Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Riešenie problémov s chybami odozvy v prípade bezdrôtovej klávesnice alebo bezdrôtovej myši

ÚVOD
Keď používate niektorý produkt uvedený v časti Vzťahuje sa na:
 • bezdrôtová klávesnica nemusí fungovať alebo môže fungovať prerušovane,
 • bezdrôtová myš nemusí fungovať alebo môže fungovať prerušovane,
 • funkcia vodorovného posúvania, ak je k dispozícii, nemusí fungovať podľa očakávania.
Ďalšie informácie
Poznámka Pomocou tohto článku môžete vyriešiť problémy vzťahujúce sa na mnohé bezdrôtové myši alebo klávesnice spoločnosti Microsoft, v ktorých sa nepoužíva rozhranie Bluetooth. Bezdrôtové zariadenia nie sú zariadeniami s rozhraním Bluetooth. Na konektore alebo prijímači USB alebo na samotnom hardvéri bezdrôtového zariadenia sa nachádza symbol. Symbol bezdrôtového zariadenia vyzerá ako konár stromu, ako je uvedené na obrázku:
Obrázok znázorňujúci symbol bezdrôtového zariadenia
Ak chcete riešiť problémy s bezdrôtovými klávesnicami alebo bezdrôtovými myšami spoločnosti Microsoft, použite nasledujúce postupy v poradí, v akom sú uvedené.

Postup 1: Opätovná synchronizácia zariadenia s prijímačom

Ak chcete myš alebo klávesnicu opätovne zosynchronizovať s prijímačom, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Poznámka Keď synchronizujete myš alebo klávesnicu s prijímačom, umiestnite zariadenie blízko prijímača a ďalšie bezdrôtové klávesnice alebo bezdrôtové myši premiestnite aspoň do vzdialenosti 2 m.
 1. Stlačte tlačidlo na prijímači a potom skontrolujte, či na prijímači začal blikať indikátor.

  Poznámka Niektoré novšie zariadenia spoločnosti Microsoft sú trvalo pripojené k prijímaču a nedajú sa obnoviť. Ak sa na zariadení nenachádza tlačidlo, prejdite na postup 2.
 2. Ak sa v priebehu niekoľkých sekúnd na obrazovke zobrazí dialógové okno, postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke. V opačnom prípade prejdite na ďalší krok.
 3. Na spodnej časti myši alebo klávesnice stlačte a uvoľnite tlačidlo na pripojenie kanála.
 4. Skontrolujte zelený indikátor na prijímači. Ak indikátor svieti neprerušovane, synchronizácia bola úspešná. Ak problém pretrváva, vyskúšajte opätovne koky 1 až 4.
 5. V prípade bezdrôtovej myši prenosného počítača: Tento problém sa môže vyskytnúť, ak sa na spodnej časti myši neuvoľní mikroprepínač. Ak je tlačidlo zatlačené, uvoľnite ho pomocou špendlíka alebo pera.
V nasledujúcom príklade sú zobrazené tlačidlá, ktoré treba stlačiť na synchronizáciu bezdrôtového hardvérového zariadenia:

PrijímačSpodná časť myši: tlačidlo na pripojenie kanála Iný druh prijímača
Obrázok znázorňujúci tlačidlo na prijímačiObrázok znázorňujúci tlačidlo na myšiObrázok znázorňujúci tlačidlo na alternatívnom prijímači

Postup 2: Vyskúšanie iných portov

Ak chcete určiť, či problém súvisí s portmi v počítači, použite iba dva káble, ktoré boli dodané s bezdrôtovým prijímačom počítača, alebo jeden kábel, ktorý bol dodaný s myšou.

Klávesnica USB a myš USB

Ak je kábel USB aktuálne pripojený k rozbočovaču USB, odpojte zariadenie od rozbočovača a potom ho pripojte k portu USB počítača. Ak je zariadenie už pripojené k portu USB počítača, skúste ho pripojiť k inému portu USB, ak je k dispozícii.

Poznámka Vyžaduje sa iba jedno pripojenie USB k počítaču, a to aj v prípade, ak zariadenie obsahuje dve zástrčky USB. Ak problém pretrváva, odpojte iné zariadenia USB a pripojte iba zástrčku USB prijímača k portu USB počítača.

Zariadenia s adaptérom PS/2

Upozornenie Ak musíte zmeniť pripojenie adaptéra PS/2, vypnite počítač, vykonajte zmeny a potom znovu spustite počítač. Nepripájajte zariadenie s adaptérom PS/2 do portu PS/2, keď je počítač spustený.
Ak je zariadenie pripojené k portom PS/2 počítača, skontrolujte, či máte k dispozícii nasledujúce konfigurácie:
 • Skontrolujte, či je zástrčka USB pre myš pripojená k zelenému adaptéru USB-k-PS/2 a či je tento adaptér pripojený k portu PS/2 počítača pre myš. Port PS/2 počítača pre myš môže byť tiež zelený. Ak ste si nie istí, ktorý port PS/2 je port PS/2 pre myš, informácie vyhľadajte v dokumentácii dodanej s počítačom.
 • Skontrolujte, či je zástrčka USB pre klávesnicu pripojená k fialovému adaptéru USB-k-PS/2 a či je tento adaptér pripojený k portu PS/2 počítača pre klávesnicu. Port PS/2 počítača pre klávesnicu môže byť tiež fialový. Ak ste si nie istí, ktorý port PS/2 je port PS/2 pre klávesnicu, informácie vyhľadajte v dokumentácii dodanej s počítačom.
Ak musíte zmeniť konfiguráciu, vypnite počítač, vykonajte zmeny a potom znovu spustite počítač. Ak je v prípade myši alebo klávesnice k dispozícii pripojenie USB aj PS/2, vyskúšajte obe pripojenia.

Klávesnica PS/2 a myš USB

Ak používate bezdrôtovú myš s konektorom USB a klávesnicu PS/2, skontrolujte, či je myš USB pripojená k portu USB počítača a či je fialová zástrčka PS/2 pripojená k fialovému portu PS/2 počítača. Ak musíte zmeniť pripojenie PS/2, vypnite počítač, vykonajte zmeny a potom znovu spustite počítač.

Postup 3: Opätovné vloženie batérie alebo vloženie novej batérie

V prípade bezdrôtovej klávesnice, ako aj bezdrôtovej myši, sa používa energia z alkalických batérií typu AA. Vyberte batérie a potom ich opäť vložte. Ak problém pretrváva, do zariadenia, s ktorým máte problémy, vložte súpravu nových batérií.

Postup 4: Kontrola rušenia

Predmety, ako napríklad bezdrôtové smerovače, rádiá, mobilné telefóny, ventilátory počítača, fluorescenčné svetlá a veľké kovové objekty, ako napríklad skrinky počítačov a kovový nábytok, môžu rušiť signál klávesnice. Skúste umiestniť klávesnicu ďalej od takýchto predmetov a skontrolujte jej fungovanie.

Myš ani prijímač neumiestňujte v blízkosti elektrických zariadení, najmä vysielačov, ako napríklad bezšnúrových alebo mobilných telefónov, alebo iných bezdrôtových myší alebo prijímačov. Odporúča sa vzdialenosť aspoň 20 až 30 cm. Neumiestňujte myš ani prijímač na kovové plochy alebo objekty, najmä na dlhé kovové tyče alebo káble. Odporúča sa, aby sa myš a klávesnica nachádzali vo vzdialenosti aspoň 1 meter od kovových objektov.

Postup 5: Inštalácia najnovšieho softvéru

Prevezmite a nainštalujte najnovší softvér Microsoft IntelliPoint alebo IntelliType. Ďalšie informácie sú k dispozícii na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Postup 6: Vyskúšanie produktu na inom počítači

Ak chcete určiť, či je problém zapríčinený vaším počítačom alebo zariadením, vyskúšajte myš alebo klávesnicu na inom počítači.

Ak zariadenie na inom počítači funguje, zariadenie funguje správne. Ak zariadenie na inom počítači nefunguje a vyskúšali ste všetky kroky na riešenie problémov uvedené v tomto článku, obráťte sa na oddelenie objednávok spoločnosti Microsoft na čísle (800) 360-7561 a požiadajte o náhradu. Ak sa nachádzate mimo USA, obráťte sa na miestnu pobočku spoločnosti Microsoft. Kontaktné údaje pobočky získate na webovej stránke World Wide Offices spoločnosti Microsoft na adrese:
Erratic movement Stops not responding resync sluggish slow performance sporadically blinking
Vlastnosti

ID článku: 838398 – Posledná kontrola: 01/31/2014 11:49:00 – Revízia: 6.0

Microsoft Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Optical Desktop 3000, Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth, Microsoft Optical Mouse, Microsoft Optical Mouse by Starck, Microsoft Wireless Laser Mouse 8000, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop 1000, Microsoft Wireless Optical Desktop 2000, Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth, Microsoft Wireless Optical Desktop Elite, Microsoft Wireless Optical Desktop 700, Microsoft Wireless Laser Desktop 4000, Microsoft Wireless Laser Desktop 5000, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000, Microsoft Wireless Laser Desktop for Mac, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0, Microsoft Wireless Optical Desktop 700 v2.0, Microsoft Optical Desktop with Fingerprint Reader, Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000, Microsoft Wireless Laser Desktop 3000, Microsoft Wireless Laser Desktop 7000, Microsoft Internet Keyboard Pro, Microsoft Multimedia Keyboard, Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000, Microsoft Natural Keyboard Elite, Microsoft Natural MultiMedia Keyboard, Microsoft Reclusa, Microsoft Sidewinder X6 Keyboard, Microsoft Basic Keyboard, Microsoft Wired Keyboard 200, Microsoft Wired Keyboard 600, Microsoft Wired Keyboard 500, Microsoft Wireless Keyboard 3000, Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000, Bluetooth Mobile Keyboard 6000, Microsoft Wired Desktop 600, Microsoft Wireless Desktop 3000, Microsoft Arc Mouse, Microsoft Basic Optical Mouse, Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000, Microsoft Comfort Optical Mouse 1000, Microsoft Comfort Optical Mouse 3000, Microsoft Habu Laser Gaming Mouse, Microsoft Explorer Mouse, Microsoft Explorer Mini Mouse, Microsoft Mobile Memory Mouse 8000, Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Notebook Optical Mouse, Microsoft Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft Presenter 3000, Microsoft SideWinder Mouse, Microsoft Wired Desktop 500, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0, Microsoft Wireless Laser Mouse 7000, Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000, Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2000, Microsoft Wireless Wheel Mouse, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft IntelliType Pro 7.0, Microsoft IntelliPoint 6.1, Microsoft IntelliType Pro 6.0, Microsoft IntelliType Pro 6.1, Microsoft IntelliPoint 6.0

 • dftsdahomeportal kbhowto KB838398
Pripomienky