Úvod do odosielania údajov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obsah tohto článku

Prehľad

Odosielanie údajov formulára do databázy programu Access alebo SQL Server

Odosielanie údajov formulára do webovej služby

Odosielanie údajov formulára na serveri so službou Microsoft Windows SharePoint Services

Odosielanie údajov formulára v e-mailovej správy

Odosielanie údajov formulára do aplikácie na webovom serveri

Odosielanie údajov formulára pomocou súboru pripojenia údajov

Odosielanie údajov formulára pomocou kódu

Prehľad

Ak použijete formuláre programu Microsoft Office InfoPath na zhromažďovanie údajov ako súčasť väčšieho pracovného procesu, tieto údaje zvyčajne nezostane vo formulároch, ktoré používatelia vyplniť. Namiesto toho údajov formulára presunú do ďalšej etapy pracovného procesu, obvykle do externého zdroja údajov, ako sú napríklad databázy, webovej služby alebo aplikácie na webový server. Napríklad zamestnanec môže použiť program InfoPath na vyplnenie formulára výdavky na správu a odošlite tohto formulára do webovej služby kde formulár spracuje.

Formulár programu InfoPath odosielaný do externého zdroja údajov

Na rozdiel od ukladania formulára, kde používatelia vyberte umiestnenie na uloženie svojich formulárov po ich vyplnení, odoslanie formulára odošle údajov formulára na konkrétne miesto, ktoré bolo určené počas vytvorený šablóny formulára, ktorý súvisí s formulárom. Keď návrh šablóny formulára a odosielanie formulára, môžete údaje, ktoré používatelia zadávajú do formulára odoslané do nasledujúcich umiestnení:

 • Microsoft Office Access alebo Microsoft SQL Server databázy

 • Webovej služby

 • Serveri so službou Microsoft Windows SharePoint Services

 • V e-mailovej správy

 • Aplikácia na webový server

 • Vlastnú aplikáciu, ktorá hosťuje program InfoPath

Určenie, kam chcete údaje z formulárov podať môžete zvýšiť presnosť a efektívnosť vašich obchodných procesov, pretože umožňuje mať väčšiu kontrolu nad týmito procesmi. Skôr ako používatelia môžu odoslať údaje formulára, program InfoPath zabezpečuje, že údaje vo formulároch je platná a umožňuje používateľom všetky neplatné údaje opraviť. Táto funkcia môže pomôcť zabezpečiť, aby sa odosielajú iba platné údaje k externému zdroju údajov.

Okrem návrhu šablóny formulára umožníte používateľom odoslať údaje do jedného miesta, môžete navrhnúť šablónu formulára tak, aby používatelia mohli odosielať údaje formulára do viacerých umiestnení naraz. Môžete napríklad navrhnúť šablóny formulára na vyúčtovanie výdavkov tak, že keď používatelia odošlú svoje vyplnené formuláre, formuláre údaje sa odošlú do databázy a kópiu každého vyplneného formulára sa odosielajú aj e-mailovú správu do svojho nadriadeného.

Vždy, keď sa návrh šablóny formulára, ktoré môžu byť predložené k externému zdroju údajov, program InfoPath sa zapne príkaz Odoslať v ponuke súbor, ako aj na tlačidlo Odoslať na štandardnom paneli s nástrojmi v predvolenom nastavení. V závislosti od vašich potrieb, môžete zmeniť názov príkazu Odoslať. Okrem toho môžete vložiť aj tlačidlo priamo na požadovanú šablónu formulára môžu používatelia kliknúť a odoslať údaje formulára po skončení vyplnením formulára.

V šablóne formulára môžete nastaviť aj tak, že nastane jedna z nasledujúcich po odoslaní formulára:

 • Zatvorí sa existujúci formulár.

 • Zatvorí sa existujúci formulár a otvorí nový, prázdny formulár.

 • Existujúci formulár zostane otvorený.

Okrem toho môžete napísať správu, ktorá sa zobrazí po odoslaní svojich formulárov, ktorá určuje, či bol formulár úspešne odoslaný.

Na začiatok stránky

Odosielanie údajov formulára do databázy programu Access alebo SQL Server

Formuláre programu InfoPath sú často odosielané do databáz, či sa má aktualizovať do jednej tabuľky so záznamom zákazníka alebo zložitejšie scenáre, napríklad úpravu viacerých tabuliek, ktoré sú prepojené šablóny formulára na vyúčtovanie výdavkov. Šablóny formulára v programe InfoPath môžete navrhnúť tak, aby ho môžete odoslané priamo do databázy programu Access alebo SQL Server bez použitia skriptu alebo vlastného kódu. Môžete tiež odoslanie údajov formulára do ďalších typov databáz pomocou vlastného kódu alebo odoslaním formulára do webovej služby, ktorý je pripojený k tejto databáze.

Ak chcete odoslať formulár do databázy programu Access alebo SQL Server, musí návrh šablóny formulára, ktorý je založený na danú databázu. Tým sa zabezpečí, že šablóny formulára zdroj údajov zodpovedá štruktúre databázy. Ak pridáte pripojenie databázy k existujúcej šablóny formulára, používatelia nebudete môcť odoslanie formulárov do databázy, pretože zdroj údajov formulára nezodpovedá štruktúre databázy. Ak šablóna formulára nezodpovedá štruktúre databázy, program InfoPath nemožno aktualizovať správne polia v databáze pri odoslaní údajov.

Pri návrhu šablóny formulára programu InfoPath, ktorá vychádza z databázy, Všimnite si nasledujúce problémy:

 • Keď sa pripojíte šablónu formulára do viacerých tabuliek v databáze, tabuľky musí byť pripojená kľúčovými poľami.

 • Dlhé typy údajov, ako sú napríklad obrázky, obrázky, objekty OLE, priložených súborov a typy údajov Access Memo alebo SQL, treba vylúčiť z pripojenia údajov. Program InfoPath nepodporuje pripojenia údajov na tieto typy veľkých údajov. Vylúčenie konkrétnych polí v databáze, nastavenie pripojenia údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov.

Môžete určiť, či niektorý z týchto problémov sa vzťahuje prečítaním informácie v poli Súhrn na poslednej stránke sprievodcu pripojením údajov. Súhrn fázach či odoslanie formulára je zapnutá, a ak je vypnutá, Súhrn vysvetľuje, prečo.

Po nastavení pripojenia údajov medzi šablónou formulára a databázy, môžete prispôsobiť všetky ostatné požadované možnosti Odoslať. Môžete napríklad zmeniť text, ktorý sa zobrazí na tlačidle Odoslať v šablóne formulára. Môžete zmeniť aj správy, ktoré sa zobrazujú používateľom určujúcich, ak bol formulár úspešne odoslaný, a môžete určiť, či sa majú ponechať formulár otvorený po odoslaní.

Na začiatok stránky

Odosielanie údajov formulára do webovej služby

Či už používate webovej služby na vytvorenie toku činností pre pracovný proces alebo ako strednú vrstvu databáze, program InfoPath uľahčuje vytvorenie šablón formulárov, ktoré spolupracujú s webovej služby. Program InfoPath má sprievodcu pripojením údajov, ktorý vás bude sprevádzať procesom pripojenia šablón formulárov do webovej služby.

Existujú dva bežné spôsoby režimu návrhu šablóny formulára, ktorá odosiela formuláre do webovej služby:

 • Pripojenie existujúcej šablóny formulára do webovej služby

 • Navrhovanie novej šablóny formulára, ktorá vychádza z webovej služby

S oboma z týchto postupov, program InfoPath vytvorí zdroj údajov, ktorý je založený na schéme webovej služby. Táto funkcia umožňuje formuláre, ktoré sú založené na šablónu formulára na odoslanie údajov do webovej služby.

Technické podrobnosti

Pri odoslaní formulára do webovej služby, formulár sa odošle ako Extensible Markup Language (XML) údaje do obálky SOAP. Obálka SOAP funguje ako vstupný parameter pre určenú operáciu webovej služby. Dá sa porovnať s odoslaním formulára pomocou HTTP, ktorého výsledkom je dokument XML v žiadosti o HTTP POST.

Pred pripojením šablóny formulára programu InfoPath k webovej službe, zvážte nasledovné:

 • Program InfoPath nemôže pripojiť k webovej službe, ktorá používa vzdialené volanie procedúr (RPC) zakódovanej štýl. Je podporované len kódovanie písmen dokumentov.

 • Keď konfigurujete šablónu formulára tak, aby jej formuláre môžete odoslať údaje do webovej služby, môžete určiť, či možno podať len údaje v niektorých polí alebo skupín, alebo môžete odoslať všetky údaje vo formulári.

Po nastavení pripojenia údajov webovej služby môžete pridať tlačidlo Odoslať do šablóny formulára a prispôsobiť všetky ostatné požadované možnosti Odoslať.

Na začiatok stránky

Odosielanie údajov formulára na serveri so službou Microsoft Windows SharePoint Services

Môžete navrhnúť šablónu formulára, ktorá odosiela údaje na server so spustenými službami Microsoft Windows SharePoint Services. Týmto spôsobom môžete ukladať a organizovať všetky používateľské formuláre v knižnici dokumentov. Okrem toho, používatelia môžu vyplniť formuláre založené na šablóne formulára priamo z knižnice dokumentov. Môžete exportovať údaje formulára do programu Microsoft Office Excel alebo zlúčiť údaje z viacerých formulárov do jedného formulára. Okrem toho, keď umožníte odosielanie formulára priamo do knižnice dokumentov, môžete vopred definovať názvy súborov pre formuláre buď statické hodnoty a hodnoty na základe údajov vo formulári alebo pomocou vzorec.

Po konfigurácii šablóny formulára na odosielanie údajov formulára do knižnice dokumentov SharePoint, môžete pridať tlačidlo Odoslať do formulára a prispôsobiť ďalšie možnosti odosielania, napríklad text na tlačidlo Odoslať, správy používateľovi uvádza, ak formulár úspešne odoslaný, a či sa majú ponechať formulár po odoslaní otvorený.

Na začiatok stránky

Odosielanie údajov formulára v e-mailovej správy

Použitie e-mailový program je jedným z najjednoduchšie a najbežnejšie spôsoby nastavenia toku činností pre pracovný proces. Môžete navrhnúť šablónu formulára programu InfoPath, ktorý umožňuje používateľom kliknite na tlačidlo Odoslať na štandardnom paneli s nástrojmi alebo na ponuku súbor a poslať svoj vyplnený formulár ako prílohu alebo v tele e-mailovej správy. E-mailové adresy, predmet a názov súboru prílohy môžete všetky možné vopred definovaných pri návrhu šablóny formulára – buď s statické hodnoty a hodnoty na základe položiek vo formulári, alebo použitím vzorca. Napríklad, môžete navrhnúť šablónu formulára tak, aby vyplnené formuláre sa automaticky odošlú e-mailovej správy s preddefinované predmet e-mailovú adresu, ktorý je založený na položku vo formulári. Okrem toho, na základe údajov, ktoré používatelia zadávajú vo formulári môžete definovať dynamické názvy súborov pre formulár.

V poradí, aby ich používatelia mohli odosielať formuláre ako e-mailové správy, musia mať Microsoft Office Outlook 2003 alebo Microsoft Office Outlook 2007 v počítačoch nainštalovaný. Používatelia, ktorí vyplnenie formulárov vo webovom prehliadači nemusia programu Outlook na odosielanie svojich formulárov v e-mailovej správy.

Po konfigurácii šablóny formulára na odosielanie údajov formulára v e-mailovej správy, môžete pridať tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať do ponuky súbor šablóny formulára a prispôsobiť iných Odoslať po odoslaní možnosti, napríklad text, ktorý sa zobrazí na tlačidlo Odoslať, správy používateľovi určujúcich, ak formulár úspešne odoslaný, a či sa majú ponechať formulár otvorený.

Na začiatok stránky

Odosielanie údajov formulára do aplikácie na webovom serveri

Ak máte existujúcu stránku Active Server Pages (ASP) alebo iný kód na webový server, ktorý dokáže spracovať údaje XML, môžete navrhnúť šablónu formulára tak, aby používatelia mohli odoslať vyplnený formulár na daný webový server s použitím metódy HTTP POST. Keď konfigurujete šablóny formulára, aby používatelia mohli odosielať formuláre týmto spôsobom, program InfoPath vytvorí správu, ktorá obsahuje údaje formulára a potom túto správu pošle na webový server. Pri navrhovaní šablóny formulára na odoslanie údajov na webový server, môžete pridať tlačidlo Odoslať do šablóny formulára, zadajte text, ktorý sa zobrazí na tlačidlo Odoslať, vlastné správy, ktoré sa zobrazujú používateľom označuje, či bol formulár úspešne odoslaný a určiť, či chcete ponechať formulár otvorený po odoslaní.

Na začiatok stránky

Odosielanie údajov formulára pomocou súboru pripojenia údajov

V Microsoft Office InfoPath 2007 máte možnosť vytvoriť XML súbor s názvom súboru pripojenia údajov, ktorý obsahuje všetky nastavenia, ktoré sú potrebné pre pripojenie údajov. Môžete uložiť súbor v knižnici pripojenia údajov na lokalite Microsoft Office SharePoint Server 2007, a potom navrhnúť rozličné šablóny formulárov, ktoré používajú rovnaký súbor XML na konfiguráciu pripojenia údajov. Použitie súboru pripojenia údajov znamená, že ak nič so zmenami pripojenia údajov – napríklad, ak umiestnenie externých údajov zdroj zmeny – súbor pripojenia údajov môžete aktualizovať raz, skôr ako aktualizovali pripojenie údajov pre každú jednotlivú formou šablóny. Všetky šablóny formulára, ktoré používajú súbor pripojenia údajov automaticky aktualizuje a zobrazí nové nastavenie.

Súbor pripojenia údajov môže obsahovať nastavenia, ktoré určujú, ako používatelia môžu odoslať údaje formulára. Môžete návrh šablóny formulára pomocou nastavení v tento súbor pripojenia údajov. Po konfigurácii šablóny formulára umožníte odoslanie formulára, môžete pridať príkaz Odoslať do ponuky súbor a tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný vo formulári, ktorý je založený na šablóne formulára a potom ho Prispôsobte iné Odoslanie možnosti, napríklad text, ktorý sa zobrazí na tlačidlo a príkaz Odoslať, správy používateľovi určujúcich, ak formulár úspešne odoslaný, a či sa majú ponechať formulár otvorený po predložení.

Na začiatok stránky

Odosielanie údajov formulára pomocou kódu

Ak chcete vytvoriť pokročilé funkcie v šablóne formulára na odosielanie údajov formulára, môžete napísať spravovaný kód pomocou Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET alebo skriptu. Napríklad, môžete pridať funkciu do šablóny formulára, ktorý umožňuje odoslanie formulára na viac než jedno miesto naraz alebo k externému zdroju údajov, zvyčajne nie je podporované v programe InfoPath.

Tip: Ak nie je možné nakonfigurovať šablóny formulára, aby používatelia mohli odosielať formuláre k externému zdroju údajov pomocou možnosti pripojenia údajov programu InfoPath, môžete použiť túto funkciu na napísanie implementáciou údajov pripojenia k danému zdroju externých údajov.

Na začiatok stránky

Buďte neustále o krok vpred so službou Microsoft 365

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×