Postup pri inovácii počítačov so systémom Windows Server 2008 s nainštalovanou rolou Hyper-V na systém Windows Server 2008 R2

ÚVOD
Tento článok popisuje možnosti, ktoré sú dostupné pri inovácii alebo migrácii z inštalácie systému Windows Server 2008, v ktorom je povolená rola Hyper-V, na systém Windows Server 2008 R2. Informácie týkajúce sa záložných klastrov so systémom Windows Server 2008, na ktorých sa používajú virtuálne počítače, nájdete v časti „Pokyny na inováciu týkajúce sa virtuálnych počítačov na záložných klastroch“ ďalej v tomto článku.
DALSIE INFORMACIE

Metóda 1

Inovujte nadradenú oblasť zo systému Windows Server 2008 na systém Windows Server 2008 R2.

Poznámka: Počas inovácia sa zobrazí správa o kompatibilite, ktorá pred pokračovaním v inovácii vyžaduje odstránenie roly Hyper-V pomocou nástroja Server Manager. Tento krok nie je nevyhnutný. Pred pokračovaním v inovácii sa však odporúča zálohovať virtuálne počítače alebo ich exportovať pomocou nástroja Hyper-V Manager. Pred inováciu zvážte aj nasledujúce fakty:
 • Verzia roly Hyper-V musí byť RTM (KB 950050) alebo novšia. Ak táto požiadavka nie je splnená, nebude možné pokračovať v inovácii.
 • Pred inováciou je potrebné vypnúť všetky virtuálne počítače. Uložené stavy nie sú kompatibilné medzi systémami Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2. Ak sa nadradená oblasť inovuje v prípade, že niektorý z virtuálnych počítačov sa nachádza v uloženom stave, je potrebné kliknúť pravým tlačidlom myši na daný virtuálny počítač a zapnúť ho vybratím príkazu Discard saved state (Zrušiť uložený stav).
 • Keďže funkcia snímok online používa uložené stavy, snímky online nie sú plne kompatibilné medzi systémami Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2. Snímky online sú snímky, ktoré boli vytvorené v čase, keď bol virtuálny počítač zapnutý. Snímky offline sú snímky, ktoré boli vytvorené v čase, keď bol virtuálny počítač vypnutý. Snímky offline sú plne kompatibilné so systémom Windows Server 2008 R2. Virtuálne počítače sa úspešne spustia v snímke online, ktorá bola použitá pri vypnutí virtuálneho počítača pred inováciou. V nástroji Hyper-V Manager to označuje zelená šípka pod snímkou, ktorá smeruje na položku Now (Teraz).

  Ak chcete zapnúť virtuálny počítač použitím inej snímky, postupujte podľa nasledovných krokov.

  Poznámka: Predpokladom vykonania nasledujúcich krokov je, že budete musieť naďalej používať všetky snímky nakonfigurované pre virtuálny počítač. Ak už snímky nevyžadujete, môžete ich odstrániť pomocou nástroja Hyper-V Manager. Potom môžete virtuálny počítač vypnúť, čím sa údaje zlúčia s nadradeným virtuálnym pevným diskom. Ďalšie informácie sú k dispozícii na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
  1. V nástroji Hyper-V Manager kliknite pravým tlačidlom myši na snímku, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na položku Take Snapshot and Apply (Vytvoriť snímku a použiť). Vytvorí sa tým nová snímka z aktuálne použitej snímky. Táto nová snímka bude kompatibilná so systémom Windows Server 2008 R2. Snímku preto odporúčame premenovať, aby tento fakt zohľadňovala. Ak vyberiete túto možnosť, uložia sa všetky zmeny vykonané v stave virtuálneho počítača od jeho posledného spustenia.
  2. Po vytvorení novej snímky verzie R2 sa použije snímka vybratá v kroku 1 a virtuálny počítač prejde do uloženého stavu. Kliknite pravým tlačidlom myši na virtuálny počítač a potom kliknite na položku Delete saved state (Odstrániť uložený stav).
  3. Zapnite virtuálny počítač.
  4. Vytvorením novej snímky zaznamenajte aktuálny stav virtuálneho počítača, čím získate snímku kompatibilnú so systémom Windows Server 2008 R2.
  5. Tieto kroky zopakujte pre každú snímku zo systému Windows Server 2008. Po vykonaní týchto krokov pre všetky požadované snímky odstráňte snímky, ktoré boli vytvorené v systéme Windows Server 2008, a potom vypnite virtuálny počítač, aby sa mohol spustiť proces zlúčenia.
 • Po inovácii inovujte službu Integration Services. Otvorte okno Virtual Machine Connection (Pripojenie virtuálneho počítača) a kliknite na položku Insert Integration Services Setup Disk (Vložiť inštalačný disk služby Integration Services) v ponuke Action (Akcia).

  Poznámka: V počítači so systémom Windows Server 2008 R2 je služba Integration Services pre systém Windows Vista a Windows Server 2008 uvedená v okne Programs and Features (Programy a súčasti) ako položka KB955484.

Metóda 2

Exportujte virtuálny počítač z počítača so systémom Windows Server 2008, v ktorom je povolená rola Hyper-V, a potom ho importujte na server so systémom Windows Server 2008 R2, v ktorom je povolená rola Hyper-V.

Poznámka: Virtuálny počítač je pred exportovaním potrebné vypnúť. Ak exportujte virtuálny počítač s uloženým stavom, nebudete ho môcť obnoviť v systéme Windows Server 2008 R2. Ak budete chcieť virtuálny počítač spustiť po jeho importovaní do systému Windows Server 2008 R2, pred zapnutím virtuálneho počítača budete musieť zrušiť uložený stav. Ak virtuálny počítač obsahuje snímky, pred exportom ich budete musieť zlúčiť alebo ich budete musieť obnoviť a znova vytvoriť použitím postupu uvedeného v metóde 1.

Po naimportovaní virtuálneho počítača aktualizujte službu Integration Services. Otvorte okno Virtual Machine Connection (Pripojenie virtuálneho počítača) a kliknite na položku Insert Integration Services Setup Disk (Vložiť inštalačný disk služby Integration Services) v ponuke Action (Akcia).

Poznámka: V počítači so systémom Windows Server 2008 R2 je položka Integration Services pre systém Windows Vista a Windows Server 2008 uvedená v okne Programs and Features (Programy a súčasti) ako položka KB955484.

Metóda 3

Pomocou zálohovacieho softvéru, ktorý využíva funkciu Hyper-V VSS Writer, zálohujte virtuálny počítač v systéme Windows Server 2008 a obnovte ho v systéme Windows Server 2008 R2.

Po obnovení virtuálneho počítača aktualizujte službu Integration Services. Otvorte okno Virtual Machine Connection (Pripojenie virtuálneho počítača) a kliknite na položku Insert Integration Services Setup Disk (Vložiť inštalačný disk služby Integration Services) v ponuke Action (Akcia).

Poznámka: V počítači so systémom Windows Server 2008 R2 je služba Integration Services pre systém Windows Vista a Windows Server 2008 uvedená v okne Programs and Features (Programy a súčasti) ako položka KB955484.

Pokyny na inováciu týkajúce sa virtuálnych počítačov na záložných klastroch

Ak používate virtuálne počítače s vysokou mierou dostupnosti, ktoré sú nakonfigurované ako klastrované prostriedky na klastri so systémom Windows Server 2008, pomocou nasledujúcich pokynov musíte virtuálne počítače a klastre inovovať na systém Windows Server 2008 R2.

Poznámka: Ak používate iné klastrované služby alebo aplikácie v nadradenej oblasti, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft, ktorá obsahuje informácie o presune týchto prostriedkov do systému Windows Server 2008 R2: Používanie ďalších služieb alebo aplikácií v nadradenej oblasti sa neodporúča pre servery s rolou Hyper-V.
 1. Pomocou doplnku Failover Cluster Manager (CluAdmin.msc) vykonajte rýchlu migráciu na presun všetkých virtuálnych počítačov do podmnožiny uzlov. Vylúčte podmnožinu uzlov, ktoré nehosťujú žiadne virtuálne počítače. Kliknite pravým tlačidlom myši na uzly v nástroji Failover Cluster Manager, kliknite na položku Move Actions (Akcie premiestnenia) a potom kliknite na položku Evict (Vylúčiť). Veľkosť podmnožiny by mala byť taká, aby bolo možné virtuálne počítače hosťované podmnožinou uložiť na zvyšných uzloch, na ktorých sa stále používa systém Windows Server 2008. Ak máte napríklad klaster so štyrmi uzlami, vylúčte dva uzly, aby na zvyšných uzloch bolo možné uložiť virtuálne počítače, ktoré boli hosťované prvou skupinou uzlov. Uistite sa, že vylúčené uzly nie sú dostupné v zdieľanom priestore na ukladanie údajov pôvodného klastra.
 2. Na vylúčenej podmnožine uzlov vykonajte čistú inštaláciu systému Windows Server 2008 R2 a potom povoľte rolu Hyper-V a funkciu Failover Clustering.

  Dôležité upozornenie: Na záložnom klastri nie je podporovaná inovácia, a preto sa vyžaduje čistá inštalácia.
 3. Vytvorte nový klaster s vylúčenými uzlami a potom spustite všetky testy v sprievodcovi overením konfigurácie. V prípade potreby povoľte na klastri so systémom Windows Server 2008 R2 funkciu CSV (Cluster Shared Volumes) a vytvorte niekoľko diskov CSV.
 4. Pripravte virtuálne počítače v pôvodnom klastri na inováciu. V závislosti od stavu virtuálneho počítača vykonajte nasledujúce akcie:
  • Ak je virtuálny počítač v stave Running (Spustené), vypnite ho pomocou nástroja Hyper-V Manager.
  • Ak je virtuálny počítač v stave Saved (Uložené), pomocou nástroja Hyper-V Manager spustite počítač z uloženého stavu a potom ho vypnite. Inovácia hostiteľského počítača na systém Windows Server 2008 R2 nepodporuje uložené stavy.
  • Ak virtuálny počítač obsahuje snímku online, ktorú potrebujete, použite príslušnú snímku a potom vypnite virtuálne počítače.
 5. Vykonaním jedného z nasledujúcich krokov pripravte virtuálny počítač na inováciu:

  Dôležité upozornenie: Ak virtuálne počítače presúvate na disk CSV, postupujte podľa krokov uvedených v časti „Migrácia virtuálneho počítača z disku bez funkcie CSV na disk CSV“ ďalej v tomto článku.
  1. Exportujte virtuálne počítače. Ak pre klaster so systémom Windows Server 2008 R2 plánujete používať rovnaké ukladacie zariadenie SAN, môžete použiť export samotnej konfigurácie. Pomocou nástroja Hyper-V Manager v systéme Windows Server 2008 exportujte virtuálny počítač vybratím položky Export (Exportovať) v ponuke Action (Akcia). Nezabudnite začiarknuť políčko Export only the virtual machine configuration (Exportovať iba konfiguráciu virtuálneho počítača).
  2. Pomocou preferovanej zálohovacej aplikácie zálohujte virtuálne počítače.
 6. Na pôvodnom klastri otvorte nástroj Failover Cluster Manager a prepnite konfiguračné prostriedky virtuálnych počítačov do režimu offline.
 7. Ak pre nový klaster plánujete opätovne použiť rovnaké ukladacie zariadenie, vylúčte ho z pôvodného klastra a potom ho sprístupnite pre nový klaster (Windows Server 2008 R2).
 8. V závislosti od akcie vykonanej v kroku 5 presuňte virtuálne počítače na nový klaster so systémom Windows Server 2008 R2 vykonaním jedného z nasledujúcich krokov.

  Dôležité upozornenie: Ak virtuálne počítače presúvate na disk CSV, postupujte podľa krokov uvedených v časti „Migrácia virtuálneho počítača z disku bez funkcie CSV na disk CSV“.
  1. Ak ste exportovali virtuálne počítače vykonaním vyššie uvedeného kroku 5a, importujte ich späť na uzly klastra. Virtuálne počítače importujte podľa pokynov v časti „Export a import virtuálnych počítačov v klastrovaných prostrediach“.
  2. Ak ste virtuálne počítače zálohovali vykonaním kroku 5b, pomocou zálohovacej aplikácie ich obnovte na klastrovanom disku.
 9. Pre každý virtuálny počítač, ktorý sa nachádza v danom klastri so systémom Windows Server 2008 R2, inovujte službu Integration Services. Zapnite virtuálny počítač, otvorte okno Virtual Machine Connection (Pripojenie virtuálneho počítača) a kliknite na položku Insert Integration Services Setup Disk (Vložiť inštalačný disk služby Integration Services) v ponuke Action (Akcia).

  Poznámka: V systéme Windows Server 2008 R2 je služba Integration Services pre systém Windows Vista a Windows Server 2008 uvedená v okne Programs and Features (Programy a súčasti) ako položka KB955484.
 10. Po presunutí všetkých virtuálnych počítačov na klaster so systémom Windows Server 2008 R2 a otestovaní a overení úplnej funkčnosti všetkých súčastí odstráňte starý klaster pomocou nástroja Failover Cluster Manager. Kliknite pravým tlačidlom myši na klaster v nástroji Failover Cluster Manager, kliknite na položku More Actions (Ďalšie akcie) a potom kliknite na položku Destroy Cluster (Zničiť klaster).
 11. Na zvyšných uzloch nachádzajúcich sa v starom klastri vykonajte čistú inštaláciu systému Windows Server 2008 R2 a podľa potreby povoľte rolu Hyper-V a funkciu Failover Clustering. Tieto uzly pripojte k novému klastru.

Migrácia virtuálneho počítača z disku bez funkcie CSV na disk CSV

 1. Exportujte virtuálne počítače. V závislosti od úrovne kontroly, ktorú chcete mať nad umiestnením virtuálnych pevných diskov, použite jednu z nasledujúcich možností:
  1. Ak chcete, aby nástroj Hyper-V Manager presunul virtuálne pevné disky spolu s konfiguráciou virtuálneho počítača, v nástroji Hyper-V Manager vyberte položku Export (Exportovať) v ponuke Action (Akcia) a zadajte priečinok, do ktorého chcete exportovať virtuálny počítač. Ak používate systém Windows Server 2008 Hyper-V, uistite sa, že nie je začiarknuté políčko Export only the virtual machine configuration (Exportovať iba konfiguráciu virtuálneho počítača).
  2. Ak chcete mať úplnú kontrolu nad umiestnením virtuálnych pevných diskov počas migrácie, exportujte virtuálny počítač do priečinka CSV vybratím položky Export (Exportovať) v ponuke Action (Akcia) v nástroji Hyper-V Manager. Začiarknite políčko Export only the virtual machine configuration (Exportovať iba konfiguráciu virtuálneho počítača).
 2. V nástroji Virtual Machine Manager odstráňte virtuálny počítač.
 3. Ak chcete ukladacie ukladacie zariadenie pridať do skupiny Available Storage, na navigačnej table na ľavej strane vyberte uzol Storage (Ukladanie údajov) a kliknite na položku Add Storage (Pridať ukladacie zariadenie). Ak chcete vytvoriť disk CSV (Cluster Shared Volume), zapnite funkciu Cluster Shared Volumes na stránke Overview (Prehľad) záložného klastra, na navigačnej table na ľavej strane vyberte uzol Cluster Shared Volumes, vyberte položku Add Storage (Pridať ukladacie zariadenie) a potom zadajte disk. Daný disk sa pridá do skupiny Cluster Shared Volumes, pre ktorú sa vytvorí adresár, napríklad C:\ClusterStorage\Volume4.
 4. Ak ste virtuálny počítač exportovali vykonaním kroku 1b, postupujte podľa pokynov v časti „Export a import virtuálnych počítačov v klastrovaných prostrediach“. V opačnom prípade importujte virtuálny počítač pomocou používateľského rozhrania importu v nástroji Hyper-V Manager.
 5. V nástroji Failover Cluster Manager nastavte virtuálny počítač na vysokú úroveň dostupnosti.

Export a import virtuálnych počítačov v klastrovaných prostrediach

Ak chcete exportovať virtuálne počítače, postupujte podľa nasledovných krokov:
 1. Ak exportujte iba konfiguráciu virtuálnych počítačov, spustením skriptu GetAssociatedVHDLocations získajte zoznam súborov snímok .avhd a súborov .vhd, ktoré sú priradené k virtuálnemu počítaču. Tento skript nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Skript spustite pomocou nasledujúceho príkazu:
  cscript GetAssociatedVHDLocations.vbs /VMName:názov_virtuálneho_počítača
  Spustite napríklad nasledujúci príkaz:
  cscript GetAssociatedVHDLocations.vbs /VMName:VM3
  Výstup bude nasledovný:
  ########## ParentPath ########## K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd########## ChildPaths ########## C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots\<Snapshot_GUID>\fixed_<snapshot_GUID>.avhd C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots\<Snaoshot_GUID>\fixed_<Snapshot_GUID>.avhdFormer Resource Path = "K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
 2. Súbory .avhd, ktoré sú vo výstupe skriptu uvedené v časti ChildPaths, skopírujte do rovnakého priečinka so súborom .vhd, ktorý je vo výstupe skriptu uvedený v časti ParentPath.
Pri importe virtuálnych počítačov postupujte podľa nasledovných krokov:
 1. Získajte skript importVM z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Microsoft:
 2. Importujte virtuálny počítač odovzdaním cesty exportu, ktorú možno zadať po vybratí položky Export (Exportovať) v ponuke Action (Akcia). Ako vstupné parametre skriptu importVM zadajte výstup pôvodnej cesty prostriedku (Former Resource Path), ktorý je uvedený v kroku 1 v pokynoch na export. Predpokladajme napríklad, že výstup pôvodnej cesty prostriedku je nasledujúci:
  "K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  Ak vykonávate migráciu medzi dvomi prostrediami bez funkcie CSV, nahraďte písmeno K novým písmenom jednotky priradeným k ukladaciemu zariadeniu, ktoré je pripojené v novom klastri. Ak bol zväzok pripojený ako jednotka K: a teraz je pripojený ako jednotka Z:, cesta prostriedku bude:
  "Z:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  Ak vykonávate migráciu z prostredia bez funkcie CSV do prostredia CSV, nahraďte reťazec K:\ reťazcom C:\ClusterStorage\Volume4, aby boli cesty prostriedkov nasledovné:
  "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
  V tomto príklade by sa po spustení skriptu mal zobraziť nasledujúci výstup:
  >ImportVM.vbs /ImportDirectory:C:\ClusterStorage\Volume4\vm3Export\MyVM /ResourcePaths: "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd"; " C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8 Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.Resource Paths C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhdIn progress... 10% completed. Done
  Poznámka: Pôvodné cesty prostriedkov je potrebné uzavrieť do úvodzoviek. Použite napríklad nasledujúci zápis:
  "C:\ClusterStorage\Volume4\MyVM\MyVM.vhd"
Vlastnosti

ID článku: 957256 – Posledná kontrola: 11/22/2010 01:15:00 – Revízia: 2.4

 • kbhyperv kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB957256
Pripomienky