Formulár v Accesse je databázový objekt, ktorý môžete použiť na vytvorenie používateľského rozhrania pre databázovú aplikáciu. Viazaný formulár je taký, ktorý je priamo pripojený k zdroju údajov, ako je tabuľka alebo dotaz, a dá sa použiť na zadávanie, úpravu alebo zobrazenie údajov z daného zdroja údajov. Môžete tiež vytvoriť neviazaný formulár, ktorý nie je priamo pripojený k zdroju údajov, ale napriek tomu obsahuje tlačidlá príkazov, označenia alebo iné ovládacie prvky potrebné na prácu s aplikáciou.

Tento článok sa zameriava najmä na viazané formuláre. Viazané formuláre je možné použiť na riadenie prístupu k údajom, ako napríklad na určenie riadkov a polí, ktoré sa majú zobraziť. Niektorí používatelia napríklad potrebujú zobraziť len niektoré polia tabuľky obsahujúcej veľa polí. Ak sa takýmto používateľom poskytne formulár obsahujúci iba požadované polia, uľahčí im to prácu s databázou. Pridaním tlačidiel príkazov alebo iných funkcií do formulára možno zautomatizovať často opakované akcie.

Viazané formuláre možno vnímať ako okná, prostredníctvom ktorých používatelia zobrazujú databázu a pristupujú k nej. Efektívne navrhnutý formulár môže urýchliť prácu s databázou, pretože používatelia nemusia prácne vyhľadávať požadované položky. Vizuálne atraktívny formulár spríjemňuje a zefektívňuje prácu s databázou a pomáha zabrániť zadávaniu nesprávnych údajov.

Poznámka: V tomto článku sa vychádza z predpokladu, že ste už vytvorili tabuľku (alebo dotaz z jednej alebo viacerých tabuliek) a plánujete vytvoriť formulár, aby ste mohli zobraziť údaje alebo pracovať s nimi.

Obsah tohto článku

Vytvorenie formulára pomocou nástroja Formulár

Pomocou nástroja Formulár môžete vytvoriť formulár jediným kliknutím myši. Ak použijete tento nástroj, do formulára sa umiestnia všetky polia zo zdroja údajov, z ktorého formulár vychádza. Nový formulár môžete začať okamžite používať alebo ho môžete prispôsobiť svojim potrebám v zobrazení rozloženia alebo v návrhovom zobrazení.

Použitie nástroja Formulár na vytvorenie nového formulára

 1. Na navigačnej table kliknite na tabuľku alebo dotaz s údajmi, ktoré sa majú zobraziť vo formulári.

 2. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Formuláre na položku Formulár.

Access vytvorí formulár a zobrazí ho v zobrazení rozloženia. V zobrazení rozloženia môžete vykonať zmeny v návrhu formulára, pričom vo formulári sú naďalej zobrazené údaje. Môžete napríklad upraviť veľkosť textových polí tak, aby sa prispôsobila zobrazovaným údajom.

Ak Access nájde jednu tabuľku so vzťahom typu one-to-many k tabuľke alebo dotazu, ktorý ste použili na vytvorenie formulára, pridá údajový hárok do formulára založeného na tabuľke alebo dotaze. Ak napríklad vytvoríte jednoduchý formulár pre tabuľku Zamestnanci a medzi touto tabuľkou a tabuľkou Objednávky je zadefinovaný vzťah typu one-to-many, v údajovom hárku sa zobrazia všetky záznamy z tabuľky Objednávky, ktoré súvisia s aktuálnym záznamom z tabuľky Zamestnanci. Ak vo formulári tento údajový hárok nebudete potrebovať, môžete ho odstrániť. Ak existuje viacero tabuliek so vzťahom typu one-to-many k tabuľke použitej na vytvorenie formulára, Access nepridá do formulára žiadny údajový hárok.

Vytvorenie rozdeleného zobrazenia pomocou nástroja Rozdelené zobrazenie

Rozdelené zobrazenie poskytuje dve zobrazenia údajov naraz: zobrazenie formulára a údajové zobrazenie.

Rozdelené zobrazenie sa líši od kombinácie formulára s podformulárom v tom, že obidve zobrazenia sú pripojené na rovnaký zdroj údajov a sú navzájom synchronizované v každom okamihu. Výberom poľa v jednej časti formulára vyberiete rovnaké pole aj v druhej časti formulára. Údaje môžete pridávať, upravovať alebo odstraňovať v ľubovoľnej časti formulára v prípade, ak je povolená aktualizácia zdroja údajov a formulár nie je nakonfigurovaný tak, aby zabraňoval týmto akciám.

Práca s rozdelenými zobrazeniami prináša výhody spojené s používaním obidvoch typov zobrazenia v jednom. Časť zobrazenia s údajovým zobrazením môžete použiť napríklad na rýchle vyhľadanie záznamu, ktorý potom môžete zobraziť alebo upraviť v zobrazení formulára.

Vytvorenie rozdeleného zobrazenia pomocou nástroja Rozdelené zobrazenie:

 1. Na navigačnej table kliknite na tabuľku alebo dotaz obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť vo formulári. Tabuľku alebo dotaz môžete tiež otvoriť v údajovom zobrazení.

 2. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Formuláre na položku Ďalšie formuláre a potom kliknite na položku Rozdelené zobrazenie.

Access vytvorí formulár a zobrazí ho v zobrazení rozloženia. V zobrazení rozloženia môžete vykonať zmeny v návrhu formulára, pričom vo formulári sú naďalej zobrazené údaje. Môžete napríklad zmeniť nastavenie veľkosti textových polí tak, aby vyhovovali zobrazovaným údajom. Ďalšie informácie o zobrazeniach formulára nájdete v časti Informácie o zobrazení rozloženia a návrhovom zobrazení.

Vytvorenie formulára zobrazujúceho viac záznamov pomocou nástroja Viaceré položky

Pri použití nástroja Formulár vytvorí Access formulár, ktorý zobrazí naraz iba jeden záznam. Ak chcete vytvoriť formulár zobrazujúci viac záznamov, a ktorý zároveň poskytuje viac možností na prispôsobenie ako údajový hárok, použite nástroj Viaceré položky.

 1. Na navigačnej table kliknite na tabuľku alebo dotaz s údajmi, ktoré sa majú zobraziť vo formulári.

 2. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Formuláre na položku Ďalšie formuláre a potom na položku Viaceré položky.

V Accesse sa vytvorí formulár a zobrazí sa v zobrazení rozloženia. V zobrazení rozloženia môžete vykonávať zmeny v návrhu formulára, v ktorom sa práve zobrazujú údaje.

Ak použijete nástroj Viaceré položky, v Accesse sa vytvorí formulár pripomínajúci údajový hárok. Údaje sú usporiadané do riadkov a stĺpcov a zobrazuje sa viacero záznamov súčasne. Formulár s viacerými položkami vám však ponúka viac možností na prispôsobenie ako údajový hárok, napríklad možnosť pridať grafické prvky, tlačidlá a ďalšie ovládacie prvky. Ďalšie informácie o prispôsobovaní formulára nájdete v častiach Doladenie formulára v zobrazení rozloženia a Doladenie formulára v návrhovom zobrazení.

Vytvorenie formulára pomocou Sprievodcu formulárom

Ak chcete mať k dispozícii viac možností výberu polí do formulára, mali by ste namiesto nástrojov na vytváranie formulárov uvedených vyššie použiť Sprievodcu formulárom. Môžete tiež definovať spôsob zoskupenia a zoradenia údajov a môžete použiť aj polia z viacerých tabuliek alebo dotazov, ak ste predtým zadali vzťahy medzi tabuľkami a dotazmi.

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Formuláre na položku Sprievodca formulárom.

 2. Postupujte podľa pokynov na stranách Sprievodcu formulárom.

  Poznámka: Ak chcete do formulára zahrnúť polia z viacerých tabuliek a dotazov, po výbere polí z prvej tabuľky alebo dotazu na prvej strane Sprievodcu formulárom nekliknite na tlačidlo Ďalej ani na tlačidlo Dokončiť. Namiesto toho opakujte kroky na výber tabuľky alebo dotazu a kliknite na všetky ostatné polia, ktoré chcete zahrnúť do formulára. Potom pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej alebo Dokončiť.

 3. Na poslednej strane sprievodcu kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Vytvorenie formulára pomocou nástroja Prázdny formulár

Ak sprievodca alebo nástroje na vytváranie formulárov nevyhovujú vašim požiadavkám, môžete na vytvorenie formulára použiť nástroj Prázdny formulár. Ak chcete do formulára vložiť iba niekoľko polí, použitie tohto nástroja predstavuje naozaj rýchly spôsob vytvorenia formulára.

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Formuláre na položku Prázdny formulár.

  V Accesse sa otvorí prázdny formulár v zobrazení rozloženia a zobrazí sa tabla Zoznam polí.

 2. Na table Zoznam polí kliknite na znamienko plus (+) vedľa tabuľky alebo tabuliek obsahujúcich polia, ktoré chcete zobraziť vo formulári.

 3. Ak chcete pridať pole do formulára, dvakrát naň kliknite alebo ho do formulára presuňte myšou.

  • Po pridaní prvého poľa môžete pridať niekoľko polí naraz tak, že podržíte stlačený kláves CTRL, kliknete na viaceré polia a potom ich myšou presuniete do formulára.

  • Poradie tabuliek na table Zoznam polí sa môže zmeniť podľa toho, ktorá časť formulára je práve vybratá. Ak sa pole, ktoré chcete pridať, nezobrazuje, skúste vybrať inú časť formulára a potom znova skúste pridať toto pole.

 4. Pomocou nástrojov v skupine Hlavička alebo päta na karte Návrh môžete do formulára pridať logo, názov alebo dátum a čas.

 5. Pomocou nástrojov v skupine Ovládacie prvky na karte Návrh môžete do formulára pridať rôzne ovládacie prvky.

  Ak chcete mať k dispozícii väčší výber ovládacích prvkov, prepnite do návrhového zobrazenia: kliknite pravým tlačidlom myši na formulár a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

Informácie o zobrazení rozloženia a návrhovom zobrazení

Zobrazenie rozloženia    Zobrazenie rozloženia je najvhodnejšie zobrazenie na úpravu formulára. Môžete ho použiť takmer pri všetkých zmenách, ktoré chcete vykonať vo formulári v Accesse.

V zobrazení rozloženia je formulár spustený. Preto sa údaje zobrazujú tak, ako sa budú zobrazovať pri používaní formulára. V tomto zobrazení však môžete meniť aj návrh formulára. Vzhľadom na to, že v tomto zobrazení sa pri úprave formulára zobrazujú aj samotné údaje, zobrazenie rozloženia je mimoriadne vhodné na nastavenie veľkosti ovládacích prvkov alebo vykonávanie takmer všetkých úloh ovplyvňujúcich zobrazenie a použiteľnosť formulára.

Ak sa stretnete s úlohou, ktorú nemožno vykonať v zobrazení rozloženia, môžete prepnúť do návrhového zobrazenia. V niektorých prípadoch Access zobrazí hlásenie, ktoré vás upozorní, že na vykonanie určitých zmien sa vyžaduje prepnutie do návrhového zobrazenia.

Návrhové zobrazenie    Návrhové zobrazenie poskytuje podrobné zobrazenie štruktúry formulára. V tomto zobrazení môžete vidieť sekciu hlavičky, päty a podrobností formulára. Formulár v návrhovom zobrazení nie je spustený. Preto sa zdrojové údaje pri zmenách návrhu nezobrazujú. Niektoré úlohy však môžete jednoduchšie vykonať v návrhovom zobrazení než v zobrazení rozloženia. Môžete napríklad:

 • pridať do formulára väčšie množstvo ovládacích prvkov, ako napríklad rámy viazaných objektov, zlomy strán a grafy,

 • upraviť zdroj ovládacieho prvku textového poľa priamo cez textové pole bez použitia hárka vlastností,

 • zmeniť veľkosť sekcií formulára, ako sú napríklad hlavička a podrobnosti formulára,

 • zmeniť niektoré vlastnosti formulára, ktoré sa nedajú meniť v zobrazení rozloženia.

Doladenie formulára v zobrazení rozloženia

Po vytvorení formulára môžete jeho návrh jednoducho doladiť v zobrazení rozloženia. S použitím skutočných údajov formulára, ktoré môžete použiť ako pomôcku, môžete zmeniť usporiadanie ovládacích prvkov a upraviť ich veľkosť. Do formulára môžete pridať nové ovládacie prvky a nastaviť vlastnosti formulára a jeho ovládacích prvkov.

Ak chcete prejsť do zobrazenia rozloženia, kliknite pravým tlačidlom myši na názov formulára na navigačnej table a potom kliknite na možnosť Zobrazenie rozloženia.

Access zobrazí formulár v zobrazení rozloženia.

Na úpravu vlastností formulára a jeho ovládacích prvkov a sekcií môžete použiť hárok vlastností. Tento hárok zobrazíte stlačením klávesu F4.

Na pridanie polí zo základnej tabuľky alebo dotazu do návrhu formulára môžete použiť tablu Zoznam polí. Tablu Zoznam polí zobrazíte takto:

 • Na karte Návrh kliknite v skupine Nástroje na položku Pridať existujúce polia alebo stlačte kombináciu klávesov ALT + F8.

Potom môžete polia myšou presunúť do formulára priamo z tably Zoznam polí.

 • Ak chcete pridať jedno pole, dvakrát kliknite na dané pole alebo ho presuňte pomocou myši z tably Zoznam polí do sekcie formulára, v ktorej sa má zobraziť.

 • Ak chcete pridať viacero polí súčasne, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na polia, ktoré chcete pridať. Potom vybraté polia presuňte myšou do formulára.

Doladenie formulára v návrhovom zobrazení

Návrh formulára môžete doladiť aj v návrhovom zobrazení. Do formulára môžete pridať nové ovládacie prvky a polia tak, že ich pridáte na mriežku návrhu. Na hárku vlastností máte prístup k mnohým vlastnostiam, ktoré môžete nastaviť a prispôsobiť tak formulár vlastným potrebám.

Ak chcete prejsť do návrhového zobrazenia, kliknite pravým tlačidlom myši na názov formulára na navigačnej table a potom kliknite na možnosť Návrhové zobrazenie.

Access zobrazí formulár v návrhovom zobrazení.

Na úpravu vlastností formulára a jeho ovládacích prvkov a sekcií môžete použiť hárok vlastností. Tento hárok zobrazíte stlačením klávesu F4.

Na pridanie polí zo základnej tabuľky alebo dotazu do návrhu formulára môžete použiť tablu Zoznam polí. Tablu Zoznam polí zobrazíte takto:

 • Na karte Návrh kliknite v skupine Nástroje na položku Pridať existujúce polia alebo stlačte kombináciu klávesov ALT + F8.

Potom môžete polia myšou presunúť do formulára priamo z tably Zoznam polí.

 • Ak chcete pridať jedno pole, dvakrát kliknite na dané pole alebo ho presuňte pomocou myši z tably Zoznam polí do sekcie formulára, v ktorej sa má zobraziť.

 • Ak chcete pridať viacero polí súčasne, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na polia, ktoré chcete pridať. Potom vybraté polia presuňte myšou do formulára.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×