Úprava spojovacích čiar, šípok alebo bodov

Úprava spojovacích čiar, šípok alebo bodov

Pri úprave a práci so spojnicami máte veľkú mieru voľnosti. Môžete upraviť farbu, hrúbku, štýl a zakrivenie čiary, vzhľad koncových bodov a šípok, zmeniť spojnice na zaoblené, zakrivené alebo rovné a tiež rôznymi spôsobmi spravovať body pripojenia.

Tip: Príkazy v skupine Nástroje na karte Domov menia stav alebo režim Visia, čo niekedy môže byť naozaj mätúce. Pomocou klávesnice môžete jednoducho prepínať medzi nástrojmi Ukazovateľ Výber objektov (kombinácia klávesov Ctrl + 1) a Spojnica Bublina 4 (kombinácia klávesov Ctrl + 3). Nech však používate akýkoľvek nástroj, napríklad Blok textu alebo Bod pripojenia, viacnásobným stlačením klávesu Esc sa vrátite späť na nástroj Ukazovateľ (neplatí pre Visio 2010).

Väčšina tohto článku je relevantná pre predvolený tvar Dynamická spojnica, ktorý sa dokáže automaticky presmerovať okolo iných tvarov. Existuje niekoľko typov spojníc, ako je väčšina tých dostupných zo vzorkovnice Ďalšie tvary \ Skupina Visio Extra \ Konektory , ktoré sa automaticky nepresmerovávajú.

Čo vás zaujíma?   

Vytvorenie zaoblenej, zakrivenej alebo rovnej spojnice

Pridanie šípok alebo iných ukončení čiar k spojnici

Zmena hrúbky, štýlu alebo zakrivenia spojnice

Zmena smeru šípky spojnice

Presmerovanie alebo spoločný prienik spojníc

Pozrite si ďalšie možnosti práce s bodmi pripojenia

Vytvorenie zaoblenej, zakrivenej alebo rovnej spojnice

Môžete buď zmeniť spojnicu, alebo zmeniť predvolené nastavenie nových spojníc.

Zmena spojnice

 1. Vyberte spojnicu.

 2. Na karte Návrh v skupine Rozloženie vyberte položku Spojnice a potom vyberte požadovaný štýl smerovania: Pravý uhol, Priamky alebo Krivky.

  Na karte Návrh vyberte položku Spojnice a vyberte štýl spojníc, ktoré chcete použiť.

 3. Ponuka Akcia tvaru konektora, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši, takisto ponúka možnosti na zmenu štýlu smerovania konektora.

Zmena predvoleného nastavenia pre nové spojnice

 • Ak chcete, aby nové spojnice boli predvolene pravouhlé, rovné alebo zaoblené:

  • Zrušte výber všetkých tvarov tým, že vyberiete stranu. Vyberte kartu Návrh a potom vyberte rozbaľovaciu ponuku Spojnice v skupine Rozloženie. Následne vyberte položku Pravý uhol, Priamky alebo Krivky.

  • Prípadne vyberte kartu Súbor, vyberte položky TlačiťNastavenie strany, potom vyberte kartu Rozloženie a smerovanie a v zozname Vzhľad vyberte možnosť Rovná alebo Zaoblená.

Na začiatok stránky

Pridanie šípok alebo iných ukončení čiar k spojnici

K spojnici môžete pridať šípky, body alebo iné ukončenia čiar.

 1. Vyberte spojnicu.

 2. V ponuke Akcia, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši, vyberte možnosť Formátovať tvar. Prípadne na karte Domov vyberte v skupine Štýly tvarov položku Čiara a potom vyberte položku Možnosti čiary.

 3. Na table Formátovať tvar v časti Čiara skontrolujte, či je vybratá položka Plná čiara, potom vyberte jej typ, veľkosť alebo typ ukončenia.

  Nastavenia konca spojnice

Na začiatok stránky

Zmena hrúbky, štýlu, farby alebo zakrivenia spojnice

 1. Vyberte spojnicu.

 2. V ponuke Akcia, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši, vyberte možnosť Formátovať tvar. Prípadne na karte Domov vyberte v skupine Štýly tvarov položku Čiara a potom vyberte položku Možnosti čiary.

 3. Na table Formátovať tvar v časti Čiara nastavte ľubovoľnú farbu, šírku, štýl a možnosti zaokrúhľovania.

  Nastavenia štýlov spojníc

Na začiatok stránky

Zmena smeru šípky spojnice

Poznámka: Smer pripojenia v niektorých typoch diagramov, akými sú napríklad rôzne diagramy toku procesu, je dôležitý. Namiesto preformátovania koncov by sa preto pre tieto spojnice mal byť používať príkaz Zameniť konce. Príkaz Zameniť konce možno jednoducho pridať na váš pás s nástrojmi pomocou funkcie Súbor \ Možnosti \ Prispôsobiť pás s nástrojmi.... Tento príkaz poskytuje možnosť obrátenia toku všetkých vybratých spojníc.

Smer spojnice môžete prípadne zmeniť bez použitia príkazu Zameniť konce a to tak, že na koniec bez šípky pridáte novú šípku a odstránite existujúcu šípku z druhého konca.

 1. Vyberte spojnicu.

 2. Na karte Domov vyberte v skupine Štýly tvarov položku Čiara a potom vyberte položku Možnosti čiary.

 3. Na table Formátovať tvar vyberte v časti Čiara jednu z možností:

  • Typ šípky na začiatku a pokračujte krokom 4.

  • Typ šípky na konci a pokračujte krokom 4.

   Nastavenia obrátenia šípok
 4. Ak chcete pridať, zmeniť alebo odstrániť šípku na začiatku a na konci vybratej spojnice, vyberte šípku alebo položku Žiadne v ponuke šípky.

  V ponuke štýlov šípok vyberte možnosť Štýl šípky alebo možnosť Žiadne.

Na začiatok stránky

Presmerovanie alebo spoločný prienik spojníc

Vo väčšine prípadov sa môžete spoľahnúť na predvolené správanie spojníc. Môže sa však stať, že budete chcieť mať väčšiu kontrolu nad smerovaním a spájaním spojníc v diagrame.

Tip: Použite funkciu Lupa, aby ste lepšie videli drobné detaily a získali väčší cit a presnosť: Priblížiť (stlačte kombináciu klávesov ALT + F6), Vzdialiť (ALT + SHIFT + F6) a Prispôsobiť oknu (Ctrl + Shift + W).

 • Použite niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete prepojiť spojnicu s inou spojnicou, pridajte spojnicu k tvaru a potiahnite ju k druhej spojnici.

   Pripojenie k spojnici
  • Ak chcete presmerovať spojnicu, vyberte ju a potom presuňte stredový bod na nové miesto.

   Presmerovanie spojnice
  • Ak chcete upraviť spojnicu po jednotlivých pixeloch, vyberte ju a stlačte kombináciu klávesov Shift + kláves so šípkou v požadovanom smere.

   Presunutie spojnice o jeden pixel

Poznámka: Ak chcete vytvoriť stromový diagram, pozrite si tému Vytvorenie stromového diagramu.

Na začiatok stránky

Zmena farby textu spojnice

 1. Vyberte text, ktorého farbu chcete zmeniť.

 2. Na páse s nástrojmi na karte Domov v skupine Písmo vyberte rozbaľovaciu šípku Farba písma a potom vyberte farbu z galérie.

  Ponuka Farba písma vo Visiu.

Ďalšie možnosti práce s bodmi pripojenia

Nasledujúce časti opisujú mnoho spôsobov, ktorými môžete ovládať body pripojenia.

Tip: Použite funkciu Lupa, aby ste lepšie videli drobné detaily a získali väčší cit a presnosť: Priblížiť (stlačte kombináciu klávesov Alt + F6), Vzdialiť (Alt + Shift + F6) a Prispôsobiť oknu (Ctrl + Shift + W).

Prehľad bodov pripojenia

Bod pripojenia je špeciálny bod na tvare, ku ktorému sa dajú prilepiť spojnice a iné tvary. Ak na bod pripojenia prilepíte spojnicu alebo tvar, zostanú prepojené, aj keď sa jeden z tvarov presunie.

Ak sa pokúsite prepojiť jeden tvar s iným, body pripojenia sa zviditeľnia. Ak pridržíte nástroj Spojnica pri tvare alebo presuniete koncový bod spojnice alebo čiary blízko k tvaru s bodmi pripojenia, uvidíte body pripojenia tvaru.

Nástroj Spojnica v blízkosti kruhu s bodmi pripojenia

Poznámka: Body pripojenia nie sú jediné miesta, kam sa dajú prilepiť spojnice. Spojnice (a čiary) môžete prilepiť aj k vrcholom, ovládacím rukovätiam a ku geometrii tvaru. Ďalšie informácie nájdete v téme Dialógové okno Prichytiť a prilepiť.

Použitie bodového alebo dynamického pripojenia

Existujú dva typy pripojení, ktoré môže mať spojnica s tvarom: bodové pripojenie (niekedy sa nazýva aj statické pripojenie) a dynamické pripojenie. Na oboch koncoch spojnice môžete mať ľubovoľný typ pripojenia. Ak na pripojenie tvarov používate funkciu Automatické pripojenie alebo príkaz Spojiť tvary, oba konce budú mať dynamické pripojenie. Ak manuálne vyberiete miesto, kde je spojnica pripojená k tvaru, môžete špecifikovať typ pripojenia. Ďalšie informácie o používaní dynamických pripojení nájdete v téme Automatické zarovnanie, automatické vytvorenie rozstupu a opätovné vytvorenie rozloženia tvarov v diagrame.

Na nasledujúcom diagrame má tvar A bodové pripojenie k tvaru C a pri každom premiestnení tvaru C spojnica z tvaru A vždy zostáva pripojená k rovnakému bodu na tvare C. Naopak, tvar B má dynamické pripojenie k tvaru C a spojnica z tvaru B sa presunie k najbližšiemu bodu pripojenia na tvare C.

Bod A má pevné pripojenie k bodu C, ale bod B má dynamické pripojenie k bodu C.

Vytvorenie bodového pripojenia   

Bodové pripojenie ponecháva spojnicu pripojenú k špecifickému bodu na tvare aj v prípade, ak sa tvar presunie alebo otočí.

 1. Ťahajte ukazovateľ od bodu pripojenia na prvom tvare k bodu pripojenia na druhom tvare.

 2. Koncové body spojnice po prepojení tvarov ozelenejú.

Prilepte spojnicu k určitému bodu v tvare a pripevnite tak spojnicu k tomuto bodu.

Vytvorenie dynamického pripojenia    

Dynamické pripojenie umožňuje spojnici zmeniť svoje umiestnenie na tvare tak, aby sa po premiestnení alebo otočení tvaru premiestnila k bodu pripojenia na tvare, ktorý sa nachádza najbližšie k pôvodnej polohe spojnice.

 1. Držte Nástroj spojnice nad stredom prvého tvaru, kým sa okolo tvaru nevytvorí zelené pole.

 2. Podržte stlačené tlačidlo myši a presuňte ukazovateľ do stredu druhého tvaru.

 3. Keď sa okolo druhého tvaru vytvorí zelené pole, uvoľnite tlačidlo myši.

Prilepte spojnicu k tvaru a umožnite spojnici vykonať dynamický pohyb, aby smerovala k bodom v tvare.

Pridanie bodu pripojenia k tvaru

Ak tvar, ku ktorému chcete prilepiť spojnicu, nemá bod pripojenia na želanom mieste, môžete ho pridať:

 1. Vyberte tvar.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

 3. Ak sa žiadne body pripojenia nezobrazujú, na karte Zobraziť začiarknite v skupine Vizuálne pomôcky políčko Body pripojenia.

 4. Stlačte kláves Ctrl a kliknite na miesto, kam chcete pridať bod pripojenia. Nový bod pripojenia sa po umiestnení automaticky vyberie.

 5. Ak sa chcete vrátiť k normálnym úpravám, na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na Nástroj ukazovateľa Výber objektov .

Pridanie bodu pripojenia k tvaru

Presun bodu pripojenia na tvare

Ak nie ste spokojní s umiestnením bodu pripojenia, môžete ho premiestniť.

 1. Vyberte tvar.

 2. Na karte Domov vyberte v skupine Nástroje možnosť Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

 3. Ak sa žiadne body pripojenia nezobrazujú, na karte Zobraziť začiarknite v skupine Vizuálne pomôcky políčko Body pripojenia.

 4. Stlačte kláves Ctrl a presuňte bod pripojenia, ktorý chcete premiestniť.

 5. Ak sa chcete vrátiť k normálnym úpravám, na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na Nástroj ukazovateľa Výber objektov .

Ak sa vám nedarí premiestniť bod pripojenia presne tam, kam chcete, skúste iné nastavenia prichytenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Upravenie sily prichytenia alebo vypnutie prichytenia.

Odstránenie bodu pripojenia

Niekedy bod pripojenia zavadzia. Ak je to tak, môžete ho odstrániť.

 1. Vyberte tvar s bodom pripojenia, ktorý chcete odstrániť.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Bod pripojenia.

 3. Ak sa nezobrazujú žiadne body pripojenia, na karte Zobraziť začiarknite v skupine Vizuálne pomôcky políčko Body pripojenia.

 4. Kliknite na bod pripojenia, ktorý chcete odstrániť. Farba bodu pripojenia sa zmení na purpurovú.

 5. Stlačte kláves Delete.

 6. Ak sa chcete vrátiť k normálnym úpravám, na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na Nástroj ukazovateľa Výber objektov .

Odstránenie bodu pripojenia

Skrytie bodov pripojenia

Niekedy môžete chcieť skryť body pripojenia, aby ste si mohli lepšie pozrieť diagram.

 • Na karte Zobraziť v skupine Vizuálne pomôcky zrušte začiarknutie políčka Body pripojenia.

Pridanie textu vedľa bodu pripojenia

Priamo k bodu pripojenia nie je možné pridať text. Môžete ho však pridať k tvaru a ten premiestniť k bodu pripojenia.

 1. Vyberte tvar, ku ktorému chcete pridať text, a začnite písať. Zadaný text sa zobrazí v tvare.

 2. Vyberte položky Domov \ Nástroje \ nástroj Blok textu Ikona nástroja Blok textu ( Ctrl + Shift + 4 ).

 3. Vyberie sa blok textu.

  Vybratý nástroj Blok textu
 4. Presunutím blok textu premiestnite a podľa potreby zmeňte jeho veľkosť.

  Presun a zmena veľkosti bloku textu

Výberom nástroja Ukazovateľ Výber objektov (Ctrl + 1) opustite nástroj Blok textu

Môžete tiež vytvoriť viacero tvarov s jedinečným označením, pričom každý z nich bude mať jeden bod pripojenia, a potom ich zoskupiť a vytvoriť väčší tvar. Body pripojenia budú stále použiteľné.

Vytvorenie viacerých pomenovaných bodov pripojenia

Nastavenie bodu pripojenia dovnútra, von alebo dovnútra aj von

Spôsob pripojenia koncových bodov spojníc k tvarom môžete ovládať pomocou typov bodov pripojenia dovnútra alebo von.

 1. Vyberte tvar.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

 3. Ak sa žiadne body pripojenia nezobrazujú, na karte Zobraziť začiarknite v skupine Vizuálne pomôcky políčko Body pripojenia.

 4. Ak chcete bod pripojenia von alebo dovnútra a von, kliknite pravým tlačidlom myši na bod pripojenia a vyberte jednu z týchto položiek:

  • Dovnútra     Vo väčšine prípadov sa používa bod pripojenia dovnútra. Bod pripojenia dovnútra priťahuje koncové body spojníc, body pripojenia vonbody pripojenia dovnútra a von v dvojrozmerných (2D) tvaroch.

  • Von     Ak chcete prilepiť jeden dvojrozmerný tvar k inému, vyberte bod pripojenia von. Body pripojenia von sú priťahované bodmi pripojenia dovnútra.

  • Dovnútra a von     Ak neviete, ako chcete prilepiť tvar k iným, vyberte bod pripojenia dovnútra a von.

Na začiatok stránky

Zmena štýlu spojnice

Štýl spojnice môže byť pravouhlý, priamy alebo zaoblený. Predvolený štýl je pravý uhol. 

 1. Vyberte spojnicu alebo spojnice, ktoré chcete zmeniť.

 2. Vyberte kartu Tvar na páse s nástrojmi a potom vyberte položku Spojnice.

 3. V ponuke vyberte položku Pravý uhol, Priamky alebo Krivky:

  Karta Tvary na páse s nástrojmi má ponuku možností Spojnice.

Zobrazenie alebo odstránenie posunov čiar

Keď pri úprave diagramu a pridávaní ďalších tvarov dôjde k prekríženiu spojníc, Visio pre web môže potrebovať vytvoriť posuny čiar. Tieto posuny čiar môžete zobraziť alebo odstrániť.

 1. Otvorte diagram na úpravu.

 2. Vyberte kartu Tvar na páse s nástrojmi a potom vyberte položku Spojnice.

 3. V ponuke vyberte požadovaný štýl posunu čiary, ako je to znázornené nižšie:

  Zobrazenie posunov čiar

  Zabraziť posuny čiar

  Odstránenie posunov čiar

  Odstrániť posuny čiar

Zmena vzhľadu čiar a šípok spojníc

Môžete zmeniť farbu obrysu, typ šípky a hrúbku štýlu čiary spojnice:

 1. Vyberte spojnicu alebo spojnice, ktoré chcete zmeniť.

 2. Vyberte kartu Tvar na páse s nástrojmi a potom vyberte položku Obrys tvaru.

 3. Vyberte farbu z galérie alebo zmeňte štýl spojnice pomocou týchto možností:

  Možnosť

  Popis

  Hmotnosť

  Upravte hrúbku čiary spojnice.

  Pomlčka

  Zmeňte štýl čiary: plná, prerušovaná, bodkovaná alebo kombinácia.

  Šípky

  Hlavy šípok môžu byť bodky, šípky, alebo žiadne. Môžu byť vyplnené alebo nevyplnené a môžu byť na oboch koncoch spojnice.

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Čo vás zaujíma?   

Vytvorenie zaoblenej, zakrivenej alebo rovnej spojnice

Pridanie šípok alebo iných ukončení čiar k spojnici

Zmena hrúbky, štýlu alebo zakrivenia spojnice

Zmena smeru šípky spojnice

Presmerovanie alebo spoločný prienik spojníc

Pozrite si ďalšie možnosti práce s bodmi pripojenia

Vytvorenie zaoblenej, zakrivenej alebo rovnej spojnice

Môžete buď zmeniť spojnicu, alebo zmeniť predvolené nastavenie nových spojníc.

Zmena spojnice

 1. Vyberte spojnicu.

 2. Na karte Návrh v skupine Rozloženie vyberte položku Spojnice a potom vyberte požadovaný štýl smerovania: Pravý uhol, Priamky alebo Krivky.

  Na karte Návrh vyberte položku Spojnice a vyberte štýl spojníc, ktoré chcete použiť.

 3. Ponuka Akcia tvaru konektora, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši, takisto ponúka možnosti na zmenu štýlu smerovania konektora.

Zmena predvoleného nastavenia pre nové spojnice

 • Ak chcete, aby nové spojnice boli predvolene pravouhlé, rovné alebo zaoblené:

  Vyberte kartu Súbor, položky Tlačiť, Ukážka pred tlačouNastavenie strany, potom vyberte kartu Rozloženie a smerovanie a v zozname Vzhľad vyberte možnosť Rovné alebo Zaoblené.

Na začiatok stránky

Pridanie šípok alebo iných ukončení čiar k spojnici

K spojnici môžete pridať šípky, body alebo iné ukončenia čiar.

 1. Vyberte spojnicu.

 2. Na karte Domov v skupine Tvar vyberte položku Čiara a potom vyberte položku Šípky.

 3. Vyberte položkuĎalšie šípky, v okne Čiara vyberte jej typ, veľkosť alebo typ ukončenia a kliknite na položku OK.

  Ukončenia šípok

Na začiatok stránky

Zmena hrúbky, štýlu alebo zakrivenia spojnice

 1. Vyberte spojnicu.

 2. Na karte Domov vyberte v skupine Tvar položku Čiara a potom vyberte položku Možnosti čiary.

 3. V okne Čiara vyberte hrúbku, štýl alebo zakrivenie čiary, potom kliknite na položku OK.

  Hrúbka čiary a ďalšie nastavenia

Na začiatok stránky

Zmena smeru šípky spojnice

Poznámka: Smer pripojenia v niektorých typoch diagramov, akými sú napríklad rôzne diagramy toku procesu, je dôležitý. Namiesto preformátovania koncov by sa preto pre tieto spojnice mal byť používať príkaz Zameniť konce. Príkaz Zameniť konce možno jednoducho pridať na váš pás s nástrojmi pomocou funkcie Súbor \ Možnosti \ Prispôsobiť pás s nástrojmi... Tento príkaz poskytuje možnosť obrátenia toku všetkých vybratých spojníc.

Smer spojnice môžete prípadne zmeniť bez použitia príkazu Zameniť konce a to tak, že na koniec bez šípky pridáte novú šípku a odstránite existujúcu šípku z druhého konca.

 1. Vyberte spojnicu.

 2. Na karte Domov vyberte v skupine Tvar položku Čiara a potom vyberte položku Možnosti čiary.

 3. V okne Čiara vyberte jednu z možností:

  • Typ šípky na začiatku a pokračujte krokom 4.

  • Typ šípky na konci a pokračujte krokom 4.

   Šípky na začiatku a na konci
 4. Ak chcete pridať, zmeniť alebo odstrániť šípku na začiatku a na konci vybratej spojnice, vyberte šípku alebo položku Žiadne v ponuke šípky.

  V ponuke štýlov šípok vyberte možnosť Štýl šípky alebo možnosť Žiadne.

Na začiatok stránky

Presmerovanie alebo spoločný prienik spojníc

Vo väčšine prípadov sa môžete spoľahnúť na predvolené správanie spojníc. Môže sa však stať, že budete chcieť mať väčšiu kontrolu nad smerovaním a spájaním spojníc v diagrame.

Tip: Použite funkciu Lupa, aby ste lepšie videli drobné detaily a získali väčší cit a presnosť: Priblížiť (stlačte kombináciu klávesov Alt + F6), Vzdialiť (Alt + Shift + F6) a Prispôsobiť oknu (Ctrl + Shift + W).

 • Použite niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete prepojiť spojnicu s inou spojnicou, pridajte spojnicu k tvaru a potiahnite ju k druhej spojnici.

   Pripojenie k spojnici
  • Ak chcete presmerovať spojnicu, vyberte ju a potom presuňte stredový bod na nové miesto.

   Presmerovanie spojnice
  • Ak chcete upraviť spojnicu po jednotlivých pixeloch, vyberte ju a stlačte kombináciu klávesov Shift + kláves so šípkou v požadovanom smere.

   Presunutie spojnice o jeden pixel

Poznámka: Ak chcete vytvoriť stromový diagram, pozrite si tému Vytvorenie stromového diagramu.

Na začiatok stránky

Ďalšie možnosti práce s bodmi pripojenia

Nasledujúce časti opisujú mnoho spôsobov, ktorými môžete ovládať body pripojenia.

Tip: Použite funkciu Lupa, aby ste lepšie videli drobné detaily a získali väčší cit a presnosť: Priblížiť (stlačte kombináciu klávesov Alt + F6), Vzdialiť (Alt + Shift + F6) a Prispôsobiť oknu (Ctrl + Shift + W).

Prehľad bodov pripojenia

Bod pripojenia je špeciálny bod na tvare, ku ktorému sa dajú prilepiť spojnice a iné tvary. Ak na bod pripojenia prilepíte spojnicu alebo tvar, zostanú prepojené, aj keď sa jeden z tvarov presunie.

Ak sa pokúsite prepojiť jeden tvar s iným, body pripojenia sa zviditeľnia. Ak pridržíte nástroj Spojnica pri tvare alebo presuniete koncový bod spojnice alebo čiary blízko k tvaru s bodmi pripojenia, uvidíte body pripojenia tvaru.

Nástroj Spojnica v blízkosti kruhu s bodmi pripojenia

Poznámka: Body pripojenia nie sú jediné miesta, kam sa dajú prilepiť spojnice. Spojnice (a čiary) môžete prilepiť aj k vrcholom, ovládacím rukovätiam a ku geometrii tvaru. Ďalšie informácie nájdete v téme Dialógové okno Prichytiť a prilepiť.

Použitie bodového alebo dynamického pripojenia

Existujú dva typy pripojení, ktoré môže mať spojnica s tvarom: bodové pripojenie (niekedy sa nazýva aj statické pripojenie) a dynamické pripojenie. Na oboch koncoch spojnice môžete mať ľubovoľný typ pripojenia. Ak na pripojenie tvarov používate funkciu Automatické pripojenie alebo príkaz Spojiť tvary, oba konce budú mať dynamické pripojenie. Ak manuálne vyberiete miesto, kde je spojnica pripojená k tvaru, môžete špecifikovať typ pripojenia. Ďalšie informácie o používaní dynamických pripojení nájdete v téme Automatické zarovnanie, automatické vytvorenie rozstupu a opätovné vytvorenie rozloženia tvarov v diagrame.

Na nasledujúcom diagrame má tvar A bodové pripojenie k tvaru C a pri každom premiestnení tvaru C spojnica z tvaru A vždy zostáva pripojená k rovnakému bodu na tvare C. Naopak, tvar B má dynamické pripojenie k tvaru C a spojnica z tvaru B sa presunie k najbližšiemu bodu pripojenia na tvare C.

Bod A má pevné pripojenie k bodu C, ale bod B má dynamické pripojenie k bodu C.

Vytvorenie bodového pripojenia   

Bodové pripojenie ponecháva spojnicu pripojenú k špecifickému bodu na tvare aj v prípade, ak sa tvar presunie alebo otočí.

 1. Ťahajte ukazovateľ od bodu pripojenia na prvom tvare k bodu pripojenia na druhom tvare.

 2. Koncové body spojnice po prepojení tvarov ozelenejú.

Prilepte spojnicu k určitému bodu v tvare a pripevnite tak spojnicu k tomuto bodu.

Vytvorenie dynamického pripojenia    

Dynamické pripojenie umožňuje spojnici zmeniť svoje umiestnenie na tvare tak, aby sa po premiestnení alebo otočení tvaru premiestnila k bodu pripojenia na tvare, ktorý sa nachádza najbližšie k pôvodnej polohe spojnice.

 1. Držte Nástroj spojnice nad stredom prvého tvaru, kým sa okolo tvaru nevytvorí zelené pole.

 2. Podržte stlačené tlačidlo myši a presuňte ukazovateľ do stredu druhého tvaru.

 3. Keď sa okolo druhého tvaru vytvorí zelené pole, uvoľnite tlačidlo myši.

Prilepte spojnicu k tvaru a umožnite spojnici vykonať dynamický pohyb, aby smerovala k bodom v tvare.

Pridanie bodu pripojenia k tvaru

Ak tvar, ku ktorému chcete prilepiť spojnicu, nemá bod pripojenia na želanom mieste, môžete ho pridať:

 1. Vyberte tvar.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

 3. Ak sa žiadne body pripojenia nezobrazujú, na karte Zobraziť začiarknite v skupine Vizuálne pomôcky políčko Body pripojenia.

 4. Stlačte kláves Ctrl a kliknite na miesto, kam chcete pridať bod pripojenia. Nový bod pripojenia sa po umiestnení automaticky vyberie.

 5. Ak sa chcete vrátiť k normálnym úpravám, na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na Nástroj ukazovateľa Výber objektov .

Pridanie bodu pripojenia k tvaru

Presun bodu pripojenia na tvare

Ak nie ste spokojní s umiestnením bodu pripojenia, môžete ho premiestniť.

 1. Vyberte tvar.

 2. Na karte Domov vyberte v skupine Nástroje možnosť Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

 3. Ak sa žiadne body pripojenia nezobrazujú, na karte Zobraziť začiarknite v skupine Vizuálne pomôcky políčko Body pripojenia.

 4. Stlačte kláves Ctrl a presuňte bod pripojenia, ktorý chcete premiestniť.

 5. Ak sa chcete vrátiť k normálnym úpravám, na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na Nástroj ukazovateľa Výber objektov .

Ak sa vám nedarí premiestniť bod pripojenia presne tam, kam chcete, skúste iné nastavenia prichytenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Upravenie sily prichytenia alebo vypnutie prichytenia.

Odstránenie bodu pripojenia

Niekedy bod pripojenia zavadzia. Ak je to tak, môžete ho odstrániť.

 1. Vyberte tvar s bodom pripojenia, ktorý chcete odstrániť.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Bod pripojenia.

 3. Ak sa nezobrazujú žiadne body pripojenia, na karte Zobraziť začiarknite v skupine Vizuálne pomôcky políčko Body pripojenia.

 4. Kliknite na bod pripojenia, ktorý chcete odstrániť. Farba bodu pripojenia sa zmení na purpurovú.

 5. Stlačte kláves Delete.

 6. Ak sa chcete vrátiť k normálnym úpravám, na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na Nástroj ukazovateľa Výber objektov .

Odstránenie bodu pripojenia

Skrytie bodov pripojenia

Niekedy môžete chcieť skryť body pripojenia, aby ste si mohli lepšie pozrieť diagram.

 • Na karte Zobraziť v skupine Vizuálne pomôcky zrušte začiarknutie políčka Body pripojenia.

Pridanie textu vedľa bodu pripojenia

Priamo k bodu pripojenia nie je možné pridať text. Môžete ho však pridať k tvaru a ten premiestniť k bodu pripojenia.

 1. Vyberte tvar, ku ktorému chcete pridať text, a začnite písať. Zadaný text sa zobrazí v tvare.

 2. Vyberte položky Domov \ Nástroje \ nástroj Blok textu Ikona nástroja Blok textu (Ctrl + Shift + 4).

 3. Vyberie sa blok textu:

  Vybratý nástroj Blok textu
 4. Presunutím blok textu premiestnite a podľa potreby zmeňte jeho veľkosť:

  Presun a zmena veľkosti bloku textu

Výberom nástroja Ukazovateľ Výber objektov (Ctrl + 1) opustite nástroj Blok textu

Môžete tiež vytvoriť viacero tvarov s jedinečným označením, pričom každý z nich bude mať jeden bod pripojenia, a potom ich zoskupiť a vytvoriť väčší tvar. Body pripojenia budú stále použiteľné.

Vytvorenie viacerých pomenovaných bodov pripojenia

Nastavenie bodu pripojenia dovnútra, von alebo dovnútra aj von

Spôsob pripojenia koncových bodov spojníc k tvarom môžete ovládať pomocou typov bodov pripojenia dovnútra alebo von.

 1. Vyberte tvar.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

 3. Ak sa žiadne body pripojenia nezobrazujú, na karte Zobraziť začiarknite v skupine Vizuálne pomôcky políčko Body pripojenia.

 4. Ak chcete bod pripojenia von alebo dovnútra a von, kliknite pravým tlačidlom myši na bod pripojenia a vyberte jednu z týchto položiek:

  • Dovnútra     Vo väčšine prípadov sa používa bod pripojenia dovnútra. Bod pripojenia dovnútra priťahuje koncové body spojníc, body pripojenia vonbody pripojenia dovnútra a von v dvojrozmerných (2D) tvaroch.

  • Von     Ak chcete prilepiť jeden dvojrozmerný tvar k inému, vyberte bod pripojenia von. Body pripojenia von sú priťahované bodmi pripojenia dovnútra.

  • Dovnútra a von     Ak neviete, ako chcete prilepiť tvar k iným, vyberte bod pripojenia dovnútra a von.

Na začiatok stránky

Práca s bodmi pripojenia

Nasledujúce časti opisujú mnoho spôsobov, ktorými môžete ovládať body pripojenia.

Prehľad bodov pripojenia

Tvar so štyrmi bodmi pripojenia.

Tvar so štyrmi bodmi pripojenia.

Pridanie bodov pripojenia

Ak tvar, ku ktorému chcete prilepiť spojnicu alebo tvar, nemá bod pripojenia na želanom mieste, jednoducho ho pridajte.

 1. Ak sa body pripojenia nezobrazujú, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Body pripojenia.

 2. Vyberte tvar.

  Poznámka: Ak najprv nevyberiete tvar, nemôžete k nemu pridať bod pripojenia. Tvar je vybratý vtedy, ak je okolo neho zelené prerušované orámovanie.

 3. Kliknite na nástroj Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

  Ak sa nezobrazuje nástroj Bod pripojenia, kliknite na šípku nadol vedľa nástroja Spojnica Bublina 4 a potom kliknite na nástroj Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

 4. Stlačte CTRL a kliknite na miesto, kam chcete pridať bod pripojenia.

 5. Ak chcete bod pripojenia von alebo dovnútra a von, kliknite pravým tlačidlom myši na bod pripojenia a vyberte položku Dovnútra, Von, alebo Dovnútra a von.

  • Častejší je bod pripojenia Dovnútra. Bod pripojenia dovnútra „priťahuje” koncové body spojníc, body pripojenia von a dovnútra a von „priťahujú" dvojrozmerné (2-D) tvary.

  • Ak chcete prilepiť jeden dvojrozmerný tvar k inému, vyberte bod pripojenia Von. Body pripojenia von „priťahujú" body pripojenia dovnútra.

  • Ak neviete, ako chcete prilepiť jeden tvar k iným, vyberte bod pripojenia Dovnútra a von.

 6. Do režimu normálnych úprav sa vrátite kliknutím na nástroj Ukazovateľ Tlačidlo Ukazovateľ .

Pridanie textu vedľa bodu pripojenia

Žiaľ, priamo k bodu pripojenia nie je možné pridať text. Môžete ho však pridať k tvaru a ten premiestniť k bodu pripojenia.

 1. Vyberte tvar.

 2. Začnite písať. Napísaný text sa zobrazí v tvare.

 3. Kliknite na nástroj Blok textu Bublina 4 .

  Ak sa nástroj Blok textu nezobrazuje, kliknite na šípku nadol vedľa nástroja Text Tlačidlo nástroja textu a potom kliknite na nástroj Blok textu Bublina 4 .

 4. Presuňte text.

Tip: Ak má tvar ovládaciu rukoväť Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec , môžete pomocou nej text presúvať rýchlejšie.

Premiestnenie bodov pripojenia

Ak nie ste spokojní s umiestnením bodu pripojenia, môžete ho premiestniť.

 1. Vyberte tvar.

  Poznámka: Ak najprv nevyberiete tvar, nemôžete bod pripojenia premiestniť. Tvar je vybratý vtedy, ak je okolo neho zelené prerušované orámovanie.

 2. Kliknite na nástroj Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

  Ak sa nezobrazuje nástroj Bod pripojenia, kliknite na šípku nadol vedľa nástroja Spojnica Bublina 4 a potom kliknite na nástroj Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

 3. Presuňte bod pripojenia, ktorý chcete premiestniť.

  Ak nevidíte žiadne body pripojenia, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Body pripojenia.

 4. Do režimu normálnych úprav sa vrátite kliknutím na nástroj Ukazovateľ Tlačidlo Ukazovateľ .

Ak sa vám nedarí premiestniť bod pripojenia presne tam, kam chcete, skúste iné nastavenia prichytenia:

 • V ponuke Nástroje kliknite na položku Prichytiť a prilepiť, potom kliknite na položku Všeobecné v časti Prichytiť k a vyberte požadované možnosti.

Odstránenie alebo skrytie bodov pripojenia

Niekedy môžu body pripojenia prekážať. V tom prípade existujú dve možnosti: odstrániť ich alebo skryť.

Odstránenie bodu pripojenia z tvaru

 1. Vyberte tvar.

  Poznámka: Ak najprv nevyberiete tvar, nemôžete bod pripojenia odstrániť. Tvar je vybratý vtedy, ak je okolo neho zelené prerušované orámovanie.

 2. Kliknite na nástroj Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

  Ak sa nezobrazuje nástroj Bod pripojenia, kliknite na šípku nadol vedľa nástroja Spojnica Bublina 4 a potom kliknite na nástroj Bod pripojenia Obrázok tlačidla .

 3. Kliknite na bod pripojenia, ktorý chcete odstrániť. Farba bodu pripojenia sa zmení na purpurovú.

  Ak nevidíte žiadne body pripojenia, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Body pripojenia.

 4. Stlačte kláves DELETE.

 5. Do režimu normálnych úprav sa vrátite kliknutím na nástroj Ukazovateľ Tlačidlo Ukazovateľ .

Skrytie bodu pripojenia

 • V ponuke Zobraziť kliknite na položku Body pripojenia.

Na začiatok stránky

Pridanie šípok alebo iných ukončení čiar k spojnici

K spojnici môžete pridať prvky ako šípky, body alebo iné ukončenia čiar.

 1. Vyberte spojnicu.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Čiara.

 3. V časti Ukončenia čiar vyberte požadovaný typ a veľkosť ukončenia čiary.

 4. Kliknite na položku OK.

Tip: Môžete použiť aj nástroj Ukončenie čiary z panela s nástrojmi Formátovanie.

Vytvorenie zaoblenej, zakrivenej alebo rovnej spojnice

Zmena spojnice v diagrame

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na spojnicu.

 2. Kliknite na položku Pravouhlá spojnica, Rovná spojnica alebo Zaoblená spojnica.

Poznámka: Rukoväte nie je možné pridať k rovným ani pravouhlým spojniciam, ale k zaobleným spojniciam ich môžete pridať pomocou nástroja Ceruzka Obrázok tlačidla .

Zmena predvoleného nastavenia pre nové spojnice

 • Ak chcete, aby boli predvolené spojnice rovné alebo zaoblené, v ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany, kliknite na kartu Rozloženie a smerovanie a potom v zozname Vzhľad kliknite na položku Rovná alebo Zaoblená.

Zmena smeru šípky spojnice

Ak chcete zmeniť smer spojnice, urobíte tak pridaním novej šípky na koniec bez šípky a odstránením existujúce šípky z druhého konca.

 1. Vyberte spojnicu, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Tvar na položku Čiara a potom ukázaním na položku Šípky otvorte ponuku Šípky.

  Kliknutím na možnosť Čiara v položke Štýly tvarov otvorte ponuku a potom kliknite na položku Šípky.
 3. V dolnej časti ponuky Šípky kliknite na položku Ďalšie šípky.

  V dolnej časti ponuky Šípky kliknite na položku Ďalšie šípky.

  Visio zobrazí pracovnú tablu Formátovať tvar s rozbalenou ponukou Čiara.

 4. Ak chcete pridať, zmeniť alebo odstrániť šípku na začiatku vybratej spojnice, vyberte šípku alebo položku Žiadne v ponuke šípky pre položku Typ šípky na začiatku.

  Na vybratej spojnici pridajte, zmeňte alebo odstráňte šípku.

  Ponuky šípky zobrazujú aktuálne vybratý štýl šípky alebo možnosť Žiadne pre vybratú spojnicu.

  V ponuke štýlov šípok vyberte možnosť Štýl šípky alebo možnosť Žiadne.
 5. Ak chcete pridať, zmeniť alebo odstrániť šípku na konci vybratej spojnice, vyberte šípku alebo položku Žiadne v ponuke šípky pre položku Typ šípky na konci.

Pozrite tiež

Pridanie a úprava textu spojnice

Pridanie spojníc medzi tvarmi

Prilepenie alebo zrušenie prilepenia spojníc

Vytvorenie vlastnej spojnice

Pridanie alebo odstránenie posunov spojníc

Školenie pre Visio

Všetko, čo potrebujete vedieť o spojniciach v počítačovej verzii Visia (blog tímu Visia)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×