustením systému Windows Server 2003.

Úspešné spustenie systému Windows zahŕňa nasledujúce fázy:
 • počiatočná fáza,
 • fáza zavádzacieho programu spustenia,
 • fáza jadra,
 • fáza prihlásenia.
Ak sa počas niektorej z týchto fáz vyskytne problém, systém Windows sa nemusí správne spustiť a môžu sa vyskytnúť nasledujúce problémy:
 • počítač prestane reagovať (zablokuje sa),
 • zobrazí sa chybové hlásenie.
Ak sa problém so spustením vyskytne po kliknutí na položku Microsoft Windows Server 2003 v ponuke zavádzacieho programu spustenia alebo po zobrazení hlásenia Please select the operating system to start (Vyberte operačný systém, ktorý sa má spustiť), je možné, že chýbajú alebo sú poškodené súbory, ktoré vyžaduje operačný systém. Systém Windows poskytuje viacero možností, pomocou ktorých môžete riešiť tento problém, vrátane núdzového režimu, konzoly Recovery Console (Konzola na obnovenie) a nástroja Automated System Recovery (Automatické obnovenie systému).

Spustenie počítača pomocou poslednej známej funkčnej konfigurácie

Ak sa problém so spustením vyskytne bezprostredne po vykonaní zmeny v počítači (napríklad po nainštalovaní nového ovládača), pokúste sa počítač spustiť pomocou funkcie Last Known Good Configuration (Posledná známa funkčná konfigurácia).

Pri použití funkcie Last Known Good Configuration (Posledná známa funkčná konfigurácia) sa počítač spustí pomocou nastavení, ktoré ako posledné fungovali. Táto funkcia obnovuje informácie databázy Registry a nastavenia ovládačov, ktoré sa používali pri poslednom úspešnom spustení počítača. Túto funkciu použite, ak systém Windows nemôžete spustiť po vykonaní zmeny v počítači (napríklad po nainštalovaní alebo inovovaní ovládača zariadenia).

Ak chcete počítač spustiť pomocou funkcie Last Known Good Configuration (Posledná známa funkčná konfigurácia), postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom kliknite na položku Shut Down (Vypnúť).
 2. Kliknite na položku Restart (Reštartovať) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Po zobrazení hlásenia Please select the operating system to start (Vyberte operačný systém, ktorý sa má spustiť) stlačte kláves F8.
 4. Pomocou kurzorových klávesov vyberte položku Last Known Good Configuration (Posledná známa funkčná konfigurácia) a potom stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Kurzorové klávesy na numerickej klávesnici budú funkčné až po vypnutí funkcie NUM LOCK.
 5. Ak sa v počítači používajú aj ďalšie operačné systémy, kliknite v zozname na položku Microsoft Windows Server 2003 a potom stlačte kláves Enter.
Poznámky
 • Výber možnosti Last Known Good Configuration (Posledná známa funkčná konfigurácia) vám umožní obnoviť systém po výskyte problémov, ako je napríklad novopridaný ovládač, ktorý nie je správny pre váš hardvér. Táto funkcia neumožňuje vyriešiť problémy spôsobené poškodenými alebo chýbajúcimi ovládačmi či súbormi.
 • Po výbere možnosti Last Known Good Configuration (Posledná známa funkčná konfigurácia) sa obnovia len informácie v nasledujúcom kľúči databázy Registry:
  HKLM\System\CurrentControlSet
  Akékoľvek zmeny vykonané v iných kľúčoch databázy Registry zostanú zachované.
Ak sa vám počítač podarí spustiť pomocou funkcie Last Known Good Configuration (Posledná známa funkčná konfigurácia), posledná zmena vykonaná v počítači (napríklad inštalácia ovládača) môže byť príčinou nesprávneho správania pri spúšťaní. Odporúčame vám odstrániť alebo aktualizovať daný ovládač alebo program a potom otestovať systém Windows a zistiť, či sa spúšťa správne.

Spustenie počítača v núdzovom režime

Keď počítač spustíte v núdzovom režime, systém Windows zavedie len potrebné ovládače a počítačové služby. Pomocou núdzového režimu môžete identifikovať a vyriešiť problémy spôsobené poškodenými ovládačmi, programami alebo službami, ktoré sa spúšťajú automaticky.

Ak sa počítač úspešne spustí v núdzovom režime, nie však v normálnom režime, je možné, že sa v ňom vyskytol konflikt nastavení hardvéru alebo prostriedkov. V počítači môžu existovať nekompatibility s programami, službami alebo ovládačmi, prípadne môže byť poškodená databáza Registry. V núdzovom režime môžete zakázať alebo odstrániť program, službu alebo ovládač zariadenia, ktorý zabraňuje správnemu spusteniu počítača.

Ak chcete vyriešiť problémy so spúšťaním v núdzovom režime, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom kliknite na položku Shut Down (Vypnúť).
 2. Kliknite na položku Restart (Reštartovať) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Po zobrazení hlásenia Please select the operating system to start (Vyberte operačný systém, ktorý sa má spustiť) stlačte kláves F8.
 4. V ponuke Windows Advanced Option Menu (Ponuka rozšírených možností systému Windows) vyberte pomocou kurzorových klávesov položku Safe Mode (Núdzový režim) a potom stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Kurzorové klávesy na numerickej klávesnici budú funkčné až po vypnutí funkcie Num Lock.
 5. Ak sa v počítači používajú aj ďalšie operačné systémy, kliknite v zozname na položku Microsoft Windows Server 2003 a potom stlačte kláves Enter.
 6. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Ak sa počítač v núdzovom režime nespustí, skúste ho spustiť pomocou konzoly Recovery Console (Konzola na obnovenie). Ak stále nemôžete spustiť počítač, skontrolujte možné problémy s hardvérom, ako sú napríklad chybné zariadenia alebo problémy s inštaláciou, kabelážou alebo konektormi. Odstráňte všetok hardvér, ktorý ste nedávno pridali, a reštartovaním počítača overte, či sa problém vyriešil.
  • Ak sa počítač spustí v núdzovom režime, prejdite do ďalšej časti a pokračujte v riešení problému so spustením.

Identifikovanie príčiny problému so spustením pomocou nástroja Event Viewer (Zobrazovač udalostí)

Zobrazením denníkov udalostí v nástroji Event Viewer (Zobrazovač udalostí) získate informácie, ktoré vám môžu pomôcť identifikovať a diagnostikovať príčinu problému so spustením. Ak chcete zobraziť udalosti zaznamenané v denníkoch udalostí, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku Administrative Tools (Nástroje na správu) a potom kliknite na položku Event Viewer (Zobrazovač udalostí).
  • Spustite modul Event Viewer (Zobrazovač udalostí) v konzole Microsoft Management Console (MMC).
 2. V stromovej štruktúre konzoly rozbaľte položku Event Viewer (Zobrazovač udalostí) a kliknite na denník, ktorý chcete zobraziť. Kliknite napríklad na položku System log (Denník systému) alebo Application log (Denník aplikácií).
 3. V table s podrobnosťami dvakrát kliknite na udalosť, ktorú chcete zobraziť.

  Ak chcete skopírovať podrobnosti udalosti, kliknite na tlačidlo Copy (Kopírovať), otvorte nový dokument v programe, do ktorého chcete prilepiť informácie o udalosti (napríklad program Microsoft Word), a potom kliknite na položku Paste (Prilepiť) v ponuke Edit (Úpravy).
 4. Ak chcete zobraziť popis predchádzajúcej alebo nasledujúcej udalosti, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol.

Identifikovanie príčiny problému so spustením pomocou nástroja System Information (Systémové informácie)

V nástroji System Information (Systémové informácie) sa zobrazujú podrobné informácie o hardvéri, systémových súčastiach a softvérovom prostredí počítača. Tento nástroj vám pomôže identifikovať možné problémové zariadenia a konflikty zariadení. Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom kliknite na položku Run (Spustiť).
 2. Do poľa Open (Otvoriť) zadajte text msinfo32 a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte problémové zariadenia alebo konflikty zariadení. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. V stromovej štruktúre konzoly rozbaľte položku Components (Súčasti) a potom kliknite na položku Problem Devices (Problémové zariadenia).

   Poznačte si všetky zariadenia uvedené na pravej table.
  2. V stromovej štruktúre konzoly rozbaľte položku Hardware Resources (Hardvérové prostriedky) a potom kliknite na položku Conflicts/Sharing (Konflikty/zdieľanie).

   Poznačte si všetky konflikty prostriedkov uvedené na pravej table.
  3. Ak identifikujete problémové zariadenie, vykonajte zodpovedajúcu akciu (napríklad odstránenie, zakázanie alebo zmena konfigurácie zariadenia, prípadne aktualizácia ovládača) a potom reštartujte počítač v normálnom režime.

   Na odstránenie alebo zakázanie zariadení a ich ovládačov môžete použiť nástroj Device Manager (Správca zariadení). Ďalšie informácie o nástroji Device Manager (Správca zariadení) získate v časti Identifikovanie príčiny problému so spustením pomocou nástroja Device Manager (Správca zariadení).

   Ak sa počítač spustí správne, dané zariadenie môže byť príčinou problému so spustením.

   Ak ste pri riešení problému zakázali zariadenie, uistite sa, že je uvedené v zozname kompatibilného hardvéru (HCL) pre systém Windows Server 2003 a že je správne nainštalované. Obráťte sa aj na výrobcu zariadenia, ohláste mu správanie zariadenia a požiadajte ho o informácie o možných aktualizáciách, ktoré môžu vyriešiť daný problém so spustením. Informácie o možnostiach kontaktovania výrobcov počítačového hardvéru získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
   65416 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, A – K (Tento obsah môže byť v angličtine)

   60781 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, L – P (Tento obsah môže byť v angličtine)

   60782 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, Q – Z (Tento obsah môže byť v angličtine)
   Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.
 4. Ak v nástroji System Information (Systémové informácie) nie sú uvedené žiadne problémové zariadenia ani konflikty zariadení, vyhľadajte programy, ktoré sa spúšťajú automaticky pri spustení systému Windows. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. V stromovej štruktúre konzoly rozbaľte položku Software Environment (Softvérové prostredie) a potom kliknite na položku Startup Programs (Programy pri spustení).

   Na pravej table budú uvedené programy, ktoré sa spúšťajú automaticky pri spustení systému Windows.
  2. Zakážte požadované programy a reštartujte počítač.

   Informácie o postupe pri zakázaní programu získate v dokumentácii k programu alebo od výrobcu.
  3. Ak zakážete program pri spustení a problém so spustením sa vyrieši, po jednom povoľte jednotlivé programy.

   Po každom povolení programu vypnite a reštartujte počítač a skontrolujte, či sa opäť prejaví nesprávne správanie pri spustení. Ak sa takéto správanie prejaví, program, ktorý ste povolili ako posledný, môže spôsobovať nesprávne správanie pri spustení.

Zobrazenie súboru denníka zavedenia núdzového režimu

Ak chcete vyriešiť problémy so spustením, prezrite si súbor denníka zavedenia Ntbtlog.txt a poznačte si ovládače a služby, ktoré sa nenačítali pri spustení počítača v núdzovom režime.

Tento súbor denníka sa nachádza v priečinku %SystemRoot% (ktorým je v predvolenom nastavení priečinok Windows). V tomto súbore denníka sú uvedené zariadenia a služby, ktoré sa načítavajú (a nenačítavajú) pri spustení počítača v núdzovom režime. Na otvorenie a zobrazenie súboru denníka môžete použiť ľubovoľný textový editor, ako je napríklad program Notepad (Poznámkový blok).


Pomocou zoznamu ovládačov a služieb, ktoré sa nenačítali pri spustení, identifikujte možnú príčinu problému so spustením.

Poznámka: Niektoré problémy so spustením sa môžu vyskytovať už na začiatku procesu spustenia. V takom prípade sa systému Windows nemusí podariť uložiť súbor denníka zavedenia na pevný disk.

Identifikovanie príčiny problému so spustením pomocou nástroja Device Manager (Správca zariadení)

V nástroji Device Manager (Správca zariadení) sa zobrazuje grafické znázornenie hardvéru nainštalovaného v počítači. Pomocou tohto nástroja môžete vyriešiť možné konflikty zariadení alebo identifikovať nekompatibilné zariadenia, ktoré môžu byť príčinou problému so spustením.

Ak chcete spustiť nástroj Device Manager (Správca zariadení), postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), pravým tlačidlom myši kliknite na položku My Computer (Tento počítač) a potom kliknite na položku Manage (Spravovať).
 2. Rozbaľte položku System Tools (Systémové nástroje) a potom kliknite na položku Device Manager (Správca zariadení).

  Na pravej table budú uvedené všetky zariadenia nainštalované v počítači. Ak sa vedľa zariadenia zobrazuje symbol, je možné, že sa vyskytol problém s daným zariadením. Napríklad čierny výkričník (!) v žltom poli označuje, že zariadenie sa nachádza v problémovom stave.

  Poznámka: Ak chcete zakázať zariadenie v nástroji Device Manager (Správca zariadení), kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie a potom kliknite na položku Disable (Zakázať).
 3. Preskúmajte možné konflikty zariadení. Urobíte to tak, že dvakrát kliknete na zariadenie na pravej table a potom kliknete na kartu Resources (Prostriedky).

  Ak existuje konflikt zariadení, bude uvedený v časti Zoznam konfliktných zariadení.

  Skontrolujte začiarkavacie políčko Use automatic settings (Použiť automatické nastavenie). Ak systém Windows úspešne zistí zariadenie, toto políčko je začiarknuté a zariadenie funguje správne. Ak je však nastavenie prostriedkov založené na základnej konfigurácii n (kde n je ľubovoľné číslo od 0 do 9), môže byť potrebné zmeniť konfiguráciu. Urobíte to tak, že v zozname kliknete na inú základnú konfiguráciu alebo manuálne zmeníte nastavenie prostriedku. UPOZORNENIE Tento postup môže vyžadovať zmenu nastavenia v pamäti CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) a systému BIOS (Basic Input/Output System) počítača. Nesprávnym nastavením systému BIOS môžete spôsobiť vážne problémy s počítačom. Zmenu nastavenia v pamäti CMOS počítača vykonávate na vlastné riziko.

  Ak systém Windows nemôže vyriešiť konflikt prostriedkov, overte, či je počítač nakonfigurovaný tak, aby systému Windows umožňoval enumerovať zariadenia v počítači. Ak to chcete vykonať, povoľte nastavenie Plug and Play OS v nástroji Setup (Nastavenie) systému BIOS počítača. Informácie o zmene nastavenia systému BIOS počítača získate v dokumentácii k počítaču alebo od výrobcu počítača.
 4. Ak identifikujete problémové zariadenie, zakážte ho a reštartujte počítač v normálnom režime.

  Ak sa počítač spustí správne, zakázané zariadenie môže byť príčinou problému so spustením.

  Uistite sa, že dané zariadenie je uvedené v zozname kompatibilného hardvéru (HCL) pre systém Windows Server 2003 a že je správne nainštalované. Obráťte sa aj na výrobcu zariadenia, ohláste mu správanie zariadenia a požiadajte ho o informácie o možných aktualizáciách, ktoré môžu vyriešiť daný problém so spustením.
Ďalšie informácie o konfigurovaní zariadení v nástroji Device Manager (Správca zariadení) získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
323423 Konfigurovanie zariadení v systéme Windows Server 2003 pomocou nástroja Device Manager (Správca zariadení) (Tento obsah môže byť v angličtine)

Použitie nástroja System Configuration Utility (Pomôcka konfigurácie systému)

Nástroj System Configuration Utility (Pomôcka konfigurácie systému) (Msconfig.exe) automatizuje bežné kroky riešenia problémov, ktoré technici oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft používajú pri diagnostikovaní problémov s konfiguráciou systému Windows. Tento nástroj umožňuje zmeniť konfiguráciu systému a vyriešiť problém použitím metódy eliminovania procesov.

Ak chcete použiť nástroj System Configuration Utility (Pomôcka konfigurácie systému), musíte byť prihlásení ako správca alebo ako člen niektorej zo správcovských skupín. Ak je počítač pripojený k sieti, v použití tohto nástroja vám môže brániť nastavenie sieťovej politiky. S cieľom zachovať maximálnu úroveň zabezpečenia zvážte vykonanie týchto postupov pomocou príkazu Run as (Spustiť ako).

Poznámka: Nástroj System Configuration Utility (Pomôcka konfigurácie systému) sa neodporúča používať na úpravu súboru Boot.ini v počítači bez pomoci odborníka oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft, pretože tým môže dôjsť k znefunkčneniu počítača.

Vytvorenie čistého prostredia na riešenie problémov

Ak chcete vytvoriť čisté prostredie na riešenie problémov, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK. (Ak chcete použiť príkaz Run as (Spustiť ako), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz runas /user:administrator Cesta\msconfig.exe a potom kliknite na tlačidlo OK.)
 2. Kliknite na kartu General (Všeobecné), kliknite na prepínač Diagnostic startup – load basic devices and services only (Diagnostické spustenie – načítať len základné zariadenia a služby), kliknite na tlačidlo OK a kliknutím na tlačidlo Restart (Reštartovať) reštartujte počítač.
 3. Po spustení systému Windows určite, či problém pretrváva.

Izolovanie problémov pomocou možností System Startup (Spustenie systému)

Ak chcete izolovať problémy pomocou možností System Startup (Spustenie systému), postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na kartu General (Všeobecné) a potom kliknite na položku Selective Startup (Selektívne spustenie).
 3. Zrušte začiarknutie nasledujúcich políčok:
  Process SYSTEM.INI File (Spracovať súbor SYSTEM.INI)
  Process WIN.INI File (Spracovať súbor WIN.INI)
  Load System Services (Načítať systémové služby)
  Začiarknutie políčka Use Original BOOT.INI (Použiť pôvodný súbor BOOT.INI) nebude možné zrušiť.
 4. Ak chcete otestovať proces načítania softvéru, uistite sa, že je začiarknuté políčko Load Startup Items (Načítať položky pri spustení), a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Po zobrazení výzvy reštartujte počítač.

Izolovanie problémov pomocou možností Selective Startup (Selektívne spustenie)

Ak chcete izolovať problémy pomocou možností Selective Startup (Selektívne spustenie), postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na kartu General (Všeobecné) a potom kliknite na položku Selective Startup (Selektívne spustenie).
 3. Zrušte začiarknutie všetkých políčok v časti Selective Startup (Selektívne spustenie). Začiarknutie políčka Use Original BOOT.INI (Použiť pôvodný súbor BOOT.INI) nebude možné zrušiť.
 4. Začiarknite políčko Process SYSTEM.INI File (Spracovať súbor SYSTEM.INI), kliknite na tlačidlo OK a po zobrazení výzvy reštartujte počítač.

  Zopakujte tento proces a po jednom začiarknite jednotlivé políčka. Zakaždým reštartujte počítač. Postup opakujte, až kým sa nevyskytne problém.
 5. Keď sa problém vyskytne, kliknite na kartu zodpovedajúcu vybratému súboru. Ak sa problém vyskytne napríklad po vybratí súboru Win.ini, v nástroji System Configuration Utility (Pomôcka konfigurácie systému) kliknite na kartu WIN.INI.

Izolovanie problémov pomocou karty Startup (Spustenie)

Na karte Startup (Spustenie) sú uvedené položky, ktoré sa načítavajú pri spustení zo skupiny Startup (Pri spustení), zo sekcií load= a run= v súbore Win.ini a z databázy Registry. Ak chcete izolovať problémy pomocou karty Startup (Spustenie), postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na kartu Startup (Spustenie).
 3. Zrušte začiarknutie všetkých políčok.
 4. Začnite problém riešiť tak, že začiarknete prvé políčko, kliknete na tlačidlo OK a po zobrazení výzvy reštartujete počítač.

  Zopakujte tento proces a po jednom začiarknite jednotlivé políčka. Zakaždým reštartujte počítač. Postup opakujte, až kým sa nevyskytne problém.

Riešenie problémov so systémovými službami

Ak chcete riešiť problémy so systémovými službami, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na kartu Services (Služby).
 3. Poznačte si všetky služby, ktoré nie sú vybraté.

  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Tento krok nevynechávajte. Tieto informácie budete potrebovať neskôr.
 4. Kliknite na tlačidlo Disable All (Zakázať všetky), kliknite na tlačidlo OK a reštartujte počítač.
 5. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Kliknite na kartu Services (Služby).
 7. Začiarknutím políčka zapnite službu a potom kliknite na tlačidlo OK.
 8. Reštartujte počítač a určite, či problém pretrváva.
 9. Opakujte kroky 5 až 8 pre každú službu, až kým sa problém znova nevyskytne. Keď sa problém vyskytne, problém spôsobuje služba, ktorú ste zapli ako poslednú. Poznačte si danú službu a prejdite na krok 10.
 10. Kliknite na tlačidlo Enable All (Povoliť všetky), zrušte začiarknutie políčka vedľa chybnej služby, zrušte začiarknutie políčka všetkých ostatných služieb, ktoré ste si poznačili v kroku 3, kliknite na tlačidlo OK a potom reštartujte počítač.

  Ako alternatívne riešenie môžete chybnú službu nechať vypnutú (bez začiarknutia políčka). Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na výrobcu chybnej služby.

  Poznámka: Ak služby otestujete po skupinách, môže sa vám podariť rýchlejšie identifikovať službu, ktorá spôsobuje problém. Rozdeľte služby do dvoch skupín tak, že začiarknete políčka prvej skupiny a zrušíte začiarknutie políčok druhej skupiny. Reštartujte počítač a určite, či sa problém vyskytuje. Ak sa problém vyskytuje, chybná služba sa nachádza v prvej skupine. Ak sa problém nevyskytuje, chybná služba sa nachádza v druhej skupine. Opakujte tento proces použitím skupiny s chybnou službou, až kým neizolujete chybnú službu.

Riešenie problémov so súborom System.ini

Ak chcete riešiť problémy so súborom System.ini, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na kartu SYSTEM.INI .
 3. Poznačte si všetky položky, ktoré nie sú vybraté. Niektoré položky môže byť potrebné rozbaliť (napríklad položku [drivers] (ovládače)), aby ste mohli určiť, či nie sú vybraté niektoré podpoložky.

  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Tento krok nevynechávajte. Tieto informácie budete potrebovať neskôr.
 4. Kliknite na tlačidlo Disable All (Zakázať všetky), kliknite na tlačidlo OK a reštartujte počítač.
 5. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Kliknite na kartu SYSTEM.INI .
 7. Rozbaľte všetky položky v zozname, začiarknutím políčka zapnite položku a potom kliknite na tlačidlo OK.
 8. Reštartujte počítač a určite, či problém pretrváva.
 9. Opakujte kroky 5 až 8 pre každú položku, až kým sa problém znova nevyskytne.

  Keď sa problém vyskytne, problém spôsobuje položka, ktorú ste zapli ako poslednú. Poznačte si danú položku a prejdite na krok 10.
 10. Kliknite na tlačidlo Enable All (Povoliť všetky), zrušte začiarknutie políčka vedľa chybnej položky, zrušte začiarknutie políčka všetkých ostatných položiek, ktoré ste si poznačili v kroku 3, kliknite na tlačidlo OK a potom reštartujte počítač.

  Ako alternatívne riešenie môžete chybnú položku nechať vypnutú (bez začiarknutia políčka). Ak je to možné, požiadajte o pomoc výrobcu chybnej položky.

  Poznámka: Ak položky otestujete po skupinách, môže sa vám podariť rýchlejšie identifikovať položku súboru System.ini, ktorá spôsobuje problém. Rozdeľte položky do dvoch skupín tak, že začiarknete políčka prvej skupiny a zrušíte začiarknutie políčok druhej skupiny. Reštartujte počítač a určite, či sa problém vyskytuje. Ak sa problém vyskytuje, chybná služba sa nachádza v prvej skupine. Ak sa problém nevyskytuje, chybná služba sa nachádza v druhej skupine. Opakujte tento proces použitím skupiny s chybnou položkou, až kým neizolujete chybnú položku súboru System.ini.

Riešenie problémov so súborom Win.ini

Ak chcete riešiť problémy so súborom Win.ini, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na kartu WIN.INI.
 3. Poznačte si všetky položky, ktoré nie sú vybraté. Niektoré položky môže byť potrebné rozbaliť (napríklad položku [OLFax Ports] (Porty OLFax), aby ste mohli určiť, či nie sú vybraté niektoré podpoložky.

  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Tento krok nevynechávajte. Tieto informácie budete potrebovať neskôr.
 4. Kliknite na tlačidlo Disable All (Zakázať všetky), kliknite na tlačidlo OK a reštartujte počítač.
 5. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Kliknite na kartu WIN.INI.
 7. Rozbaľte všetky položky v zozname, začiarknutím políčka zapnite položku a potom kliknite na tlačidlo OK.
 8. Reštartujte počítač a určite, či problém pretrváva.
 9. Opakujte kroky 5 až 8 pre každú položku, až kým sa problém znova nevyskytne.

  Keď sa problém vyskytne, problém spôsobuje položka, ktorú ste zapli ako poslednú. Poznačte si danú položku a prejdite na krok 10.
 10. Kliknite na tlačidlo Enable All (Povoliť všetky), zrušte začiarknutie políčka vedľa chybnej položky, zrušte začiarknutie políčka všetkých ostatných položiek, ktoré ste si poznačili v kroku 3, kliknite na tlačidlo OK a potom reštartujte počítač.

  Ako alternatívne riešenie môžete chybnú položku nechať vypnutú (bez začiarknutia políčka). Ak je to možné, požiadajte o pomoc výrobcu chybnej položky.

  Poznámka: Ak položky otestujete po skupinách, môže sa vám podariť rýchlejšie identifikovať položku súboru Win.ini, ktorá spôsobuje problém. Rozdeľte položky do dvoch skupín tak, že začiarknete políčka prvej skupiny a zrušíte začiarknutie políčok druhej skupiny. Reštartujte počítač a určite, či sa problém vyskytuje. Ak sa problém vyskytuje, chybná služba sa nachádza v prvej skupine. Ak sa problém nevyskytuje, chybná služba sa nachádza v druhej skupine. Opakujte tento proces použitím skupiny s chybnou položkou, až kým neizolujete chybnú položku súboru Win.ini.

Riešenie problémov so súborom Boot.ini

Súbor Boot.ini by sa mali pokúšať meniť len správcovia systému a pokročilí používatelia. Postupy pri riešení problémov sú súborom Boot.ini sú nad rámec tohto článku.

Ďalšie informácie vyhľadajte v databáze Microsoft Knowledge Base. Ak to chcete urobiť, prejdite na webovú lokalitu technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Obnovenie normálneho spustenia v nástroji System Configuration Utility (Pomôcka konfigurácie systému)

Ak chcete v nástroji System Configuration Utility (Pomôcka konfigurácie systému) obnoviť normálne spustenie, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Na karte General kliknite na prepínač Normal Startup – load all device drivers and services (Normálne spustenie – načítať všetky ovládače zariadení a služby) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Reštartujte počítač.

Použitie nástroja Recovery Console (Konzola na obnovenie) systému Windows

Nástroj Recovery Console (Konzola na obnovenie) je nástroj príkazového riadka, pomocou ktorého možno opraviť systém Windows v prípade, ak sa počítač nespúšťa správne. Nástroj Recovery Console (Konzola na obnovenie) možno spustiť z disku CD systému Windows Server 2003 alebo pri spustení počítača, ak bol tento nástroj predtým nainštalovaný do počítača. Nástroj Recovery Console (Konzola na obnovenie) použite, ak možnosť spustenia Last Known Good Configuration (Posledná známa funkčná konfigurácia) nebola úspešná a počítač nemožno spustiť v núdzovom režime. Použitie postupu využívajúceho nástroj Recovery Console (Konzola na obnovenie) sa odporúča len skúseným používateľom, ktorí vedia používať základné príkazy umožňujúce identifikovať a vyhľadať problémové ovládače a súbory.
Ak chcete použiť nástroj Recovery Console (Konzola na obnovenie), postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Vložte inštalačný disk CD systému Windows Server 2003 do jednotky CD alebo DVD a reštartujte počítač.
 2. Po zobrazení výzvy v rámci inštalácie v textovom režime spustite nástroj Recovery Console (Konzola na obnovenie) stlačením klávesu R.
Pomocou nástroja Recovery Console (Konzola na obnovenie) môžete vykonávať nasledujúce úlohy:
 • Získať prístup k jednotkám v počítači.
 • Povoliť alebo zakázať ovládače zariadení alebo služby.
 • Skopírovať súbory z inštalačného disku CD systému Windows Server 2003 alebo z iných odpojiteľných médií. Môžete napríklad skopírovať potrebný súbor, ktorý bol odstránený.
 • Vytvoriť nový zavádzací sektor a nový hlavný zavádzací záznam MBR (Master Boot Record). Tento krok môže byť potrebné vykonať, ak sa systém nedá spustiť z existujúceho zavádzacieho sektora.

Kontrola, či nie poškodený pevný disk alebo systém súborov

Ak chcete overiť, či nie je poškodený pevný disk alebo systém súborov, spustite počítač z disku CD systému Windows Server 2003, spustite nástroj Recovery Console (Konzola na obnovenie) a použite pomôcku príkazového riadka Chkdsk. Problém sa tým môže vyriešiť.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nástroj Recovery Console (Konzola na obnovenie) by mali používať len skúsení používatelia a správcovia. Na použitie nástroja Recovery Console (Konzola na obnovenie) je nutné poznať heslo správcu.

Ďalšie informácie o testovaní a oprave poškodeného disku pomocou nástroja Chkdsk získate v častiach Používanie nástroja Recovery Console a Používanie príkazového riadka nástroja Konzola na obnovenie v nasledujúcom článku:
307654 Ako nainštalovať a používať nástroj Konzola na obnovenie v systéme Windows XP
Poznámka: Ak nástroj Chkdsk upozorňuje, že sa nedá získať prístup k pevnému disku, pravdepodobne ide o zlyhanie hardvéru. Skontrolujte zapojenie všetkých káblov a nastavenie prepojok na pevnom disku. O ďalšiu pomoc požiadajte odborníka servisu počítačov alebo výrobcu počítača.

Ak nástroj Chkdsk upozorňuje, že nemôže opraviť všetky chyby pevného disku, môže byť poškodený alebo neprístupný systém súborov alebo hlavný zavádzací záznam (MBR). Skúste použiť zodpovedajúce príkazy nástroja Recovery Console (Konzola na obnovenie), napríklad Fixmbr a Fixboot, využite službu obnovenia údajov alebo nanovo rozdeľte pevný disk na oblasti a preformátujte ho.

UPOZORNENIE: Ak pevný disk opätovne rozdelíte na oblasti alebo ho preformátujete, stratia sa všetky informácie uložené na disku.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na výrobcu počítača alebo na pracovníka oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft. Opraviť počítač by sa mal pokúšať len kvalifikovaný personál. Ak opravu počítača vykoná nekvalifikovaný personál, môžete stratiť záruku na počítač. Ďalšie informácie o používaní nástroja Recovery Console (Konzola na obnovenie) získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
326215 Použitie nástroja Recovery Console (Konzola na obnovenie) v počítači so systémom Windows Server 2003, ktorý sa nedá spustiť (Tento obsah môže byť v angličtine)

Použitie nástroja Automated System Recovery (Automatické obnovenie systému)

Ak chcete obnoviť funkčnosť počítača po zlyhaní systému pomocou nástroja Automated System Recovery (ASR – Automatické obnovenie systému), postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 1. Pred spustením procesu obnovenia sa uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce položky:
  • Disk s nástrojom ASR, ktorý ste vytvorili predtým.
  • Záložné médium, ktoré ste vytvorili predtým.
  • Pôvodný inštalačný disk CD s operačným systémom.
  • Ak máte radič veľkokapacitných pamäťových zariadení a viete, že jeho výrobca preň poskytol samostatný súbor ovládača (odlišný od súborov ovládača dostupných na inštalačnom disku CD), získajte tento súbor (na disku) pred spustením tohto procesu.
 2. Vložte pôvodný disk CD s operačným systémom do jednotky CD alebo DVD.
 3. Reštartujte počítač. Ak sa zobrazí výzva na stlačenie klávesu, aby sa počítač spustil z disku CD, stlačte zodpovedajúci kláves.
 4. Ak máte samostatný súbor ovládača, ktorý je popísaný v kroku 1, po zobrazení výzvy stlačte kláves F6, aby sa daný ovládač použil v rámci inštalácie.
 5. Po zobrazení výzvy na začiatku textového režimu inštalácie stlačte kláves F2.

  Zobrazí sa výzva na vloženie disku nástroja ASR, ktorý ste vytvorili.
 6. Postupujte podľa pokynov.
 7. Ak máte samostatný súbor ovládača, ktorý je popísaný v kroku 1, po reštartovaní systému opäť stlačte kláves F6 po príslušnej výzve.
 8. Postupujte podľa pokynov.
Poznámky
 • Nástroj ASR neobnovuje súbory s údajmi. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení súborov s údajmi získate v Pomocníkovi systému Windows.
 • Ak obnovujete serverový klaster, v ktorom zlyhali všetky uzly a disk kvóra nemožno obnoviť zo zálohy, použite nástroj ASR na každom uzle v pôvodnom klastri, aby sa obnovili podpisy diskov a rozloženie oblastí diskov klastra (v kvóre a mimo kvóra). Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení serverových klastrov získate v Pomocníkovi systému Windows.

Vytvorenie disku nástroja ASR pomocou funkcie Backup (Zálohovanie)

Ak chcete použiť nástroj ASR, musíte mať skupinu diskov nástroja ASR. Ak chcete vytvoriť túto skupinu diskov nástroja ASR, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku All Programs (Všetky programy), ukážte na položku Accessories (Príslušenstvo), ukážte na položku System Tools (Systémové nástroje) a potom kliknite na položku Backup (Zálohovanie).

  V predvolenom nastavení sa spustí sprievodca Backup or Restore Wizard (Sprievodca zálohovaním alebo obnovovaním), pokiaľ ste ho nezakázali. Pomocou tohto sprievodcu môžete vytvoriť disk nástroja ASR tak, že vyberiete položku All information on this computer (Všetky informácie v tomto počítači) v časti What do you want to backup (Čo chcete zálohovať?). V opačnom prípade môžete prejsť na ďalší krok a vytvoriť skupinu diskov nástroja ASR v režime Advanced Mode (Rozšírený režim).
 2. V sprievodcovi Backup or Restore Wizard (Sprievodca zálohovaním a obnovovaním) kliknite na položku Advanced Mode (Rozšírený režim).
 3. V ponuke Tools (Nástroje) kliknite na položku ASR Wizard (Sprievodca nástroja ASR).
 4. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke.
Poznámky
 • Musíte mať prázdnu disketu s kapacitou 1,44 megabajtu (MB) na uloženie nastavenia systému a médium na uloženie záložných súborov. Ak v počítači nemáte disketovú jednotku, zálohujte nástroj ASR v počítači bez disketovej jednotky. Súbory Asr.sif a Asrpnp.sif, ktoré sa nachádzajú v priečinku %SystemRoot%\Repair, skopírujte do iného počítača s disketovou jednotkou a potom ich skopírujte na disketu.
 • Ak chcete vykonať tento postup, musíte byť členom skupiny Administrators alebo Backup Operators v lokálnom počítači alebo musíte mať delegované zodpovedajúce oprávnenie. Ak je počítač pripojený k doméne, členovia skupiny Domain Admins by mali byť schopní vykonať tento postup. S cieľom zachovať maximálnu úroveň zabezpečenia zvážte vykonanie tohto postupu pomocou príkazu Run as (Spustiť ako).
 • V rámci tohto postupu sa zálohujú len systémové súbory, ktoré sú potrebné na spustenie systému. Súbory s údajmi je potrebné zálohovať samostatne.
 • Po vytvorení skupiny diskov nástroja ASR starostlivo označte daný disk a záložné médium a uložte ich spoločne na jedno miesto. Ak chcete použiť záložné médium, musíte mať k dispozícii disk, ktorý ste vytvorili pomocou danej skupiny médií. Nie je možné použiť disk, ktorý ste vytvorili inokedy alebo pomocou inej množiny médií. Pri vykonávaní operácií pomocou nástroja ASR musíte mať k dispozícii aj inštalačný disk CD.
 • Skupinu médií nástroja ASR uchovajte na bezpečnom mieste. Táto skupina médií obsahuje informácie o konfigurácii systému, ktoré môžu byť potrebné na odstránenie poškodenia systému.
 • Ak zálohujete serverový klaster, spustite sprievodcu Automated System Recovery Wizard (Sprievodca automatickým obnovením systému) na všetkých uzloch klastra a pri vytváraní jednotlivých záloh nástroja ASR sa uistite, že je spustená služba Cluster. Keď je spustený sprievodca, uistite sa, že jeden z uzlov, na ktorom spúšťate sprievodcu Automated System Recovery Preparation Wizard (Sprievodca prípravou na automatické obnovenie systému), je uvedený ako vlastník prostriedku kvóra.

Oprava inštalácie systému Windows

Poškodenú inštaláciu systému Windows Server 2003 sa vám môže podariť opraviť spustením inštalátora systému Windows z disku CD so systémom Windows.

Ak chcete opraviť inštaláciu systému Windows, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 1. Vložte disk CD systému Windows Server 2003 do jednotky CD alebo DVD.
 2. Ak disk CD systému Windows zobrazí ponuku What would you like to do (Čo chcete urobiť?), kliknite na tlačidlo Exit (Skončiť).
 3. Vypnite počítač, počkajte desať sekúnd a potom ho znova zapnite.
 4. Ak sa zobrazí výzva na spustenie počítača z disku CD, spustite počítač z disku.

  Poznámka: Ak chcete spustiť inštalátor systému Windows, počítač sa musí dať spustiť z disku CD systému Windows Server 2003. Jednotka CD alebo DVD musí byť nakonfigurovaná tak, aby to umožňovala. Informácie o konfigurácii počítača na spustenie z jednotky CD alebo DVD nájdete v dokumentácii k počítaču alebo vám ich poskytne výrobca počítača.
 5. Po spustení inštalátora pokračujte v procese inštalácie stlačením klávesu Enter.
 6. Stlačením klávesu ENTER vyberte možnosť To set up Windows now, press ENTER (Ak chcete nainštalovať systém Windows, stlačte kláves ENTER). Nevyberajte možnosť Recovery Console (Konzola na obnovenie).
 7. Stlačením klávesu F8 vyjadrite svoj súhlas s podmienkami licenčnej zmluvy.

  Inštalátor vyhľadá predchádzajúce inštalácie systému Windows.
  • Ak inštalátor nenájde predchádzajúcu inštaláciu systému Windows Server 2003, je možné, že došlo k zlyhaniu hardvéru.

   Zlyhania hardvéru sú nad rámec tohto článku. Požiadajte o pomoc odborníka na počítačový hardvér alebo skúste použiť nástroj Hardware Troubleshooter (Poradca pri riešení problémov s hardvérom). Ďalšie informácie o nástroji Hardware Troubleshooter (Poradca pri riešení problémov s hardvérom) nájdete v téme Pomocníka systému Windows Server 2003 s názvom „Using Troubleshooters“ (Používanie poradcov pri riešení problémov).
  • Ak inštalátor nájde predchádzajúcu inštaláciu systému Windows Server 2003, môže sa zobraziť nasledujúce hlásenie:
   If one of the following Windows Server 2003 installations is damaged, setup can try to repair it. Use the up and down arrows to select an installation. To repair the selected installation, press R. To continue without repairing, press ESC. (Ak je niektorá z inštalácií systému Windows Server 2003 poškodená, inštalátor sa ju môže pokúsiť opraviť. Inštaláciu vyberte pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol. Ak chcete opraviť vybratú inštaláciu, stlačte kláves R. Ak chcete pokračovať bez opravy, stlačte kláves ESC.)
   Vyberte zodpovedajúcu inštaláciu operačného systému Windows Server 2003 a stlačením klávesu R sa ju pokúste opraviť.
  • Podľa pokynov opravte inštaláciu.

   Poznámky
   • Na úspešné spustenie počítača z disku CD systému Windows Server 2003 môže byť potrebné zmeniť poradie zavádzacích jednotiek v systéme BIOS. Ďalšie informácie získate od výrobcu počítača alebo v dokumentácii výrobcu.
   • Ak sa počítač nedá spustiť z disku CD systému Windows Server 2003, je možné, že došlo k zlyhaniu jednotky CD alebo DVD alebo k zlyhaniu iného hardvéru.

    Zlyhania hardvéru sú nad rámec tohto článku. Požiadajte o pomoc odborníka na počítačový hardvér alebo skúste použiť nástroj Hardware Troubleshooter (Poradca pri riešení problémov s hardvérom). Ďalšie informácie o nástroji Hardware Troubleshooter (Poradca pri riešení problémov s hardvérom) nájdete v téme Pomocníka systému Windows Server 2003 s názvom „Using Troubleshooters“ (Používanie poradcov pri riešení problémov).
   • Po opravení systému Windows Server 2003 sa môže zobraziť výzva na jeho opätovnú aktiváciu.

Vyhľadanie riešenia na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft

Ak sa vám nepodarilo vyriešiť problém pomocou postupov uvedených v tomto článku, môžete vyhľadať riešenie problému na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft. V nasledujúcom zozname sú popísané niektoré zo služieb, ktoré poskytuje webová lokalita technickej podpory spoločnosti Microsoft:
Ďalšie zdroje informácií
ERD Emergency Recovery Disk ASR
Egenskaper

Artikel-id: 325375 – senaste granskning 06/27/2013 15:07:00 – revision: 3.0

Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375
Feedback