Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Akým spôsobom klient služby Windows Update určuje, ktorý server proxy sa má použiť na pripojenie k webovej lokalite Windows Update

ÚVOD
Klient služby Microsoft Windows Update vyžaduje na vyhľadávanie dostupných aktualizácií službu Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP). Klient služby Windows Update ďalej na prevzatie týchto aktualizácií používa službu Inteligentný prenos na pozadí (BITS). Služby Windows HTTP Services a BITS možno spustiť nezávisle od programu Microsoft Internet Explorer. Obidve tieto služby musia byť schopné zistiť server (alebo viaceré servery) proxy dostupný v danom prostredí. Tento článok popisuje rôzne spôsoby zistenia dostupných serverov proxy. Ďalej tento článok popisuje situácie, kedy služba Windows Update používa určitý konkrétny spôsob zistenia servera proxy.
DALSIE INFORMACIE

Služba Automatické aktualizácie je nakonfigurovaná na preberanie a inštaláciu aktualizácií z webovej lokality Microsoft Windows Update

Služba Automatické aktualizácie môže automaticky preberať a inštalovať aktualizácie z webovej lokality Windows Update. Táto služba nevyžaduje zásahy používateľa, pretože je spustená v kontexte lokálneho systémového konta. Služba Automatické aktualizácie nemá prístup k používateľským nastaveniam servera proxy, ktoré možno nastaviť v programe Internet Explorer. Služba Automatické aktualizácie môže server proxy zistiť len jedným z nasledovných spôsobov:
 • Server proxy je nakonfigurovaný ručne pomocou nástroja Proxycfg.exe. Ďalšie informácie o používaní nástroja Proxycfg.exe nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
  289481 Pre správnu funkčnosť objektu ServerXMLHTTP môže byť potrebné spustiť nástroj Proxycfg (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
 • Nastavenia funkcie automatického vyhľadania webových serverov proxy (WPAD) sa vykonávajú v jednom z dvoch nasledovných umiestnení v prostredí siete:
  • voľby služby DNS (Domain Name System),
  • voľby protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
  Ďalšie informácie o súvisiace téme získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  816320 Postup pri konfigurácii brány firewall a automatického vyhľadávania klienta webového servera proxy v systéme Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Na prístup na webovú lokalitu Windows Update sa používa program Internet Explorer

Ak na prístup na webovú lokalitu Windows Update používate program Internet Explorer, klientsky program služby Windows Update vyhľadá server proxy nasledovnými spôsobmi v poradí, v akom sú uvedené.

Metóda 1: Program Internet Explorer je nakonfigurovaný na automatické zisťovanie nastavení

Ak je v programe Internet Explorer začiarknuté políčko Automaticky zistiť nastavenie, klient služby Windows Update použije na vyhľadanie servera proxy funkciu WPAD. Začiarkavacie políčko Automaticky zistiť nastavenie zobrazíte nasledovným spôsobom:
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Pripojenia.
 4. Ak sa na Internet pripájate prostredníctvom servera proxy v miestnej sieti, kliknite na tlačidlo Nastavenie siete LAN. Ak sa na Internet pripájate prostredníctvom servera proxy pre telefonické pripojenie alebo pripojenie siete VPN, kliknite na dané pripojenie a potom kliknite na tlačidlo Nastavenie.
Ďalšie informácie o súvisiace téme získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
816320 Postup pri konfigurácii brány firewall a automatického vyhľadávania klienta webového servera proxy v systéme Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Metóda 2: Program Internet Explorer je nakonfigurovaný na použitie automatického konfiguračného skriptu

Ak sú splnené nasledovné podmienky, klient služby Windows Update vyhľadá server proxy spracovaním automatického konfiguračného skriptu:
 • Program Internet Explorer nemôže server proxy vyhľadať pomocou metódy 1.
 • V programe Internet Explorer je začiarknuté políčko Použiť automatický konfiguračný skript.
Začiarkavacie políčko Použiť automatický konfiguračný skript zobrazíte nasledovným spôsobom:
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Pripojenia.
 4. Ak sa na Internet pripájate prostredníctvom servera proxy v miestnej sieti, kliknite na tlačidlo Nastavenie siete LAN. Ak sa na Internet pripájate prostredníctvom servera proxy pre telefonické pripojenie alebo pripojenie siete VPN, kliknite na dané pripojenie a potom kliknite na tlačidlo Nastavenie.

Metóda 3: Program Internet Explorer je nakonfigurovaný na použitie používateľom definovanej hodnoty servera proxy

Ak sú splnené nasledovné podmienky, klient služby Windows Update použije na pripojenie na Internet používateľom definovaný server proxy:
 • Klient služby Windows Update nemôže vyhľadať server proxy pomocou automatického vyhľadania ani pomocou automatického konfiguračného skriptu.
 • V programe Internet Explorer je definovaný server proxy.
Používateľom definovanú hodnotu servera proxy zobrazíte nasledovným spôsobom:
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Pripojenia.
 4. Ak sa na Internet pripájate prostredníctvom servera proxy v miestnej sieti, kliknite na tlačidlo Nastavenie siete LAN. Ak sa na Internet pripájate prostredníctvom servera proxy pre telefonické pripojenie alebo pripojenie siete VPN, kliknite na dané pripojenie a potom kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 5. Poznamenajte si hodnotu, ktorá sa zobrazí v poli Adresa v časti Server proxy.

Metóda 4: V programe Internet Explorer nie je nastavený server proxy

Ak v programe Internet Explorer nie je definovaný server proxy, klient služby Windows Update použije server proxy, ktorý bol nakonfigurovaný pomocou nástroja Proxycfg.exe. Ďalšie informácie o používaní nástroja Proxycfg.exe nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
289481 Pre správnu funkčnosť objektu ServerXMLHTTP môže byť potrebné spustiť nástroj Proxycfg (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Metóda 5: Nie je nakonfigurovaný žiadny server proxy

Ak sú splnené nasledovné podmienky, klient služby Windows Update sa k webovej lokalite Windows Update pokúsi pripojiť priamo:
 • Nie je nakonfigurovaný žiadny server proxy pomocou nástroja Proxycfg.exe.
 • V programe Internet Explorer nie je manuálne definovaný žiadny server proxy.
V tomto prípade, ak sa na pripojenie na Internet vyžaduje server proxy, sa klient služby Windows Update nemôže úspešne pripojiť na webovú lokalitu Windows Update.

Popis funkcie automatického vyhľadávania webových serverov proxy (WPAD)

Funkcia WPAD umožňuje službám vyhľadať dostupný server proxy dotazom na voľbu protokolu DHCP alebo vyhľadaním príslušného záznamu DNS. Ďalšie informácie o výhodách a nevýhodách používania služby DNS namiesto protokolu DHCP pre funkciu WPAD získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
816320 Postup pri konfigurácii brány firewall a automatického vyhľadávania klienta webového servera proxy v systéme Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Popis nástroja Proxycfg.exe

Nástroj Proxycfg.exe konfiguruje službu WinHTTP na používanie konkrétneho servera proxy úpravou nasledovnej položky databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettings
Nástroj Proxycfg.exe je užitočný v prípade, ak nie je možné implementovať funkciu WPAD. Tento nástroj môžete použiť aj na riešenie problémov s vyhľadávaním serverov proxy v sieti. V takejto situácii môžete nástroj použiť na overenie, či k problémom dochádza kvôli zlyhaniu vyhľadávania servera proxy inými spôsobmi, napríklad pomocou funkcie WPAD. Ďalšie informácie o súvisiace téme získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
298481 Pre správnu funkčnosť objektu ServerXMLHTTP môže byť potrebné spustiť nástroj Proxycfg (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Ak chcete zobraziť parametre príkazového riadka, ktoré nástroj Proxycfg.exe podporuje, zadajte do príkazového riadka príkaz proxycfg.exe /? a potom stlačte kláves ENTER. Ak príkaz proxycfg.exe zadáte bez parametrov príkazového riadka, zobrazia sa aktuálne nastavenia. V tejto situácii získate výsledky, ktoré budú podobné jednému z nasledovných výsledkov.

Nastavenia bez nakonfigurovaného servera proxy

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Aktuálne nastavenia servera proxy služby WinHTTP v položke: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettings:   Direct access (no proxy server) (Priamy prístup (bez servera proxy))

Nastavenia pri nakonfigurovanom serveri proxy

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Aktuálne nastavenia servera proxy služby WinHTTP v položke: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettings:	    Proxy Server  =	  <vlastný server proxy> Bypass List  =	  

Konfigurácia servera proxy pomocou nástroja Proxycfg.exe

Ak chcete server proxy nakonfigurovať pomocou nástroja Proxycfg.exe, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Do príkazového riadka zadajte príkaz proxycfg -p názov_servera_proxy:číslo_portu a stlačte kláves ENTER. V tomto príkaze nahraďte parameter názov_servera_proxy úplným názvom domény servera proxy. Parameter číslo_portu nahraďte číslom portu, pre ktorý chcete konfigurovať server proxy. Príklad: Nahraďte parameter názov_server_proxy hodnotou proxy.domain.example.com a parameter číslo_portuportnumber nahraďte hodnotou 80.
V prípade úspešnej konfigurácie servera proxy sa zobrazia nasledovné výsledky:
Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Aktuálne nastavenia servera proxy služby WinHTTP v položke: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettings:	    Proxy Server  =	  <vlastný server proxy> Bypass List  =	    

Odstránenie servera proxy pomocou nástroja Proxycfg.exe

Pri odstránení servera proxy a konfigurácii priameho prístupu na Internet pomocou nástroja Proxycfg.exe postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Do príkazového riadka zadajte príkaz proxycfg -D a stlačte kláves ENTER.
Poznámka: Pri splnení jednej z nasledovných podmienok sa vo výsledkoch príkazu proxycfg.exe nezobrazí server proxy:
 • V programe Internet Explorer je server proxy nakonfigurovaný manuálne.
 • Server proxy je nakonfigurovaný pomocou konfiguračného skriptu.
Príkaz proxycfg.exe sa používa len na manuálnu konfiguráciu servera proxy, ktorý používa služba WinHTTP. Ak na určenie servera proxy používate funkciu WPAD alebo program Internet Explorer, vo výsledkoch príkazu proxycfg.exe by sa mala zobraziť hodnota Direct access (no proxy server) (Priamy prístup (bez servera proxy)).

Podporované súbory .pac

Ďalšie informácie o podporovaných typoch súborov .pac nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
kbwindowsupdatev6, WU
Vlastnosti

ID článku: 900935 – Posledná kontrola: 05/12/2011 13:23:00 – Revízia: 3.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbwindowsupdatev6 kbhowto kbinfo KB900935
Pripomienky