Ak databáza ukladacieho priestoru poštových schránok dosiahne limit 16 GB, ukladací priestor poštových schránok programu Exchange Server 2003 sa nepripojí.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Pred úpravou je potrebné databázu Registry zálohovať. Mali by ste tiež poznať postup pri obnovení databázy Registry v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows
PRIZNAKY
Keď databáza ukladacieho priestoru poštových schránok v programe Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition dosiahne limit veľkosti 16 GB, ukladací priestor poštových schránok sa nepripojí. Okrem toho sa do denníka udalostí aplikácie môžu zapísať nasledovné identifikácie udalostí:

Event Type: Error
Event Source: MSExchangeIS
Event Category: General
Event ID: 1112
Description: The database "Mailbox Store (názov servera)" has reached the maximum allowed size. Attempting to unmount the database.

Event Type: Warning
Event Source: ESE
Event Category: Space Management
Event ID: 445
Description: Information Store (3160) The database D:\Program Files\Exchsrvr\MDBDATA\priv1.edb has reached its maximum size of 16383 MB. If the database cannot be restarted, an offline defragmentation may be performed to reduce its size.

Poznámka Aj keď popis udalosti s ID 445 indikuje, že súbor Priv1.edb dosiahol veľkosť 16 383 MB, nemusí to byť pravda. Udalosť s ID 445 sa spustí, ak spoločná veľkosť súborov Priv1.edb a Priv1.stm dosiahne 16 383 MB. Samotný súbor Priv1.edb môže byť menší ako 16 383 MB.

Ak chcete získať ďalšie informácie o udalosti MSExchangeIS 1112 a ESE 445, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:Ďalšie informácie o vylepšeniach v možnostiach správy a konfigurácie limitu veľkosti databázy pri použití balíka Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nájdete v článku Database Size Limit Configuration and Management v príručke Technical Reference Guide for Exchange Server 2003.
PRICINA
Tento problém sa môže vyskytnúť, ak databáza ukladacieho priestoru poštových schránok programu Exchange Server 2003 Standard Edition dosiahne limit 16 GB pre veľkosť. Keď databáza ukladacieho priestoru poštových schránok dosiahne limit pre maximálnu veľkosť, automaticky sa zavrie databáza MDB (Messaging Database). Databázu MDB okrem toho nebude v takomto prípade možné reštartovať. Toto správanie je nastavené preto, aby bol systém chránený pred pokusmi o vloženie väčšieho počtu údajov do databázy ukladacieho priestoru poštových schránok, než databáza programu Exchange Server 2003 Standard Edition môže spracovať.

Ďalšie informácie o určovaní verzie servera Exchange, ktorá je nainštalovaná na serveri, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
820270 Ako zobraziť typ, vydanie a verziu serverov Exchange vo vašej organizácii (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
RIESENIE
Ak chcete odstrániť tento problém, použite jednu z nasledujúcich metód.

Metóda 1

Ak chcete tento problém natrvalo odstrániť, inovujte na verziu Exchange Server 2003 SP2.

Ďalšie informácie o novom limite pre veľkosť databázy v balíku Exchange 2003 Service pack 2 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
912375 Ako zväčšiť 16-gigabajtový limit pre veľkosť databázy v balíku Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o možnostiach získania najnovších balíkov Service Pack pre program Exchange Server 2003 získate po kliknutí na nasledovné číslo článku v databáze Microsoft Knowledge Base:
836993 Informácie o možnostiach získania najnovších balíkov Service Pack pre program Exchange Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Metóda 2

Ak ste správca, musíte vykonať nasledujúce úlohy:
 • dočasne zvýšte limit pre veľkosť databázy o 1 GB,
 • selektívne odstráňte nepotrebný obsah databázy,
 • defragmentovaním zmenšite veľkosť databázy tak, aby neprekračovala zadané hraničné hodnoty pre veľkosť databázy.
V programe Exchange Server 2003 Standard Edition je funkcia na dočasné zvýšenie limitu pre veľkosť databázy o 1 GB vstavaná priamo v produkte. Ak však správca chce túto funkciu povoliť, musí vytvoriť položku databázy Registry
Temporary DB Size Limit Extension
.

Po vytvorení položky databázy Registry
Temporary DB Size Limit Extension
dočasne pripojte ukladací priestor poštových schránok, ktorý presahuje limit 16 GB. Toto je však len dočasné riešenie. Pri nasledujúcom spustení servera Exchange Server 2003 sa limit pre veľkosť vráti na hodnotu 16 GB. Pred opätovným nastavením limitu pre veľkosť na hodnotu 16 GB je nutné zmenšiť databázu. Ak chcete zmenšiť veľkosť databázy, použite tento postup:


Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.
Poznámka: Hodnota databázy Registry v tomto postupe je navrhnutá tak, aby umožňovala dočasné zvýšenie limitu pre veľkosť databázy ukladacieho priestoru poštových schránok. Táto hodnota databázy Registry nie je určená na každodenné používanie.
 1. Pridajte položku databázy Registry
  Temporary DB Size Limit Extension
  do počítača, v ktorom je spustený program Exchange 2003 Standard Edition alebo Exchange 2000 Standard Edition. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart a na príkaz Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. V databáze Registry vyhľadajte nasledovný kľúč a kliknite naň:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\<Exchange Server Name>\Private-<long hexadecimal string>
  3. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
  4. Zadajte text Temporary DB Size Limit Extension a stlačte kláves ENTER.
  5. Dvakrát kliknite na položku Temporary DB Size Limit Extension.
  6. Zadajte hodnotu 1 do poľa Údaj hodnoty, kliknite na položku Desiatková v poli Číselná sústava a potom kliknite na tlačidlo OK.
  7. Zatvorte Editor databázy Registry.
 2. Dôrazne sa odporúča, aby ste pred pripájaním ukladacieho priestoru poštových schránok vypli službu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) a službu Microsoft Exchange MTA Stacks a zabránili tak pridávaniu nového e-mailového obsahu nad dočasný limit 17 GB do poštovej schránky počas procesu obnovy.
 3. Pripojte ukladací priestor poštových schránok.
 4. Odstráňte údaje z ukladacieho priestoru poštových schránok. Použite jednu z nasledovných metód:
  • Použite program Microsoft Outlook na odstránenie nepotrebných e-mailových položiek z jednotlivých priečinkov doručenej pošty a z ostatných priečinkov.
  • Použite program Outlook na odstránenie nepotrebných e-mailových položiek z priečinka Odoslaná pošta.
  • Použite program Outlook na vyprázdnenie priečinka Odstránené položky.
  • Ak je nastavené uchovávanie odstránených položiek, mali by ste dočasne skrátiť dobu uchovávania na hodnotu nula (0) dní:
   1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Programy, ukážte na položku Microsoft Exchange a potom kliknite na položku System Manager.
   2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ukladací priestor poštových schránok a potom kliknite na položku Properties.
   3. Kliknite na kartu Limits a potom zadajte hodnotu 0 do poľa Keep deleted items for days.
  • Odstráňte poštové schránky, ktoré sa už nepoužívajú.
  • Pomocou nástroja Move Mailbox presuňte poštové schránky do ukladacieho priestoru poštových schránok na inom serveri, na ktorom je spustený program Microsoft Exchange Server.
  • Umožnite používateľom, aby si vytvorili súbory osobných priečinkov (.pst) na svojich lokálnych pevných diskoch. Potom umožnite používateľom, aby si archivovali obsah z databázy ukladacieho priestoru poštových schránok na svojich lokálnych pevných diskoch.
  • Pomocou nástroja Mailbox Merge Wizard (Sprievodca ExMerge) archivujte obsah z databázy ukladacieho priestoru poštových schránok do súborov osobných priečinkov (.pst).

   Poznámka: Pomocou nástroja ExMerge môžete obsah archivovať podľa priečinkov poštových schránok alebo podľa rozsahu dátumov.

   Ďalšie informácie o používaní nástroja ExMerge nájdete v dokumente Mailbox Merge Wizard (ExMerge).doc, ktorý sa prevezme spolu s nástrojom ExMerge. Nástroj ExMerge môžete prevziať na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Ďalšie informácie o požadovaných povoleniach pre nástroj ExMerge získate po kliknutí na nasledovné číslo článku v databáze Microsoft Knowledge Base:
   273642 Nástroj ExMerge nebude pracovať, ak nemáte povolenia Send As a Receive As pre ukladací priestor (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 5. Po odstránení údajov z ukladacieho priestoru poštových schránok je nutné spustiť údržbu v režime online, aby sa pred spustením defragmentácie v režime offline označili jednotlivé položky na trvalé odstránenie.

  Spúšťanie údržby v režime online je na základe predvoleného nastavenia naplánované na každú noc v čase od 1:00 do 5:00 hod. Ak chcete vynútiť okamžité spustenie údržby online, použite nasledujúci postup:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Programy, ukážte na položku Microsoft Exchange a potom kliknutím na položku System Manager spustite program Exchange System Manager.
  2. Dvakrát kliknite na server Microsoft Exchange Server a potom dvakrát kliknite na položku Storage Group.
  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Mailbox Store a potom kliknite na položku Properties.
  4. Kliknite na kartu Database a po kliknutí na položku Customize upravte plán na okamžité spustenie.

   Poznámka: Spustenie údržby v režime online môže trvať 30 min. a jej dokončenie aj niekoľko hodín. Pri spustení údržby v režime online sa do denníka udalostí aplikácie zaznamená nasledujúce hlásenie identifikácie udalosti:

   Event Type: Information
   Event Source: ESE
   Event Category: Online Defragmentation
   Event ID: 700
   Description: MSExchangeIS (170) Online Defragmentation is beginning a full pass on database 'C:\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb'.

 6. Zobrazte denník udalostí aplikácie a skontrolujte, či sa údržba online ukladacieho priestoru poštových schránok dokončila. Udalosť 1221 naznačuje, že sa údržba online dokončila. Toto hlásenie identifikácie udalosti indikuje aj to, koľko voľného miesta bude po dokončení defragmentácie v režime offline k dispozícii v ukladacom priestore poštových schránok. Identifikácia udalosti 1221 sa zobrazí približne takto:

  Event Type: Information
  Event Source: MSExchangeIS Mailbox Store
  Event Category: General
  Event ID: 1221
  Description: The database názov skupiny ukladacieho priestoru\Mailbox Store has 565 megabytes of free space after online defragmentation has terminated.

 7. Spustite defragmentáciu v režime offline svojho ukladacieho priestoru poštových schránok pomocou nástroja Eseutil (Eseutil.exe).

  Pred spustením defragmentácie offline je nutné odpojiť ukladací priestor poštových schránok. Ak chcete spustiť príkaz eseutil /d, musíte mať na disku voľné miesto zodpovedajúce aspoň 110 % veľkosti databázy. Ak neurčíte dočasné umiestnenie súboru databázy pomocou príkazu t, dočasné umiestnenie sa automaticky nastaví na priečinok Exchsrvr/Bin.

  Znak X v príklade v tomto kroku predstavuje písmeno jednotky dočasného umiestnenia pre defragmentovanú databázu na jednotke pevného disku alebo na sieťovej jednotke. Po spustení príkazu eseutil /d pre ukladací priestor poštových schránok je nutné odpojiť všetky ukladacie priestory v skupine ukladacích priestorov a odstrániť všetky súbory denníka v priečinku Mdbdata skôr, ako znova pripojíte databázu. Čas potrebný na dokončenie defragmentácie v režime offline závisí od viacerých faktorov, napríklad od zahrnutého hardvéru alebo od toho, či je dočasná databáza presmerovaná na sieťovú jednotku. Nasledujúci príkaz je príkladom príkazového riadka, ktorý sa používa na spustenie nástroja Eseutil:
  exchsrvr\bin\eseutil /d "umiestnenie súboru .edb" /tX:\tempdfg.edb
  Poznámka: Pri defragmentovaní súboru databázy .edb sa defragmentuje aj priradený súbor .stm.

  Ďalšie informácie o používaní nástroja Eseutil získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
  328804 Ako defragmentovať databázy servera Exchange (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
  254132 Príkaz Eseutil /d defragmentuje súbor databázy aj súbor .stm (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
  192185 Informácie o defragmentovaní pomocou nástroja Eseutil (Eseutil.exe) (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 8. Pripojte databázy a vykonajte zálohovanie.

  Upozornenie: Po použití nástroja Eseutil.exe na defragmentovanie databázy je nutné vykonať úplné zálohovanie databáz. Úplné zálohovanie je potrebné, pretože pri defragmentácii databázy sa vytvoria nové súbory databáz, ktoré majú nové podpisy databáz. Otvorenie súboru denníka po obnovení závisí od podpisov databázy, ktoré sa musia zhodovať s očakávanými hodnotami zaznamenanými v súboroch denníkov transakcií. Všetky záložné kópie databázy, ktoré boli vytvorené pred spustením defragmentácie, budú obsahovať databázové súbory s inými podpismi než má nová defragmentovaná databáza. Ak sa obnoví staršia databáza, nové denníky transakcií, ktoré sa viažu na súbory novej defragmentovanej databázy, sa neotvoria.
Ak nemôžete inovovať server Exchange Server na verziu Exchange Server 2003 SP2, môžete implementovať limity pre poštové schránky, aby ste databáze zabránili v dosiahnutí limitu pre maximálnu veľkosť. Môžete implementovať limity pre poštové schránky v ukladacom priestore poštových schránok. Ak máte poštové schránky, ktoré vyžadujú rôzne limity pre ukladacie priestory, môžete implementovať aj individuálne limity pre jednotlivé poštové schránky.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
319583 Ako konfigurovať limity ukladacích priestorov pre poštové schránky v programe Exchange 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Metóda 3

Pomocou novej funkcie Recovery Storage Group v programe Exchange Server 2003 môžete databázu pripojiť k skupine ukladacích priestorov pre obnovenie a použiť nástroj Microsoft Exchange Merge Wizard (Exmerge.exe) programu Exchange Server 2003 na extrakciu poštových schránok z databázy.

Rovnaké funkcie nástroja Exmerge.exe, ktoré sú dostupné pre databázy v riadnych skupinách ukladacích priestorov, sú dostupné aj pre databázy v skupine ukladacích priestorov pre obnovenie. Všimnite si však nasledujúce rozdiely pri použití nástroja Exmerge.exe v skupine ukladacích priestorov pre obnovenie:
 • Ak extrahujete údaje zo skupiny ukladacích priestorov pre obnovenie, nie je nutné prepísať nastavenie Deny, ktoré je nakonfigurované pre povolenie Receive As pre členov skupiny správcov. Ak však údaje zlučujete naspäť do riadnej skupiny ukladacích priestorov, je pre ukladací priestor poštových schránok nutné pridať zodpovedajúce používateľské konto. Tomuto kontu je okrem toho nutné priradiť povolenie Receive As.
 • Pôvodná poštová schránka sa musí stále nachádzať v pôvodnej databáze a musí byť stále pripojená k používateľskému kontu služby Active Directory.
Ďalšie informácie o používaní skupín ukladacích priestorov pre obnovenie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
824126 Informácie o používaní skupín ukladacích priestorov pre obnovenie v programe Exchange Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
DALSIE INFORMACIE
16-gigabajtový limit pre veľkosť súkromnej databázy ukladacieho priestoru poštových schránok v programe Exchange, ako aj 16-gigabajtový limit pre veľkosť verejnej databázy ukladacieho priestoru poštových schránok v programe Exchange, zodpovedá súčtu veľkostí súborov Priv.edb a Priv.stm. Ak zobrazíte informácie o priestore používanom poštovou schránkou v nástroji Exchange System Manager, zobrazená hodnota zodpovedá iba priestoru používanom súborom Priv.edb. Táto hodnota nezahŕňa priestor, ktorý používa súbor Priv.stm.

Ak nastavíte limit pre poštovú schránku, obmedzíte iba ukladací priestor v súbore Priv.edb. Neobmedzíte ukladací priestor v súbore Priv.stm. Na základe informácií v nástroji Exchange System Manager môže poštová schránka používať napríklad 250 MB priestoru, ale celkový priestor, ktorý schránka používa, môže byť v skutočnosti 450 MB. Tento rozdiel je spôsobený tým, že priestor používaný súborom Priv.stm sa v nástroji Exchange System Manager nezobrazí.

Ďalšie informácie o tomto probléme v programe Microsoft Exchange 2000 Server získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
813051 Ako dočasne zväčšiť 16-gigabajtový limit pre veľkosť databázy v programe Exchange 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Ak chcete získať ďalšie informácie o balíku Exchange Server 2003 Service Pack 2, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
ODKAZY
Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft TechNet:
eventid id gig gb xadm kbExchange2000preSP4septbarFix
Vlastnosti

ID článku: 828070 – Posledná kontrola: 12/08/2015 04:37:59 – Revízia: 11.1

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbexchtechbulletin KB828070
Pripomienky