Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Postup premiestnenia databázy DHCP z počítača so systémom Windows NT Server 4.0, Windows 2000 alebo Windows Server 2003 na počítač so systémom Windows Server 2003

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

SUHRN
V tomto článku sa opisuje krokový postup premiestnenia databázy DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) z počítača so systémom Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows 2000 alebo Microsoft Windows Server 2003 na počítač so systémom Windows Server 2003

Poznámka. Na vytvorenie zálohy a obnovenie databázy DHCP na jednom serveri môžete použiť pomôcku na zálohovanie systému Microsoft Windows (ntbackup.exe). Pomôcku na zálohovanie nepoužívajte na migrovanie ani na premiestňovanie databázy DHCP z jedného servera DHCP na iný.

Export databázy DHCP zo servera so systémom Windows NT Server 4.0 alebo Windows 2000

 1. Zastavenie serverovej služby DHCP na serveri:
  1. Na zdrojový server DHCP sa prihláste použitím konta, ktoré je členom lokálnej skupiny Administrators.
  2. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na príkaz Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
  3. Do príkazového riadka zadajte net stop dhcpserver a potom stlačte kláves ENTER. Zobrazí sa hlásenie "The Microsoft DHCP Server service is stopping. The Microsoft DHCP Server service was stopped successfully".
  4. Zadajte exit a stlačte kláves ENTER.
 2. Zhutnenie databázy DHCP pomocou pomôcky JetPack:
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na príkaz Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. Do príkazového riadka zadajte príkaz cd %systemroot%\system32\dhcp a stlačte kláves ENTER.
  3. Zadajte jetpack dhcp.mdb temp.mdb a stlačte kláves ENTER.
  4. Po úspešnom zhutnení databázy zadajte príkaz exit a stlačte kláves ENTER.
 3. Export databázy DHCP pomocou pomôcky DHCP Export Import (Dhcpexim.exe). Túto pomôcku môžete získať v súprave Windows 2000 Resource Kit Supplement 1. Pomôcku Dhcpexim.exe môžete tiež získať z webovej lokality spoločnosti Microsoft: Postup pri exportovaní databázy:
  1. Nainštalujte pomôcku Dhcpexim.exe a potom spustite pomôcku Dhcpexim.exe.
  2. Na uvítacej obrazovke Welcome to DHCP Export Import tool (Víta vás nástroj DHCP Export Import) kliknite na položku Export configuration of the local service to a file (Exportovať konfiguráciu lokálnej služby do súboru) a potom kliknite na tlačidlo Ok.
  3. Do poľa File name (Názov súboru) zadajte názov exportovaného súboru a kliknite na položku Save (Uložiť). Zadajte napríklad názov dhcpdatabase.txt.
  4. Kliknite na rozsah alebo rozsahy, ktoré chcete exportovať, začiarknite políčko Disable the selected scopes on local machine before export (Zakázať vybraté rozsahy na lokálnom počítači pred exportom) a kliknite na položku Export (Exportovať).
  5. Kliknite na tlačidlo OK.
 4. Zakázanie serverovej služby DHCP na serveri. Zakázaním serverovej služby DHCP zabránite v spustení služby po prenesení databázy. Postup pri zakázaní serverovej služby DHCP:
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku Settings (Nastavenia), kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel) a potom dvakrát kliknite na položku Services (Služby).
  2. V zozname Service (Služba) kliknite na položku Microsoft DHCP Server, kliknite na položku Startup (Spustenie), kliknite na položku Disabled (Zakázané) a kliknite na tlačidlo OK.
  3. Ak je služba spustená, kliknite na položku Stop (Zastaviť) a zastavenie služby potvrďte kliknutím na tlačidlo Yes (Áno).
  4. Kliknutím na tlačidlo Close (Zavrieť) zatvorte dialógové okno Services (Služby).
Dôležité. Pomôcka Dhcpexim.exe sa požaduje na úspešné premiestnenie databázy zo servera so systémom Windows 2000 alebo Windows NT 4.0 na server so systémom Windows Server 2003. Príkazy Netsh pre DHCP nie sú v systéme Windows NT 4.0 k dispozícii.

Poznámka. Ak sa požaduje len konfigurácia (nie databáza), použite na serveri so systémom Windows 2000, z ktorého chcete exportovať, nasledujúci príkaz (namiesto pomôcky Dhcpexim.exe). (Nepoužite pomôcku Dhcpexim.exe.)
netsh dhcp dump >C:\dhcp.txt
, kde C:\dhcp.txt predstavuje názov a cestu k exportnému súboru, ktorý chcete použiť.

Poznámka Možnosť exportu neexistuje v príkaze netsh na serveri so systémom Windows 2000 Server. Príkazy netsh dhcp server dump a netsh dhcp server import nie sú kompatibilné. Ak sa pokúsite importovať údaje, ktoré sú vytvorené pomocou príkazu netsh dhcp server dump > C:\dhcp.txt použitím príkazu netsh DHCP server import > C:\dhcp.txt, zobrazí sa na počítači so systémom Windows Server 2003 nasledujúce chybové hlásenie:
The request is not supported. (Požiadavka nie je podporovaná.)
Exportovaný súbor s konfiguráciou môžete migrovať na nový server so systémom Windows Server 2003 pomocou nasledujúceho príkazu:
netsh exec c:\dhcp.txt
Pomôcka Dhcpexim.exe nie je podporovaná v systéme Windows Server 2003. Ak databázu exportujete na počítači so systémom Windows 2000 pomocou pomôcky Dhcpexim.exe a pokúsite sa importovať údaje na server so systémom Windows Server 2003, pomôcka Dhcpexim.exe sa ukončí a zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:
An error occurred. An attempt was made to load a program with a incorrect format. (Vyskytla sa chyba. Došlo k pokusu o načítanie programu v nesprávnom formáte.)
Ak dôjde k takémuto správaniu, exportujte údaje zo systému Windows 2000 pomocou príkazu dhcpexim a naimportujte ich do prostredia systému Windows Server 2003 pomocou príkazu netsh DHCP server import xyz.txt.

Export databázy DHCP zo servera so systémom Microsoft Windows Server 2003

Ak chcete premiestniť databázu DHCP a konfiguráciu zo servera so systémom Windows Server 2003 na iný server so systémom Windows Server 2003, postupujte nasledovne:
 1. Na zdrojový server DHCP sa prihláste použitím konta, ktoré je členom lokálnej skupiny Administrators.
 2. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na príkaz Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Zadajte príkaz netsh dhcp server export C:\dhcp.txt all a stlačte kláves ENTER.

Poznámka. Ak chcete exportovať údaje, musíte mať povolenia lokálneho správcu.

Inštalácia serverovej služby DHCP na serveri so systémom Windows Server 2003

Ak chcete nainštalovať serverovú službu DHCP na existujúcom počítači so systémom Windows Server 2003, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel) a potom dvakrát kliknite na položku Add or Remove Programs (Pridanie alebo odstránenie programov).
 2. Kliknite na tlačidlo Add/Remove Windows Components (Pridať alebo odstrániť súčasti systému Windows).
 3. V sprievodcovi Windows Component Wizard kliknite v poli Components (Súčasti) na položku Networking Services (Sieťové služby) a potom kliknite na tlačidlo Details (Podrobnosti).
 4. Začiarknite políčko Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), ak nie je začiarknuté, a kliknite na tlačidlo OK.
 5. V sprievodcovi Windows Components Wizard kliknite na tlačidlo Next (Ďalej), čím spustíte inštaláciu vybratých súčastí. Vložte disk CD so systémom Windows Server 2003 do jednotky CD alebo DVD v počítači, keď sa zobrazí výzva na jeho vloženie. Inštalačný program skopíruje súbory nástroja a servera DHCP do počítača.
 6. Po dokončení inštalácie kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).

Import databázy DHCP

Poznámka. Ak nie ste členom skupiny Backup Operators, môže sa zobraziť hlásenie upozorňujúce na odmietnutie prístupu. Ak sa zobrazí chybové hlásenie Unable to determine the DHCP server version for server (Nedá sa určiť verzia servera DHCP pre server), uistite sa, že je na serveri spustená serverová služba DHCP a že prihlásený používateľ je prihlásený ako člen lokálnej skupiny Administrators.

Dôležité. Nepoužívajte pomôcku Dhcpexim.exe na import databázy DHCP do systému Windows Server 2003. Ak je cieľový server so systémom Windows 2003 členským serverom a ak ho chcete zmeniť na doménový radič, odporúčame vykonať migráciu databázy DHCP pred vykonaním zmeny servera na doménový radič. Databázu DHCP je síce možné migrovať na doménový radič so systémom Windows 2003, migrácia na členský server je však jednoduchšia, pretože je k dispozícii konto lokálneho správcu.
 1. Prihláste sa ako používateľ, ktorý je explicitným členom lokálnej skupiny Administrators. Používateľské konto v skupine, ktorá je členom lokálnej skupiny Administrators, nebude pracovať. Ak lokálne konto Administrators neexistuje pre doménový radič, reštartujte počítač do režimu Directory Services Restore Mode a použite konto správcu na import databázy spôsobom, ktorý je opísaný ďalej v tomto článku.
 2. Skopírujte vyexportovaný súbor s databázou DHCP na lokálny pevný disk počítača so systémom Windows Server 2003.
 3. Uistite sa, že je služba DHCP na počítači so systémom Windows Server 2003 spustená.
 4. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na príkaz Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. V príkazovom riadku zadajte príkaz netsh dhcp server import c:\dhcpdatabase.txt all a stlačte kláves ENTER, kde reťazec c:\dhcpdatabase.txt predstavuje úplnú cestu k súboru s databázou skopírovanému na server a jeho názov.

  Poznámka. Pri pokuse o exportovanie databázy DHCP z doménového radiča Windows 2000 do členského servera so systémom Windows Server 2003 v doméne sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
  Error initializing and reading the service configuration - Access Denied (Chyba pri inicializácii a čítaní konfigurácie služby - prístup odmietnutý)
  Poznámka. Ak chcete importovať údaje, musíte mať povolenia lokálneho správcu.
 6. Ak chcete odstrániť túto chybu, pridajte serverový počítač Windows Server 2003 DHCP do skupiny DHCP Admins na úrovni Enterprise.
 7. Ak sa zobrazí chybové hlásenie upozorňujúce na odmietnutie prístupu po pridaní serverového počítača Windows Server 2003 DCHP do skupiny DHCP Admins na úrovni Enterprise, ktoré sa opisuje v kroku 4, overte, či používateľské konto, ktoré sa aktuálne používa na import, patrí do lokálnej skupiny Administrators. Ak konto nepatrí do tejto skupiny, pridajte konto do skupiny alebo sa prihláste ako lokálny správca na dokončenie importu.

  Poznámka. Ak príkaz DHCP IMPORT alebo EXPORT zlyháva pri používateľoch, ktorí nie sú explicitnými členmi lokálnej skupiny Administrators, je nutné nainštalovať nasledujúcu rýchlu opravu na počítači so systémom Windows Server 2003:

  833167 K dispozícii je aktualizácia služby Volume Shadow Copy Service (VSS) pre systém Windows Server 2003
 8. Keď sa zobrazí hlásenie, že sa príkaz úspešne dokončil, ukončite príkazový riadok.

Autorizácia servera DHCP

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku All Programs (Všetky programy), ukážte na položku Administrative Tools (Nástroje na správu) a potom kliknite na položku DHCP.

  Poznámka. Na serveri sa musíte prihlásiť použitím konta, ktoré je členom skupiny Administrators. V doméne Active Directory sa musíte prihlásiť na serveri použitím konta, ktoré je členom skupiny Enterprise Administrators.
 2. V strome konzoly doplnku DHCP rozbaľte nový server DHCP. Ak sa v pravom dolnom rohu objektu servera zobrazuje červená šípka, server ešte nie je autorizovaný.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na objekt servera a potom kliknite na položku Authorize (Autorizovať).
 4. Po krátkej chvíli kliknite pravým tlačidlom myši znovu na server a potom kliknite na položku Refresh (Obnoviť). Zelená šípka indikuje, že je server DHCP autorizovaný.
ODKAZY
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
323416 Inštalácia a konfigurácia servera DHCP v pracovnej skupine v systéme Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
130642 Postup pri premiestnení databázy DHCP z jedného servera na iný v systéme Windows NT 4.0 a v systéme Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
890480 Chybové hlásenie upozorňujúce na odmietnutie prístupu pri použití príkazu "netsh dhcp server import" na import databázy DHCP z počítača so systémom Windows NT Server 4.0 do počítača so systémom Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 325473 – Posledná kontrola: 06/12/2007 10:35:00 – Revízia: 19.5

Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbhowtomaster kbnetwork KB325473
Pripomienky