Úvod k tabuľkám

Tabuľky sú základnými objektmi v databáze, pretože sú v nich uvedené všetky informácie alebo údaje. Databáza podniku napríklad môže obsahovať tabuľku Kontakty, v ktorej sú uložené mená dodávateľov, e-mailové adresy a telefónne čísla. Keďže ďalšie databázové objekty sú do veľkej miery závislé od tabuliek, návrh databázy je potrebné vždy začať vytvorením všetkých tabuliek databázy a až potom vytvoriť ďalšie objekty. Skôr než vytvoríte tabuľky, zvážte svoje požiadavky a určite všetky tabuľky, ktoré by ste mohli potrebovať. Úvod do plánovania a navrhovania databázy nájdete v téme Základy navrhovania databázy.

Obsah tohto článku

Overview

Vlastnosti tabuľky a poľa

Typy údajov

Vzťahy tabuľky

Keys

Výhody používania vzťahov

Prehľad

Relačná databáza, akou je accessová databáza, obvykle obsahuje viaceré súvisiace tabuľky. V dobre navrhnutej databáze sú v každej tabuľke uložené údaje o určitom predmete, napríklad o zamestnancoch alebo produktoch. Tabuľku tvoria záznamy (riadky) a polia (stĺpce). Polia obsahujú rôzne typy údajov, napríklad text, čísla, dátumy a hypertextové prepojenia.

Tabuľka Zákazníci v Accesse zobrazujúca rozloženie záznamov a polí

 1. Záznam: Obsahuje konkrétne údaje, napríklad informácie o konkrétnom zamestnancovi alebo výrobku.

 2. Pole: Obsahuje údaje o jednom aspekte predmetu tabuľky, napríklad krstnom mene alebo e-mailovej adrese.

 3. Hodnota poľa: Každý záznam má určitú hodnotu poľa. Napríklad Contoso, Ltd. alebo meno@example.com.

Na začiatok stránky

Vlastnosti tabuľky a poľa

Tabuľky a polia majú aj vlastnosti, ktoré môžete nastaviť na ovládanie ich charakteristík alebo správania

Hárky vlastností tabuľky a poľa

1. Vlastnosti tabuľky

2. Vlastnosti poľa

Vlastnosti tabuľky v databáze Accessu sú atribúty tabuľky, ktoré majú vplyv na vzhľad a správanie tabuľky ako celku. Vlastnosti tabuľky sa nastavujú v hárku vlastností tabuľky v návrhovom zobrazení. Môžete napríklad nastaviť vlastnosť Predvolené zobrazenie tabuľky a určiť, ako sa bude tabuľka predvolene zobrazovať.

Vlastnosť poľa sa vzťahuje na určité pole v tabuľke a definuje jednu z charakteristík poľa alebo niektorý aspekt správania poľa. Aj údajové zobrazenie umožňuje nastavenie niektorých vlastností poľa. Ľubovoľnú vlastnosť poľa môžete tiež nastaviť v návrhovom zobrazení pomocou tably </c0>Vlastnosti poľa</c0>.

Typy údajov

Každé pole obsahuje určitý typ údajov. Typ údajov poľa označuje druh údajov, ktoré sú v poli uložené, napríklad veľké množstvo textu alebo priložené súbory.

Nastavenie typu údajov

Typ údajov je vlastnosť poľa, ale odlišuje sa od ďalších vlastností poľa takto

 • Typ údajov poľa nastavujete v mriežke návrhu tabuľky, nie v table Vlastnosti poľa.

 • Typ údajov poľa určuje ďalšie vlastnosti poľa.

 • Typ údajov poľa musíte nastaviť pri vytvorení poľa.

  V Accesse môžete vytvoriť nové pole zadaním údajov do nového stĺpca v údajovom zobrazení. Keď vytvoríte pole zadaním údajov v údajovom zobrazení, Access automaticky priradí typ údajov pre dané pole na základe zadanej hodnoty. Ak zadanie nezahŕňa žiadny ďalší typ údajov, Access nastaví typ údajov na hodnotu Text. Typ údajov však môžete v prípade potreby meniť na páse s nástrojmi.

Príklady automatického zisťovania typu údajov

V nasledujúcej tabuľke sa zobrazuje fungovanie automatického zisťovania typu údajov v údajovom zobrazení.

Ak zadáte:

Access vytvorí pole s typom údajov:

Ján

Text

http://www.contoso.com

Môžete použiť ľubovoľnú platnú predponu internetového protokolu. Platné predpony sú napríklad http://, https:// a mailto:

Hypertextové prepojenie

1

Číslo, Long Integer

50 000

Číslo, Long Integer

50 000,99

Číslo, Double

50 000,389

Číslo, Double

12/67

Rozpoznané formáty dátumu a času zodpovedajú miestnym nastaveniam používateľa.

Dátum a čas

31. decembra 2016

Dátum a čas

10:50:23

Dátum a čas

10:50

Dátum a čas

17:50

Dátum a čas

12,50 €

Rozpoznaný symbol meny zodpovedá miestnym nastaveniam používateľa.

Mena

21,75

Číslo, Double

123,00 %

Číslo, Double

3,46E + 03

Číslo, Double

Na začiatok stránky

Vzťahy tabuľky

Napriek tomu, že v každej tabuľke sú uložené údaje o inom predmete, tabuľky v databáze Accessu zvyčajne obsahujú údaje o predmetoch, ktoré navzájom súvisia. Databáza môže napríklad obsahovať:

 • tabuľku zákazníkov obsahujúcu zoznam zákazníkov vašej spoločnosti a ich adresy,

 • katalóg predávaných produktov vrátane cien a obrázkov každej položky,

 • tabuľku objednávok, ktorá sa používa na sledovanie objednávok zákazníka.

Keďže údaje o rôznych predmetoch sú uložené v samostatných tabuľkách, musíte ich nejakým spôsobom prepojiť, aby bolo možné súvisiace údaje zo samostatných tabuliek ľahko kombinovať. Ak chcete údaje uložené v rôznych tabuľkách prepojiť, musíte vytvoriť vzťahy. Vzťah je logické spojenie medzi dvomi tabuľkami a určuje polia, ktoré majú tabuľky spoločné. Ďalšie informácie nájdete v téme sprievodca vzťahmi tabuliek.

Na začiatok stránky

Kľúče

Polia, ktoré sú súčasťou tabuľkového vzťahu, sa nazývajú kľúče. Kľúč sa spravidla skladá z jedného poľa, môže však pozostávať aj z viacerých polí. Existujú dva druhy kľúčov:

 • Hlavný kľúč    Tabuľka môže mať len jeden hlavný kľúč. Hlavný kľúč sa skladá z jedného alebo viacerých polí, ktorými sa jedinečne identifikuje každý záznam uložený v tabuľke. Často ide o jedinečné identifikačné číslo, ako napríklad identifikačné číslo, sériové číslo alebo kód, ktorý slúži ako hlavný kľúč. Môžete mať napríklad tabuľku Zákazníci, v ktorej má každý  zákazník svoje jedinečné identifikačné číslo zákazníka. Pole identifikácie zákazníka je hlavným kľúčom tabuľky Zákazníci. Keď hlavný kľúč obsahuje viac ako jedno pole, zvyčajne sa skladá z už existujúcich polí, ktoré, ktoré spolu tvoria jedinečné hodnoty. Kombináciu priezviska, mena a dátumu narodenia môžete napríklad použiť ako hlavný kľúč pre tabuľku s informáciami o ľuďoch. Ďalšie informácie nájdete v časti o pridávaní alebo zmene hlavného kľúča tabuľky.

 • Cudzí kľúč    Tabuľka môže mať aj jeden alebo viacero cudzích kľúčov. Cudzí kľúč obsahuje hodnoty zodpovedajúce hodnotám v hlavnom kľúči inej tabuľky. Napríklad môže existovať tabuľka Objednávky, v ktorej má každá objednávka identifikačné číslo zákazníka zodpovedajúce záznamu v tabuľke Zákazníci. Identifikačné číslo zákazníka je cudzí kľúč tabuľky Objednávky.

Zhodnosť hodnôt medzi kľúčovými poľami tvorí základ tabuľkového vzťahu. Tabuľkový vzťah sa používa na kombinovanie údajov zo súvisiacich tabuliek. Predpokladajme, že máte tabuľku Zákazníci a tabuľku Objednávky. V tabuľke Zákazníci je každý záznam identifikovaný poľom hlavného kľúča – identifikáciou.

Ak chcete priradiť ku každej objednávke zákazníka, znamená to, že do tabuľky Objednávky pridávate pole cudzieho kľúča, ktoré zodpovedá poľu identifikácie tabuľky Zákazníci, a potom vytvárate vzťah medzi uvedenými dvomi kľúčmi. Keď pridáte záznam do tabuľky Objednávky, používate hodnotu pre identifikačné číslo zákazníka, ktoré pochádza z tabuľky Zákazníci. Vždy keď si budete chcieť zobraziť akékoľvek informácie o zákazníkovi objednávky, použijete vzťah na identifikovanie toho, ktoré údaje z tabuľky Zákazníci zodpovedajú jednotlivým záznamom v tabuľke Objednávky.

Tabuľkový vzťah v Accesse zobrazený v okne Vzťahy

1. Hlavný kľúč identifikovaný ikonou kľúča vedľa názvu poľa.

2. Cudzí kľúč  – všimnite si absenciu ikony kľúča.

Nepridávajte pole, ak predpokladáte, že každá jedinečná entita v tabuľke môže vyžadovať viac ako jednu hodnota poľa. Pokračujúc v predchádzajúcom príklade – ak chcete začať sledovať objednávky svojich zákazníkov, nepridávajte do tabuľky pole, pretože každý zákazník bude mať viac ako jednu objednávku. Namiesto toho vytvorte na ukladanie objednávok novú tabuľku a potom vytvorte vzťah medzi týmito dvoma tabuľkami.

Na začiatok stránky

Výhody používania vzťahov

Oddelené uchovávanie údajov v súvisiacich tabuľkách poskytuje nasledujúce výhody:

 • Konzistentnosť.    Keďže každý údaj sa zaznamená v jednej tabuľke a iba raz, nejednoznačnosť alebo nekonzistentnosť sa radikálne obmedzí. Napríklad názov zákazníka sa uloží iba jeden raz do tabuľky o zákazníkoch, neukladáte ho opakovane (a potenciálne nekonzistentne) do tabuľky obsahujúcej údaje o objednávke.

 • Efektívnosť.    Zaznamenávanie údajov na jednom mieste znamená, že použijete menej miesta na disku. Okrem toho menšie tabuľky obvykle vrátia údaje rýchlejšie než veľké tabuľky. Ak nepoužívate osobitné tabuľky pre osobitné predmety, do tabuliek zavediete hodnoty null (absencia údajov) a redundantnosť, čo môže viesť k zbytočnému zaberaniu miesta a zhoršovaniu výkonu.

 • Komplexnosť.    Návrh databázy je zrozumiteľnejší, ak sú predmety správne rozdelené do tabuliek.

Pri plánovaní tabuliek nezabúdajte na ich vzťahy. Pole cudzieho kľúča môžete vytvoriť pomocou Sprievodcu vyhľadávaním, ak už existuje tabuľka s príslušným hlavným kľúčom. Sprievodca vyhľadávaním vytvorí vzťah za vás. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie alebo odstránenie vyhľadávacieho poľa.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Vytvorenie tabuľky a pridanie polí

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×