Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Problémy s programom Outlook 2003 vyriešené v balíku Office 2003 Service Pack 1

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Spoločnosť Microsoft vydala balík Service Pack pre balík Microsoft Office 2003, ktorý obsahuje opravy programu Microsoft Office Outlook 2003. Tento článok obsahuje nasledovné informácie o tomto balíku Service Pack:
ÚVOD
Balík Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) poskytuje najnovšie aktualizácie pre balík Microsoft Office 2003. Balík Office 2003 SP1 obsahuje vylepšenia zabezpečenia, stability a výkonu. Balík Office 2003 SP1 obsahuje tiež množstvo vylepšení výkonu a funkčnosti programu Microsoft Office Outlook 2003.

Ďalšie informácie o balíku Office 2003 Service Pack 1 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
842532 Popis balíka Office 2003 Service Pack 1 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Späť na začiatok
DALSIE INFORMACIE

Zoznam problémov vyriešených týmto balíkom Service Pack

Balík Office 2003 SP1 rieši problémy, ktoré sú popísané v nasledovných balíkoch rýchlych opráv:

830003 Popis balíka rýchlych opráv pre program Outlook 2003: 17. december 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
833984 Popis balíka rýchlych opráv pre program Outlook 2003: 7. január 2004 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
833986 Popis balíka rýchlych opráv pre program Outlook 2003: 17. január 2004 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
833856 Popis balíka rýchlych opráv pre program Outlook 2003: 20. január 2004 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
834714 Popis nemeckej verzie balíka rýchlych opráv pre program Outlook 2003: 29. január 2004 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
835210 Popis balíka rýchlych opráv pre program Outlook 2003: 2. marec 2004 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
837019 Popis balíka rýchlych opráv pre program Outlook 2003: 17. marec 2004 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
838020 Popis balíka rýchlych opráv pre program Outlook 2003: 7. apríl 2004 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
834716 Popis balíka rýchlych opráv pre program Outlook 2003: 20. máj 2004 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)


Balík Office 2003 SP1 rieši nasledovné problémy, ktoré neboli zdokumentované v databáze Microsoft Knowledge Base.

Pri odoslaní viacerých e-mailových správ z programu balíka Office 2003 chýba obálka e-mailovej správy


Ak sa v niektorom z programov balíka Office 2003 pokúsite vytvoriť viaceré e-mailové správy, môže sa z nich odstrániť hlavička (označovaná ako obálka), ktorá obsahuje panel s nástrojmi E-mail.


Pri práci v režime offline sa nezobrazuje domovská stránka verejného priečinka


Domovská stránka verejných priečinkov sa nemusí v programe Outlook 2003 zobrazovať podľa očakávaní, ak pracujete v režime offline a sú splnené nasledovné podmienky:
 • Verejný priečinok bol pridaný medzi obľúbené položky.
 • Domovská stránka aj verejný priečinok boli vybrané na synchronizáciu.
V niektorých prípadoch sa môže zobraziť aj nasledovné hlásenie:
Nie je možné zobraziť priečinok.
Pole Práca 2 v kontakte uloženom v globálnom zozname adries sa neskopíruje do osobného adresára


Ak skopírujete kontakt uložený v globálnom adresári do osobného adresára, pole Práca 2 daného kontaktu sa neskopíruje.


Pomocou funkcie vyhľadávania nemožno nájsť nemecký znak ß


Ak sa v programe Outlook 2003 pokúsite pomocou funkcie vyhľadávania nájsť slovo obsahujúce nemecký znak ß, nahradí sa tento znak reťazcom ss. Ak sa pokúsite nájsť slovo obsahujúce znaky ss, tieto znaky sa nahradia znakom ß. Príčinou tohto problému je skutočnosť, že znak ß a znaky ss sa v poli Hľadať považujú za zhodné.

Ak sa pokúsite vyhľadať napríklad slovo Keßler, nájde sa slovo Kessler.


Metóda GoToDate použitá s oneskorenou väzbou spôsobí neočakávané ukončenie programu Outlook


Ak v makre jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) použijete pre oneskorenú väzbu metódu GoToDate, program Outlook 2003 sa môže neočakávane ukončiť, pričom sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
Chyba spustenia: Metóda GotoDate objektu View zlyhala.


Z vytlačenej e-mailovej správy vo formáte HTML nie je zrejmé, že obsahuje prílohu


Ak vytlačíte e-mailovú správu vo formáte HTML obsahujúcu prílohu, správa neobsahuje pole ani ikonu príloh. Táto rýchla oprava pridáva do e-mailovej správy vo formáte HTML pole Prílohy. Toto pole zobrazuje názvy súborov príloh.


Po inštalácii balíka Microsoft Windows XP Service Pack 2 nefungujú inteligentné značky


Ak nainštalujete balík Windows XP Service Pack 2, nebudú v e-mailových správach programu Outlook 2003 fungovať inteligentné značky.


Ak delegát otvorí kalendár nadriadeného, zobrazí sa chybové hlásenie Túto položku nemožno otvoriť


Ak delegát otvorí kalendár nadriadeného, počas otvárania alebo 15 minút po otvorení sa zobrazí nasledovné chybové hlásenie:
Túto položku nemožno otvoriť. Nie je možné otvoriť informáciu o voľnom čase.


Prípony názvov súborov, ktoré nemožno otvoriť v systéme Windows XP, sa v aplikácii Outlook 2003 odosielajú ako príloha


Po nainštalovaní balíka Windows XP Service Pack 2 sa môžu niektoré prípony názvov súborov, ktoré nemožno otvoriť v systéme Windows XP, odoslať ako príloha v programe Outlook 2003.


V priečinku MSN Connector možno neočakávane vytvoriť nový priečinok pre iné položky než e-maily


Po nastavení konta MSN Connector v programe Outlook 2003 možno v priečinku MSN Connector neočakávane vytvoriť nový priečinok pre iné položky než e-maily.


Po odoslaní aktualizovanej žiadosti o schôdzu je obsah e-mailovej správy prázdny


Ak odošlete aktualizovanú žiadosť o schôdzu obsahujúcu text v základnej časti e-mailovej správy, základná časť prijatej aktualizovanej žiadosti o schôdzu je prázdna. Tento problém sa môže vyskytnúť, ak žiadosť o schôdzu pôvodne neobsahovala v základnej časti žiadny text a bola vytvorená pomocou aplikácie Outlook Web Access.


Program Outlook 2003 sa pri spustení počítača s tureckou verziou systému Microsoft Windows neočakávane ukončí


Ak sa pokúsite spustiť program Outlook 2003 v počítači s tureckou verziou systému Windows, môže sa program Outlook 2003 neočakávane ukončiť.


V programe Outlook 2003 sa vždy preberá celý adresár


Keď program Outlook 2003 aktualizuje adresár v režime offline, vždy sa preberie celý adresár.


Po kliknutí na prepojenie v uvítacej správe neanglickej verzie programu Outlook 2003 sa zobrazí anglický obsah


Keď kliknete na hypertextové prepojenie v uvítacej správe neanglickej verzie programu Outlook 2003, zobrazí sa anglický obsah.


Po vytvorení nového pravidla v aplikácii Outlook Web Access sa stratia pravidlá programu Outlook 2003


Ak v aplikácii Outlook Web Access vytvoríte nové pravidlo programu Outlook 2003, môže sa stratiť množstvo predchádzajúcich pravidiel.


Po vložení položky HTML do e-mailovej správy programu Outlook 2003 chýba základná časť tejto položky


Ak do e-mailovej správy programu Outlook 2003 vložíte položku HTML, vloží sa do správy len hlavička tejto položky.


Filter nevyžiadanej pošty programu Outlook nemusí správne filtrovať e-mailové správy


Ak e-mailová správa obsahuje časť HTML MIME, nemusí filter nevyžiadanej pošty programu Outlook túto e-mailovú správu správne filtrovať.


Pri tlači zoznamu úloh s kalendárom sa vytlačia aj dokončené úlohy


Ak vytlačíte zoznam úloh s kalendárom, spolu s aktívnymi úlohami sa vytlačia aj dokončené úlohy.


Pri preberaní e-mailových správ z viacerých e-mailových kont POP3 (Post Office Protocol verzie 3) uplynie časový limit programu Outlook 2003


Ak sú v profile programu Outlook nakonfigurované viaceré e-mailové kontá POP3, ktoré existujú na rovnakom serveri, pri preberaní e-mailových správ môže uplynúť časový limit programu Outlook 2003.


Z kont POP3 podporujúcich funkciu UIDL alebo TOP sa preberajú duplicitné e-mailové správy


Ak preberáte e-mailové správy z konta POP3, ktoré podporuje funkciu UIDL alebo TOP, niektoré e-mailové správy sa nemusia po prevzatí odstrániť. Niektoré e-mailové správy sa tak môžu prevziať dvakrát.


Služba balíka Microsoft Office pre informácie o voľnom čase na Internete je v balíku Office 2003 SP1 deaktivovaná


V balíku Office 2003 Service Pack 1 bola deaktivovaná služba balíka Office pre informácie o voľnom čase na Internete.


Častejšie cyklické dotazovanie e-mailového servera po nainštalovaní aktualizácie súboru Outlph.dll


Ak nainštalujete balík rýchlych opráv pre program Outlook 2003, ktorý obsahuje aktualizovaný súbor Outlph.dll, môže byť cyklické dotazovanie programu Outlook 2003 častejšie. To spôsobí nadmerné zaťaženie e-mailového servera.


Odstránené e-mailové správy sa neodstránia z počítača Pocket PC alebo telefónu Smartphone


Ak je počítač Pocket PC alebo telefón Smartphone umiestnený v stolnej jednotke USB a používateľ synchronizuje zariadenie s programom Outlook 2003 pomocou aplikácie ActiveSync, odstránená e-mailová správa sa zo zariadenia neodstráni, ak je program Outlook 2003 spustený v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou.


Po zrušení sprievodcu spustením konfigurácie sa program Outlook spustí v režime správy osobných informácií


Ak po inštalácii programu Outlook 2003 zrušíte sprievodcu spustením konfigurácie, program Outlook 2003 sa spustí v režime správy osobných informácií. E-mailové funkcie preto nebudú dostupné.


E-maily pochádzajúce od odosielateľa na rovnakom e-mailovom serveri môžu byť považované za nevyžiadanú poštu


Pri doručení e-mailu pochádzajúceho od odosielateľa na rovnakom e-mailovom serveri môže byť tento e-mail nesprávne klasifikovaný ako nevyžiadaná pošta. Tento problém sa môže vyskytnúť pri použití voľby Iba pošta od dôveryhodných subjektov na karte Možnosti v dialógovom okne Možnosti nevyžiadanej pošty v programe Outlook 2003.


Pravidlo Mimo kanceláriu sa nespustí, ak je program Outlook 2003 spustený v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťouAk na strane klienta vytvoríte pravidlo Mimo kanceláriu, ktoré vytvorí správu, presunie e-mailovú správu do priečinka osobných súborov (PST) alebo vykoná vlastnú akciu, toto pravidlo sa nespustí, ak je program Outlook 2003 spustený v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou.


E-mailové správy založené na organizačnom formulári sa nemusia zobraziť správne, ak je program Outlook 2003 spustený v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou


Ak je program Outlook 2003 spustený v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou, e-mailová správa vytvorená z organizačného formulára sa nemusí zobraziť podľa očakávaní. Okrem toho sa preruší spojenie s e-mailovým serverom.


Vzdialené volania procedúr (RPC) v popredí a na pozadí nemožno samostatne oznamovať pre klientov servera Microsoft Exchange


Pri sledovaní e-mailového klienta nemožno samostatne oznamovať vzdialené volania procedúr v popredí a na pozadí pre klientov servera Exchange.


Predchádzajúca revízia organizačnej schémy sa odosiela ako e-mailová príloha


Ak vytvoríte novú e-mailovú správu vo formáte HTML, ktorá obsahuje organizačnú schému, a potom túto správu uložíte do priečinka Koncepty, v prílohe odoslanej e-mailovej správy sa odošle obrázok GIF predchádzajúcej verzie organizačnej schémy.


V programe Outlook 2003 nie je možné zistiť, či je zapnutá voľba Povoliť zapisovanie pošty do denníka (riešenie problémov)


Ak v programe Outlook 2003 zapnete voľbu Povoliť zapisovanie pošty do denníka (riešenie problémov), nie je možné nijako zistiť, že je táto voľba zapnutá. Pri zapnutej voľbe Povoliť zapisovanie pošty do denníka (riešenie problémov) sa môže znížiť výkon programu Outlook 2003.


Pri preberaní celej e-mailovej správy prostredníctvom pomalého pripojenia dosiahne využitie procesora 100 %


Ak dvojitým kliknutím na hlavičku e-mailovej správy prevezmete celú e-mailovú správu, pri použití pomalého pripojenia môže využitie procesora dosiahnuť 100 %.
Späť na začiatok

Skôr vydané aktualizácie zahrnuté v tomto balíku Service Pack

Balík Office 2003 SP1 obsahuje nasledovné skôr vydané aktualizácie:

842496 Popis aktualizácie zabezpečenia programu Outlook 2003 s aplikáciou Business Contact Manager: 8. jún 2004 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Späť na začiatok

Podrobnosti o identifikácii chyby

Pri používaní programu Outlook 2003 sa môže chybové hlásenie podobné nasledovnému:
Vyskytol sa problém s aplikáciou Microsoft Office Outlook, a preto je ju nutné ukončiť. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Ak chcete zobraziť údaje, ktoré táto správa o chybe obsahuje, kliknite sem.
Po zobrazení údajov v chybovom hlásení sa zobrazí identifikácia chyby podobná niektorému z nasledovných zápisov:
  Názov aplikácie Verzia aplikácie Názov modulu  Verzia modulu Pozícia  -----------------------------------------------------------------------------  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   004f187c  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00121030  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   001cb65d  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002ea0d0  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0036cbf9  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.0   000177f8  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a669  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0007662a  Outlook.exe    11.0.5510.0     Msmapi32.dll 11.0.5601.0   00007687  Outlook.exe    11.0.5510.0     Msmapi32.dll 11.0.5601.0   000066b3  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0001af01  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0003111f  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mspst32.dll  11.0.5604.0   00021c72  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mspst32.dll  11.0.5604.0   00021c78  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   000911bb  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00040e50  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00042fa6  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0058be59  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   005f9809  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0069d298  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0002d848  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00695fec  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outex.dll   11.0.5525.0   0002f260  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a669  Outlook.exe    11.0.5510.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  00019ecd  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0001c69d  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00095ca0  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00095ca4  Outlook.exe    11.0.5510.0     Unknown    0.0.0.0     Ffb9439f  Outlook.exe    11.0.5510.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  00033aed
Môžu sa zobraziť aj iné verzie programov, verzie modulov a pozície.

Späť na začiatok
Vlastnosti

ID článku: 872839 – Posledná kontrola: 12/08/2015 07:53:36 – Revízia: 3.0

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbfix kbtshoot kbupdate KB872839
Pripomienky