Čítania a úprava poznámok pod čiarou a vysvetliviek vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Čítania a úprava poznámok pod čiarou a vysvetliviek vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Word môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na čítanie a prechod na poznámky pod čiarou a vysvetlivky v dokumentoch Word. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako pridať nové poznámky pod čiarou a vysvetlivky, ako aj upravovať, konvertovať a odstraňovať existujúce. Poznámky pod čiarou sa zvyčajne zobrazujú v dolnej časti stránky a vysvetlivky sa nachádzajú na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Prečítanie poznámky pod čiarou

Pri čítaní alebo navigácii v dokumente sa odkazy na poznámky pod čiarou čítajú automaticky spolu s textom. Môžete tiež rýchlo prejsť na poznámky pod čiarou v dokumente a čítať len tie.

 1. Po otvorení dokumentu s poznámkami pod čiarou stlačte kombináciu klávesov ALT + S, čím otvoríte kartu referencie .

 2. Ak chcete vybrať nasledujúcu možnosť poznámky pod čiarou , stlačte kláves O a N, čím prejdete na ďalšie referenčné číslo poznámky pod čiarou v dokumente.

  Tip: Ak chcete prejsť na predchádzajúce referenčné číslo poznámky pod čiarou, stlačte kláves P.

 3. Ak chcete prejsť na text poznámky pod čiarou na konci strany, stlačte kombináciu klávesov ALT + S, H. Ak máte v dokumente poznámky pod čiarou a vysvetlivky, zobrazí sa okno Zobraziť poznámky . Stlačením klávesu Enter prejdite na poznámky pod čiarou.

 4. Ak chcete začať čítať poznámky pod čiarou, stlačte kláves SR + R.

 5. Ak sa chcete vrátiť na aktuálne referenčné číslo poznámky pod čiarou v texte v tele dokumentu, stlačte kombináciu klávesov ALT + S, H.

Prečítanie vysvetlivky

Pri čítaní alebo navigácii v dokumente sa odkazy na vysvetlivky čítajú automaticky spolu s textom. Môžete rýchlo prejsť na vysvetlivky v dokumente a čítať len tie.

 1. Po otvorení dokumentu s vysvetlivkami stlačte kombináciu klávesov ALT + S, čím otvoríte kartu referencie .

 2. Ak chcete vybrať nasledujúcu možnosť poznámky pod čiarou , stlačte kláves O, X, čím prejdete na nasledujúcu značku odkazu na vysvetlivku v dokumente.

  Tip: Ak chcete prejsť na predchádzajúcu referenčnú značku poznámky pod čiarou, stlačte kláves V.

 3. Ak chcete prejsť na text vysvetlivky na konci dokumentu, stlačte kombináciu klávesov ALT + S, H. Ak máte v dokumente poznámky pod čiarou a vysvetlivky, zobrazí sa okno Zobraziť poznámky . Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB + kláves so šípkou nadol a potom stlačením klávesu ENTER prejdite na vysvetlivky.

 4. Ak chcete začať čítať vysvetlivky, stlačte kláves SR + R.

 5. Ak sa chcete vrátiť na aktuálnu značku odkazu na vysvetlivku v základnom texte dokumentu, stlačte kombináciu klávesov ALT + S, H.

Prechod na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku

Pri čítaní dokumentu s čítačkou obrazovky sa môžete presúvať z odkazu na poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

 1. Po otvorení dokumentu s poznámkami pod čiarou alebo vysvetlivkami umiestnite kurzor na poznámku pod čiarou alebo odkaz na vysvetlivku. Moderátor oznamuje: odkaz na poznámku pod čiarou alebo odkaz na vysvetlivky.

 2. Ak sa chcete presunúť na text odkazu na poznámku pod čiarou na konci stránky, stlačte kláves SR + INSERT. Moderátor oznamuje odkaz na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, napríklad "Poznámka pod čiarou 1".

 3. Ak si chcete prečítať poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, stlačte kláves SR + R.

 4. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú značku poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky v texte dokumentu, stlačte kláves SR + SHIFT + INSERT.

Pridanie poznámky pod čiarou

Word vloží do základného textu značku odkazu a do dolnej časti stránky pridá text odkaz poznámky pod čiarou.

 1. Po otvorení dokumentu umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť poznámku pod čiarou.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Odkazy, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

 3. Ak chcete vybrať možnosť Vložiť poznámku pod čiarou , stlačte kláves F. Moderátor oznamuje referenčné číslo alebo značku pridanú k textu a zameranie sa presunie na koniec stránky.

 4. Napíšte text poznámky pod čiarou.

 5. Po dokončení práce s referenčným textom stlačte kombináciu klávesov ALT + S, H, čím sa vrátite do bodu vloženia značky odkazu na poznámku pod čiarou v texte základného textu dokumentu.

Pridanie vysvetlivky

Word vloží do základného textu značku odkazu a na koniec dokumentu pridá text odkaz na vysvetlivky.

 1. Po otvorení dokumentu umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť vysvetlivku.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Odkazy, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

 3. Ak chcete vybrať možnosť Vložiť vysvetlivku , stlačte kláves E. Moderátor oznamuje referenčnú značku alebo číslo pridané do textu a zameranie sa presunie na koniec dokumentu.

 4. Napíšte text vysvetlivky.

 5. Po dokončení práce s referenčným textom stlačte kombináciu klávesov ALT + S, H, čím sa vrátite na bod vloženia značky odkazu na vysvetlivky v texte základného textu dokumentu.

Prispôsobenie poznámok pod čiarou a vysvetliviek

Môžete zmeniť spôsob, ako sa poznámky pod čiarou a vysvetlivky zobrazujú v dokumente. Môžete napríklad zmeniť formát čísel alebo miesto, na ktorom sa text k odkazu zobrazí v dokumente.

 1. Po otvorení dokumentu s poznámkami pod čiarou alebo vysvetlivkami stlačte kombináciu klávesov ALT + S, čím otvoríte kartu referencie .

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Poznámka pod čiarou a vysvetlivka, stlačte kláves Q.

 3. V dialógovom okne môžete vybrať, napríklad:

  • Miesto, kde sa v dokumente zobrazí poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka.

  • Formát číslovania, ktorý sa má použiť pre každú z nich.

  • Číslo, na ktoré chcete začať.

  • Či sa majú použiť Priebežné číslovanie pre celý dokument alebo sa má reštartovať v každej sekcii.

   Tipy: Ak chcete reštartovať číslovanie poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek, musíte do dokumentu vložiť aj zlom sekcie:

   1. Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má zlom sekcie vyskytnúť.

   2. Ak chcete otvoriť ponuku zlomy , stlačte kombináciu klávesov ALT, P, B.

   3. Stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte požadovaný typ zlomu sekcie a vložte ho stlačením klávesu ENTER.

  • Či sa definované zmeny použijú na celý dokument alebo len na sekciu, v ktorej sa nachádzate.

  Ak sa chcete presúvať medzi dialógovým poľom a tlačidlami, stlačte kláves Tab. Pomocou klávesov so šípkou prechádzajte medzi možnosťami v poli a stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú možnosť.

 4. Ak chcete použiť zmeny dokumentu s existujúcimi poznámkami pod čiarou alebo vysvetlivkami, opakovane stláčajte kláves TAB, až kým sa nedostanete na tlačidlo použiť . Stlačením medzerníka sa použijú zmeny v dokumente a zavrie sa dialógové okno.

  Ak chcete použiť nastavenia na dokument bez existujúcich poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek, opakovane stláčajte kláves TAB, až kým sa nedostanete na tlačidlo Vložiť . Stlačením medzerníka sa vloží do dokumentu poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka a zavrie sa dialógové okno.

Poznámka: Ak chcete upraviť vzhľad poznámok pod čiarou a vysvetliviek v dokumente, môžete upraviť štýly textu poznámok pod čiarou a vysvetlivky. Ak chcete otvoriť okno štýl , prejdite na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F10 otvorte kontextovú ponuku, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Style" (štýl), a stlačte kláves ENTER.

Konvertovanie všetkých poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Poznámky pod čiarou sa dajú konvertovať na vysvetlivky a naopak.

 1. Po otvorení dokumentu s poznámkami pod čiarou alebo vysvetlivkami stlačte kombináciu klávesov ALT + S, čím otvoríte kartu referencie .

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Poznámka pod čiarou a vysvetlivka, stlačte kláves Q.

 3. Opakovane stláčajte kláves TAB, až kým sa nedostanete na tlačidlo Konvertovať , a potom ho vyberte stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Skonvertovať poznámky.

 4. V dialógovom okne Skonvertovať poznámky použite klávesy so šípkou na zmenu výberu, kým nevyberiete požadovanú možnosť. Stlačením klávesu TAB sa presuňte na tlačidlo OK a potom ho vyberte stlačením medzerníka. Dialógové okno Konvertovanie poznámok sa zavrie a zameranie sa vráti na dialógové okno poznámky pod čiarou a vysvetlivka .

 5. V dialógovom okne sa vyberie tlačidlo Vložiť. Stlačením medzerníka sa vykoná konverzia a zavrie sa dialógové okno.

Odstránenie poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Ak chcete odstrániť poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, odstráňte číslo alebo značku odkazu v základom texte, nie v texte odkazu poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky na konci stránky, sekcie alebo dokumentu. Ak odstránite referenčný text, referenčné číslo alebo značka zostane v dokumente. Keď odstránite číslo odkazu alebo značku, poznámka sa úplne odstráni a zostávajúce čísla odkazov alebo značky sa príslušným spôsobom aktualizujú.

 1. Po otvorení dokumentu s poznámkami pod čiarou alebo vysvetlivkami stlačte kombináciu klávesov ALT + S, čím otvoríte kartu referencie .

 2. Ak chcete vybrať poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, stlačte kláves O a pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol si prezrite možnosti. Moderátor pri presúvaní oznamuje klávesy pre jednotlivé položky.

 3. Ak chcete vybrať poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, stlačte príslušný kláves, napríklad N pre nasledujúcu poznámku pod čiarou. Teraz sa kurzor nachádza pred značkou odkazu poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky v základnom texte.

 4. Ak chcete odstrániť odkaz, dvakrát stlačte kláves DELETE. Moderátor oznamuje: "Delete" (odstrániť).

  V ČEĽUSTiach stlačte kláves DELETE. ČEĽUSTe oznamuje: "vybraté prázdne miesto." Potom znova stlačte kláves DELETE. Poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka je teraz odstránená.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Pridanie, prečítanie a odstránenie komentárov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Word pre Mac môžete použiť s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky systému Mac OS, na čítanie a prechod na poznámky pod čiarou a vysvetlivky v dokumentoch programu Word. Môžete tiež pridať nové poznámky pod čiarou a vysvetlivky, ako aj upraviť, konvertovať a odstrániť existujúce. Poznámky pod čiarou sa zvyčajne zobrazujú v dolnej časti stránky a vysvetlivky sa nachádzajú na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Obsah tohto článku

Pridanie poznámky pod čiarou

 1. V dokumente prejdite na miesto, kam chcete pridať poznámku pod čiarou.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Command + Option + F. Ozve sa: "Poznámka pod čiarou," nasleduje číslo poznámky a potom "upraviť text". Zameranie sa presunie do sekcie Poznámky pod čiarou.

 3. Napíšte text poznámky pod čiarou.

Pridanie vysvetlivky

 1. V dokumente prejdite na miesto, kam chcete pridať vysvetlivku.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Command + Option + E. Ozve sa: "vysvetlivka", za ktorým nasleduje číslo poznámky, a potom "úprava textu". Zameranie sa presunie do sekcie vysvetlivky.

 3. Napíšte text vysvetlivky.

Prechod na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku a čítanie

Funkcia VoiceOver oznamuje poznámky pod čiarou a vysvetlivky pri čítaní dokumentu.

 1. Keď funkcia VoiceOver oznámi číslo poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, zastavte režim čítania a stláčajte kláves so šípkou doľava, kým sa neozve číslo poznámky.

 2. Ak chcete prejsť na text poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, stlačte a podržte kombináciu klávesov Control + Option + Shift a dvakrát stlačte medzerník.

  Funkcia VoiceOver prečíta text poznámky. Ak funkcia VoiceOver nezačne čítať text poznámky automaticky, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + A.

Prechádzanie poznámkami pod čiarou alebo vysvetliviek

Môžete sa jednoducho presúvať z jednej poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky k inému.

 1. Stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť aktuálne vybratú kartu, napríklad "vybratá karta domov".

 2. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve "References, Tab" (odkazy, karta), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option +

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve hlásenie "ďalšia poznámka pod čiarou, tlačidlo ponuky", a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Zameranie sa presunie na vybratú poznámku. Funkcia VoiceOver prečíta text s poznámkami.

 4. Ak chcete pokračovať v posúvaní nasledujúcej alebo predchádzajúcej poznámky, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Konvertovanie všetkých poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Poznámky pod čiarou sa dajú konvertovať na vysvetlivky a naopak.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava, kým sa neozve "Insert" (vložiť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Poznámka pod čiarou, elipsy", a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: "Poznámka pod čiarou a vysvetlivka, miesto."

 4. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Convert button" (tlačidlo Konvertovať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: "konvertovať poznámky, dialógové okno".

 5. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť.

 6. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "OK button" (tlačidlo OK), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Odstránenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. V texte základného textu prejdite na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stláčajte kláves BACKSPACE, kým sa neozve: "Poznámka pod čiarou" alebo "vysvetlivka, výber je odstránený." Značka poznámky v texte základného textu aj text poznámky sa odstránia.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Použite Word pre iOS s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre iOS, na čítanie a prechod na poznámky pod čiarou a vysvetlivky v Word dokumentoch. Môžete pridať aj nové poznámky pod čiarou a vysvetlivky alebo odstrániť existujúce poznámky. Poznámky pod čiarou sa zvyčajne zobrazujú v dolnej časti stránky a vysvetlivky sa nachádzajú na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Word pre iPhone

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Obsah tohto článku

Pridanie poznámky pod čiarou

 1. V dokumente prejdite na miesto, kam chcete pridať poznámku pod čiarou, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "show Ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete aktuálne vybratú kartu, napríklad "Home, Tab" (domov, karta).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ponuka karty sa rozbalí.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Insert, Tab" (vložiť, karta), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Insert Poznámka pod čiarou, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Funkcia VoiceOver oznamuje číslo poznámky pod čiarou a zameranie sa presunie do poľa text poznámky pod čiarou v tele dokumentu.

 6. Posuňte jeden prst pozdĺž pravej strany obrazovky, kým sa neozve "Hide Ribbon, button" (skryť pás s nástrojmi, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke sa zobrazí v dolnej časti obrazovky.

 7. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text poznámky pod čiarou.

Pridanie vysvetlivky

 1. V dokumente prejdite na miesto, kam chcete pridať vysvetlivku, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "show Ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete aktuálne vybratú kartu, napríklad "Home, Tab" (domov, karta).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ponuka karty sa rozbalí.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Insert, Tab" (vložiť, karta), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Insert vysvetliviek, button" (vložiť vysvetlivku, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Funkcia VoiceOver oznamuje číslo vysvetlivky a zameranie sa presunie do textového poľa vysvetlivky v tele dokumentu.

 6. Posuňte jeden prst pozdĺž pravej strany obrazovky, kým sa neozve "Hide Ribbon, button" (skryť pás s nástrojmi, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke sa zobrazí v dolnej časti obrazovky.

 7. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text vysvetlivky.

Prechod na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku a čítanie

 1. V tele dokumentu ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku. Ozve sa vám napríklad "odkaz na poznámku pod čiarou", za ktorým nasleduje číslo poznámky pod čiarou.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie do textového poľa Poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky a funkcia VoiceOver prečíta poznámku.

Odstránenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. V tele dokumentu ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku. Ozve sa vám napríklad "odkaz na poznámku pod čiarou", za ktorým nasleduje číslo poznámky pod čiarou.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na textové pole poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

 3. Pomocou klávesnice na obrazovke odstráňte text z poľa Poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Na čítanie a prechod na poznámky pod čiarou a vysvetlivky v Word dokumentoch použite Word pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android. Môžete pridať aj nové poznámky pod čiarou a vysvetlivky, ako aj formát a odstrániť existujúce. Poznámky pod čiarou sa zvyčajne zobrazujú v dolnej časti stránky a vysvetlivky sa nachádzajú na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie poznámky pod čiarou

 1. V dokumente prejdite na miesto, kam chcete pridať poznámku pod čiarou, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Not checked, more options, Switch" (nezačiarknuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete "Tab menu", za ktorým nasleduje aktuálne vybratá karta, napríklad "Home, selected" (domov, vybraté).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Insert tab“ (Karta Vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "tlačidlo poznámky pod čiarou", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na textové pole poznámky pod čiarou a klávesnica na obrazovke sa zobrazí v dolnej časti obrazovky.

 6. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text poznámky pod čiarou.

Pridanie vysvetlivky

 1. V dokumente prejdite na miesto, kam chcete pridať vysvetlivku, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Not checked, more options, Switch" (nezačiarknuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete "Tab menu", za ktorým nasleduje aktuálne vybratá karta, napríklad "Home, selected" (domov, vybraté).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Insert tab“ (Karta Vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "vysvetlivka button" (tlačidlo vysvetlivka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie do textového poľa vysvetlivky a klávesnica na obrazovke sa zobrazí v dolnej časti obrazovky.

 6. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text vysvetlivky.

Prechod na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku a čítanie

 1. Funkcia TalkBack oznamuje poznámky pod čiarou a vysvetlivky pri čítaní dokumentu. Ozve sa vám napríklad odkaz na poznámku pod čiarou, za ktorým nasleduje číslo poznámky. Ak chcete prejsť na text poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Funkcia TalkBack prečíta poznámku automaticky.

Odstránenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. Prejdite na značku odkazu na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, ktorú chcete odstrániť.

 2. Ak chcete otvoriť miestnu kontextovú ponuku, potiahnite prstom nahor a potom doprava. Počujete: "upozornenie, miestna kontextová ponuka".

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Actions" (akcie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "upozornenie, akcie".

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Launch Context Menu" (spustenie kontextovej ponuky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "cut button" (tlačidlo Vystrihnúť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Odkaz na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku a text poznámky sa odstránia.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Word Mobile s moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, môžete použiť na čítanie a prechod na poznámky pod čiarou a vysvetlivky v dokumentoch programu Word. Môžete pridať aj nové poznámky pod čiarou a vysvetlivky, ako aj odstrániť existujúce poznámky. Poznámky pod čiarou sa zvyčajne zobrazujú v dolnej časti stránky a vysvetlivky sa nachádzajú na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Prechod na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku

 1. Pri čítaní Word dokumentu potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Items" (položky).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Poznámka pod čiarou" alebo "vysvetlivka", za ktorým nasleduje číslo poznámky pod čiarou alebo vysvetlivka, a dvojitým ťuknutím na obrazovku nastavte kurzor na začiatok poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

Pridanie poznámky pod čiarou

Word Mobile vloží do základného textu značku odkazu a do dolnej časti stránky pridá text odkaz poznámky pod čiarou.

 1. V dokumente vyberte umiestnenie, kam chcete vložiť poznámku pod čiarou.

 2. Potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Items" (položky).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Home button" (tlačidlo Domov), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Hlavná ponuka je teraz rozbalená.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Insert" (vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "tlačidlo poznámky pod čiarou", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text odkazu na poznámku pod čiarou.

Pridanie vysvetlivky

Word Mobile vloží do základného textu značku odkazu a na koniec dokumentu pridá text odkaz na vysvetlivky.

 1. V dokumente vyberte umiestnenie, kam chcete vložiť vysvetlivku.

 2. Potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Items" (položky).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Home button" (tlačidlo Domov), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Hlavná ponuka je teraz rozbalená.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Insert" (vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "vysvetlivka button" (tlačidlo vysvetlivka), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text odkazu na vysvetlivky.

Odstránenie poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Ak chcete odstrániť poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, odstráňte číslo alebo značku odkazu v základom texte, nie v texte odkazu poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky na konci stránky, sekcie alebo dokumentu. Ak odstránite referenčný text, referenčné číslo alebo značka zostane v dokumente. Keď odstránite číslo odkazu alebo značku, poznámka sa úplne odstráni a zostávajúce čísla odkazov alebo značky sa príslušným spôsobom aktualizujú.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Word na webe môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na čítanie a prechod na poznámky pod čiarou a vysvetlivky v dokumentoch Word. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako pridať nové poznámky pod čiarou a vysvetlivky, ako aj formátovať a odstrániť existujúce. Poznámky pod čiarou sa zvyčajne zobrazujú v dolnej časti stránky a vysvetlivky sa nachádzajú na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Word na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Word na webe sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word na webe.

Obsah tohto článku

Čítanie poznámok pod čiarou

 1. V dokumente stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves S logom Windows + S, S, F a otvorte tablu poznámky pod čiarou.

 2. Ak si chcete prečítať obsah poznámky pod čiarou, stlačte kláves SR + kláves so šípkou doprava.

 3. Ak chcete prechádzať medzi poznámkami pod čiarou v dokumente, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "Predchádzajúci Poznámka pod čiarou, tlačidlo" alebo "ďalšia poznámka pod čiarou, tlačidlo", a potom stlačte kláves ENTER.

 4. Ak chcete zavrieť tablu poznámky pod čiarou, stlačte kláves ESC.

Čítanie vysvetliviek

 1. V dokumente stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves S logom Windows + S, S, E a otvorte tablu vysvetlivky.

 2. Ak si chcete prečítať obsah vysvetlivky, stlačte kláves SR + kláves so šípkou doprava.

 3. Ak sa chcete presúvať medzi vysvetlivkami v dokumente, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "predchádzajúca vysvetlivka, tlačidlo" alebo "ďalšia vysvetlivka, tlačidlo", a potom stlačte kláves ENTER.

 4. Ak chcete zavrieť tablu vysvetlivky, stlačte kláves ESC.

Prechod na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku

Čítačka obrazovky oznamuje poznámky pod čiarou a vysvetlivky pri čítaní dokumentu.

 1. Keď čítačka obrazovky oznámi číslo poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, zastavte režim čítania a stláčajte kláves so šípkou doľava, kým sa neozve číslo poznámky, za ktorým nasleduje "skupina, Poznámka pod čiarou," alebo "skupina, vysvetlivka", a potom znova číslo poznámky.

 2. Ak chcete prejsť na tablu poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F8.

Pridanie poznámky pod čiarou

 1. V dokumente prejdite na miesto, kam chcete pridať poznámku pod čiarou.

 2. Stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves S logom Windows + S, R, F. Počujete: "Úprava poznámky pod čiarou"

 3. Zadajte text poznámky pod čiarou.

 4. Ak chcete zavrieť tablu poznámky pod čiarou, stlačte kláves ESC.

Pridanie vysvetlivky

 1. V dokumente prejdite na miesto, kam chcete pridať vysvetlivku.

 2. Stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves S logom Windows + S, R, E. Ozve sa: "úprava vysvetlivky".

 3. Napíšte text vysvetlivky.

 4. Ak chcete zavrieť tablu vysvetlivky, stlačte kláves ESC.

Formátovanie poznámok pod čiarou

Môžete zmeniť typ a veľkosť písma a zarážky poznámok pod čiarou. Zmeny možno použiť na jednu alebo všetky poznámky pod čiarou.

 1. V dokumente stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves S logom Windows + S, S, F. Počujete: "Úprava poznámky pod čiarou"

 2. Stláčajte kláves SR + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Format poznámky pod čiarou, tlačidlo", a potom stlačte kláves ENTER. Počujete: "dialógové okno, možnosti formátovania". Zameranie sa nachádza v ponuke typ písma.

 3. Ak chcete zmeniť typ písma, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves so šípkou nadol. Ponuka typ písma sa rozbalí. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný typ písma, a potom stlačte kláves ENTER.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť písma, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Size (veľkosť písma)", a potom stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves so šípkou nadol. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná veľkosť písma, a potom stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete zmeniť zarážky, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve požadovaná možnosť zarážky. Moderátor tiež oznámi, či je možnosť zapnutá alebo vypnutá. Výber urobíte stlačením klávesu Enter.

 6. Postupujte takto:

  • Ak chcete použiť zmeny iba na aktuálnu poznámku pod čiarou, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Apply button" (tlačidlo použiť), a potom stlačte kláves ENTER.

  • Ak chcete použiť zmeny na všetky poznámky pod čiarou, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Apply to all, button" (použiť na všetky, tlačidlo), a potom stlačte kláves ENTER.

 7. Ak sa chcete vrátiť do základného textu, stlačte kláves ESC.

Formátovanie vysvetliviek

Môžete zmeniť typ a veľkosť písma a zarážky vysvetliviek. Zmeny možno použiť na jednu alebo všetky vysvetlivky.

 1. V dokumente stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves S logom Windows + S, S, E. Ozve sa: "úprava vysvetlivky".

 2. Stláčajte kláves SR + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Format vysvetlivky, button" (formátovanie vysvetliviek, tlačidlo), a potom stlačte kláves ENTER. Počujete: "dialógové okno, možnosti formátovania". Zameranie sa nachádza v ponuke typ písma.

 3. Ak chcete zmeniť typ písma, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves so šípkou nadol. Ponuka typ písma sa rozbalí. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný typ písma, a potom stlačte kláves ENTER.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť písma, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Size (veľkosť písma)", a potom stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves so šípkou nadol. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná veľkosť písma, a potom stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete zmeniť zarážky, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve požadovaná možnosť zarážky. Moderátor tiež oznámi, či je možnosť zapnutá alebo vypnutá. Výber urobíte stlačením klávesu Enter.

 6. Postupujte takto:

  • Ak chcete použiť zmeny iba na aktuálne vysvetlivky, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Apply button" (tlačidlo použiť), a potom stlačte kláves ENTER.

  • Ak chcete použiť zmeny na všetky vysvetlivky, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Apply to all, button" (použiť na všetky, tlačidlo), a potom stlačte kláves ENTER.

 7. Ak sa chcete vrátiť do základného textu, stlačte kláves ESC.

Odstránenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. Prejdite na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F8 prejdite na tablu poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

 3. Odstráňte text v poznámke pod čiarou alebo vysvetlivky.

 4. Stlačením klávesu ESC sa vrátite na referenčné číslo poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky v texte základného textu.

 5. Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + kláves so šípkou doľava alebo doprava vyberte referenčné číslo v texte základného textu a potom stlačte kláves DELETE.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×