Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

K dispozícii je aktualizácia služby Volume Shadow Copy Service (VSS) pre systém Windows Server 2003

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Úvod
Aktualizácia s opravou služby Volume Shadow Copy určená pre systém Microsoft Windows Server 2003 je teraz k dispozícii. Táto aktualizácia je určená na odstránenie nasledovných problémov:
PRIZNAKY

Tieňové kópie softvéru sa nedokončia na veľkých zväzkoch, ktoré používajú malú veľkosť klastra.


Keď sa pokúsite vytvoriť tieňové kópie na veľkých zväzkoch, ktoré používajú malú veľkosť klastra (napr. menej než 4 kilobajty [kB]), alebo keď vytvárate snímky niekoľkých veľmi veľkých zväzkov v rovnakom čase, poskytovateľ softvéru VSS môže použiť väčšie vyhradenie nastránkovanej pamäte fondu počas vytvárania tieňovej kópie, než sa požaduje. Ak nie je pre vyhradenie k dispozícii dostatok nastránkovanej pamäte fondu, tieňová kópia sa nemôže dokončiť a môže dôjsť k strate všetkých predchádzajúcich úloh tieňovej kópie. Ak sa vyskytne tento problém, v denníku udalostí aplikácie sa môžu tiež zobraziť nasledujúce chybové hlásenia:
Event Type:	Error Event Source:	VolSnap Event Category:	None Event ID: 		5 Description: The shadow copy of volume X: could not be created due to insufficient non-paged memory pool for a bitmap structure.
Event Type:	Error Event Source:	VolSnap Event Category:	None Event ID:		20 Description: The shadow copies of volume X: were aborted because of a failed free space computation.
Event Type:   Error Event Source:  VolSnap Event Category: None Event ID:    28 Description: The shadow copy of volume X: could not be created due to a failure in creating the necessary on disk structures. Data: 0000: 00 00 00 00 02 00 58 00  ......X. 0008: 00 00 00 00 1c 00 06 c0  .......À 0010: 00 00 00 00 9a 00 00 c0  ....š..À 0018: 3d 00 00 00 00 00 00 00  =....... 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00  ........
Poznámka. Môžu sa zobraziť aj iné udalosti, ktoré nie sú v tomto článku opísané. Hodnota 0xc000009a (STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES) v časti NTSTATUS udalosti na posune 0x14 indikuje problém s vyhradením pamäťových prostriedkov.

Riešenie. Táto aktualizácia opravuje problém s vyhradzovaním pamäte. Tento problém sa môže prejavovať aj naďalej, ak nemáte na vykonanie operácie kopírovania k dispozícii dostatočne veľkú pamäť.

Počas zálohovania alebo počas inštancií s vysokou vstupno-výstupnou aktivitou dochádza k strate tieňových kópií a v zapisovačoch služby tieňových kópií sa vyskytujú chyby uplynutia časového limitu.


Keď spustíte proces zálohovania, niektoré zapisovače služby Volume Shadow Copy môžu prijať chyby uplynutia časového limitu, ktoré zapríčinia zlyhanie zálohovania. Zapisovač služby Volume Shadow Copy je služba alebo program, ktorý sa používa službou Volume Shadow Copy na uloženie informácií pred vytvorením tieňovej kópie. Ak napríklad použijete zálohovací program (napr. NTBackup), zálohovanie sa nemusí dokončiť a môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Error returned while creating the volume shadow copy: 800423f4 (or the values 800423f2 or 800423f3).
Ak chcete diagnostikovať problém so zapisovačom služby Volume Shadow Copy, ihneď pozlyhaní zálohovania spustite príkaz vssadmin:
 1. Kliknite na tlačidlo Start a potom na príkaz Run.
 2. Napíšte príkaz vssadmin list writers.
Tento príkaz zobrazí zoznam zapisovačov služby Volume Shadow Copy a aktuálny stav každého zapisovača. Vo výstupe príkazu môže byť napríklad uvedené, že zlyhal zapisovač Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) alebo zapisovač Microsoft Active Directory. Pri niektorých zapisovačoch sa môžu vyskytovať chyby uplynutia časového limitu. Medzi tieto zapisovače patria: zapisovač MSDE, zapisovač SQL, zapisovač NT Directory Service (NTDS), zapisovač Windows Internet Naming System (WINS), zapisovač Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), zapisovač Remote Storage, zapisovač certifikačnej autority a zapisovač Microsoft Exchange. Nižšie je uvedená ukážka výstupu:
C:\>VSSADMIN LIST WRITERS [...] Writer name: 'NTDS' Writer Id: {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} Writer Instance Id: {26ed439f-4a52-481d-963d-5db5b695d9e7} State: [10] Failed Last error: Retryable error
Ďalšie chyby uplynutia časového limitu sa dajú identifikovať pomocou denníka udalostí aplikácie. Uvádzame dva príklady:
Event ID: 12290 Description: Volume Shadow Copy Service warning: ESENT ERROR {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} NTDS: -2402. hr = 0x00000000.
Event ID: 2004 Description: Shadow copy 6 time-out (20000 ms). 
Pri dlho trvajúcich operáciách vytvárania tieňovej kópie sa môže vyskytnúť chyba, ktorá spôsobí, že niektorým zapisovačom služby Volume Shadow Copy uplynie časový limit. Tento problém sa vyskytuje hlavne na počítačoch s pomalými pevnými diskami, malou pamäťou alebo pomalým procesorom. Problém sa môže tiež vyskytnúť na počítačoch, na ktorých je vypnutá vyrovnávacia pamäť zápisu na disk (napr. na počítači s doménovým radičom).

Vytvorenie tieňovej kópie je tvorené zložitou sekvenciou volaní medzi procesmi. Volania medzi procesmi majú za úlohu zabezpečiť, že všetky dôležité zapisovače služby Volume Shadow Copy vyprázdnia svoje vyrovnávacie pamäte s údajmi počas procesu vytvárania tieňovej kópie. Tieto programy zahŕňajú SQL, Exchange Server, služby operačného systému a ďalšie programy. Platí tiež, že niektoré zapisovače služby Volume Shadow Copy, napr. zapisovač Exchange, nevykonáva počas preddefinovaného intervalu zápis. Toto čakanie umožní vytvoriť tieňovú kópiu počas časového intervalu. Zapisovače čakajú s vykonaním zápisu, aby bol obsah tieňovej kópie konzistentný s údajmi v ich vyrovnávacích pamätiach. Ak sa však používa pomalý procesor, je príliš vyťažovaná pamäť alebo príliš vysoká vstupno-výstupná aktivita, môžete pozorovať nasledovné správanie:
 • Zapisovače nevyprázdnia vyrovnávacie pamäte s údajmi.
 • Zapisovače pred spustením zapisovania nečakajú stanovený časový interval.
Keď sa vyskytne tento problém, vytvorenie tieňovej kópie zlyhá.

Dôležité. Zapisovače služby Volume Shadow Copy môžu zlyhať s podobnými chybami aj z iných dôvodov. Môže ísť o nedostatok miesta na disku alebo nesprávnu konfiguráciu počítača. Táto oprava odstraňuje len chyby súvisiace s uplynutím časového limitu, ktoré sa môžu náhodne vyskytnúť v zapisovačoch služby Volume Shadow Copy počas zálohovania. Spoločnosť Microsoft dôrazne odporúča prezrieť si denník udalostí a pokúsiť sa identifikovať ľubovoľné iné potenciálne chyby služby Volume Shadow Copy, v dôsledku ktorých môže dôjsť k zlyhaniu zapisovača.

Ďalším súvisiacim problémom môže byť, že sú tieňové kópie zdieľaných sieťových priečinkov odstránené. Ak sa vyskytne tento problém, v denníku udalostí sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:
Event Type: Error Event Source: VolSnap Event Category: None Event ID: 25 Description: The shadow copies of volume VolumeName were aborted because the diff area file could not grow in time. Consider reducing the IO load on this system to avoid this problem in the future.
Hodnota VolumeName v hlásení predstavuje názov zväzku, ktorého zálohovanie je naplánované.

Môže sa tiež vyskytnúť chyba s ovládačom Volsnap.sys, kedy dôjde k odstráneniu tieňovej kópie, ak je príliš vysoká úroveň vstupno-výstupnej aktivity. Problém sa môže vyskytnúť najmä v prípadoch, kedy je vypnutá vyrovnávacia pamäť zápisu na disk (napr. na počítači s doménovým radičom).

Na vytváranie tieňových kópií na zálohovacie účely sa používa predvolený poskytovateľ tieňových kópií, ktorý je súčasťou systému Microsoft Windows Server 2003. Tieňové kópie sa implementujú použitím implementácie typu kopírovať-pri-zápise (copy-on-write). Rozdiely sa kopírujú do ukladacej oblasti tieňovej kópie. V službe Volume Shadow Copy môžete použiť nástroj na správu tieňových kópií alebo príkaz vssadmin.

V pôvodnej vydanej verzii systému Windows Server 2003 je vyhradený ukladací priestor pre tieňový kópie a ich vytváranie veľký 100 megabajtov (MB). Skutočný priestor, ktorý sa použije, je však podstatne menší. Postupom času sa môže vyhradený priestor zväčšovať, keďže sa stále menia ďalšie a ďalšie údaje na pôvodnom zväzku. Ak je však na pôvodnom zväzku zvýšená vstupno-výstupná aktivita, ukladacia oblasť pre tieňové kópie sa nedokáže dostatočne rýchlo zväčšiť a uložiť všetky zmeny typu kopírovať-pri-zápise (copy-on-write). Toto správanie zapríčiní odstránenie všetkých tieňových kópií na pôvodnom zväzku. Tento problém sa vyskytuje častejšie v konfiguráciách s doménovým radičom. Na základe predvoleného nastavenia je vyrovnávacia pamäť zápisu na disk vypnutá v konfiguráciách s doménovým radičom.

Dôležité. Podobný problém je tiež spôsobený defragmentáciou zväzku, ktorý má malú veľkosť klastra. V tomto prípade sa odstránia všetky tieňové kópie a do denníka sa zapíše udalosť chyby opísaná v časti vyššie. Ďalšie informácie o strate tieňových kópií počas defragmentácie disku získate v článku v databáze Microsoft Knowledge Base po kliknutí na nasledujúce číslo:
312067 Pri defragmentácii disku môže dôjsť k strate tieňových kópií (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Do denníka sa môže tiež zapísať chyba ID 2004, keď sa zistili poškodené zväzky so súborovým systémom NTFS. Ak chcete overiť, či ide o tento problém, spustite program Chkdsk.exe s prepínačom /f.

Veľký denník auditu. K chybám uplynutia časového limitu môže v zapisovačoch dochádzať tiež počas zálohovania stavu systému, ak je denník zabezpečenia (auditu) príliš veľký. Najlepším riešením je pravidelne zálohovať stav systému, alebo pravidelne mazať denník.

Riešenie. Táto oprava obmedzuje výskyt tejto chyby tým, že určitým zapisovačom poskytne viac času na prípravu na proces vytvorenia tieňovej kópie. Oprava tiež zväčší ukladací priestor pre tieňové kópie zo 100 MB na 300 MB.

Pri odstránení tieňovej kópie hardvéru sa vytvorí udalosť nečakaného odstránenia zariadenia Plug and Play (PnP).


Tieňová kópia hardvéru je tieňovou kópiou, ktorá sa vykoná na hardvérovom ukladacom poli. Tieňové kópie hardvéru sa podobajú diskom a číslam logických jednotiek (LUN) a systém Windows Server 2003 s nimi narába ako s diskami a jednotkami LUN. Keď dôjde k náhlemu odstráneniu disku alebo jednotky LUN zo systému, hlásenie o udalosti s podrobnými informáciami o neočakávanom odstránení sa zapíše do denníka. V prípade tieňových kópií hardvéru sa podobne aj pri odstránení tieňovej kópie vytvorí v denníku hlásenie o udalosti. Keď odstránite tieňovú kópiu hardvéru, v denníku udalostí aplikácie sa môžu zobraziť tiež nasledujúce chybové hlásenia:
Event Type: Error Event Source: PlugPlayManager Event Category: None Event ID: 12 Description: The device 'Manufacturer Model (C) SCSI Disk Device' (SCSI\Disk&Ven_Vendor&Prod_Product_(C)Vendor&Rev_2001\4&13376f61&0&1017) disappeared from the system without first being prepared for removal.
Event Type: Error Event Source: VSS Event Category: None Description: Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error calling routine DeleteVolumeMountPoint. hr = 0x80070002
Riešenie. Táto aktualizácia odstraňuje danú chybu správnym odstraňovaním zariadení diskov a zväzkov s tieňovými kópiami.

Tieňové kópie nepracujú v klastri, ktorý má viacero ciest systému Windows, alebo nepracujú, keď sa odstráni zdieľané miesto ADMIN$.


Keď zapnete tieňové kópie pre zdieľané priečinky v klastri, naplánovaná úloha tieňovej kópie sa nemusí dokončiť, ak majú rôzne uzly v klastri rôzne cesty k priečinku Windows (napr. %windir%). Ak je napríklad cesta k inštalácii systému Windows pre uzol A c:\winnt a cesta pre uzol B je c:\windows, naplánovaná úloha nemusí pracovať pri prechode z uzla A na uzol B.

Pri pokuse o naplánovanie tieňovej kópie sa môže tiež zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Failed to create a default schedule for creating shadow of disk X" 0x80070906 This shared resource does not exist.
Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak bolo zo systému odstránené zdieľané miesto ADMIN$, a to aj v neklastrovej konfigurácii.

Riešenie. Táto aktualizácia odstraňuje tieto chyby. Viaceré cesty k systému Windows sa teraz detekujú a zdieľané miesto ADMIN$ sa už pri plánovaní úlohy tieňovej kópie nepožaduje.

Prostriedok tieňovej kópie hardvéru môže zostať osamotený, ak zrušíte operáciu vytvárania tieňovej kópie hardvéru.


Keď vytvárate tieňovú kópiu hardvéru, ktorá sa bude automaticky importovať na rovnakom počítači, na ktorom bola vytvorená, prostriedok tieňovej kópie môže v prípade zrušenia operácie zostať osamotený. Tento problém sa môže vyskytnúť len v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky:
 • Používate tieňovú kópiu hardvéru, ktorá je nakonfigurovaná na automatický import do toho istého počítača (pomocou kontextu autoimport).
 • Počas procesu vytvárania tieňovej kópie zrušíte tieňovú kópiu hardvéru.
Hardvérový prostriedok musí odstrániť používateľ, ktorý má oprávnenia správcu, a odstránenie musí vykonať manuálne pomocou programu na správu daného ukladacieho zariadenia.

Riešenie. Táto aktualizácia odstraňuje tento problém zisťovaním a overovaním, či existuje konfigurácia s automatickým importom.

Pri pokuse o import tieňovej kópie hardvéru sa vyskytne chyba 0x800700EA.


Za určitých okolností sa nemusí tieňová kópia hardvéru naimportovať. Keď sa vyskytne táto chyba, môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Event Type:		Error Event Source:	VSS Event Category:	None Event ID:		8193 Description: Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error calling routine DeviceIoControl(IOCTL_VOLMGR_QUERY_HIDDEN_VOLUMES. hr = 0x800700ea.
Riešenie. Táto aktualizácia odstraňuje túto chybu.

Na veľmi defragmentovaných zväzkoch dochádza k poškodeniu tieňovej kópie.Na zväzku, ktorý je veľmi fragmentovaný a na ktorom je zapnutá tieňová kópia, sa môže tieňová kópia poškodiť.

Riešenie. Táto aktualizácia odstraňuje túto chybu.

Tieňová kópia hardvéru zobrazuje cestu k zariadeniu ako NULL.


Tieňovú kópiu hardvéru sa nemusí podariť úspešne vytvoriť. Vytvorenie tieňovej kópie je však ohlásené ako úspešné s nulovou cestou k zariadeniu (NULL). Táto chyba sa môže vyskytnúť, keď hardvérové ukladacie zariadenie nemôže vytvoriť tieňovú kópiu. Zlyhanie aj kód chyby však zostanú maskované. Zlyhanie ohlási program vysielajúci požiadavky pri pokuse o prístup k tieňovej kópii.

Riešenie. Táto aktualizácia odstraňuje túto chybu. Program správne vráti kód zlyhania a chyby.

Pri spustení tieňových kópií hardvéru v klastrovanom prostredí sa nemusia zobraziť zväzky.


Pri spustení tieňovej kópie hardvéru, keď je zväzok súčasťou riadeného prostriedku v klastri, sa zväzok nemusí zobrazovať. Tento problém sa vyskytuje, keď ovládač disku v klastri neodovzdá niektoré operácie medzi vrstvami v ukladacom zásobníku.

Riešenie. Táto aktualizácia odstraňuje túto chybu. Ovládač disku v klastri teraz odovzdáva správne operácie.

Počítač môže prestať reagovať, ak je pri pokuse o import tieňových kópií hardvéru zapnutá možnosť Shadow Copies for Shared Folders.


Chyba sa vyskytuje, keď používate tieňové kópie hardvéru a vykonáte nasledujúce kroky:
 1. Na zväzku ste zapli možnosť Shadow Copies for Shared Folders.
 2. Na zväzku vykonáte tieňovú kópiu hardvéru.
 3. Importujete tieňovú kópiu hardvéru.
 4. Poškodíte tieňovú kópiu hardvéru (napr. pri konverzii na jednotku LUN).
 5. Konfigurujete novú jednotku LUN pomocou operácií čítania a zápisu.
Riešenie: Táto aktualizácia odstraňuje túto chybu.

Niektoré operácie služby VSS sa nemusia dokončiť, ak tieňová kópia hardvéru zlyhala v klastrovanom prostredí.


Keď dôjde k zlyhaniu klastra, niektoré vstupno-výstupné úlohy sa nemusia dokončiť, kým sú ukladacie prostriedky v procese návratu do režimu online v inom uzly klastra. Keď nastane táto situácia, ukladací zásobník môže niektoré sektory tieňovej kópie hardvéru rozpoznať ako chybné sektory. Niektoré operácie služby VSS sa nedokončia a v denníku aplikácie sa môže zobraziť nasledujúca udalosť:
  Event Type: 	Error Event Source:	VSS Event Category:	+None Event ID: 		8193 Computer: 		Computer_name Description: Volume Shadow Copy Service error: Unexpected error calling routine DeviceIoControl(IOCTL_VOLUME_SET_GPT_ATTRIBUTES). hr = 0x80070057
Riešenie. Táto aktualizácia odstraňuje túto chybu. Ukladací zásobník dané operácie zopakuje.

Služba klastra sa nemusí spustiť po inovácii na systém Microsoft Windows Server 2003.


Keď inovujete klaster zo systému Windows 2000 Server na systém Windows Server 2003, konto služby nemusí byť explicitným členom lokálnej skupiny Administrators. V systéme Windows Server 2003 služba klastra Cluster hostí zapisovač služby VSS. Služba sa nemusí spustiť, ak konto služby nie je explicitným členom lokálnej skupiny Administrators.

Riešenie. Táto aktualizácia odstraňuje túto chybu. Konto služby klastra Cluster sa pridá do zoznamu vlastných kont služby VSS.

Služba VSS nemôže vytvárať snímky na číslach logických jednotiek, ktoré sú na jednotkách Internet Small Computer System Interface (iSCSI).


Keď sa pokúsite vytvoriť snímku na jednotke LUN, ktorá je na zväzku iSCSI, môže sa zobraziť nasledujúce hlásenie udalosti:
Source: VSS EventID: 8193 Description: Volume Shadow Copy Service Error: Unexpected error calling routine IVssLunInformation::SetBasicType hr=0x80070057.
Riešenie. Táto aktualizácia zabezpečí podporu hardvéru iSCSI.

Poznámka. Spoločnosť Microsoft odporúča používať program Microsoft iSCSI Software Initiator 1.02 a jeho novšie verzie. Ďalšie informácie o jednotkách iSCSI nájdete na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft Storage Technologies - iSCSI:http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/technologies/storage/iscsi/default.mspx

Ak je databáza počas obnovovania v režime offline, zapisovač SQL MSDE Writer vráti chybu.


Pri pokuse o obnovenie databázy SQL sa zapisovač MSDE (v rámci procesu služby VSS) pokúša komunikovať s inštanciou SQL. Ak vykonáte operáciu obnovenia, kým nie je inštancia SQL MSDE spustená, zapisovač MSDE sa nedokáže pripojiť. Zapisovač MSDE ohlási zálohovacej aplikácii zlyhanie a spôsobí zlyhanie operácie obnovenia. V denníku udalostí aplikácie sa tiež zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:
Event Type: Error Event Source: VSS Event Category: None Event ID: 6013 Description: Sqllib error: OLEDB Error encountered calling IDBInitialize::Initialize. hr = 0x80004005. SQLSTATE: 08001, Native Error: 17 Error state: 1, Severity: 16 Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Error message: [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).] SQL Server does not exist or access denied.
Riešenie. Táto aktualizáca odstraňuje túto chybu.
RIESENIE

Informácie o balíku Service Pack

Ak chcete odstrániť tento problém, prevezmite si najnovší balík Service Pack pre systém Windows Server 2003. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
889100 Informácie o možnostiach získania najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Informácie o rýchlej oprave

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Je možné, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám teda tento problém nespôsobuje výrazné problémy, odporúčame, aby ste počkali na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza sekcia, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka. Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka. Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Požiadavky.

Neexistujú žiadne požiadavky.

Požiadavka na reštartovanie.

Po inštalácii tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlou opravou.

Táto rýchla oprava nahrádza nasledujúcu opravu:
826936 Počas zálohovania alebo počas inštancií s vysokou vstupno-výstupnou aktivitou dochádza k strate tieňových kópií a v zapisovačoch služby Volume Shadow Copy Service sa vyskytujú chyby uplynutia časového limitu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Informácie o súboroch

Verzia tejto opravy v angličtine má atribúty súboru, ktoré sa uvádzajú v nasledujúcej tabuľke (alebo neskoršie datované atribúty). Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi miestnym časom a časom UTC nájdete na karte Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.
  Dátum     Čas  Verzia      Veľkosť  Názov súboru -------------------------------------------------------------- 18-Dec-2003 20:04 5.2.3790.114    59,392 Clusdisk.sys 26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113   225,280 Dmadmin.exe 26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.109  1,055,232 Esent.dll 18-Dec-2003 07:21 5.2.3790.113   129,536 Ftdisk.sys 26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113   273,920 Swprv.dll 18-Dec-2003 07:16 5.2.3790.113   116,736 Volsnap.sys 18-Dec-2003 07:16 5.2.3790.113   131,584 Vssadmin.exe 26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113   542,720 Vssapi.dll 26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113   130,560 Vssui.dll 18-Dec-2003 07:16 5.2.3790.113   663,040 Vssvc.exe 26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113    18,432 Vss_ps.dll 16-Dec-2003 17:55 5.2.3790.113    37,888 Ws03res.dll 
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“. Tento problém bol prvýkrát vyriešený v balíku Windows Server 2003 Service Pack 1.
DALSIE INFORMACIE
Ďalšie informácie o službe Volume Shadow Copy (VSS) nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
327948 Kompatibilita systému Windows Server 2003 so starším zálohovacím softvérom (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o terminológii z oblasti softvérových aktualizácii nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
824684Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft
Poskytovateľ VSS Snapshot Rollup
Vlastnosti

ID článku: 833167 – Posledná kontrola: 11/26/2008 16:12:07 – Revízia: 5.4

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbautohotfix kbwinserv2003sp1fix atdownload kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB833167
Pripomienky