Ak je nainštalovaná pamäť RAM s veľkosťou 4 GB, systémová pamäť zobrazená v dialógovom okne Systémové informácie systému Windows Vista je nižšia ako sa očakáva

PRIZNAKY
Ak je v počítači nainštalovaná pamäť RAM s veľkosťou 4 gigabajty (GB), veľkosť systémovej pamäte zobrazená v dialógovom okne Systémové informácie systému Windows Vista je nižšia ako sa očakáva.

Dialógové okno Systémové informácie môže napríklad zobrazovať informáciu, že systémová pamäť počítača, v ktorom je nainštalovaná pamäť 4 GB (4 096 MB), je 3 120 MB.

Poznámka: Dialógové okno Systémové informácie je možné zobraziť nasledujúcimi spôsobmi:
 • Kliknite na tlačidlo Štart, zadajte výraz Systém do poľa Hľadať a následne kliknite na položku Systém v časti Programy.
 • Dvakrát kliknite na ikonu Systém v ovládacom paneli.
 • Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 • Kliknite na položku Zobraziť ďalšie podrobnosti v okne Uvítacieho centra systému Windows Vista.
Poznámka: Balík Windows Vista Service Pack 1 (SP1) zmenil spôsob, akým súčasti používateľského rozhrania (UI) hlásia veľkosť pamäte. Niektoré súčasti používateľského rozhrania systému Windows Vista SP1 napríklad hlásia, že v počítači je nainštalovaná 4-GB alebo väčšia celková fyzická pamäť.

Ďalšie informácie o spôsobe hlásenia veľkosti pamäte v systéme Windows Vista Service Pack 1 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
946003 Systém Windows Vista Service Pack 1 hlási 4 GB systémovej pamäte (RAM) v systémoch so 4 GB nainštalovanej pamäte (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
PRICINA
Toto správanie je očakávaným výsledkom určitých hardvérových a softvérových faktorov.

V typickom počítači požadujú rozličné zariadenia prístup s mapovanou pamäťou. Toto sa označuje ako pamäťou mapovaný vstup a výstup (MMIO). Aby bolo miesto MMIO k dispozícii pre 32-bitové operačné systémy, musí sa nachádzať v rámci prvých 4 GB priestoru adries.

Ak máte napríklad grafickú kartu s pamäťou 256 MB, táto pamäť musí byť mapovaná v rámci prvých 4 GB priestoru adries. Ak je už systémová pamäť s veľkosťou 4 GB nainštalovaná, časť priestoru adries musí byť rezervovaná mapovaním grafickej pamäte. Mapovanie grafickej pamäte prepisuje časť systémovej pamäte. Týmto sa zredukuje celkové množstvo systémovej pamäte, ktorá je k dispozícii pre operačný systém.

Zredukovanie dostupnej systémovej pamäte závisí od zariadení nainštalovaných v danom počítači. Aby sa však zabránilo potenciálnym problémom s kompatibilitou ovládačov, 32-bitová verzia systému Windows Vista obmedzuje celkovú dostupnú pamäť na 3,12 GB. Ďalšie informácie o potenciálnych problémoch s kompatibilitou ovládačov nájdete v časti Ďalšie informácie.

Ak je v počítači nainštalovaných veľa zariadení, dostupná pamäť môže byť zredukovaná na 3 GB alebo na menej. Maximálna pamäť dostupná v 32-bitovej verzii systému Windows Vista je však zvyčajne 3,12 GB.
RIEŠENIE
Ak má systém Windows Vista používať celé 4 GB pamäte v počítači, ktorý má nainštalovanú pamäť s veľkosťou 4 GB, počítač musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
 • Čipová súprava musí podporovať najmenej 8 GB priestoru adries. Medzi čipové súpravy s takouto vlastnosťou patria nasledujúce súpravy:
  • Intel 975X
  • Intel P965
  • Intel 955X na sokete 775
  • Čipové súpravy podporujúce procesory AMD, ktoré používajú soket F, 940, 939 alebo AM2. Medzi takéto čipové súpravy patria tiež všetky kombinácie soketu AMD a jednotky CPU, v ktorých sa radič pamäte nachádza v jednotke CPU.
 • Jednotka CPU musí podporovať množinu inštrukcií x64. Túto množinu inštrukcií podporujú jednotky AMD64 CPU a Intel EM64T CPU.
 • Systém BIOS musí podporovať funkciu premapovania pamäte. Funkcia premapovania pamäte umožňuje premapovať segment systémovej pamäte, ktorý bol predtým prepísaný priestorom konfigurácie PCI (Peripheral Component Interconnect), nad 4 GB riadok adresy. Táto funkcia musí byť v počítači zapnutá v nástroji konfigurácie systému BIOS. Pokyny na zapnutie tejto funkcie si preštudujte v dokumentácii k počítaču. Funkciu premapovania pamäte nemusí podporovať všetky počítače určené pre bežných zákazníkov. Pre túto funkciu sa v dokumentácii alebo pomôckach konfigurácie systému BIOS nepoužíva žiadna štandardná terminológia. Je preto možné, že na zistenie, či niektoré z nastavení povoľuje funkciu premapovania pamäte, bude potrebné prečítať dostupné popisy rôznych nastavení konfigurácie systému BIOS.
 • Je potrebné používať verziu x64 (64 bitovú verziu) systému Windows Vista.
Ak chcete zistiť, či príslušný počítač spĺňa uvedené požiadavky, obráťte sa na dodávateľa počítača.

Poznámka: Ak sa fyzická pamäť RAM nainštalovaná v počítači rovná priestoru adries, ktorý je podporovaný čipovou súpravou, celková systémová pamäť dostupná pre operačný systém je vždy menšia ako nainštalovaná fyzická pamäť RAM. Predstavte si napríklad počítač, ktorý má čipovú súpravu 975X, ktorá podporuje priestor adries s veľkosťou 8 GB. Ak nainštalujete pamäť RAM s veľkosťou 8 GB, systémová pamäť, ktorá je k dispozícii pre operačný systém, sa zníži o požiadavky konfigurácie PCI. V takomto prípade požiadavky konfigurácie PCI zredukujú dostupnú pamäť dostupnú pre operačný systém o veľkosť, ktorá je v rozsahu od približne 200 MB po asi 1 GB. Toto zníženie závisí od konfigurácie.
DALSIE INFORMACIE

Problémy s kompatibilitou ovládača vyvolané režimom PAE

Problémy s kompatibilitou ovládača, ktoré súvisia s funkciou zabránenia spusteniu údajov, sú typickými problémami kompatibility, ktoré sú vyvolané režimom Prípona fyzickej adresy (PAE - Physical Address Extension).

Poznámka: Režim PAE sa požaduje len v počítačoch, ktoré majú procesory podporujúce hardvérom vynútené zabránenie spusteniu údajov.

Zabránenie spusteniu údajov môže spôsobiť problémy s kompatibilitou každého ovládača, ktorý vykonáva generovanie kódov alebo ktorý používa iné spôsoby na generovanie vykonateľných kódov v reálnom čase. Mnoho ovládačov, pri ktorých sa vyskytli tieto problémy, bolo opravených. Pretože zabránenie spusteniu údajov je vždy zapnuté pre ovládače, ktoré sú v 64-bitových verziách systému Windows, problémy s kompatibilitou sú pre tieto ovládače typické. Neexistuje však žiadna záruka, že za účelom opravy problémov s kompatibilitou vyvolaných režimom PAE boli aktualizované všetky ovládače. Existuje však len málo ovládačov, ktoré používajú tieto metódy. Samotné zabránenie spusteniu údajov zvyčajne nespôsobuje problémy s kompatibilitou ovládačov.

Primárne problémy s kompatibilitou ovládačov sa môžu vyskytnúť pri spustení režimu PAE v 32-bitových počítačoch. Režim PAE povoľuje procesorom používať viac ako 4 GB pamäte. Hlavný rozdiel medzi schémami stránkovania pamäte PAE a schémami iného typu je v ďalšej úrovni stránkovania, ktorá sa požaduje v režime PAE. Režim PAE požaduje namiesto dvoch úrovní stránkovania tri úrovne.

Ak je režim PAE zapnutý, niektoré ovládače sa nemusia načítať, pretože príslušné zariadenie nemusí byť schopné vykonať 64-bitové adresovanie. Alebo môžu byť tieto ovládače prípadne napísané s predpokladom, že režim PAE požaduje viac ako 4 GB pamäte. Takéto ovládače sú napísané s predpokladom, že ovládače budú vždy prijímať 64-bitové adresy v režime PAE a že ovládač alebo zariadenie nemôžu takúto adresu interpretovať.

Ďalšie ovládače sa môžu načítať v režime PAE, ale spôsobia nestabilitu systému priamou úpravou položiek stránkovacej tabuľky systému (PTE). Tieto ovládače očakávajú 32-bitové položky stránkovacej tabuľky, ale v režime PAE namiesto toho prijímajú 64-bitové položky stránkovacej tabuľky.

Najbežnejším problémom kompatibility režimu PAE s ovládačmi sú prenosy priameho prístupu do pamäte (DMA) a vyhradenie registra mapy. Mnoho zariadení, ktoré podporujú DMA, ako napríklad 32-bitové adaptéry, nemôžu vykonať 64-bitové fyzické adresovanie. Keď sú tieto zariadenia spustené v 32-bitovom režime, zariadenia môžu adresovať celý fyzický priestor adries. V režime PAE sa môžu údaje nachádzať na fyzickej adrese, ktorá je väčšia ako 4 GB. Na zapnutie zariadení, ktoré majú v tomto scenári tieto obmedzenia funkčnosti, systém Microsoft Windows 2000 Server a novšie verzie systému Windows používajú zdvojenie medzipamäte pre transakciu DMA. Systém Windows 2000 Server a novšie verzie systému Windows ho zabezpečujú poskytnutím 32-bitovej adresy, ktorá je vyznačená registrom mapy. Zariadenie môže vykonať transakciu DMA do 32-bitovej adresy. Jadro kopíruje pamäť do 64-bitovej adresy, ktorá je poskytnutá ovládaču. Ak je počítač spustený s vypnutým režimom PAE, ovládače pre 32-bitové zariadenia nepožadujú vyhradenie systémovej pamäte do svojich registrov máp. Znamená to, že zdvojenie medzipamäte nie je potrebné, pretože všetky zariadenia a všetky ovládače sú obsiahnuté v rámci 32-bitového priestoru adries. Testy ovládačov pre 32-bitové zariadenia v počítačoch so 64-bitovým procesorom ukázali, že ovládače so schopnosťou vykonať DMA testované klientmi očakávajú neobmedzené registre máp.

Produkty nezávislých výrobcov, o ktorých tento článok pojednáva, vyrábajú spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 929605 – Posledná kontrola: 05/17/2011 19:11:00 – Revízia: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbtshoot kbprb KB929605
Pripomienky