Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Po inštalovaní balíka Office Service Pack alebo aktualizácie balíka programov Office sa neočakávane zobrazila výzva na reštartovanie počítača

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

PRIZNAKY
Po inštalovaní balíka Office Service Pack alebo aktualizácie balíka programov Office sa neočakávane zobrazila výzva na reštartovanie počítača.
PRICINA
Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade, keď balík Service Pack alebo aktualizácia musia upraviť súbor, ktorý sa aktuálne používa. Súbor môže byť používaný programom, ktorý je spustený pri inštalácii balíka Service Pack alebo aktualizácie. V niektorých prípadoch program, ktorý používa súbor, nie je programom balíka Office.

Tento problém môže nastať v prípade splnenia niektorých z nasledujúcich podmienok:
 • Zariadenie, ktoré sa synchronizuje s programom Microsoft Outlook je v doku s klientskym počítačom. Okrem toho je spustená aplikácia ActiveSync.
 • Je spustený program balíka Office.
 • Microsoft Office Je spustený program Communicator 2005 alebo Microsoft Office Communicator 2007.
Poznámka Tento zoznam nie je komplexný. Môžu existovať aj iné nainštalované programy, ktoré spôsobujú výskyt tohto problému.
RIESENIE
Pred inštaláciou balíka Service Pack alebo aktualizácie ukončite každý program alebo službu, ktoré pri svojej činnosti môžu zasahovať do inštalácie balíka Service Pack alebo aktualizácie.

Nasledujúce metódy poskytujú informácie o spôsobe ukončenia niektorých z najčastejších programov a služieb, ktoré môžu spôsobiť výskyt tohto problému. Podľa situácie použite nasledujúce metódy.

Ako ukončiť aplikáciu ActiveSync

Ak chcete ukončiť aplikáciu ActiveSync, ukončite proces Wcescomm.exe. Informácie o spôsobe ukončenia procesu Wcescomm.exe nájdete v časti Ako ukončiť proces pre program spustený na pozadí.

Poznámka Používateľ alebo zariadenie pripojené k službe budú po ukončení procesu odpojení.

Ako ukončiť program balíka Office

Ak chcete ukončiť program balíka Office, kliknite v ponuke Súbor na možnosť Skončiť. Ak sa program balíka Office na obrazovke nezobrazuje, stlačením kombinácie klávesov ALT+TAB sa prepnite na program balíka Office. Alebo v programe balíka Office kliknite na tlačidlo na paneli úloh.

Poznámka Proces programu balíka Office môže pokračovať v práci na pozadí, ak problém spôsobí neštandardné ukončenie programu. Ak máte podozrenie, že proces programu balíka Office je spustený na pozadí, ukončite ho. Informácie o spôsobe ukončenia procesu nájdete v časti Ako ukončiť proces pre program spustený na pozadí.

Ako ukončiť program Communicator 2005 alebo Communicator 2007

Ak chcete ukončiť program Communicator 2005 alebo Communicator 2007, odhláste sa z programu Communicator, zatvorte program a ukončite ho. Postupujte nasledovne:
 1. V ponuke Pripojiť kliknite na položku Odhlásiť sa.
 2. V ponuke Pripojiť kliknite na položku Zavrieť.

  Poznámka Pri zatvorení programu Communicator 2005 alebo Communicator 2007 sa program minimalizuje do oblasti oznámení.
 3. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu programu Communicator 2005 alebo Communicator 2007 v oblasti oznámení a potom kliknite na možnosť Skončiť.

Ako ukončiť proces pre program spustený na pozadí

Dôležité upozornenie Ukončenie procesu môže spôsobiť neočakávané výsledky. Vrátane nestability systému a straty údajov. Pri ukončení procesu nie je možné uložiť jeho stav ani iné údaje pred ukončením procesu.

Ak chcete ukončiť proces programu spusteného na pozadí, použite jednu z nasledovných metód.

Metóda 1: Použitie nástroja Správca úloh

Ak chcete na ukončenie procesu použiť nástroj Správca úloh, postupujte nasledovne:
 1. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+ALT+DEL.
 2. Na karte Procesy kliknite na názov_procesu a kliknite na tlačidlo Ukončiť proces.

  Poznámka V tejto metóde predstavuje textový reťazec názov_procesu názov súboru, ktorý chcete ukončiť.

Metóda 2: Použitie príkazu Taskkill

Ak chcete na ukončenie procesu použiť príkaz Taskkill, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Do príkazového riadka zadajte príkaz taskkill /im názov_procesu a stlačte kláves ENTER.

  Poznámky
  • V tejto metóde predstavuje textový reťazec názov_procesu názov súboru, ktorý chcete ukončiť.
  • Ak chcete získať viac informácií o príkaze Taskkill, do príkazového riadka zadajte príkaz taskkill /? a stlačte kláves ENTER.
 3. Zadaním príkazu exit do príkazového riadka zatvorte okno príkazového riadka.

Ako zabrániť neočakávanému reštartu počítača pri zavádzaní balíka Office Service Pack alebo aktualizáciu balíka programov Office

Ak ste správca, ktorý nasadzuje balík Office Service Pack alebo aktualizáciu balíka programov Office, môžete použiť skript na ukončenie programov alebo služieb, ktoré môžu zasahovať do inštalácie balíka Service Pack alebo aktualizácie.

Spoločnosť Microsoft poskytuje príklady programovacieho kódu len ako názornú ukážku bez ľubovoľnej vyjadrenej alebo implicitnej záruky. Toto zahŕňa, okrem iného, implicitné záruky obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Úroveň odbornosti článku predpokladá, že ovládate predvádzaný programovací jazyk a nástroje, ktoré sa používajú na vytváranie a ladenie procedúr. Pracovníci oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft vám môžu objasniť funkciu určitej konkrétnej procedúry. Publikované príklady však neupravia, aby zaistili požadovanú pridanú funkčnosť alebo pridali ďalšie konštrukčné procedúry zohľadňujúce vaše konkrétne požiadavky.

Ak chcete použiť skript na ukončenie programov alebo služieb, vytvorte skript, ktorý sa podobá nasledujúcemu.
; TechNet Sample 2005; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx; Ďalšie informácie o používaní skriptov na správu procesov sa nachádzajú na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspxstrComputer = "."Set objWMIService = GetObject _  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")For Each objProcess in colProcessList  objProcess.Terminate()Ďalej
DALSIE INFORMACIE
Inštalovanie balíka Office Service Pack alebo aktualizácie balíka programov Office väčšinou reštartovanie počítača nevyžaduje. V niektorých prípadoch však bude reštart počítača nevyhnutný.

Ak je potrebné reštartovať počítač po inštalácii balíka Office Service Pack alebo aktualizácie balíka programov Office, informácie o reštarte budú zahrnuté do dokumentácie priloženej k balíku Office Service Pack alebo k aktualizácii balíka programov Office.
WSSv3 office2003 office2k3 off2003 off2k3 access2003 access2k3 acc2003 acc2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 frontpage2003 frontpage2k3 fp2003 fp2k3 infopath2003 infopath2k3 info2003 info2k3 onenote2003 onenote2k3 on2003 on2k3 outlook2003 outlook2k3 ol2003 ol2k3 powerpoint2003 powerpoint2k3 ppt2003 ppt2k3 project2003 project2k3 prj2003 prj2k3 projectserver2003 projectserver2k3 prjsvr2003 prjsvr2k3 publisher2003 publisher2k3 pub2003 pub2k3 visio2003 visio2k3 vso2003 vso2k3 word2003 word2k3 wd2003 wd2k3 office2002 office2k2 officexp off2002off2k2 offxp access2002 access2k2 accessxp acc2002 acc2k2 accxp excel2002 excel2k2 excelxp xl2002 xl2k2 xlxp frontpage2002 frontpage2k2 frontpagexp fp2002 fp2k2 fpxp outlook2002 outlook2k2 outlookxp ol2002 ol2k2 olxp powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpointxp ppt2002 ppt2k2 pptxp project2002 project2k2 prj2002 prj2k2 projectserver2002 projectserver2k2 prjsvr2002 prjsvr2k2 publisher2002 publisher2k2 publisherxp pub2002 pub2k2 pubxp visio2002 visio2k2 vso2002 vso2k2 word2002 word2k2 wordxp wd2002 wd2k2 wdxp office2000 office2k off2000 off2k access2000 access2k acc2000 acc2k excel2000 excel2k xl2000 xl2k frontpage2000 frontpage2k fp2000 fp2k outlook2000 outlook2k ol2000 ol2k powerpoint2000 powerpoint2k ppt2000 ppt2k project2000 project2k prj2000 prj2k projectserver2000 projectserver2k prjsvr2000 prjsvr2k publisher2000 publisher2k pub2000 pub2k visio2000 visio2k vso2000 vso2k word2000 word2k wd2000 wd2k
Vlastnosti

ID článku: 905726 – Posledná kontrola: 04/28/2010 15:41:35 – Revízia: 4.8

 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project Standard 2002
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Project Server 2002
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbsetup kbtshoot kbprb KB905726
Pripomienky